Vælg

Referat Økonomiudvalget 20-05-2020

  Referat fra møde d. 22. april og d. 6. maj 2020

  Beslutning
  Referaterne blev godkendt.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Økonomiudvalget
  Referaterne blev godkendt.

  Bilag

  Aarhus Kommunes regnskab for 2019

  Beslutning
  Sagerne Aarhus Kommunes regnskab for 2019, Diverse forhold med relation til regnskab 2019 og Afdelingernes planer for anvendelse af opsparing 2019 blev behandlet sammen.
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende to bemærkninger:
  • At 25) Moesgaard Museum salg af Skovmøllen udgår af indstillingen og sendes i stedet til Magistraten for at få en afklaring på, om der foreligger tidligere deklarationer på ejendommen.
  • At Økonomiudvalget i juni 2021 følger op på, hvordan det går med gennemsigtigheden i de konsulentrapporter, der er blevet udarbejdet, siden den nye model blev vedtaget.
  Lene Horsbøl var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Resumé
  På de skattefinansierede driftsområder har der i 2019 været merudgifter på 26 mio. kr. i forhold til budgettet.
   
  Der er mindreudgifter vedrørende den egentlige drift på 72 mio. kr., som især skyldes en ufinansieret reserve, som ikke er bragt i anvendelse samt lavere udgifter til overførsler og ikke decentraliseret service (primært på børn og unge området og vedrørende danskundervisning). De decentraliserede udgifter under et er meget tæt på budgettet.
   
  Til gengæld er der merudgifter og mindreindtægter vedrørende især Finansielle tilskud (45 mio. kr.), og Generelle tilskud (49 mio. kr.).
   
  På grund af tidsforskydninger har der været mindreindtægter på anlægsområdet på 298 mio. kr.
   
  Samlet set er der tale om en formindskelse af det budgetterede overskud med 324 mio. kr. til et overskud på 316 mio. kr. imod et budgetteret overskud på 640 mio. kr.
   
  På baggrund af det opgjorte regnskabsresultat skønnes det, at regnskab 2019 udviser en mindre engangsforbedring på skønsmæssigt 60 mio. kr.
   
  Forbedringen vedrører primært en engangsgevinst som følge af forskydning i modregningen af P-afgifter, mindre-udgifter vedrørende Børn og Unges ikke-decentraliserede områder og mindreudgifter på de øvrige ikke-decentraliserede områder m.v.
   
  Denne gevinst modsvares for en dels vedkommende af merudgifter, som foreslås bevilget i indstillingen "Diverse forhold med relation til regnskab 2019".
   
  Forbedringen er beskeden i forhold til de meget store udfordringer og usikkerheder som følge af Coronakrisen.
   
  Hertil kommer usikkerhed om en kommende udligningsreform.
   
  Aarhus Kommunes regnskab for 2019 er uddybende beskrevet i en årsberetning og i et egentligt regnskab. Herudover er regnskabet beskrevet i afsnittet "Økonomiske nøgletal for Aarhus Kommune" i Targit.
  Indstilling
  På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2019 indstilles:
   
  At 1) At Byrådet godkender årsberetningen for 2019 jf. bilag 1.
   
  At 2) At Byrådet godkender, at regnskab 2019 oversendes til revision.
   
  At 3) De i regnskabet konstaterede afvigelser på bevillingskonti godkendes jf. regnskabsoversigten i regnskabets bilag 2.
   
  At 4) De beskrevne budget- og rammeændringer og saldokorrektioner godkendes jf. bilag 3.
   
  At 5) 217 KB-bevillinger og anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af 2019 med et samlet nettoforbrug på 1.159 mio. kr. og en samlet nettobevilling på 1.288 mio. kr. godkendes jf. afsnit 7.4.3 og bilag 4.
   
  At 6) Der som følge af tidsforskydninger af anlægsprojekter og heraf afledt behov for priskorrektioner sker justeringer af de tilknyttede anlægsbevillinger jf. bilag 3.
   
  At 7) Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på i alt 25 mio. kr. samt kassedifferencer (overskud) på ca. 0,5 mio. kr. godkendes jf. afsnit 7.4.5 og regnskab 2019 (bilag 2).
   
  At 8) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til frem til ultimo 2020 at give AVA Koncernens selskaber en kommunegaranti. Kommunegarantien omfatter lån, der apportindskydes i forbindelse med stiftelsen af selskaberne i AVA koncernen, lån der efter stiftelsen omlægges samt nye lån, der optages efter stiftelsen af AVA Koncernens selskaber jf. Afsnit 7.4.1.
  Sagens forløb
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. april 2020.
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 6 og 7.

