Vælg

Referat Økonomiudvalget 25-11-2020

  Valg af næstformand

  Beslutning
  Anders Winnerskjold blev valgt som næstformand.
  Louise Lindskrog holder orlov frem til 31. januar 2021, og for denne periode skal der vælges en ny næstformand for udvalget.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Økonomiudvalget
  Anders Winnerskjold blev valgt som næstformand.

  Godkendelse af referat

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Økonomiudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Politik for fortsat drift

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Godkendelse af Politik for fortsat drift for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune.

  Resumé
  Østjyllands Brandvæsen har udarbejdet ”Politik for fortsat drift for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommuner”, som vil udgøre en fælles, overordnet ramme for beredskabsplanlægningsarbejdet i de fire ejerkommuner.
  Formålet med politikken er at styrke kommunernes evne til sikring af fortsat drift, så samfundskritiske og livsvigtige ydelser til borgerne kan videreføres i forbindelse med større eller alvorligere trusler eller hændelser.
  Det kan f.eks. være voldsomt vejr (snestorm, skybrud, oversvømmelser), drikkevandsforurening, strejke/lockout, udbrud af smitsomme sygdomme som coro­navirus/COVID-19, brand, nedbrud af it-sy­stemer, leverandørsvigt, hacking og terrorhandlinger.
  De kritiske ydelser i kommunen omfatter bl.a. levering af mad og medicin til hjemmeboende ældre, botilbud til handicappede, misbrugs- og alkoholbehandling, udbetaling af sociale ydelser, nødpasning i dagtilbud og en lang række andre ydelser.
  Med udgangspunkt i ”Politik for fortsat drift” udarbejdes efterfølgende en samlet beredskabsplan for de fire kommuner samt delplaner for hver af de respektive magistratsafdelinger i Aarhus Kommune.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender ”Politik for fortsat drift for Sam­sø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune”.
  Sagens forløb
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 20. oktober 2020.
  Udfordringer og status med hensyn til cybersikkerhed kan drøftes i forbindelse med en udvalgsbehandling.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.
  25-11-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Bilag

  Ny informationssikkerhedspolitik

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Resumé
  Aarhus Kommunes nuværende IT-sikkerhedspolitik blev vedtaget af byrådet i juni 2009. Siden da er der sket meget på it- og digitaliseringsområdet og ikke mindst på informationssikkerhedsområdet med bl.a. indførelsen af databeskyttelseslovgivningen og et øget fokus på risikostyring, hvilket afspejles i den nye informationssikkerhedspolitik.
  Informationssikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den risikobaserede tilgang som understøttes af databeskyttelseslovgivningen samt den internationale standard ISO27001.
  Databeskyttelseslovgivningen trådte i kraft i maj 2018, og medførte bl.a. en mere risikobaseret tilgang til beskyttelse af personoplysninger. Det betyder, at de foranstaltninger, der indføres, skal afstemmes i forhold til de risici, som de konkrete behandlinger af personoplysninger medfører.
  Denne risikobaserede tilgang understøttes også i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, hvoraf fremgår, at alle myndigheder skal øge fokus på sikkerhed og at kommunerne skal følge principperne i standard for informationssikkerhed ISO27001, der fastsætter bedste praksis for styring af informationssikkerhed. Det har siden 2016 været obligatorisk for statslige myndigheder at følge sikkerhedsstandarden.
  Med indførelsen af en ny informationssikkerhedspolitik baseret på ISO27001-standarden samt den risikobaserede tilgang i databeskyttelseslovgivningen vil Aarhus Kommune få en afbalanceret og smidig håndtering af informationssikkerhedsarbejdet med fokus på, at borgerne kan bevare en høj grad af tillid og tryghed i forbindelse med kommunens behandling af deres personoplysninger.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Informationssikkerhedspolitikken for Aarhus Kommune vedtages som den overordnede ramme for beskyttelse af Aarhus Kommunes informationer, herunder personoplysninger og andre fortrolige oplysninger fx økonomiske forhold
  At 2) Informationssikkerhedschefen som formand for databeskyttelsesudvalget bemyndiges til at foretage løbende mindre justeringer i informationssikkerhedspolitikken
  Sagens forløb
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. oktober 2020.
  Der blev stillet spørgsmål til kryptering af emails. Der udarbejdes notat, og emnet kan belyses i forbindelse med en eventuel udvalgsbehandling.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.
  25-11-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Bilag

  Evaluering af budgetprocedure

  Beslutning
   Udvalget evaluerede budgetproceduren ud fra de vedlagte spørgsmål.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Økonomiudvalget
   Udvalget evaluerede budgetproceduren ud fra de vedlagte spørgsmål.

  Bilag

  Eksterne konsulenter

  Beslutning
   Udvalget blev orienteret og drøftede, hvordan udvalget fremover bliver inddraget.
  Forvaltningen giver en mundtlig status på arbejdet  med at reducere udgifterne til eksterne konsulenter på de forskellige hovedområder – herunder hvordan Økonomiudvalget fremadrettet tænkes inddraget i processen frem til næste sommer.

  Sagens forløb
  25-11-2020 Økonomiudvalget
   Udvalget blev orienteret og drøftede, hvordan udvalget fremover bliver inddraget.

  Bilag

  Administrative besparelser

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret og drøftede, hvordan udvalget fremover bliver inddraget.
  Forvaltningen giver en mundtlig status på arbejdet  med at finde administrative besparelser på de forskellige hovedområder – herunder hvordan Økonomiudvalget fremadrettet tænkes inddraget i processen.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret og drøftede, hvordan udvalget fremover bliver inddraget.

  Bilag

  Water Valley Denmark

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret.
  Forvaltningen orienterer udvalget.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret.

  Bilag

  Opfølgning på anlægsaktivitet

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Økonomiudvalget
  Der var ingen bemærkninger.

  Årshjul

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Økonomiudvalget
  Der var ingen bemærkninger.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Økonomiudvalget
  Der var ingen bemærkninger.