Vælg

Referat Magistraten 30-11-2020

  Referat fra Magistratens møde den 23. november 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  30-11-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Pulje til lokale og smittedæmmende Corona-initiativer

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice samt Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 26. november 2020.
  Resumé
  På Aarhus Kommunes hjemmeside kan alle nu se de daglige corona-smittetal fordelt på aldersgrupper og postnumre i kommunen. De nye detaljerede data om smitteudbredelsen skal skabe større opmærksomhed og motivere til yderligere agtpågivenhed.
  Der etableres en pulje, som kan ansøges lokalt af fællesråd og skoler til initiativer, der kan inddæmme smitte lokalt.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der afsættes 1 mio. kr. til lokale, smitteinddæmmende initiativer.
  At 2) Udgiften finansieres i forbindelse med den samlede opgørelse af kommunens mer-/mindre udgifter med håndteringen af COVID-19, og
  At 3) Byrådet forelægges en samlet opgørelse i forbindelse med regnskabsfremlæggelsen
  Sagens forløb
  26-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal bemærke, at finansieringen af 1 mio. kr. fra kommunekassen ikke er i tråd med kommunens økonomiske styringsprincipper. Som følge af den akutte Coronasituation, så anbefales det dog at tiltræde indstillingen.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  30-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice samt Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 26. november 2020.
  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Ny organisering i Sundhed og Omsorg

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 26. november 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Bünyamin Simsek, Lone Norlander Smith og Anders Winnerskjold tog forbehold.
  Der blev stillet en række spørgsmål, som søges besvaret til Byrådsbehandlingen:
  • Hvordan – og med hvilke konkrete initiativer/ mekanismer sikres et samspil på tværs mellem søjlerne ?
  • Hvordan bliver det lettere for borgerne, og hvordan arbejdes der konkrete med flere kendte medarbejdere – konkrete eksempler ?
  • Hvordan arbejdes der konkret med stærkere implementering af Cura ?
  • Kan der sættes ca. tal på for mange medarbejdere, der er i de forskellige stabsfunktioner, og mere generelt på de enkelte områder ?
  • Hvad bliver der gjort i den videre proces for at sikre opbakning og ejerskab hos medarbejderne ?
  I en række tilfælde er der allerede svar i materialet, men der udarbejdes notat, som beskriver det nærmere.
  Der blev stillet spørgsmål til om organisationsændringen kunne gennemføres inden 1. maj. Det er næppe muligt, bl.a. fordi en række stillinger er i åbne opslag, og der skal planlægges med 8 ugers vagtplaner.
  Sundhed og Omsorg ønsker med den nye organisering, at:
  • Borgerne oplever altid at være i centrum, at hjælpen er sammenhængende og overgangene så få og gnidningsfrie som muligt.
  • Borgerne skal opleve at få hjælp, når der er behov.
  • Borgerne skal opleve at målet er mest mulig selvhjulpenhed og uafhængighed af kommunen.
  • Borgerne skal opleve flere fællesskaber i lokalcentrene.
  • Skabe entydige ansvarsområder med tydelig ledelse og med fokus på driften.
  Det tydelige fokus på driften og den klare ansvarsfordeling sikrer en stærkere driftsledelse på alle niveauer, hvilket går igen på medarbejderniveauet, der får ansvar for hver deres målgruppe.
  Det skaber en klar og entydig opgavefordeling, så borgerne får bedre forløb.
  Det er desuden målet, at den tydelige ansvarsfordeling og entydige fokus på udvikling af driften vil styrke arbejdet med kulturændring og et forbedret pårørendesamarbejde.
  Samtidig skal området håndtere de stadigt stigende udfordringer, der er og kommer fremadrettet:
  • Antallet af ældre og ældre med plejebehov er stigende.
  • Behovet for rehabilitering er stigende, og det samme er behovet for at bidrage til, at ældre bliver mere selvhjulpne.
  • Kompleksiteten i plejen er øget, da der er et stigende antal borgere med demens, handicaps og multisygdom.
  • Flere borgere udskrives tidligere og med komplekse sygeplejefaglige behandlingsbehov.
  • Kravene til det faglige niveau er stigende.
  Sundhed og Omsorg konstaterer på den baggrund et behov for at ændre på den nuværende organisering af magistratsafdelingen.
  Organiseringen skal understøtte en større gennemsigtighed i forhold til ansvarsområder og fokus på driften. Der er identificeret særligt fire områder, hvor det skal ske:
  1. Driften af plejehjem.
  2. Driften af hjemmeplejen.
  3. Driften af de kommunale sundhedsenheder og hele den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.
  4. Driften af lokalcentrene.
  For at styrke driften og tydeliggøre ansvarsfordelingen for de fire områder, samt for at øge driftsfokus i den øverste ledelse, erstattes den nuværende Sundhedsforvaltning af tre forvaltninger. Hver forvaltning ledes af en forvaltningschef, der indgår i den øverste ledelse i Sundhed og Omsorg.
  Forvaltningerne får ansvar for hver deres målgruppe og den tydelige ansvarsfordeling mellem sundhedsenheder og hjemmepleje går gennem alle ledelseslag. Den genfindes også på medarbejderniveauet, hvor det entydige fokus, understøtter medarbejderne i at være der for borgerne i stedet for at bruge tid på at koordinere mellem enheder. Det sikres desuden, at det tværfaglige samarbejde går på tværs af enhederne og forvaltningerne.
  Organisationsændringen styrker arbejdet med god læringskultur ved at sikre mere nærværende ledelse lokalt, og ved at udvikle kulturen tæt på praksis og sammen med medarbejderne. Derudover er der øget fokus på samarbejdet med borgere og pårørende som en afgørende del af den stærke fagprofessionelle medarbejders kunnen. Arbejdet med kultursporet er uddybet i bilag 10.
  Endelig indstilles det at adskille plejehjem og lokalcentre for at styrke ledelsens fokus på plejehjemsdriften. På tilsvarende vis samles driften af lokalcentrene, og der påbegyndes en inddragende proces om at udvikle lokalcentrene. Målet er, at lokalcentrene i højere grad skal skabe rammen for fællesskaber og ensomhedsforebyggelse, og at der skabes et bredere engagement og inddragelse af lokalsamfundet.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager den foreslåede organisationsændring i Sundhed og Omsorg.
  Sagens forløb
  26-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  30-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 26. november 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Bünyamin Simsek, Lone Norlander Smith og Anders Winnerskjold tog forbehold.
  Der blev stillet en række spørgsmål, som søges besvaret til Byrådsbehandlingen:
  • Hvordan – og med hvilke konkrete initiativer/ mekanismer sikres et samspil på tværs mellem søjlerne ?
  • Hvordan bliver det lettere for borgerne, og hvordan arbejdes der konkrete med flere kendte medarbejdere – konkrete eksempler ?
  • Hvordan arbejdes der konkret med stærkere implementering af Cura ?
  • Kan der sættes ca. tal på for mange medarbejdere, der er i de forskellige stabsfunktioner, og mere generelt på de enkelte områder ?
  • Hvad bliver der gjort i den videre proces for at sikre opbakning og ejerskab hos medarbejderne ?
  I en række tilfælde er der allerede svar i materialet, men der udarbejdes notat, som beskriver det nærmere.
  Der blev stillet spørgsmål til om organisationsændringen kunne gennemføres inden 1. maj. Det er næppe muligt, bl.a. fordi en række stillinger er i åbne opslag, og der skal planlægges med 8 ugers vagtplaner.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Til drøftelse: Evaluering af budgetproces for budget 2021

