Vælg

Referat Social- og Beskæftigelsesudvalget 06-05-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt
  Sagens forløb
  06-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt

  Bilag

  Referat fra udvalgets møde den 22. april 2020

  Beslutning
  Godkendt
  Sagens forløb
  06-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt

  Bilag

  Indstilling om forslag fra SF: bedre hjælpe- og exitpakker til mennesker i prostitution

  Beslutning
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Peder Udengaard, Liv Gro Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen.
   
  Knud N. Mathiesen og Gert Bjerregaard tog forbehold.
  Beslutningsforslag fra SF
   
  Det foreslås at: ?
  • byrådet beslutter at Rådmanden for Sociale forhold og Beskæftigelse i samarbejde med en eller flere relevante NGO’er etablerer en hjælpe- og exitindsats for prostituerede i Aarhus. ?
  • byrådet beslutter at der søges statslige midler til indsatserne.
   
  Prostitution har mange negative følgevirkninger. Det kan være isolation, samfundsmæssig eksklusion og sygdom. Der er blandt mennesker, som lever af prostitution, langt flere der lever med misbrug, er socialt udsatte og udsættes for vold. Mange prostituerede har hårde og barske liv og kortlægning af prostitutionsmiljøet viser at mange gerne vil forlade miljøet, men ikke kan. Samtidig har prostitution udviklet sig og antager i dag mange forskellige former. Det spænder fra kvinder, som er handlet som sexslaver og lever deres liv i kældre og skal betjene mange mænd, til helt unge aarhusianske mænd og kvinder der er i gråzoneprostitution over internettet. Det er vigtigt at indsatserne tilrettelægges, så der også arbejdes med exit og forebyggelse for de aarhusianere som befinder sig i gråzoneprostitution, så en tidlig indsats kan hjælpe flest muligt.
   
  Mange vil gerne forlade prostitutionsmiljøet, men de har svært ved det. Derfor skal vi række ud med en hjælpe- og exitindsats der tilrettelæggelses med udgangspunkt i de erfaringer der allerede findes i Aarhus og på landsplan fra eksempelvis "exit prostitution". For mange som lever af prostitution, er det svært at komme ud, fordi man har følt sig alene med beslutningen. De færreste har oplevet støtte fra miljøet i forbindelse med at forlade det. Ikke mindst fordi man netop i prostitutionsmiljøet har svært ved at anerkende at mange prostituerede med tiden rammes af nogle massive negative følger.
   
  Tidligere prostituerede fortæller at mange, som har forladt miljøet, har udviklet angst, depression og har lavt selvværd. Derfor er der stor usikkerhed omkring hvordan man begår sig, når man ikke længere lever af prostitution. Mange har oplevet nogle økonomiske problemer som følge af at forlade prostitutionsmiljøet, ligesom der kan være et misbrug, der bliver svært at finansiere eller kommer ud af.
   
  Langt flere aarhusianere, som lever af prostitution, fortjener bedre adgang til hjælp til at leve et tåleligt liv i prostitution eller til at forlade miljøet og kommer i gang med en anden levevej. Hjælpen skal være langt mere tilgængelig, målrettet og specialiseret end den har været tidligere. Der er behov for opsøgende rådgivningsarbejde, der er lokalt forankret, så der er et sted at gå hen og tale med nogen, hvis man ønsker hjælp til at forlade prostitution.
   
  Med vedtagelsen af "Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023" blev der afsat 55. mio. kr. til en exitpakke til mennesker i prostitution. Det er penge, som kommunerne i samarbejde med NGO’er kan søge, og som vi i Aarhus bør forsøge at få del i.
   
  Alt for mange aarhusianere lever hårde og utrygge liv i prostitutionsmiljøet og får ikke den hjælp, de gerne vil have til at forlade prostitutionsmiljøet. Derfor skal vi bruge de afsatte statslige midler til at etablere en bedre hjælpeindsats. Af hensyn til den alvorlige økonomiske situation i MSB ansøges der kun om pengene, hvis der ikke kræves kommunal medfinansiering.
   
  Stillet af Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Thomas Medom, ordfører på sagen.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Indstilling på baggrund af forslag fra SF om bedre hjælpe- og exitpakker til mennesker i prostitution
   

  Resumé
  SF har fremsat beslutningsforslag til Aarhus Byråd om, at Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) ansøger Socialstyrelsen om midler til at etablere bedre hjælpe- og exitpakker til mennesker i prostitution i Aarhus Kommune. Dette er blandt andet på baggrund af erfaringerne fra det tidligere projekt Exit Prostitution.
   
  MSB indstiller, at der arbejdes videre med at ansøge om midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje om exitpakke til mennesker i prostitution. Der er i puljeudmeldingen ikke krav om medfinansiering fra Aarhus Kommunes side.
   
