Vælg

Referat Økonomiudvalget 22-04-2020

  Referat fra møde d. 19. februar 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Bindende årlige klimamål for Aarhus kommune

  Beslutning
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Ali Nuur og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lene Horsbøl og Mette Skautrup tog forbehold.
  Resumé
  Indstillingen fastlægger de årligt bindende mål for CO2e-reduktioner frem til 2030 for Aarhus Kommune som bysamfund og Aarhus Kommune som virksomhed. Hvis målet i de enkelte år ikke nås, forpligter byrådet sig til at igangsætte yderligere initiativer, så målet om CO2e-neutralitet nås i 2030.
  De årligt bindende mål er baseret på et scenarium fra et eksternt firma, der viser, hvor langt man kan nå ved hjælp af en række kendte handlemuligheder. Herudover indgår en forceret omstilling af transportsektoren. Med disse elementer er der foreløbigt anvist en vej til at nedbringe CO2e-udledningen til 400.000 t om året i 2030. Indstillingen peger derudover på, at Aarhus skal satse massivt på Carbon Capture-teknologien. Kun hvis byrådets mål om CO2e-neutralitet ikke kan nås med disse eller andre elementer, skal der kompenseres via køb og annullering af kvoter.
  Indstillingen ’bestiller’ en klimastrategi frem til 2030 og en klimaplan for 2021-2024, som anviser konkrete handlinger til at realisere de bindende klimamål.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Byrådet vedtager de årlige mål for CO2e-udledningen frem mod 2030 for Aarhus Kommune som bysamfund og virksomhed.
  At 2) Borgmesterens Afdeling følger op på de bindende mål hvert år i en indstilling i forbindelse med regnskabet, og at Teknik og Miljø i samarbejde med Direktørgruppen i forlængelse heraf anmodes om at foreslå eventuelle nødvendige tiltag i forbindelse med budgettet.
  At 3) Teknik og Miljø anmodes om i samarbejde med Direktørgruppen at udarbejde en Klimaplan for perioden 2021-2024, der lever op til de årlige mål i perioden, samt en strategi for den samlede grønne omstilling for at nå målet i 2030 og håndtering af den opbyggede CO2e-gæld. Det forudsættes, at strategien indebærer en satsning på Carbon Capture-teknologi, samt ekstraordinære reduktioner i transportsektoren i 2025-2030, for at reducere behovet for at kompensere via kvoteopkøb mest muligt.
  At 4) Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling anmodes om i samarbejde med Direktørgruppen at komme med forslag til en fælles organisering på tværs af kommunen, der understøtter kommunens arbejde for den grønne omstilling.
  Sagens forløb
  16-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11. marts 2020.
  Rådmand Jette skive tog forbehold.
  Det blev præciseret, at det bliver en meget stor udfordring at nå de bindende klimamål, og at det stiller krav til samarbejde og fælles organisering.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. marts 2020.
  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Ali Nuur og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lene Horsbøl og Mette Skautrup tog forbehold.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra SF: Etablering af social investeringsfond

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Byrådsforslag fra SF

  Etablering af social investeringsfond

  SF foreslår,
  1)      at der etableres en social investeringsfond, der har til formål at fremme investeringer i indsatser, der på mellemlangt og langt sigte forebygger sociale udfordringer. Investeringerne kan både bidrage til nye og eksisterende indsatser.
  2)      at midlerne til fonden i første omgang finansieres af den forventede økonomiske gevinst ved at Byrådet valgte selvbudgettering i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2018. Herefter skal fonden delvist hvile i sig selv, samt evt. tilføres yderligere midler i forbindelse med budgetforhandlinger.
  3)      at der nedsættes et rådgivende udvalg, der indstiller til Byrådet hvilke projekter og indstillinger, der bør prioriteres.

  Baggrund og uddybning

  Der skal over en årrække opbygges en social investeringsfond i Aarhus Kommune med inspiration fra bl.a. en lang række svenske kommuner. Formålet med fonden er at fremme tværgående og langsigtede indsatser og finde nye løsninger indenfor områder som børn & unge, ældre, socialt udsatte, sundhed og bevægelse. Fonden skal støtte projekter med fokus på tidlige og helhedsorienterede forebyggende indsatser, der eksisterer på tværs af kommunens magistratsafdelinger.

  Det øgede incitament til denne type projekter vil resultere i at flere opnår trivsel og kommer i beskæftigelse og uddannelse samt mindskede omkostninger til overførselsindkomster, behandling, for sene og dyre indsatser mv. En god investering indebærer den rette indsats, på det rette niveau og på det rette tidspunkt. Investeringsfonden vil på sigt være med til at underbygge det øgede fokus, der er i kommunen på tidlig indsats.

  Den sociale investeringsfond skal administreres af de ansvarlige magistratsafdelinger, der vil kunne søge midler af fonden til nye innovative projekter, der falder indenfor fondens formål.

  Socialudvalget i Aarhus har været på studietur til Norrköping for at studere deres gode erfaringer med en social investeringsfond. Fonden blev oprettet for seks år siden, og de projekter har givet så gode resultater, at de sender et økonomisk afkast tilbage til fonden til brug for nye investeringer. Investeringsfondene i de svenske kommuner har betydet, at der er blevet åbnet for nye måder at tænke og finansiere socialpolitikken på. Over hver femte svenske kommune har oprettet en social investeringsfond i et forsøg på at tænke langsigtet. Og lige så mange har planer om at følge efter. Selve beregningsmodellen blev i første omgang lavet af pensions- og forsikringsselskabet Skandia, for at sætte gang i tiltag, der går på tværs af de kommunale forvaltninger. Skandia-modellen er et forsøg på at påvise, om en social investering rent faktisk medfører den ønskede effekt, og ikke mindst hvad prisen bliver set over tid. Modellen anvender egne specifikke data og bygger på at økonomerne sætter sig sammen med fagfolk, når de vurderer et tiltags sandsynlige succesrate

  Midlerne til fonden skal i første omgang komme fra en startkapital bestående af den gevinst som forventes opnået ved valg af selvbudgettering. Derefter er tanken, at de igangsatte projekter skal være med til at sikre et mindre forbrug på andre indsatser og at denne besparelse skal føres ind i fonden fra de respektive områder. På den måde skal fonden på sigt hvile i sig selv økonomisk.

  Stillet af SF’s Byrådsgruppe

  Jan Ravn Christensen og Thomas Medom
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra SF om etablering af social investeringsfond
   

  Resumé
  Med denne indstilling besvares beslutningsforslaget fra SF fra juni 2017 om etablering af en social investeringsfond endeligt.
  Byrådet har foreløbigt taget stilling til forslaget med vedtagelsen af budgetforliget for 2018-2021, hvor der blev afsat 40 mio. kr. til etablering af en social investeringsfond i Aarhus. Formålet er at skabe en ny ramme for langsigtede og helhedsorienterede investeringer med henblik på at forebygge sociale problemer og finde løsninger på eksisterende udfordringer.
  Det foreslås, at den sociale investeringsfond etableres med udgangspunkt i et eksternt råd, der så vidt muligt har beslutningskompetence med hensyn til, hvilke indsatser, der skal igangsættes med henblik på at opnå bedre resultater for borgerne. Fondens midler vil blive reserveret i en pulje i Borgmesterens Afdeling. Rådet vil bestå af tre medlemmer. Borgmesterens Afdeling bemyndiges til formelt at igangsætte de anbefalede indsatser og indgå resultatkontrakter mellem fonden/kommunen og eksterne parter.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender rammerne for Aarhus Kommunes Sociale Investeringsfond, herunder kommissoriet for Rådet for Sociale Investeringer, jf. bilag 2.
  At 2) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til formelt at igangsætte de indsatser, som rådet ønsker igangsat, og i forlængelse heraf indgå resultatkontrakter mellem Fonden/kommunen og eksterne parter.
  At 3) Der afsættes 300.000 kr. årligt i perioden 2020-2024 til sekretariatsbetjening af Rådet for Sociale Investeringer, som finansieres af de afsatte 40 mio. kr.
  At 4) Der afsættes 150.000 kr. årligt til honorarer til medlemmerne af Rådet for Sociale Investeringer. Honorarerne finansieres af de afsatte 40 mio. kr.
  At 5) Borgmesterens Afdeling afrapporterer årligt på igangsatte projekter samt udviklingen i fondens økonomi til byrådet. Første afrapportering vil blive fremsendt til byrådet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2020.
  At 6) Borgmesterens Afdeling udarbejder en evaluering af Aarhus Kommunes Sociale Investeringsfond, herunder organiseringen, som forelægges byrådet sammen med regnskabsaflæggelsen for 2023.
  Sagens forløb
  21-06-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 21. juni 2017.
  16-08-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 16. august 2017 om magistratsbehandling af forslaget.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  11-02-2020 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11. februar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold for indstillingens "At 3".
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. marts 2020.
   