  20-05-2020 Økonomiudvalget
  Sagerne Aarhus Kommunes regnskab for 2019, Diverse forhold med relation til regnskab 2019 og Afdelingernes planer for anvendelse af opsparing 2019 blev behandlet sammen.
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende to bemærkninger:
  • At 25) Moesgaard Museum salg af Skovmøllen udgår af indstillingen og sendes i stedet til Magistraten for at få en afklaring på, om der foreligger tidligere deklarationer på ejendommen.
  • At Økonomiudvalget i juni 2021 følger op på, hvordan det går med gennemsigtigheden i de konsulentrapporter, der er blevet udarbejdet, siden den nye model blev vedtaget.
  Lene Horsbøl var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Diverse forhold med relation til regnskab 2019

  Beslutning
  Sagerne Aarhus Kommunes regnskab for 2019, Diverse forhold med relation til regnskab 2019 og Afdelingernes planer for anvendelse af opsparing 2019 blev behandlet sammen.
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende to bemærkninger:
  • At 25) Moesgaard Museum salg af Skovmøllen udgår af indstillingen og sendes i stedet til Magistraten for at få en afklaring på, om der foreligger tidligere deklarationer på ejendommen.
  • At Økonomiudvalget i juni 2021 følger op på, hvordan det går med gennemsigtigheden i de konsulentrapporter, der er blevet udarbejdet, siden den nye model blev vedtaget.
  Lene Horsbøl var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Resumé
  I tilknytning til regnskabet for 2019 er konstateret en række forhold, som det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt at Byrådet tager stilling til i forbindelse med aflæggelse af regnskabet. Disse forhold er nærmere beskrevet i denne indstillings punkt 7.1 og i bilag 1 til bilag 14.
  Indstilling
  På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2019 indstilles:
   
  At 1) Notat om kørselsordningens økonomi 2019 samt den tilbudte kompensation i 2020 på 8,0 mio. kr. godkendes jf. afsnit 7.1.1 og bilag 1.
   
  At 2) Teknik og Miljø kompenseres for udgifter på sammenlagt 2,0 mio. kr. til advokatundersøgelse af Brabrand Boligforening jf. afsnit 7.1.2.
   
  At 3) Redegørelsen for status på opgørelse af indtægtskrav i magistratsafdelingerne tages til efterretning jf. afsnit 7.1.3 og bilag 2.
   
  At 4) Redegørelsen for status på finansieringen af MOVE tages til efterretning jf. afsnit 7.1.4.
   
  At 5) Notat med retningslinjer vedrørende overtagelse af arealer til dagtilbud mv. i lokalplaner med privatejede arealer godkendes jf. afsnit 7.1.5 og bilag 3.
   
  At 6) Byrådet annullerer målet om at få 3.000 færre på offentlig forsørgelse, På den baggrund foreslås det, at målet annulleres med det det samme, og at der fastlægges et nyt mål i budget 2021-2024 jf. afsnit 7.1.6.
   
  At 7) Byrådet tilkendegiver, at evt. dokumenterede merudgifter for samme rengøringsydelse vil kunne dækkes gennem dokumenterede gevinster på beskæftigelsesområdet efter nærmere oplæg fra Økonomistyregruppen, og efter konkret Byrådsbeslutning, såfremt det bliver aktuelt, jf. nærmere beskrivelse i afsnit 7.1.7 og bi-lag 4.
   
  At 8) Den skitserede finansieringsmodel for Sociale Forhold og Beskæftigelses merudgifter til KD-Net tages til efterretning jf. afsnit 7.1.8.
   
  At 9) Budgettet for Sociale Forhold og Beskæftigelse justeres teknisk uden rammeeffekt med -30 mio. kr. i 2020, så der budgetteres med en udgift der svarer til rammen for 2020. jf. afsnit 7.1.9.
   
  At 10) Redegørelsen vedrørende tabte overhead-betalinger og kompensationer i forbindelse med selskabsgørelsen af AffaldVarme tages til efterretning jf. afsnit 7.1.10.
   
  At 11) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 15 mio. kr. vedrørende afslutning af byggeriet Karen Blixens Boulevard 7 godkendes jf. afsnit 7.1.11.
   
  At 12) Der udmøntes 9,1 mio. kr. fra reserven til Marselistunlen til finansiering af diverse restarbejder og skadesudbedringer jf. afsnit 7.1.12.
   
