Vælg

Referat Social- og Beskæftigelsesudvalget 19-02-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Program med borgerbudgetter i beskæftigelsesindsatsen

  Beslutning
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Peder Udengaard, Liv Gro Jensen og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen.
  Knud N. Mathiesen og Gert Bjerregaard kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Resumé
  Med denne indstilling foreslås, at der oprettes et program med borgerbudgetter i beskæftigelsesindsatsen.
  En udvalgt gruppe ledige borgere vil få mulighed for at budgettere med op til 35.000 kr. til at designe deres egen beskæftigelsesindsats. Desuden vil der være særligt fokus på en tillidsbåren relation mellem de ledige og jobkonsulenten.
  Baggrunden for forslaget er, at Sociale Forhold og Beskæftigelse, i et samarbejde med Velux fonden og Socialt udviklingscenter SUS, har gennemført et forsøg med borgerbudgetter (Langtidsledige tager teten). Status på projektet har vist en positiv beskæftigelseseffekt for særligt udvalgte borgere.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender igangsætning af program med personlige borgerstyrede budgetter i beskæftigelsesindsatsen
  Sagens forløb
  15-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 20. december 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog forbehold.
  Det belyses til byrådsbehandlingen, hvordan de elementer i forsøget, som ikke lovligt kan finansieres af kommunen - f.eks. kørekort - kan håndteres ved en videreførelse.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Kristian Würtz deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  19-02-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Peder Udengaard, Liv Gro Jensen og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen.
  Knud N. Mathiesen og Gert Bjerregaard kunne ikke tiltræde indstillingen.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Evaluering af udvalgsseminar

  Beslutning
  Udvalget drøftede sagen, herunder med inddragelse af rådmanden.
  Beslutning fra tidligere møde gentaget: Temamøderne placeres på fire mandage resten af året med en evaluering i slutningen af året. Møderne placeres skiftevis fra kl. 14 til kl. 18 og fra kl. 16 til kl. 20.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Boliggaranti med støtte til unge under 25 år

  Beslutning
  Udvalget drøftede sagen. Forvaltningen besvarede i den forbindelse udvalgets spørgsmål til sagen.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Balanceplan 2020

  Beslutning
  Kort indledning fra rådmanden. Dernæst drøftelse i udvalget.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Studietur 2020

  Beslutning
  Udvalget drøftede sagen.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Årshjul 2020

  Beslutning
  Drøftelse i udvalget, herunder forslag til fremtidige orienteringer, drøftelser m.v.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Orienteringspunkter

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om konkret sag vedr. møde med selvejende institutioner.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Kurser, konferencer og sager på vej til byrådet

  Beslutning
  Intet at bemærke.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet at bemærke.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag