Vælg

Referat Økonomiudvalget 19-02-2020

  Temadrøftelse om iværksætteri og erhvervsservice

  Beslutning
  Udvalget fik oplæg fra Lone Ryg Olsen, Erhvervsdirektør, Aarhus Universitet, Erik Krarup, Direktør, Erhvervshus Midtjylland  og forvaltningen og drøftede punktet.
  • Orientering om The Kitchen AU
  • Samarbejde og partnerskaber med Erhvervshus Midtjylland

  Sagens forløb
  19-02-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget fik oplæg fra Lone Ryg Olsen, Erhvervsdirektør, Aarhus Universitet, Erik Krarup, Direktør, Erhvervshus Midtjylland  og forvaltningen og drøftede punktet.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra Almaz Mengesha om udbudsstrategi

  Beslutning
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Ali Nuur, Mette Bjerre og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lene Horsbøl tog forbehold.
  Mahad Yussuf var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Beslutningsforslag fra Almaz Mengesha (UFP)
   
  AM har fornyeligt påpeget overfor byrådet, hvordan problemer med kommunens afregningspriser har medført, at flere private virksomheder har trukket sig fra markedet for hjemmepleje. Det er naturligvis uacceptabelt, men desværre kan vi konstatere, at Aarhus Kommune ikke kun halter bagud på udformningen af udbudsmaterialet, men også på mængden af udbudte opgaver. En analyse af Dansk Industri (DI)1 viser, at Aarhus Kommune ikke formår at udnytte sit potentiale, når det kommer til at konkurrenceudsætte egnede opgaver. I 2017 var det kun 24,8% af de udbudsegnede opgaver i Aarhus som blev konkurrenceudsat, hvilket er langt fra Best Practice på 41,9 pct., der svarer til gennemsnittet for de 10 kommuner, der indenfor hvert hovedkontor konkurrenceudsætter den største andel af udbudsegnede opgaver.
   
  Jeg har en vision om, at Aarhus skal være den mest erhvervsvenlige kommune i hele Danmark. Vi bør lade os inspirere af forskellige kommuner, herunder Gribskov, Hørsholm, Jammerbugt, Greve og Middelfart kommune. Kun ved udbud sikrer vi nemlig, at der bliver skabt den nødvendige konkurrence om de offentlige opgaver, der sikrer, at borgerne får mest mulig kvalitet for skattekronerne og størst mulig valgfrihed. For at kunne understøtte denne ambition på længere sigt, så bør byrådet følge DI’s anbefalinger, og vedtage en udbudsstrategi, der kan skabe retning og sikre effektivitet i kommunens udbud af offentlige opgaver.
   
  En udbudsstrategi angiver, hvornår udbud og konkurrenceudsættelse skal anvendes og med hvilket formål. En udbudsstrategi bidrager til at skabe konkurrence om kommunens opgaver via udbud, og sikrer dermed en effektiv ressourceudnyttelse og styrker samtidig kernevældfærden ved at udnytte dynamikken, idéerne og udviklingen fra det frie marked i produktionen og leveringen af velfærden. Andre fordele er, at en udbudsstrategi minimerer risikoen for misforståelser i samarbejdet mellem kommunen og det private erhvervsliv, fordi kommunens forventninger til samarbejdet bliver tydelige i strategien. Samtidig bidrager strategien til at skabe et mere sammenhængende og gennemtænkt udbudsmateriale, hvor kommunen får mulighed for tænke flere opgaver på tværs af kommunale området, hvilket styrker velfærds- og effektiviseringsgevinsterne ved udbuddet. Tilsvarende bliver det nemmere for private virksomheder at skræddersy deres tilbud, fordi de kan fokusere direkte på kommunens ønsker og nemmere kan forudsige fremtidige udbudsopgaver, fordi der er klarhed om proceduren og forventningerne.
   
  De kommuner, som har vedtaget en udbudsstrategi, meddeler om stor succes. Bl.a. udtaler Borgmester Carsten Rasmussen (S) i Næstved at en sådan udbudsstrategi har givet kommunen klare effektiviseringsfordele, uden at det er gået ud over kvaliteten af den offentlige service, som kommunen kan tilbyde dens borgere (DI)2. På tværs af partierne og kommuner, er der altså eksempler på, at en udbudsstrategi har både velfærds- og effektiviseringsgevinster, som i sidste gavner borgerne i kommunen.
   
