Vælg

Referat Økonomiudvalget 19-08-2020

  Referat fra møde den 17. juni 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Styrkelse af grønt iværksætteri og grøn innovation

  Beslutning
  Udvalget kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Herudover ønsker udvalget at fremhæve, at formålet med investeringspuljen er at skabe CO2-neutralitet.
   
  Udvalget forslår desuden, at medfinansiering bliver en del af evalueringen, og at der er opmærksomhed på, at det ikke kun er startup-virksomheder, som kan modtage midler fra investeringspuljen. Etablerede virksomheder, der kan udvikle grønne innovations projekter, skal også kunne modtage midler. Der bør således være et bredt fokus på innovation.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Resumé
  Det indstilles, at der bevilges i alt 4,0 mio. kr. fra Klimafonden til en styrket indsats rettet mod grønt iværksætteri og grøn innovation – til gennemførelse i årene 2020 og 2021.
  Hovedparten af midlerne – 3,5 mio. kr. – går til etableringen af en investeringspulje målrettet grønne startup-virksomheder. En pulje, der kan medfinansiere aarhusianske iværksætteres arbejde med udvikling, test og/eller demonstration af nye grønne løsninger - og således kan bidrage til de grønne startsups udvikling, vækst og jobskabelse. Puljen kan alene støtte grønne projekter og løsninger, der kan være med til at sikre en mere grøn og bæredygtig kommunal drift/serviceproduktion og/eller kan bidrage til realiseringen af klimamålene for Aarhus - som bysamfund og som virksomhed/organisation. Dette vil udgøre en strategisk mulighed for grønne startups, at de har Aarhus Kommune som reference samt hurtigt at kunne fremvise storskala projekter i en by af Aarhus’ størrelse. Midler fra puljen tildeles efter ansøgning – og der kan maksimalt søges op til 250.000 kr.
  Det resterende beløb på 0,5 mio. kr. anvendes til aktiviteter, der skal udvikle og brande økosystemet for grønne iværksættere. Målet for den del af indsatsen er at sørge for, at de mange nationalt rettede tiltag, projekter, investeringer, støttemidler etc., som allerede findes og tilbydes til grønne iværksættere, i højere grad kommer de grønne iværksættere i Aarhusområdet til gavn.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) der fra Klimafonden bevilges 4,0 mio. kr. til en styrket indsats for grønt iværksætteri og grøn innovation
  At 2) 3,5 mio. kr. af beløbet anvendes til etableringen af en investeringspulje, der skal understøtte grønne iværksættere i Aarhusområdet
  At 3) de resterende 0,5 mio. kr. anvendes til at videreudvikle og brande økosystemet for grønne iværksættere i Aarhus
  At 4) en styregruppe bestående af stadsdirektøren og direktøren for Teknik og Miljø bemyndiges til at bevilge midler af de to puljer
  Sagens forløb
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. april 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Herudover ønsker udvalget at fremhæve, at formålet med investeringspuljen er at skabe CO2-neutralitet.
   
  Udvalget forslår desuden, at medfinansiering bliver en del af evalueringen, og at der er opmærksomhed på, at det ikke kun er startup-virksomheder, som kan modtage midler fra investeringspuljen. Etablerede virksomheder, der kan udvikle grønne innovations projekter, skal også kunne modtage midler. Der bør således være et bredt fokus på innovation.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Budget 2021: Belysninger af partiernes budgetforslag

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger. Punktet blev behandlet sammen med punktet 'Orientering om økonomi'.
  Udvalget drøfter de belysninger, Borgmesterens Afdeling har udarbejdet. Beslutningsforslag inklusiv udkast til belysning er vedlagt som bilag.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  Der var ingen bemærkninger. Punktet blev behandlet sammen med punktet 'Orientering om økonomi'.