  Direktøren for Sociale Forhold og Beskæftigelse inviteres med til udvalgets behandling.
   

  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Bilag

  Kommissorium for Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling 2020-2021

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Resumé
  Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling (fremover benævnt ”Udvalget”) har arbejdet ud fra Byrådets vedtagne kommissorium 2018-2019. Det arbejde er nu afsluttet. Derfor skal Byrådet vedtage et nyt kommissorium for Udvalget, som skal gælde for 2020-2021.
  Udvalget vil fokusere på at øge den demokratiske deltagelse. Det skyldes, at der er en gruppe af borgere, som sjældent stemmer ved valg og som ikke deltager i den demokratiske samtale.
  Målet er at skabe en god by for alle og en by med en høj sammenhængskraft.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager, at Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling i perioden 2020-2021 arbejder med hovedemnet: ”øget demokratisk deltagelse i de borgergrupper, hvor den demokratiske deltagelse er lav”.
  At 2) Byrådet vedtager at Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling i perioden 2020-2021 arbejder med følgeemnet: ”LGBT+HUSET”.  
  At 3) Byrådet vedtager at Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling samarbejder med ”Handletank for lokal demokrati”
  Sagens forløb
  02-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 18. februar 2020.
  Rådmand Jette Skive kan ikke tiltræde indstillingen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Thomas Medom deltog ikke sagens behandling.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. marts 2020.
  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Bilag

  Grøn omstilling af kommunens bilflåde

  Beslutning
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Ali Nuur, Lene Horsbøl og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, med den bemærkning af at 2) udgår, da etablering af lade-standere vil indgå i en kommende indstilling til Aarhus Byråd omkring Aarhus Kommunes initiativer for at afbøde den økonomiske krise som følge af Covid19.
   
  Mette Bjerre tog forbehold.
  Resumé
  Byrådet vedtog med budget 2020 at Aarhus Kommunes bilflåde skal være omstillet til fossilfri drivmidler senest ultimo 2025, hvilket giver seks år til omstillingen.
   
  I nærværende indstilling er udarbejdet overblik over hvordan udfasningsplanen anbefales at se ud for at målsætningen om fossilfri bilflåde kan imødekommes.
   
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Den beskrevne plan for udfasning af fossilt drevne køretøjer 2020-25 vedtages, og at der årligt følges op på udfasningen i regnskabet.
   
  At 2)     Klimafonden medfinansierer etablering af lade-standere med op til 1 mio. kr. Det skal være en midlertidig ordning, hvori der bliver indbygget en incitamentsmodel, der betyder at ’first movers’ belønnes med det højeste tilskud.
   
  At 3)     De øvrige tiltag under ’grøn transport’ fremsendes senere i 2020. De omfatter indstillinger vedr. flg. punkter:
      a)     Grøn Transportplan fase 2, fælles indstilling fra Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling
      b)     En række forslag fra Direktørgruppen til omlægning af medarbejderes brug af egne fossil-drevne biler i arbejdstiden til fossilfri transport samt til at øge andelen af fossilfri transport for Aarhus Kommunes medarbejderes transport til og fra arbejde.
   
  Sagens forløb
  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 16. marts 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold med følgende begrundelse:
  "De op til 50 ladestandere, som den ene million giver mulighed for, rækker ikke langt, når der er 638 kommunale køretøjer på benzin/diesel. Der er med andre ord behov for det 10-dobbelte beløb, hvis vi for alvor skal sikre et tilstrækkeligt grundlag for omstillingen. Jeg vil anbefale at der afsættes 5 mio.
  Den foreslåede først-til-mølle -ordning er uheldig, da man risikerer panikkøb for at få støtten. Jeg mener det skal være Ejendomme, der får ansvaret for udrulning af elladestandere i kommunens bygninger. Dermed får vi fra start af skabt det nødvendige overblik og den nødvendige styring. Både i forhold til hvor vidt bygningernes nuværende elnet kan honorere flere ladestandere og hvordan vi imødekommer behovet bedst muligt.
  En række afledte konsekvenser ved at skifte fra kørselsgodtgørelse til indkøb af elbiler er ikke uddybet, beskrevet. Det vil bl.a. indebære øgede lønudgifter eller lavere produktivitet som følge af en mindre fleksibel arbejdsdag, hvor medarbejderne ikke kan starte og slutte hjemme. Det er i de allerfleste tilfælde en billig ordning for kommunen, at medarbejdere kører tjenestekørsel i egne biler. Det gælder især der, hvor der køres relativt få kilometer, og bilen står stille meget af tiden".
  Rådmand Jette Skive tog forbehold med henvisning til, at hun ønsker en højere medfinansiering fra Klimafonden.
   