  At 13) administrationen bemyndiges til at indgå aftale med de andre kommuner om en ændret fordelingsnøgle for ordinære driftsmæssige omkostninger og ekstraordinære udgifter for Østjyllands Brandvæsen jf. afsnit 7.1.13.
   
  At 14) Forslaget til finansiering merudgifterne til genopretning af de grønne områder og redegørelse for entreprenørenhedens opgaveløsning i Midtbyen godkendes jf. afsnit 7.1.14.
   
  At 15) De bevillingsmæssige ændringer i forlængelse af byrådets behandling af anlægsbevilling for Bering-bedervejen tiltrædes jf. afsnit 7.1.15.
   
  At 16.1) Salg foretaget under administrationsgrundlaget og redegørelser vedr. de økonomiske resultater for 2019 tages til efterretning jf. afsnit 7.1.16 og bilag 5.
   
  At 16.2) Redegørelser vedrørende ledelsesinformation og økonomi på arealudviklingsområdet tages til efterretning og de økonomiske konsekvenser for arealudviklingsøkonomien godkendes - herunder at Borgmesterens Afdeling bemyndiges til i samarbejde med Teknik og Miljø – efter byrådets vedtagelse af indstillingen - at indberette de afledte bevillingsmæssige konsekvenser til økonomisystemet. jf. afsnit 7.1.16, bilag 5 og bilag 6.
   
  At 17) Der godkendes indtægtsanlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 37,8 mio. kr. vedrørende salg af areal på godsbaneområdet jf. afsnit 7.1.17.
   
  At 18) Byrådet tager til efterretning, at merudgifterne vedrørende "Nygårdsvej Plejeboliger" lånefinansieres jf. afsnit 7.1.18.
   
  At 19) Projektet under fælles om nye løsninger vedrørende forsøg med Exo-skeletter nedlægges, da det ikke havde den forventede effekt jf. afsnit 7.1.19.
   
  At 20) Det optagne udgiftsrådighedsbeløb på anlægsre-serven vedr. Saltholmsgade til kompensation til køber for jordbundsforhold på 20,9 mio. kr. udmøntes til Kultur og Borgerservice og der gives anlægsbevilling hertil. Der refunderes i første omgang ca. 1,7 mio. kr. til køber sfa. jordbundsforhold jf. afsnit 7.1.20.
   
  At 21) Orienteringen om konsekvenserne for Aarhus Kommune af en posteringsfejl hos Udbetaling Danmark tages til efterretning jf. afsnit 7.1.21.
   
  At 22) Lån på 65.000 kr. til Aarhus Garden afskrives jf. afsnit 7.1.22.
   
  At 23) Kultur og Borgerservice bemyndiges til at hjælpe de selvejende institutioner med deres likviditetsstyring som beskrevet i afsnit 7.1.23.
   
  At 24) Forhøjelsen af kommunegarantien til Mårslet Multihal forhøjes fra 10 mio. kr. til 12 mio. kr. jf. afsnit 7.1.24.
   
  At 25) Moesgaard Museum salg af Skovmøllen godkendes jf. afsnit 7.1.25.
   
  At 26) Finansieringen de resterende udgifter til driften af byparken i Gellerup og Toveshøj godkendes jf. afsnit 7.1.26.
   
  At 27) Nettogevinsten ved datakvalitetsprojektet som er beskrevet i indstillingen "Datakvalitet og ledelsesinformation i 2019" disponeres som beskrevet i afsnit 7.1.27.
   
  At 28) Nulstillingen af Aarhus Kommunes kapitalskud vedrørende Letbanen tages til efterretning jf. afsnit 7.1.28.
   
  At 29) Den hidtidige praksis med udstedelse af garantier for kautionslån i bankerne ændres til ydelse af kommunelån vedrørende beboerindskud i almene boliger jf. afsnit 7.1.29 og bilag 7.
   
  At 30) Redegørelsen for og status over Aarhus Kom-munes kapitalforvaltningsaftaler tages til efterretning jf. afsnit 7.30 og bilag 8.
   
  At 31) At opfølgningen på investeringsmodellerne, herunder forslag til forlængelse og opfølgning, godkendes, jf. bilag 9. Forlængelsen indebærer, at der flyttes 12,5 mio. kr. fra aktivitetsbestemt medfinansiering til indsatser i Børn og Unge og Sundhed og Omsorg i Afdelingernes Budget 2021 jf. afsnit 7.31 og bilag 98.
   