  Jeg mener derfor, at Aarhus Kommune bør være åbne overfor DI’s anbefalinger og lære af succeshistorierne fra de andre kommuner. Jeg har en klar forventning om, at partierne i byrådet vil støtte forslaget om at forpligte magistraten på at udarbejde en udbudsstrategi, der skal forelægges byrådets godkendelse, og efterfølgende evalueres hvert fjerde år. Jeg mener, at udbudsstrategien bør indeholde en realistisk og ambitiøs målsætning: Aarhus skal have en konkurrenceudsætningsindikator (IKU) på 35 pct. i 2025. Jeg mener, at udbudsstrategien skal bidrage til innovative, effektive og bæredygtige løsninger på kommunens opgaver, og at løsningerne derfor skal evalueres i forhold til et totalomkostningsprincip (TCO). Dette indebærer, at kommunen ikke blot skal se på anskaffelsesprisen, men se på de samlede omkostninger i hele ydelses eller produktets levetid.
   
  Almaz Mengesha foreslår dermed følgende:
  1. At byrådet forpligter magistraten til at udarbejde en udbudsstrategi for Aarhus Kommune, der skal forelægges byrådets godkendelse.
  2. At udbudsstrategien skal indeholde en kortlægning af de gevinster, som Aarhus Kommune allerede har opnået ved udbud og offentlig-privat samarbejde.
  3. At udbudsstrategien skal indeholde en gennemgang af potentialerne for øget konkurrenceudsættelse.
  4. At udbudsstrategien inddrager princippet om at udbud af kommunale opgaver skal anskues efter et totalomkostningsprincip i overensstemmelse med FN’s verdensmål nr. 12
  5. At udbudsstrategien skal indeholde en realistisk og ambitiøs målsætning om at Aarhus Kommune opnår en konkurrenceudsætningsindikator (IKU) på 35 pct. i 2025.
   
  Almaz Mengesha
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
  Indstilling på baggrund af forslag fra Almaz Mengesha om udbudsstrategi
   

  Resumé
  Almaz Mengesha, Venstre (AM) har i byrådet d. 30. oktober 2019 fremsat forslag om, at Aarhus Kommune udarbejder en udbudsstrategi, som bl.a. skal sikre, at der bliver skabt den nødvendige konkurrence om offentlige opgaver.
   
  Byrådet besluttede at fremsende forslaget til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 30. oktober 2019 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen skal tilbagesendes byrådet via Magistraten.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) det fremsatte forslag om at udarbejde en (ny) udbudsstrategi ikke tiltrædes.
  Sagens forløb
  30-10-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 30. oktober 2019 om magistratsbehandling af forslaget.


  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  15-01-2020 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Det bemærkes, at forslaget er stillet af Almaz Mengesha mens hun stod uden for partierne.
   
  Det kan desuden oplyses, at DI's opdaterede tal for IKU viser, at Aarhus i 2018 konkurrenceudsatte 23,6 % af egnede opgaver. Dette placerer Aarhus som nummer 82 over kommuner med højeste IKU.
   
  Forslaget fra Almaz Mengesha ligner den tidligere regerings udspil i forbindelse med økonomiforhandlingerne 2018, hvori man ligeledes ønskede at fastsætte en IKU på 35 % i kommunerne. Med modstand fra KL blev faste måltal droppet, men der var enighed om at øge graden af konkurrenceudsættelse og have fokus på offentlig-privat samarbejde til understøttelse af innovation i velfærdsløsninger.

  27-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. januar 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek henholder sig til det oprindelige forslag.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  19-02-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Ali Nuur, Mette Bjerre og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lene Horsbøl tog forbehold.
  Mahad Yussuf var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  Bilag

  Studietur

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret og drøftede udkastet, som blev godkendt.
  Udvalget samler op på den forudgående temadrøftelse om kvinder i ledelse.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret og drøftede udkastet, som blev godkendt.

  Bilag

  Årshjul

  Beslutning
  Tema om Uddannelse med vægt på praktikpladser, der var sat på til mødet d. 18. marts 2020, bliver udsat.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Økonomiudvalget
  Tema om Uddannelse med vægt på praktikpladser, der var sat på til mødet d. 18. marts 2020, bliver udsat.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om følgende indstillinger, der er på vej til byrådet:
  • Temaplan for erhvervsområder
  • Den sociale investeringsfond
  • Bindende klimamål
  Sagens forløb
  19-02-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret om følgende indstillinger, der er på vej til byrådet:
  • Temaplan for erhvervsområder
  • Den sociale investeringsfond
  • Bindende klimamål

  Eventuelt

  Beslutning
  Det var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Økonomiudvalget
  Det var ingen bemærkninger.