   

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. april 2020.
  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Ali Nuur, Lene Horsbøl og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, med den bemærkning af at 2) udgår, da etablering af lade-standere vil indgå i en kommende indstilling til Aarhus Byråd omkring Aarhus Kommunes initiativer for at afbøde den økonomiske krise som følge af Covid19.
   
  Mette Bjerre tog forbehold.

  Bilag

  Udskydelse af virksomheders betaling af dækningsafgift

  Beslutning
  Udvalget drøftede sagen.
  Virksomheder i Aarhus Kommune får betaling af 2. rate af dækningsafgift for 2020 udskudt fra juli til december 2020.
  Resumé
  Med henblik på at understøtte økonomisk trængte virksomheder som følge af Corona-krisen udskydes virksomhedernes betaling af 2. rate af dækningsafgiften for 2020 fra juli til december 2020.
   
  Dækningsafgiften for erhvervsejendomme trækkes ud af den betaling for ejendomsskat og øvrige afgifter til Aarhus Kommune, som forfalder d. 1. juli 2020, og virksomhederne modtager en særskilt reguleringsskattebillet for 2. rate af dækningsafgiften med forfald d. 1. december 2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) betalingen for 2. rate af dækningsafgiften af erhvervsejendomme for 2020 udsættes fra 1. juli 2020 til 1. december 2020.
  Sagens forløb
  14-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 1. april 2020.
   
  Det belyses til byrådsbehandlingen, hvordan kulturinstitutionerne er stillet med hensyn til betaling af dækningsafgift.

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. april 2020. 
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget drøftede sagen.

  Bilag

  Orientering om Coronavirus inkl. erhvervsindsatsen

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om, hvordan Covid19 påvirker borgere, medarbejdere og erhvervslivet i Aarhus Kommune.  
  Stadsdirektør Niels Højberg orienterer udvalget.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret om, hvordan Covid19 påvirker borgere, medarbejdere og erhvervslivet i Aarhus Kommune.  

  Datakvalitet og Ledelsesinformation

  Beslutning
  Forvaltningen holdte et oplæg for udvalget og præsenterede det nye design for 'Aarhus i tal'.
  Forvaltningen ønsker inputs i forhold til Tal om Aarhus og mere generelt tilgangen til ledelsesinformation .
  Sagens forløb
  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Forvaltningen holdte et oplæg for udvalget og præsenterede det nye design for 'Aarhus i tal'.

  Bilag

  Årshjul

  Beslutning
  Udvalget forslog, at Innovationsfonden, der har flyttet sit hovedkvarter til Aarhus, inviteres med til teamet om startup, scaleup og investormiljø på mødet d. 17. juni 2020.
  Udvalget ønskede en introduktion til, hvordan Aarhus Kommune arbejder med at registrere data - er det medarbejdere eller maskiner som registrerer?
  Sagens forløb
  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget forslog, at Innovationsfonden, der har flyttet sit hovedkvarter til Aarhus, inviteres med til teamet om startup, scaleup og investormiljø på mødet d. 17. juni 2020.
  Udvalget ønskede en introduktion til, hvordan Aarhus Kommune arbejder med at registrere data - er det medarbejdere eller maskiner som registrerer?

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Der var ingen bemærkninger.

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalget spurgte ind til involveringen af erhvervslivet i det kommende arbejde med budgettet for næste år. Forvaltningen orienterede om, at der er ved at blive lavet en rapport, som kan hjælpe med at identificere, hvordan Coronakrisen påvirker erhvervslivet.   
  Udvalget drøftede indsatsten i forbindelse med ledighed blandt dimittender som følge af Coronakrisen.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget spurgte ind til involveringen af erhvervslivet i det kommende arbejde med budgettet for næste år. Forvaltningen orienterede om, at der er ved at blive lavet en rapport, som kan hjælpe med at identificere, hvordan Coronakrisen påvirker erhvervslivet.   
  Udvalget drøftede indsatsten i forbindelse med ledighed blandt dimittender som følge af Coronakrisen.