  At 32.1) Vedlagte forslag til model for gennemsigtighed ved anvendelse af eksterne konsulenter i Aarhus kommune anvendes fremadrettet jf. afsnit 7.32, bilag 10 og bilag 11.
   
  At 32.2) Vedlagte status på arbejdet med anvendelse af eksterne konsulenter i Aarhus kommune tages til efterretning jf. afsnit 7.32, bilag 10 og bilag 11.
   
  At 32.3) Økonomiudvalget forelægges løbende status på de initiativer, der er iværksat med indstillingen om anvendelse af eksterne konsulenter i Aarhus kommune jf. afsnit 7.32, bilag 10 og bilag 11.
   
  At 33) Redegørelsen for status på arbejdet omkring modernisering af instruktioner tages til efterretning jf. afsnit 7.1.33.
   
  At 34) Status på udvikling af de sydlige Godsbanearealer tages til efterretning jf. afsnit 7.34 og bilag 12.
   
  At 35) Analyse af parkeringsområdets økonomi tages til efterretning jf. afsnit 7.35 og bilag 13.
  Sagens forløb
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. april 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog generelt forbehold, særligt bilag 13 og bilag 14.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad, rådmand Jette Skive, Mette Skautrup og Lone Norlander Smith tog generelt forhold.
  Rådmand Jette Skive kan ikke tiltræde at-punkt 19.
  Til at-punkt 35 har rådmand Bünyamin Simsek følgende bemærkninger: "Jeg er fundamentalt uenig med MBA i logikken omkring vejområdets økonomi. At budgettet er i balance, er ikke det samme som, at vejkapitalen ikke udhules. Jeg mener at et fokus på vejvedligeholdelse på bekostning af forhold for gående og cyklister ikke er i overensstemmelse med de prioriteringer, byrådet har på mobilitetsområdet. Jeg kan ikke støtte MBA´s forslag om at man så bare kan fokusere på vejbanerne, og nedprioritere indsatsen for fortove, cykelstier, begrønning samt trygheds- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Det er IKKE borgernes forventninger til Byrådet. Cityassistenternes primære opgave er ikke at udskrive p-afgifter, men at vejlede bilisterne til at parkere korrekt. Udskrivelse af afgifter er således ikke et mål, men et nødvendigt middel til adfærdsændring, såfremt det ikke er muligt at komme i dialog med bilisterne. MTM har det princip, at cityassistenterne er mere tilstede i de områder af byen, hvor der opleves størst problemer med at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed. Et sådant fokus bidrager til at sikre parkeringskontrollens legitimitet i byen og betyder, at de naturligvis også vil være til stede i de dele af byen, hvor vi oplever problemer – også når området udvides. Det foreslås af MBA, at man kan ansætte flere cityassistenter (skrive flere afgifter) og hæve parkeringstaksterne for at få flere penge i kassen. Det er betænkeligt, at MBA på den måde har mere fokus på indtægter end på at regulere adfærd – er dette ulovligt? Det er denne logik, der har medført, at Staten tager endnu større del af indtægterne fra kommunerne, dermed slår MBA fast, at Aarhus Kommune bl.a. selv er årsag til at miste en støtte del af indtægterne til Staten.En udvidelse af antallet af cityassistenter kan jeg ikke støtte.
  Bilag 14:
  Kompensationer i forhold til selskabsgørelse af AffaldVarme – til BA og MTM. Beløbet til MTM (7,7 mio. kr.) er ikke medtaget. Beløbet er indberettet til MBA, i øvrigt efter aftale med MBA".
  Rådmand Thomas Medom og rådmand Rabih Azad-Ahmad har et specifikt forbehold til at-punkt 2.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for prioritering af midler til finansiering af indkøringsomkostninger for datakvalitetsprogrammet i at 27, og peger på, at dette i stedet kunne finansieres af BAs opsparing.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for beskrivelsen mht. konsulentudgifter (at-punkt 32.1).
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for at-punkt 23.
  Rådmand Thomas Medom præciserede til at-punkt 7, at det i lyset af Corona krisen var meget vigtigt, at et kommende udbud havde stort fokus på kvaliteten af rengøringsydelsen. Forvaltningen bekræftede, at dette ville være tilfældet, og at der også vil blive forsøgt at sætte fokus på at der bliver holdt rent, og ikke bare gjort rent.
  Forvaltningen oplyste på forespørgsel,
  • at at-punkt 11 alene er af teknisk karakter. Fordi en mindre del af udgifterne ( 15 mio.)  ikke nåede at komme med i leasingaftalen vedr. Blixens gives der i stedet en anlægsbevilling, og leasingaftalen reduceres tilsvarende,
  • at-punkt 10 alene er den bevillingsmæssige implementering af Byrådets beslutning i forbindelse med selskabsgørelsen af Affald Varme. Det er en fejl, at bevillingsændring vedr. ikke falde bort omkostninger til MTM ikke fremgår af bilag 14. Det bliver rettet.
  Der udarbejdes uddybende notat til Byrådsbehandlingen vedr. Saltholmsgade ( at-punkt 20)

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 5 og 7.

