Vælg

Referat Økonomiudvalget 17-06-2020

  Referat fra møde den 3. juni 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Økonomiudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Temadrøftelse om udsatte boligområder

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om planerne for de udsatte boligområder og drøftede punktet.

  Byrådsmedlemmerne Knud N. Mathiesen, Lone Norlader Smith, Eva Borchorst Mejnertz og Liv Gro Jensen deltog i temadrøftelsen.
  Forvaltningen udarbejder notat om beskæftigelsesindsatserne, og hvordan man ser på familien samlet i denne sammenhæng.
  Alle partier inviteres til at deltage.
  Lone Norlander Smith, Eva Borchorst Mejnertz, Knud N. Mathiesen og Liv Gro Jensen deltager.

  Sagens forløb
  17-06-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret om planerne for de udsatte boligområder og drøftede punktet.

  Byrådsmedlemmerne Knud N. Mathiesen, Lone Norlader Smith, Eva Borchorst Mejnertz og Liv Gro Jensen deltog i temadrøftelsen.
  Forvaltningen udarbejder notat om beskæftigelsesindsatserne, og hvordan man ser på familien samlet i denne sammenhæng.

  Bilag

  Status på udviklingen i udsatte boligområder

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Resumé
  Byrådet har tidligere besluttet, at der foreløbigt i en fireårig periode skal laves en årlig politisk opfølgning på udviklingen i de almene boligområder i Aarhus. Det sker bl.a. med afsæt i BL’s 5. kreds’ og Aarhus Kommunes fælles kategoriseringsmodel.
  Årets billede er, at der samlet set ses en stigende udsathed i de almene boligområder over 500 beboere. Der er positiv udvikling på beskæftigelse og uddannelse, men omvendt negativ udvikling på en række indikatorer i forhold til børn og unge samt tryghed.
  Billedet dækker også over, at der ses fremgang eller stabilitet i nogle boligområder. Det gælder blandt andet Gellerup-Toveshøj, Bispehaven og Viby Syd[1], hvor der er tydelig fremgang på beskæftigelse og uddannelse.
  I andre områder ses imidlertid tilbagegang. Det gælder bl.a. områderne Langkærparken, Skovgårdsparken, Vejlby Vest og Viby C[2], hvor der nu arbejdes med at etablere forebyggende indsatser, som byrådet besluttede med sidste års indstilling om status på udviklingen i udsatte boligområder. 
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) kategoriseringsmodellen for 2020 tages til efterretning (bilag 1).
  At 2) afrapporteringen på målene for områder med en udviklingsplan eller fysisk helhedsplan tages til efterretning (bilag 3).
  At 3) magistratsafdelingerne og Borgmesterens Afdeling sammen med de relevante boligforeninger arbejder videre med forebyggende indsatser i de fem spor som beskrevet (bilag 4).
  At 4) modellen for monitorering af områder under 500 beboere godkendes (bilag 5). 
  Sagens forløb
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 15. maj 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Generelt var der enighed om vigtigheden af en nuanceret belysning, hvor der også er fokus på de lidt mindre boligområder.
  Til en kommende udvalgsbehandling kan muligheden for at supplere med andre kriterier, herunder børn, der taler et alderssvarende dansk belyses. Borgmesteren vil inden længe efter et møde med Brabrand Boligforening invitere til møde i den politiske styregruppe for Gellerup.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 17. juni 2020.
   
  Et ændringsforslag fra Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper blev ikke vedtaget, det blev støttet af et mindretal bestående af forslagsstillerne.

  Bilag

  Temadrøftelse om startup- og investormiljøet

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret og drøftede punktet. I drøftelsen deltog fra Vækstfonden Otto Bjerg Haugaard, fra Innovationsfonden  René Damkjær og fra Partnerskab om Covid-19 Startup Taskforce Mai Louise Agerskov.
  Forvaltningen udarbejder notat, som beskriver, hvordan branchefordelingen er i forhold til startup-virksomheder.
  Udvalget ønsker en opfølgning på mødet senere på året og en drøftelse af, hvordan Aarhus Kommune kan blive bedre til at støtte iværksættere.
  1. Intro og rammesætning, herunder seneste tal på iværksætter-situationen i Aarhus, v. Søren Boel
  2. Intro med særlig fokus på nationale tiltag til corona:
  • Vækstfonden, v. Otto Bjerg Haugaard
  • Innovationsfonden, v. René Damkjær
  3. Lokale tiltag til iværksættere i corona-klemme:
  • Grøn iværksætteri, v. Lise Uhre Pless
  • Partnerskab om Covid-19 Startup Taskforce, v. Mai Louise Agerskov
  • Andre fokusområder, v. Søren 
  4. Oplæg til tiltag til længere bane, v. Søren Boel og Mai Louise Agerskov 
  5. Spørgsmål og drøftelse, v. medlemmerne af Økonomiudvalget