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     MSB arbejder videre med at ansøge Socialstyrelsen om midler til etablering exitpakke til mennesker i prostitution i samarbejde med lokal NGO.
   
  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  14-04-2020 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  16-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 14. april 2020.
   

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
  06-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Peder Udengaard, Liv Gro Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen.
   
  Knud N. Mathiesen og Gert Bjerregaard tog forbehold.

  13-05-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. maj 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 6. maj 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe og Dorthe Borgkvist kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra RV: forebyggelse af vold og familie-relaterede drab

  Beslutning
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Peder Udengaard, Liv Gro Jensen, Knud N. Mathiesen, Gert Bjerregaard og Peter Hegner Bonfils kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.
  Beslutningsforslag fra RV
  Mandag den 25. november er FN’s Internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder… som spiller sammen med FN’s Verdensmål 5, herunder, at vi skal eliminere alle former for vold mod alle piger og kvinder, både i det private og det offentlige liv (…).
   
  Familiedrab fylder mere end nogen anden form for drab i statistikkerne.
   
  Hvert fjerde drab i Danmark begås af partneren, og kvinderne er de primære ofre. Mere end to tredjedele af de dræbte er kvinder eller pigebørn i familien. Over en periode på 25 år er 79 mænd desuden blevet dræbt af deres partner, oftest efter forudgående trusler og vold mod kvinden (kilde: Aarhus Universitet)
   
  Ifølge Lisbeth Jessen fra krisecentret Danner er der hvert år ca 38.000 kvinder der udsættes for vold. 10-15 af dem ender med at blive dræbt af deres partner eller ekspartner.
   
  300 af de 536 kvinder, der blev dræbt mellem 1992 og 2016, blev slået ihjel af deres partner. Der hvor man har størst risiko for at blive slået ihjel, er, hvis man er kvinde og er gift med en mand. Og som oftest er vold med døden til følge kulminationen på et forhold med en voldelig mand. 38% af disse drab sker i forbindelse med skilsmisse og jalousi.
   
  Denne type drab og vold kan i høj grad forebygges.
   
  I Aarhus kommune kan vi især gøre mere i forhold til at forebygge volden.
   
  Radikale Venstre foreslår derfor efter flere 10-dages forespørgsler, debat og dialog med bl.a. Aarhus krisecenter og Dialog mod vold følgende:
  1. Når en kvinde (m/k) er kommet på krisecenter, kontaktes voldsudøveren med tilbud om hjælp, så voldsudøveren kan få hjælp til at forandre sin adfærd.
  2. Aarhus kommune tilbyder gratis parterapi til par med konfliktfyldte forhold, herunder navnlig børnefamilier. Terapien kan tilbydes via Aarhus krisecenter, der har to parterapeuter ansat med fokus på dette område. Gratis parterapi har man bl.a. haft meget positive resultater med i Ringkøbing-Skjern kommune.
  3. Det afdækkes hvordan man i andre kommuner eller lande som Norge og Australien arbejder med at få flere i civilsamfundet til at reagere, hvis de får kendskab til vold eller familier, hvor der er noget helt galt. Med baggrund i dette iværksættes en indsats i Aarhus kommune, for at der gribes ind i tide.
  4. Aarhus kommune indgår samarbejdsaftale og stiller garanti for, at familier og voldsudøvere fra Aarhus kommune kan få behandling hos Dialog mod vold med en maksimal ventetid på 3 måneder. For øjeblikket er der en venteliste på 1-2,5 år for de over 200 personer, der er skrevet op til behandlingsforløb.
   
  /Eva Borchorst Mejnertz & Rabih Azad-Ahmad, Radikale.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Indstilling på baggrund af forslag fra RV om forebyggelse af vold og familie-relaterede drab    

  Resumé
  På byrådsmødet den 22. januar 2020 fremsatte Radikale Venstre fire forslag om forebyggelse af vold og familie-relaterede drab (bilag 1).
   
  Byrådet besluttede, at forslaget fremsendes til behandling i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
   
  Sociale Forhold og Beskæftigelse er enige i Radikale Venstres fokus på, at der er behov for at arbejde kontinuerligt og målrettet i forhold til forebyggelse af vold og familie-relaterede drab. Samtidig er det også kommunens opgave at sikre støtte til de personer, familier og børn, som har været udsat for vold, eller som lever med vold i hjemmet. Det er forvaltningens vurdering, at hvis indsatserne på området i Aarhus Kommune skal udvides, vil det være af stor betydning, hvis der blev afsat ressourcer til at tilbyde mere hjælp til den voldsudøvende part, som også er en del af forslaget fra Radikale Venstre.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     beslutningsforslagets punkt 1 og 4 ikke tiltrædes idet det vil forudsætte tilførsel af ekstra ressourcer at styrke hjælpen til den voldsudøvende part)
   
  At 2)     Byrådet ikke godkender forslag 2 om gratis parterapi. Der henvises til, at der i forbindelse med Budget2019 blev afsat midler til forebyggelse af vold, som blandt andet bruges til at igangsætte en indsats med åben anonym rådgivning ift. partnervold, som er et supplement til parterapi (jf. afsnit 3).
   