  20-05-2020 Økonomiudvalget
  Sagerne Aarhus Kommunes regnskab for 2019, Diverse forhold med relation til regnskab 2019 og Afdelingernes planer for anvendelse af opsparing 2019 blev behandlet sammen.
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende to bemærkninger:
  • At 25) Moesgaard Museum salg af Skovmøllen udgår af indstillingen og sendes i stedet til Magistraten for at få en afklaring på, om der foreligger tidligere deklarationer på ejendommen.
  • At Økonomiudvalget i juni 2021 følger op på, hvordan det går med gennemsigtigheden i de konsulentrapporter, der er blevet udarbejdet, siden den nye model blev vedtaget.
  Lene Horsbøl var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Kørselsordningens økonomi 2019

  Bilag 2: Indtægtskrav – afrapportering

  Bilag 3: Køb af private arealer til dagtilbud

  Bilag 4: Rengøringsstrategi

  Bilag 5: Byen Udvikling - Ledelsesinformation, økonomi og bevillinger

  Bilag 6: Arealudviklingsområdets administrationsøkonomi

  Bilag 7: Omlægning af kautionslån til kommunelån

  Bilag 8: Afrapportering om kapitalforvaltning i 2019

  Bilag 9: Investeringsmodel for børn og ældre

  Bilag 10: Status på arbejdet med eksterne konsulenter

  Bilag 11: Svar på forslag fra SF vedrørende status på arbejdet med eksterne konsulenter

  Bilag 12 - Udvikling af de sydlige Godsbanearealer

  Bilag 13: Parkeringsanalyse

  Bilag 14 - Bevillingsændringer vedrørende supplerende indstilling 2019

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat, 14.05.2020, BA

  Notat, 12.05.2020, MKB

  Bilag 1 - Notat vedrørende konsekvenserne af salg af Skovmøllen

  Bilag 1.1 - Udkast til vedtæger for Ejerforening Skovmøllen

  Bilag 1.2 - Udkast deklaration 08102019

  Bilag 1.3 - Kulturhistorisk udtalelse vedr

  Bilag 2 - Kørselsordningernes økonomi 2018-2602 2019

  Notat, 29.04.2020, BA, Eksterne konsultenter

  Foretræde Danmarks Kulturarvsforening

  Afdelingernes planer for anvendelse af opsparing 2019

  Beslutning
  Sagerne Aarhus Kommunes regnskab for 2019, Diverse forhold med relation til regnskab 2019 og Afdelingernes planer for anvendelse af opsparing 2019 blev behandlet sammen.
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende to bemærkninger:
  • At 25) Moesgaard Museum salg af Skovmøllen udgår af indstillingen og sendes i stedet til Magistraten for at få en afklaring på, om der foreligger tidligere deklarationer på ejendommen.
  • At Økonomiudvalget i juni 2021 følger op på, hvordan det går med gennemsigtigheden i de konsulentrapporter, der er blevet udarbejdet, siden den nye model blev vedtaget.
  Lene Horsbøl var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Resumé
  Med regnskabsaflæggelsen for 2019 er afdelingernes samlede opsparing ultimo 2019 400 mio. kr. Der er et samlet fald i afdelingernes opsparing fra 2018 til 2019 på 235 mio. kr. Med denne indstilling er der udarbejdet et fælles grundlag for en drøftelse af retningen for rådmændenes disponering af opsparing.
   
  Børn og Unge har reduceret sin opsparing med 88 mio. kr., så den nu udgør 221 mio. kr.
   
  Sociale Forhold og Beskæftigelse har reduceret sin opsparing med 155 mio. kr., så der nu er en gæld på 40 mio. kr. Afdelingen foreslår med denne indstilling at øge gælden med yderligere 15 mio. kr. som følge af et ønske om at overføre 15 mio. kr. til anlæg. Ønsket sker for at forøge selvforsyningsgraden og dermed opnå en langsigtet effektivisering og besparelse på driftsudgifterne.
   