  Bilag

  Et sammenhængende Tilst/Langkær

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Udvalget ønsker en temadrøftelse i udvalget, når planerne for området er blevet mere konkrete. De partier, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget, bliver inviteret med.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Resumé
  I 2018 vedtog Byrådet ”Aftale om udsatte boligområder i Aarhus Kommune”. Som led heri blev det besluttet, at der i risikoområder skal udvikles handleplaner med mulighed for fysisk udvikling, så der ikke er flere boligområder, der lander i kategorien ”hårde ghettoer”. Handleplanerne skal udvikles i fællesskab mellem kommune, boligforening og øvrige aktører og skal adressere de lokale udfordringer i de pågældende områder.
  Langkærparken er et af disse områder, og Langkær/Tilst indgik som case i Magistratens temadrøftelse af forebyggende indsatser 2. september 2019.
  Med afsæt i arbejdet med udsatte boligområder er der afholdt workshops med deltagelse af en række lokale interessenter og borgere i Tilst/Langkær. Der er i forløbet peget på en række udfordringer, som handler om mere end Langkærparken. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til en ny skitseplan for området.
  De første initiativer er finansieret og igangsættes nu – fase 2, jf. indstillingens afsnit 5. Det drejer sig om bl.a. forbedring af trafik, beskæring og belysning, placering af ny dagtilbudsafdeling ved skolen og udarbejdelse af en samlet plan for Tilst Skole.
  Det foreslås, at skitseplanen danner retningen for den videre udvikling. Mulige initiativer heri kan være opgradering af skolen, flytning og udvikling af regnvandsbassin til rekreativt gadekær, samlet plan for landskab og beplantning med nye mødesteder, udvikling af arealer og fortætning, udvikling af sport- og fritidsområdet m.v.
  Byrådspartierne har mulighed for at lade overslaget over anlægsøkonomien til disse mulige initiativer indgå i den 10-årige anlægsprioritering.
  Der er herudover i forløbet peget på, at der er behov for at arbejde med den sociale sammenhængskraft ved siden af de fysiske spor. Der kan bl.a. arbejdes med dette tema gennem fortsat inddragelse af lokalområdet, ligesom det foreslås at knytte ressourcer og sparringspartnere uden for bydelen til arbejdet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender skitseplanen som retning for det videre arbejde
  At 2) Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling forestår den videre fysiske planlægning og udvikling sammen med øvrige magistratsafdelinger, borgere, interessenter, erhvervsliv m.fl.
  Sagens forløb
  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 22. juni 2020.
  Rådmand Thomas Medom ønsker belyst, hvordan en pædagogisk ledet legeplads kan indgå i planerne.
  Der ønskes en uddybning af, hvem der har deltaget i udviklingsarbejdet, herunder workshops.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Udvalget ønsker en temadrøftelse i udvalget, når planerne for området er blevet mere konkrete. De partier, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget, bliver inviteret med.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Etablering af Tilgængelighedsråd

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Resumé
  Byrådet vedtog i august 2019 Aarhus Kommunes handicappolitik 2019-2023: ’Aarhus - en god by for alle’. I denne sættes der særligt fokus på, hvordan Aarhus Kommune kan sikre lige adgang og god tilgængelighed for borgere med fysiske og psykiske handicap. Ved tilgængelighed forstås både fysisk, psykisk, sensorisk og kommunikativ tilgængelighed.
  Det indstilles, at byrådet, som et led i udmøntningen af Handicappolitikken, godkender etableringen af et Tilgængelighedsråd. Tilgængelighedsrådet skal bidrage til at god tilgængelighed tænkes fra start i udviklings- og anlægsprojekter i Aarhus Kommune.
  Der etableres en tværmagistartslig koordineringsgruppe, som udvælger og indstiller projekter til Tilgængelighedsrådet.
  Målet er at sikre, at Aarhus er en god by for alle, hvor alle borgere – uanset handicap – kan deltage lige og ligeværdigt i byens muligheder og faciliteter.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet godkender, at der etableres et tilgængelighedsråd
  At 2) byrådet godkender, at der nedsættes en tværmagistratslig koordineringsgruppe, som indstiller projekter til Tilgængelighedsrådet.
  At 3) byrådet godkender, at der gives mulighed for, at der udbetales diæter til repræsentanterne fra handicaporganisationerne, som skal rådgive i tilgængelighed
  Sagens forløb
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 28. maj 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Orientering om økonomi

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om den økonomiske situation i Aarhus Kommune forud for budgetforhandlingerne. Punktet blev behandlet sammen med 'Budget 2021: Belysninger af partiernes budgetforslag'.
  Udvalget orienteres om regeringsaftale, budget  og den økonomisk situation efter Corona.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret om den økonomiske situation i Aarhus Kommune forud for budgetforhandlingerne. Punktet blev behandlet sammen med 'Budget 2021: Belysninger af partiernes budgetforslag'.

  Bilag

  Orientering om Corona i Aarhus

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om den aktuelle situation med coronasmitten i Aarhus Kommune og de tiltag, der er sat i værk, for at nedbringe smittetallet.
  Udvalget orienteres om corona-situationen i Aarhus.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret om den aktuelle situation med coronasmitten i Aarhus Kommune og de tiltag, der er sat i værk, for at nedbringe smittetallet.

  Udkast til mødeplan 2021

  Beslutning
  Mødeplanen blev vedtaget. Der lægges et ekstra møde ind d. 8. september 2021.
  Udvalget drøfter det vedlagte udkast til mødeplanen for 2021.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  Mødeplanen blev vedtaget. Der lægges et ekstra møde ind d. 8. september 2021.

  Bilag

  Opfølgning på øget anlægsaktivitet pr. ultimo juli 2020

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret.

  Bilag

  Årshjul

  Beslutning
  Udvalget besluttede at aflyse studieturen til Kiel. Udvalget kan i det nye år drøfte, om turen skal gennemføres.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget besluttede at aflyse studieturen til Kiel. Udvalget kan i det nye år drøfte, om turen skal gennemføres.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  Der var ingen bemærkninger.

  Eventuelt

  Beslutning
  På udvalgsmødet d. 16. september 2020 kan udvalget drøfte, om bussturen skal gennemføres.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  På udvalgsmødet d. 16. september 2020 kan udvalget drøfte, om bussturen skal gennemføres.

  Bilag