Vælg

Referat Økonomiudvalget 30-09-2020

  Referat fra møde den 16. september 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Økonomiudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Foretræde fra Aarhus Søfarts Museum

  Beslutning
  Aarhus Søfarts Museum havde foretræde for udvalget i forhold til Aarhus Kommunes budget for 2021-2024. Der henvises til vedlagt materiale.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Økonomiudvalget
  Aarhus Søfarts Museum havde foretræde for udvalget i forhold til Aarhus Kommunes budget for 2021-2024. Der henvises til vedlagt materiale.

  Bilag

  Svar på forslag om digitale og online møder

  Beslutning
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mette Bjerre, Mahad Yussuf og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Lene Horsbøl tog forbehold.
  Beslutningsforslag fra V
  Venstre ønsker igangsat en analyse af, hvilke og hvor mange møder, som giver mening at afholde som digitale videomøder, på den anden side af aktuelle coronakrise.
   
  Undersøgelsen skal igangsættes af borgmesterens afd., som bliver tovholder på at afdække, hvordan kommunen for fremtiden kan anvende digitale kommunikationsplatforme bedst muligt. Endvidere skal undersøgelsen afdække, hvilket effektiviseringspotentiale flere digitale videomøder får af effekt på økonomien og klimapåvirkningen. Desuden skal undersøgelsen indeholde en redegørelse af, hvilke erfaringer Århus kommunen har gjort sig ved digitale videomøder under covid-19.
   
  Motivation
  Coronakrisen har på rekordtid sat sit præg på vores mødekultur i Århus, i Danmark og har fremskyndet den digitale kommunikation hurtigere end noget andet. Mens coronakrisen har besværliggjort alt fra byrådsmøder til interne- såvel som eksterne møder i Århus kommune, har det givet os anledning til at gentænke vores kommunikationsformer. Virtuelle kommunikationsplatforme har vist sig at være essentielle, for at kunne afholde møder – i det offentlige såvel som i det private. I Venstre ønsker vi at gentænke samt efterleve en ny mødekultur, som indebærer flere virtuelle møder, der afholdes på de digitale kommunikationsplatforme – også efter coronakrisen er ovre. Venstre ønsker, at Århus Kommune skal gå forrest når det gælder online- og virtuelle møderi fremtiden.
   
  En ny, moderne mødekultur, som indebærer flere digitale videomøder, kan give kommunen enorme besparelsespotentialer, hvad angår såvel klimabelastning som økonomi. Rejser koster CO2, tid og store mænger transportomkostninger. Desuden skal vi gentænke om mængden af konferencer kan begrænses. Konferencer kan være epicenter for smittespredningen af vira – især hvad angår covid-19. Lokalt, nationalt og internationalt har vi allerede kunne måle en betydelig reduktion af CO2-udledningen, grundet den manglende, massive transport.
   
  Vi kan og skal naturligvis ikke undvære de fysiske møder, men Venstre ønsker med beslutningsforslaget at iværksætte tiltag, der kan reducere vores CO2 udspil, og vi vil derfor gerne undersøge, om flere virtuelle møder er de rigtige greb. Venstre mener derfor, at Århus Kommune, som landets 2.største kommune, skal gribe momentum og indføre de klima- og økonomiske gevinster coronakrisen måtte have givet os.
   
  Stillet af Gert Bjerregaard (V)
  På vegne af Venstre i Århus Kommune
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
  Svar på forslag om digitale og online møder.
  Erfaringer med digitale møder i Aarhus Kommune som følge af Corona-krisen.


  Resumé
  Byrådet tiltrådte d. 29. april 2020 forslaget fra Venstre om igangsætning af en analyse af hvilke og hvor mange møder, det giver mening at fastholde som digitale møder. Borgmesterens Afdeling har i samarbejde med Aarhus Kommunes Digitaliseringsstyregruppe gennemført undersøgelsen i løbet af juni 2020.
  Undersøgelsen har fokuseret på opsamling af erfaringer med digitale møder i løbet af forårets coronaperiode. Brugen af digitale møder er blot et delelement i digitalt samarbejde, og de digitale tigerspring, som er set på velfærdsområderne, vedrører mere end interne digitale møder. Der er der gjort positive erfaringer med andre typer af digitalt samarbejde med borgerne, som fx digital undervisning, sundhedspleje, træning og jobcentersamtaler. Dette er dog ikke behandlet i dette notat.
  Konklusionen på erfaringsopsamling viser, at der er et effektiviseringspotentiale ved en fastholdelse af digitale møder, såvel som en oplevelse af serviceforbedringer.
  Erfaringsopsamlingen er gennemført digitalt blandt kontorchefer og topledelse i alle magistratsafdelinger, med henblik på at afdække, hvordan kommunen for fremtiden kan anvende den digitale videoplatform bedst muligt.
  Den gennemførte spørgeundersøgelse har fokus på:
  • Anvendelsesgraden af digitale møde- og samarbejdsformer
  • Typer af video-møder, der ses et fastholdelsespotentiale omkring efter corona-perioden
  • Oplevede forbedringer ved brug af digitale møder set i forhold til fysiske møder
  • Udfordringer ved digitale møder samt
  • Relevante fastholdelsesstrategier
  I sammenhæng med den type af digitale møder, som der er et fastholdelsespotentiale omkring, er der udarbejdet specifikke cases med effektiviseringspotentiale ved fastholdelse af digitale møder og effekt på økonomien og klimapåvirkning. Se bilag 1: Beregningsgrundlag og casebeskrivelser. Der er yderligere igangsat en række af indsatser, som understøtter udbredelse og fastholdelse af digitale møder, jf. afsnit 6 Ydelse.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) undersøgelsens resultater tages til efterretning
  At 2) de lokale handleplaner for fastholdelse af digitale møder indgår som en del af Effektiviseringskataloget med Borgmesterens Afdeling som ansvarlig
  Sagens forløb
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 29. april 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  14-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  24-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 24. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. august 2020.
  Til byrådsbehandlingen belyses i hvilket omfang, der tidligere er gennemført besparelser med henvisning til digitale møder e.l. Det blev fremført, at det burde have været præciseret i overskriften, at indstillingen er foranlediget af et beslutningsforslag fra Venstre, og at indstillingen er forsinket i forhold til de gældende frister.
  Indstillingen tilpasses inden sagen sættes på byrådets dagsorden.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2020.
  30-09-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mette Bjerre, Mahad Yussuf og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Lene Horsbøl tog forbehold.