  Sundhed og Omsorg har reduceret sin opsparing med 25 mio. kr., så den nu udgør 140 mio. kr.
   
  Kultur og Borgerservice har reduceret sin opsparing med 42 mio. kr., så den nu udgør 32 mio. kr. Afdelingen foreslår, at der fra opsparingen overføres 10 mio. kr. til KB-anlæg i 2020-2022.
   
  Teknik og Miljø har samlet set nedbragt sin gæld med 43 mio. kr., så den nu udgør 10 mio. kr.
   
  Borgmesterens Afdelings opsparing er forøget med 18 mio. kr., så den nu udgør 44 mio. kr. Herved er udsvingsgrænsen for sektoren overskredet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Sociale Forhold og Beskæftigelses forslag om at overføre 14,390 mio. kr. fra opsparingen til anlæg i 2020 godkendes.
   
  At 2)     Kultur og Borgerservices forslag om at overføre 10 mio. kr. fra opsparingen til KB-anlæg i 2020-2022 godkendes.
   
  At 3)     Borgmesterens Afdelings opsparing vedrørende midler fra KMD-salg på 13,3 mio. kr. fordeles til afdelingerne som anført i afsnit 7.3.
   
  At 4)     Opsparingen primo 2020 på sektor 9.31 Borgmesterens Afdeling på 11,5 mio. kr., der ligger udover udsvingsgrænserne reserveres på en budgetreserve til imødegåelse af budgetudfordringer på Borgmesterens Afdelings område.
   
  At 5)     Teknik og Miljø anmodes om at udarbejde en handleplan for, hvordan økonomien på sektor 2.51 Ejendomme, Drift kan bringes i balance. Handleplanen bedes afleveret i forbindelse med forventet regnskab 2020.
   
  At 6)     Afdelingernes planer for brug af opsparing i øvrigt drøftes i de relevante fagudvalg.
  Sagens forløb
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. april 2020.
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 5 og 6.

  20-05-2020 Økonomiudvalget
  Sagerne Aarhus Kommunes regnskab for 2019, Diverse forhold med relation til regnskab 2019 og Afdelingernes planer for anvendelse af opsparing 2019 blev behandlet sammen.
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende to bemærkninger:
  • At 25) Moesgaard Museum salg af Skovmøllen udgår af indstillingen og sendes i stedet til Magistraten for at få en afklaring på, om der foreligger tidligere deklarationer på ejendommen.
  • At Økonomiudvalget i juni 2021 følger op på, hvordan det går med gennemsigtigheden i de konsulentrapporter, der er blevet udarbejdet, siden den nye model blev vedtaget.
  Lene Horsbøl var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Borgmesterens Afdelings budget og opsparing

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret.
  Forvaltningen udarbejder notat om integrationsområdet.
  Forvaltningen orienterer udvalget.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret.
  Forvaltningen udarbejder notat om integrationsområdet.

  Bilag

  Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til AffaldVarme-koncernen

  Beslutning
  Udvalget drøftede kvalifikationer til og navne på mulige kandidater.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget drøftede kvalifikationer til og navne på mulige kandidater.

  Bilag

  Indkøb af strøm

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret.
  Forvaltningen udarbejder notat om indkøb af grøn strøm.
  Forvaltningen orienterer udvalget.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret.
  Forvaltningen udarbejder notat om indkøb af grøn strøm.

  Bilag

  Øget anlægsaktivitet for at afbøde krise

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret og drøftede punktet.
  Forvaltningen orienterer udvalget.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret og drøftede punktet.

  Bilag

  Forslag om udvalgsmøde hver 14. dag

  Beslutning
  Udvalget drøftede punktet. Der kan lægges ekstra møder ind, når der viser sig behov for det.
  Udvalget kan drøfte, om der skal planlægges flere møder i udvalget.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget drøftede punktet. Der kan lægges ekstra møder ind, når der viser sig behov for det.

  Årshjul

  Beslutning
  Det var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Økonomiudvalget
  Det var ingen bemærkninger.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Økonomiudvalget
  Der var ingen bemærkninger.

  Eventuelt

  Beslutning
  Mødet d. 17. juni 2020 udvides med 30. minutter og starter kl. 14.30.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Økonomiudvalget
  Mødet d. 17. juni 2020 udvides med 30. minutter og starter kl. 14.30.