  Beslutning
  Drøftet. De anførte bemærkninger danner udgangspunkt for udarbejdelsen af den nye budgetprocedure.
  Sagens forløb
  30-11-2020 Magistraten
  Drøftet. De anførte bemærkninger danner udgangspunkt for udarbejdelsen af den nye budgetprocedure.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Kort status på Corona. Vigtigheden af at holde fast i den kommende tid blev understreget. Der ses tendenser til, at der slækkes lidt på sikkerhedsforanstaltningerne.
  Sagens forløb
  30-11-2020 Magistraten
  Kort status på Corona. Vigtigheden af at holde fast i den kommende tid blev understreget. Der ses tendenser til, at der slækkes lidt på sikkerhedsforanstaltningerne.

  Akut Corona-trivselspakke

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice samt Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 26. november 2020
  Anders Winnerskjold deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  I indstillingen foreslås det, at der oprettes en akut Coronatrivsels-pakke, der skal finansiere en række konkrete initiativer med henblik på at forebygge de negative konsekvenser af Corona-krisen i form af ensomhed, utryghed, angst, depression, mistrivsel, social isolation mv.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der træffes principbeslutning om oprettelse af en akut Corona-trivselspakke,
  At 2) Der etableres en hurtigt arbejdende tværmagistratslig arbejdsgruppe med kompetence til at koordinere og samarbejde om de i bilaget skitserede projektideer,
  At 3) De respektive magistratsafdelinger sikrer den konkrete gennemførelse og opfølgning af elementerne i trivselspakken,
  At 4) Den centrale kriseledelse løbende orienteres om fremdrift og udvikling i projekterne,
  At 5) Der samlet afsættes 9 mio. kr. til en akut Corona-trivselspakke,
  At 6) Udgiften på 9 mio. kr. finansieres i forbindelse med den samlede opgørelse af kommunens mer-/mindre udgifter med håndteringen af COVID-19, og
  At 7) Byrådet forelægges en samlet opgørelse i forbindelse med regnskabsfremlæggelsen.
  Sagens forløb
  26-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal bemærke, at finansieringen af 9 mio. kr. fra kommunekassen ikke er i tråd med kommunens økonomiske styringsprincipper. Som følge af den akutte Coronasituation, så anbefales det dog at tiltræde indstillingen.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  30-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice samt Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 26. november 2020
  Anders Winnerskjold deltog ikke i sagens behandling.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag