Vælg

Referat Økonomiudvalget 29-01-2020

  Budgetprocedure for budget 2021-2024

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Resumé
  Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2021.
  Særlige fokuspunkter i dette års procedure er:
  • Nye former for borgerinddragelse,
  • udarbejdelse og vedtagelse af en ny 10-årig investeringsplan,
  • arbejdet med klimamålsætningerne i budget- og regnskabsprocessen
  • udvalgenes drøftelser af udfordringer og prioriteringsmuligheder
  • samt Magistratens behandling af budgetudfordringer på tværs af områder.
  I indstillingen lægges der konkret op til, at:
  • der som led i budgetlægningen udarbejdes og vedtages en ny 10-årig investeringsplan gældende for perioden 2024-2033. Udover visionskonferencen for byrådet i november 2019 forberedes planen ved, at der afholdes et temamøde vedr. finansiering, et anlægsseminar hvor magistratsafdelingernes fremsendte behovs- og løsningsforslag præsenteres, samt at Byrådets partier får lejlighed til at fremsende deres prioriteringer og anlægsforslag, så disse kan indgå i budgetdrøftelserne. Sideløbende vil borgerne blive inddraget i udarbejdelsen af investeringsplanen via budgetmessen og borgerworkshops eller lignende.
  • borgerne inddrages i og oplyses om budgetlægningen og udarbejdelsen af investeringsplanen på en budgetmesse som afholdes den 8. september 2020.
  • Magistraten behandler budgetudfordringer i et tværgående perspektiv på et temamøde om budgetforslaget den 2. juni 2020
  • direktørgruppen arbejder videre med ”Fælles om nye løsninger” og vurderer hvorvidt de kan bidrage til at realisere finansieringsbidraget til budgetmodellerne.
  Indstillingen vil blive suppleret af en indstilling i marts 2020 om fastlæggelse af årlige klimamål samt opfølgningen på disse i budget- og regnskabsprocessen.
  Indstilling
  At 1) Byrådet godkender budgetproceduren og vedlagte tidsplan for Budget 2021.
  At 2) Byrådet godkender den beskrevne proces for udarbejdelsen af den 10-årige investeringsplan.
  At 3) der afholdes en budgetmesse tirsdag den 8. september 2019 kl. 17-20.
  Sagens forløb
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 9. januar 2020.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Magistraten understregede behovet for en grundig evaluering af budgetmessen, herunder deltagerantal m.m.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  29-01-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Erhvervsplan 2020-2023

  Beslutning
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Lene Horsbøl og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling men tog forbehold for udvidelsen af E45, Marselistunnellen og DokkX.
  Resumé
  Erhvervskontaktudvalget for Aarhus Kommune (EKU) har d. 2. december 2019 godkendt forslag til ny erhvervsplan for Aarhus for perioden 2020-2023, ”Partnerskaber for bæredygtig vækst”. Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette Skive samt Poul-Henning Vietz (udpeget af Dansk Byggeri/Danske Malermestre/TEKNIQ Installatørernes organisation) tog forbehold.
  Erhvervskontaktudvalget besluttede samtidigt at fremsende forslaget til Aarhus Byråd med indstilling om, at forslaget tiltrædes.
  Erhvervsplanen har været i offentlig høring fra d. 10. oktober 2019 til d. 6. november 2019. Der er modtaget 27 høringssvar, som har ført til tilpasninger af erhvervsplanen. Samtidig er der udarbejdet et statusnotat for Erhvervsplan 2018-2019, som er vedlagt som bilag.
  Erhvervsplanen sætter den brede ramme for den erhvervs- og bypolitiske indsats i Aarhus. Planen omfatter 59 igangværende og nye initiativer fordelt på en række forskellige indsatsområder. Indsatserne skal sikre bæredygtig vækst og arbejdspladser i hele det østjyske område. Planens mange initiativer varierer i størrelse og vækstmæssig betydning.
  Erhvervsplan 2020-2023 adresserer de erhvervsmæssige udfordringer, som Aarhus står overfor, så vi også fremover har et velfungerende og konkurrencedygtigt vækstcenter i Vestdanmark.
  Planen er udarbejdet med involvering af en lang række interne og eksterne aktører – dels via arbejdsgrupper indenfor særlige spor samt ved dialogmøder af såvel generel karakter som indenfor specifikke områder.
  Indstilling
  At 1) Byrådet vedtager Erhvervsplan 2020-2023 ”Partnerskaber for bæredygtig vækst”, som den foreligger efter afsluttet høringsrunde og godkendelse i EKU.
  Sagens forløb
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 2. december 2019.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog forbehold.

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  29-01-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Lene Horsbøl og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling men tog forbehold for udvidelsen af E45, Marselistunnellen og DokkX.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Anbefalinger til styrket sundhedsfremme og forebyggelse i Aarhus

  Beslutning
  Økonomiudvalget behandlede kun indstillingens tredje beslutningspunkt, der berører forlængelse af udvalgets arbejde.
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde ændringsforslaget fra SF, der anbefaler at udvalget for sundhedsfremme forlænges et år.
  Resumé
  Byrådet besluttede i 2018 at nedsætte udvalget for sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv med deltagelse fra byrådsmedlemmer, Region Midtjylland, repræsentanter for civilsamfundet, almen praksis, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.
  Udvalgets opgave var at finde nye løsninger til, hvordan der sikres større lighed i sundhed for borgerne i Aarhus. Med fire temadrøftelser om hhv. alkohol, geografisk ulighed i sundhed, mental sundhed og sundhedsudfordringer hos mennesker med handicap, har udvalget set på tværgående løsninger med familien, netværk og civilsamfundet som omdrejningspunkt.
  Udvalget indstiller til, at byrådet vedtager de anbefalinger, der er udarbejdet med afsæt i de fire temadrøftelser. Anbefalingerne indarbejdes i den kommende sundhedspolitik 2020-2024, der behandles i Byrådet i slutningen af 2019.
  Udvalget indstiller også, at byrådet godkender udmøntningen af de midler, som blev givet i forbindelse med budgetforlig 2020-2023, og som skal realisere dele af sundhedsfremmeudvalgets samlede anbefalinger.
  Af erfaringsopsamlingen af Sundhedsfremmeudvalgets arbejde fremgår det, at både politikere og eksterne medlemmer har oplevet arbejdet som utrolig givtigt, med ”en spændende dynamik” og et ”rigtig godt samspil”.
  På baggrund af erfaringsopsamlingen indstilles, at Sundhedsfremmeudvalget forlænges byrådsperioden ud. Udvalgets opgave vil være at undersøge tværgående løsningsmuligheder inden for udvalgte aktuelle temaer på sundhedsområdet – stadig ud fra et 0-100 års perspektiv på, hvordan der sikres større lighed i sundhed og stadig med udgangspunkt i implementeringen af Aarhus Kommunes sundhedspolitik.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager Sundhedsfremmeudvalgets samlede anbefalinger, og det videre arbejde med dem i regi af sundhedspolitikken.
  At 2) Byrådet godkender udmøntningen af midler, der skal realisere dele af sundhedsfremmeudvalgets anbefalinger.
  At 3) Sundhedsfremmeudvalget forlænges byrådsperioden ud.
  Sagens forløb
  05-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 19. november 2019.
   
  Rådmand Thomas Medom tager forhold til indstillingens "At 3)".

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. december 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. december 2019 for indstillingens "At 1" og "At 2".
   
  Indstillingens "At 3" om forlængelse af udvalgsperiode, samt spørgsmål om sammensætningen af udvalget sendes til behandling i Økonomiudvalget.

  29-01-2020 Økonomiudvalget
  Økonomiudvalget behandlede kun indstillingens tredje beslutningspunkt, der berører forlængelse af udvalgets arbejde.
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde ændringsforslaget fra SF, der anbefaler at udvalget for sundhedsfremme forlænges et år.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Tema om Turisme

  Beslutning
  Direktør fra Visit Aarhusregionen Pia Lange Christensen gav et oplæg for udvalget, som efterfølgende drøftede punktet.
  Status på turismen i Aarhus 2020
  Holder vi momentum efter 2017? Status på storbyturisme, erhvervsturisme, outdoor turisme mv, samt konsolidering af destinationsselskaber i Østjylland. Økonomi og digitalisering, herunder tiltrækning af midler fra Erhvervsstyrelsen mm.
  1.  Oplæg v/ direktør Pia Lange Christensen  
  2. Drøftelse i plenum
   
  Plancher eftersendes med referat.

  Sagens forløb
  29-01-2020 Økonomiudvalget
  Direktør fra Visit Aarhusregionen Pia Lange Christensen gav et oplæg for udvalget, som efterfølgende drøftede punktet.

  Bilag

  Fokus på værdi

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om det kommende arbejde med 'Fokus på værdi' og drøftede punktet.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret om det kommende arbejde med 'Fokus på værdi' og drøftede punktet.

  Bilag

  Programskitse til virksomhedsbesøg 13. maj 2020

  Beslutning
  Udvalget godkendte programskitsen.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget godkendte programskitsen.

  Bilag

  Årshjul

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Økonomiudvalget
  Der var ingen bemærkninger.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Økonomiudvalget
  Der var ingen bemærkninger.

  Eventuelt

  Beslutning

  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Økonomiudvalget

  Der var ingen bemærkninger.