  At 3)     Aarhus Kommune fremadrettet har fokus på at dele og udbrede de kampagner, der er på området, men at der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdes en særskilt kommunikationsindsats i Aarhus Kommune (Forslag 3). Der henvises i stedet til de kommunikationsindsatser, der igangsættes på baggrund af midler afsat i forbindelse med Budget2019 (jf. afsnit 3), nationale kommunikationskampagner mv. 
  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  01-04-2020 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  16-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 1. april 2020.
   
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad henholder sig til oprindelige forslag.


  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
  06-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Peder Udengaard, Liv Gro Jensen, Knud N. Mathiesen, Gert Bjerregaard og Peter Hegner Bonfils kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.
  13-05-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. maj 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 6. maj 2020.

  Bilag

  Beskæftigelsesplan 2021

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet.
   
  Der blev gennemgået følgende to målsætningsemner:
  1. Fokusområder med udgangspunkt i ministermålene, herunder om værdig sagsbehandling og øget beskæftigelse hos folk med handicap.
  2. Fokusområder med udgangspunkt i lokale mål og initiativer, herunder styrket virksomhedssamarbejde og dimittendledighed.
   
  Dernæst bemærkninger fra og drøftelse i udvalget.
   
  Forvaltningen besvarede desuden spørgsmål fra forvaltningen.
   
  Udvalget bestilte notat om, hvor mange familiesammenførte der er kommet i arbejde i Aarhus Kommune. Desuden også, hvor mange i Aarhus Kommune der har været på kontanthjælp i over 10 år.  
  Sagens forløb
  06-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet.
   
  Der blev gennemgået følgende to målsætningsemner:
  1. Fokusområder med udgangspunkt i ministermålene, herunder om værdig sagsbehandling og øget beskæftigelse hos folk med handicap.
  2. Fokusområder med udgangspunkt i lokale mål og initiativer, herunder styrket virksomhedssamarbejde og dimittendledighed.
   
  Dernæst bemærkninger fra og drøftelse i udvalget.
   
  Forvaltningen besvarede desuden spørgsmål fra forvaltningen.
   
  Udvalget bestilte notat om, hvor mange familiesammenførte der er kommet i arbejde i Aarhus Kommune. Desuden også, hvor mange i Aarhus Kommune der har været på kontanthjælp i over 10 år.  

  Bilag

  Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til den 10-årige anlægsinvesteringsplan 2024-2033

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder om borgerinddragelse.
   
  Dernæst spørgsmål fra udvalgets medlemmer, der blev besvaret mundtligt i forbindelse med udvalgsmødet.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder om borgerinddragelse.
   
  Dernæst spørgsmål fra udvalgets medlemmer, der blev besvaret mundtligt i forbindelse med udvalgsmødet.

  Bilag

  Orienteringspunkter

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede mundtligt om to områder:
  1. Rusmiddelområdet
  2. Fravær i skoles betydning for børneydelsen
  Sagens forløb
  06-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede mundtligt om to områder:
  1. Rusmiddelområdet
  2. Fravær i skoles betydning for børneydelsen

  Orientering om status på COVID-19 på Sociale Forhold og Beskæftigelses område

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder udeståender om, under hvilke forudsætninger de forskellige indsatser kan åbnes op igennem.
   
  Forskellige emneområder blev nævnt:
  1. Beskæftigelsesindsatsen
  2. Rusmiddelområdet
  3. Ungeområdet
  4. Genåbning på det sociale område
   
  Dernæst spørgsmål fra udvalgets medlemmer.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder udeståender om, under hvilke forudsætninger de forskellige indsatser kan åbnes op igennem.
   
  Forskellige emneområder blev nævnt:
  1. Beskæftigelsesindsatsen
  2. Rusmiddelområdet
  3. Ungeområdet
  4. Genåbning på det sociale område
   
  Dernæst spørgsmål fra udvalgets medlemmer.

  Bilag

  Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

  Beslutning
  Intet at bemærke.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Intet at bemærke.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Der blev behandlet et emne om jobcenters udfordringer med at ansætte folk inden for ældresektoren, herunder SOSU-området.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Der blev behandlet et emne om jobcenters udfordringer med at ansætte folk inden for ældresektoren, herunder SOSU-området.

  Bilag