Vælg

Referat Social- og Beskæftigelsesudvalget 17-06-2020

  Styrket samarbejde mellem Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse om trivsel og elevfravær

  Beslutning
  Liv Gro Jensen, Anette Poulsen, Steen Bording, Peder Udengaard og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende bemærkninger:
  Udvalget tilslutter sig etableringen af trivselsteamet og ønsker i denne sammenhæng at forlænge Familieskolens virke i en overgangsperiode frem til årsskiftet for at sikre, at Familieskolen ikke lukkes ned, før Trivselsteamet er godt undervejs.

  Udvalget ønsker samtidig en opmærksomhed på, at de gode erfaringer og tilgange fra Familieskolen medtages i det videre arbejde, hvorfor der skal skabes mulighed for at medarbejdere fra Familieskolen kan indgå i udviklingsarbejdet omkring Trivselsteamet. Som følge heraf vil Familieskolen køre med færre forløb i efteråret 2020.

  Udvalget lægger desuden vægt på at trivselsteamet er et decentralt praksisteam, der arbejder med et helhedsorienteret perspektiv på barnets situation.

  Udvalget ønsker en tæt opfølgning omkring det videre udviklings- og implementeringsarbejde med to orienteringer til udvalgene i efteråret 2020. Herunder mulighed for evt. at etablere yderligere fælles udvalgsmøder.

  Gert Bjerregaard og Knud N. Mathiesen tog forbehold.

  Børn- og Unge-udvalget deltog i Social og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen.
  Resumé
  MBU og MSB foreslår, med indstillingen, at der igangsættes et tværgående udviklingsarbejde om øget trivsel og nedbringelse af elevfraværet i tre spor. Et ledelses- og kulturspor med en fælles værdimæssig ramme. En øget systematik i fraværsopfølgningen og en styrkelse af understøttelsen af skolerne og familierne. Herunder bl.a. med forslag om at omprioritere midlerne fra Familieskolen til et fælles tværfagligt trivselsteam. Udviklingsarbejdet ligger i forlængelse af det allerede igangsatte kvalitetsarbejde i MBU og udarbejdelse af en bæredygtighedsplan i MSB.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tiltræder, at MBU og MSB igangsætter et udviklingsarbejde om nedbringelse af elevfraværet, og at Byrådet, som led heri, omprioriterer midlerne fra Familieskolerne over i et nyt tværgående trivselsteam.
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 29. april 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
   
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020. Børn og Unge-udvalget inviteres med til udvalgsbehandlingen af sagen.
  17-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Liv Gro Jensen, Anette Poulsen, Steen Bording, Peder Udengaard og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende bemærkninger:
  Udvalget tilslutter sig etableringen af trivselsteamet og ønsker i denne sammenhæng at forlænge Familieskolens virke i en overgangsperiode frem til årsskiftet for at sikre, at Familieskolen ikke lukkes ned, før Trivselsteamet er godt undervejs.

  Udvalget ønsker samtidig en opmærksomhed på, at de gode erfaringer og tilgange fra Familieskolen medtages i det videre arbejde, hvorfor der skal skabes mulighed for at medarbejdere fra Familieskolen kan indgå i udviklingsarbejdet omkring Trivselsteamet. Som følge heraf vil Familieskolen køre med færre forløb i efteråret 2020.

  Udvalget lægger desuden vægt på at trivselsteamet er et decentralt praksisteam, der arbejder med et helhedsorienteret perspektiv på barnets situation.

  Udvalget ønsker en tæt opfølgning omkring det videre udviklings- og implementeringsarbejde med to orienteringer til udvalgene i efteråret 2020. Herunder mulighed for evt. at etablere yderligere fælles udvalgsmøder.

  Gert Bjerregaard og Knud N. Mathiesen tog forbehold.

  Børn- og Unge-udvalget deltog i Social og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 17. juni 2020.
   
  Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold.

  Bilag

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Dagsordenen blev godkendt.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Dagsordenen blev godkendt.

  Bilag

  Referat fra udvalgets møde den 3. juni 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Anbefalinger fra opgaveudvalg Integration

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Resumé
  Byrådet besluttede i 2018 at nedsætte det midlertidige §17.4-opgaveudvalg for Integration med deltagelse af byrådsmedlemmer og eksterne medlemmer.
  Udvalgets opgave var at komme med forslag til initiativer, der kan bidrage til at løse to store udfordringer blandt borgere med ikke-vestlig baggrund:
  1) At mange unge ikke er i uddannelse eller job
  2) At mange kvinder har været på offentlig forsørgelse i en årrække  
  Udvalget indstiller, at byrådet tager anbefalingerne fra Opgaveudvalg Integration til efterretning. Anbefalinger kan iværksættes, hvis det besluttes i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-2024.
  Det bemærkes, at anbefalingerne skal ses i lyset af den nye situation som følge af Corona, og således skal perspektiveres i takt med udviklingen i den aktuelle situation.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tager anbefalingerne fra Opgaveudvalg Integration til efterretning.
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 29. april 2020.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  17-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 17. juni 2020.

  Bilag

  Orienteringspunkter

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Der var ingen bemærkninger.

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Der var ingen bemærkninger.

  Bilag

  Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

  Beslutning
  Udvalget spurgte ind til, om det bliver muligt at deltage i Rusmiddelkonferencen d. 6. oktober 2020 digitalt. Forvaltningen kender endnu ikke til, hvordan konferencen afvikles.  
  Sagens forløb
  17-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget spurgte ind til, om det bliver muligt at deltage i Rusmiddelkonferencen d. 6. oktober 2020 digitalt. Forvaltningen kender endnu ikke til, hvordan konferencen afvikles.  

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalget vil efter sommerferien få præsenteret et udkast til program for studieturen i november 2020.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget vil efter sommerferien få præsenteret et udkast til program for studieturen i november 2020.

  Bilag