Vælg

Referat Økonomiudvalget 03-06-2020

  Referat fra møde den 20. maj 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Økonomiudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Forberedelse af helhedsplan for Skovgårdsparken

  Beslutning
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Ali Nuur og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Lene Horsbøl tog forbehold.

  Mette Skautrup var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Resumé
  Skovgårdsparken har siden 2016 været karakteriseret som en ”ghetto” og blev 1. december 2019 for fjerde gang udpeget som sådan af Transport- og Boligministeriet. Området er i alvorlig risiko for at blive udpeget for femte gang 1. december 2020.
  Herefter vil boligområdet som ”hård ghetto” blive mødt med et krav om, at der skal udarbejdes en udviklingsplan, der sikrer, at boligområdet i 2030 maksimalt omfatter 40 % almene familieboliger.
  Uanset om området udpeges som ”ghetto” igen, er der behov for at igangsætte et forberedende arbejde med at lave en samlet og helhedsorienteret plan for området, som kan sikre en varig forandring af området, så det i fremtiden har en blandet beboersammensætning og både består af attraktive almene boliger og private boliger.
  I stedet for at afvente næste ”ghettoliste”, foreslås det, at arbejdet igangsættes nu ud fra de angivne pejlemærker.
  Indstilling
  Det indstilles, at:
  At 1) det forberedende arbejde med en helhedsplan for Skovgårdsparken, der omfatter fysiske og sociale tiltag, påbegyndes
  At 2) arbejdet tilrettelægges ud fra de angivne pejlemærker
  Sagens forløb
  27-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. april 2020.
   
  Lone Norland Smith tog forbehold.
   
  Til byrådsbehandlingen beskrives de initiativer, der har været taget siden 2019, herunder på beskæftigelsesområdet. Lone Norlander Smidth fremsender eventuelt spørgsmål inden byrådsbehandlingen. Det belyses til byrådsbehandlingen, hvor meget boligsammensætningen skal ændres (nedrivninger, nybyggeri mm), hvis Skovgårdsparken kommer på den hårde ghettoliste.

  13-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. maj 2020.
  03-06-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Ali Nuur og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Lene Horsbøl tog forbehold.

  Mette Skautrup var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Byrådets opgaveudvalg

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen om, at opgaveudvalget i deres arbejde inviterer byrådsmedlemmer ind, som sidder i deres første valgperiode.  

  Mette Skautrup var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Resumé
  Med indstillingen nedsætter byrådet et opgaveudvalg efter Styrelseslovens § 17, stk. 4. Udvalget består af fem byrådsmedlemmer og skal afslutte sit arbejde senest i første kvartal af 2021.
  Formålet med udvalgets arbejde er samlet set at skabe de bedst mulige vilkår for byrådet til at sætte retning for byens udvikling. Udvalgets opgave bliver at evaluere og fremsætte forslag og anbefalinger til byrådet angående:
  1. Byrådets rammer med særligt fokus på politikudvikling i de faste udvalg samt anvendelsen af anvendelsen af opgaveudvalg
  2. Borgernes formelle og uformelle muligheder for indflydelse.
  3. Introduktion af nyt byråd
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet nedsætter et midlertidigt opgaveudvalg med opgaver og tidsplan som beskrevet i denne indstilling.
  At 2) Byrådet udpeger de nævnte fem byrådsmedlemmer til udvalget som beskrevet i denne indstilling.
  Sagens forløb
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11.maj 2020.
   
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad tog forbehold.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  03-06-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen om, at opgaveudvalget i deres arbejde inviterer byrådsmedlemmer ind, som sidder i deres første valgperiode.  

  Mette Skautrup var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forhåndsorientering vedr. årlig status på personaleområdet 2019

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret og drøftede punktet.
  Mundtligt forhåndsorientering af udvalget om 'Årlig status på personaleområdet 2019'.
  Sagen forventes behandlet i Magistraten den 15. juni 2020 og i byrådet den 24. juni 2020

  Sagens forløb
  03-06-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret og drøftede punktet.

  Bilag

  Orientering om nyt udbud af lokal generel erhvervsservice

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om det kommende udbud.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret om det kommende udbud.

  Bilag

  Orientering om Aarhus Lufthavnen

  Beslutning
  Lufthavnsdirektør for Aarhus Lufthavn, Peer H. Kristensen holdte oplæg for udvalget.
  Direktør i Aarhus Airport A/S Peer H. Kristensen vil overfor Økonomiudvalget give en mundtlig orientering om den aktuelle status i lufthavnen. Det skal ikke mindst ses i lyset af den aktuelle COVID 19 krisesituation. COVID19 har bl.a. medført, at Aarhus Airport A/S har været lukket i en periode, hvilket har været udnyttet til at gennemføre planlagte renoveringer af lufthavnen.
  Aarhus Airport har tilbudt alle tre ejerkommuners økonomiudvalg en mundtlig orientering, hvorved det vil være muligt, at give uddybende forklaringer og svare på eventuelle spørgsmål.  

  Sagens forløb
  03-06-2020 Økonomiudvalget
  Lufthavnsdirektør for Aarhus Lufthavn, Peer H. Kristensen holdte oplæg for udvalget.

  Årshjul

  Beslutning
    Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Økonomiudvalget
    Der var ingen bemærkninger.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Økonomiudvalget
  Der var ingen bemærkninger.

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om økonomiaftalen for 2021, der er indgået mellem KL og regeringen.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret om økonomiaftalen for 2021, der er indgået mellem KL og regeringen.