  Sagens forløb
  17-06-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret og drøftede punktet. I drøftelsen deltog fra Vækstfonden Otto Bjerg Haugaard, fra Innovationsfonden  René Damkjær og fra Partnerskab om Covid-19 Startup Taskforce Mai Louise Agerskov.
  Forvaltningen udarbejder notat, som beskriver, hvordan branchefordelingen er i forhold til startup-virksomheder.
  Udvalget ønsker en opfølgning på mødet senere på året og en drøftelse af, hvordan Aarhus Kommune kan blive bedre til at støtte iværksættere.

  Bilag

  Landstrøm til krydstogtskibe i Aarhus Havn

  Beslutning
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Ali Nuur, Lene Horsbøl og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Skautrup tog forbehold.
  Ansøgning om støtte fra Aarhus Kommunes Klimafond

  Resumé
  Aarhus Havn har indsendt en ansøgning til Klimafonden om medfinansiering til etablering af et landstrømsanlæg til krydstogtskibe.
  Et landstrømsanlæg vil kunne tilbyde krydstogtskibene at anvende el, fremfor olie, til at genere den energi, der anvendes, mens skibene ligger til kaj. Ved at erstatte det fossile brændstof med el fra den kollektive forsyning kan der opnås en CO2-reduktion konservativt anslået til 1.775 tons CO2 om året i 2030.
  Det er usikkert, om kommuner har hjemmel til at yde støtte til denne type anlæg. Derfor er der rettet henvendelse til Transportministeriet for en afklaring af, om havneloven eller anden lovgivning er til hinder for, at Aarhus Kommune giver tilskud til, at Aarhus Havn kan etablere et landstrømsanlæg til krydstogtskibe.
  Under forudsætning af en positiv afklaring af ovenstående indstilles det, at Aarhus Kommune yder et tilskud på 8 mio. kr. fra Klimafonden. Siden det ansøgte beløb er over 1 mio. kr., skal dette vedtages i byrådet jf. rammerne for Klimafonden.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender ansøgningen til Klimafonden og yder et tilskud på 8 mio. kr. til at støtte projektet fra Aarhus Havn om etablering af landstrømsanlæg til krydstogtskibe, under forudsætning af at Aarhus Kommune har hjemmel til at yde støtten.
  Sagens forløb
  25-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 20. maj 2020.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Rabih Azad-Ahmad, Lone Norlander Smith og Mette Skautrup tog forbehold.
  Til byrådsbehandlingen udarbejdes et notat som beskriver, hvad havnen selv bidrager med af finansiering og mulighederne for finansiering fra brugerne. Endvidere beskrives muligheder for at bruge anlægget til andet end krydstogtsskibe.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Ali Nuur, Lene Horsbøl og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Skautrup tog forbehold.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 17. juni 2020.
   
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Opfølgning på øget anlægsaktivitet pr. ultimo maj 2020

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret.

  Bilag

  Orientering om kommende rengøringsudbud

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret.
  Orientering om opfølgning på analyse af serviceerhvervene.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret.

  Bilag

  Evaluering af borgermægleren

  Beslutning
  Udvalget drøftede punktet og kom med input til borgermæglerens fremtidige rolle.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget drøftede punktet og kom med input til borgermæglerens fremtidige rolle.

  Bilag

  Opfølgning på analyse af serviceerhvervene

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret.
  Forvaltningen orienterer udvalget.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret.

  Bilag

  Årshjul

  Beslutning
  Der var i udvalget ønske om en drøftelse af, hvordan udvalget kan sætte fokus på skabelsen af grønne jobs.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Økonomiudvalget
  Der var i udvalget ønske om en drøftelse af, hvordan udvalget kan sætte fokus på skabelsen af grønne jobs.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Økonomiudvalget
  Der var ingen bemærkninger.

  Eventuelt

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Økonomiudvalget
  Der var ingen bemærkninger.