  Bilag

  Afrapportering fra databeskyttelsesrådgiver

  Beslutning
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mette Bjerre, Mahad Yussuf og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. 

  Lene Horsbøl tog forbehold.
  Resumé
  Aarhus Kommune har siden 2018 haft stort fokus på at leve op til den nye Databeskyttelsesforordning og Databeskyttelseslov, der afløste Persondata-loven i maj 2018. Den nye lovgivning har givet skærpede krav til dokumentation og gennemsigtighed i behandlingen af personoplysninger.
  Databeskyttelsesforordningen tilsiger at Aarhus Kommune skal have en data-beskyttelsesrådgiver, der har til opgave at rådgive og understøtte organisationen i at overholde reglerne. Databeskyttelsesrådgiveren rapporterer ifølge lovgivningen årligt til det øverste ledelsesniveau, som i Aarhus Kommune er byrådet.
  ”Rapport om databeskyttelse i Aarhus Kommune 2019”, er den rapport, som Databeskyttelsesrådgiveren har udformet til byrådet. Byrådet kan således tilse, at Aarhus Kommune agerer i overensstemmelse med Databeskyttelses-forordningen og Databeskyttelsesloven
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Rapportens beskrivelse af arbejdet med databeskyttelse tages til efterretning af Aarhus Byråd. Herunder at Databeskyttelsesrådgiverens vurdering er, at Aarhus Kommune har et godt fundament for arbejdet med sikker behandling af personoplysninger.
  At 2) Anbefalingerne i rapporten tages til efterretning, og at de handlingsplaner, der er foreslået i afsnit ”3. Handlingsplaner” i nærværende rapport, er udgangspunktet for det videre arbejde.
  Sagens forløb
  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 25. august 2020.
  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2020.
  30-09-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mette Bjerre, Mahad Yussuf og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. 

  Lene Horsbøl tog forbehold.

  Bilag

  Erfaringsopsamling i udvalgene

  Beslutning
  Udvalget evaluerede arbejdet i udvalget.
  Udvalgsformandskredsen har besluttet, at byrådsperiodens sidste erfaringsopsamling gennemføres i de faste udvalg og Magistraten hen over efteråret.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget evaluerede arbejdet i udvalget.

  Bilag

  Studietur i 2021

  Beslutning
  Udvalget besluttede, at det i starten af 2021 vil tage stilling til, om studieturen skal afvikles.
  Udvalget drøfter, om udvalgets planlagte studietur til Kiel aflyses eller afholdes i 2021.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget besluttede, at det i starten af 2021 vil tage stilling til, om studieturen skal afvikles.

  Foretræde ved 'Det Fælles Bedste' om klimaplanen

  Beslutning
  'Det fælles bedste' havde foretræde for udvalget i forhold til Aarhus Kommunes kommende klimaplan.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Økonomiudvalget
  'Det fælles bedste' havde foretræde for udvalget i forhold til Aarhus Kommunes kommende klimaplan.

  Bilag

  Årshjul

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om de kommende virksomhedsbesøg, der i stedet for den planlagte bustur, afvikles digitalt.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret om de kommende virksomhedsbesøg, der i stedet for den planlagte bustur, afvikles digitalt.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Økonomiudvalget
  Der var ingen bemærkninger.

  Eventuelt

  Beslutning
  På næste møde bliver udvalget orienteret om de projekter, der ligger under Klimafonden i Aarhus Kommune.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Økonomiudvalget
  På næste møde bliver udvalget orienteret om de projekter, der ligger under Klimafonden i Aarhus Kommune.