Vælg

Referat Social- og Beskæftigelsesudvalget 16-09-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Referat fra udvalgets møde den 2. september 2020

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Årlig opfølgning på masterplan på hjemløseområdet

  Beslutning
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Peder Udengaard, Sander Jensen og Peter Bonfils kunne tiltræde indstillingen.
   
  Knud N. Mathiesen og Gert Bjerregaard tog forbehold.
   
   
  Resumé
  I forbindelse med vedtagelsen af Masterplan på hjemløseområdet den 6. marts 2019 besluttede byrådet, at der skal laves en årlig opfølgning til byrådet, som indeholder opfølgning på udviklingen i antallet af hjemløse samt opfølgning på mål og delmål. Sociale Forhold og Beskæftigelse har derfor udarbejdet dels en status på at-punkterne i Masterplan på hjemløseområdet, som redegør for status på de enkelte punkter, dels en præsentation af relevant talmateriale på området.
  Til udmøntning af konkrete punkter i masterplan på hjemløseområdet blev der nedsat to tværmagistratslige arbejdsgrupper, som skulle arbejde med henholdsvis bolig- og støtteløsninger til ældre og udsatte borgere med plejebehov og, i dialog med Kirkens Korshær, finde frem til andre løsninger i forhold til aktiviteterne i Nørre Allé. Der afrapporteres særskilt på disse to arbejdsgruppers arbejde.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet tager vedlagte status på at-punkter i Masterplan på hjemløseområdet og årlig opfølgning på Masterplan 2019 til efterretning.
  At 2) byrådet tager vedlagte status på arbejdet med bolig- og støtteløsninger til ældre og udsatte borgere med plejebehov til efterretning.
  At 3) byrådet tager vedlagte anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Kirkens Korshærs aktiviteter i Nørre Allé til efterretning.   
  Sagens forløb
  26-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen. 
  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 24. august 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek understreger, at der minimum bør foregå 1:1 nedtrapning på Nørre Alle i forhold til nye tilbud.
  • Nettoudgifter ved dedikeret plejehjemstilbud belyses
  • Der udarbejdes status på Housing First og på brugerinvolvering 

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Peder Udengaard, Sander Jensen og Peter Bonfils kunne tiltræde indstillingen.
   
  Knud N. Mathiesen og Gert Bjerregaard tog forbehold.
   
   

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at indstillingen blev taget til efterretning i byrådets møde den 23. september 2020 i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 16. september 2020.
   
  Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  Bilag

  Temadrøftelse: Sociale Forhold og Beskæftigelses Bæredygtighedsplan: Unge i job og uddannelse

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet med udgangspunkt i en PowerPoint-præsentation.
  I forhold til hvorfor flere unge i job og uddannelse er relevant for emnet bæredygtighed på socialområdet blev der redegjort for, at job og uddannelse er væsentlige beskyttelsesfaktorer i forhold til social udsathed, ensomhed og lignende.
  Derfor er der et ønske om at rykke de unge mod det almene, således at flest mulige unge kommer ud på ordinære arbejdspladser/uddannelser, ind i frivillige fællesskaber og bo i almindelige boligmiljøer.
  Forvaltningen gennemgik de indsatser, der foregår for at få flere unge i job eller uddannelse, samt hvilke samarbejdspartnere der eksisterer på området.
  Dernæst var der spørgsmål fra udvalgets medlemmer.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet med udgangspunkt i en PowerPoint-præsentation.
  I forhold til hvorfor flere unge i job og uddannelse er relevant for emnet bæredygtighed på socialområdet blev der redegjort for, at job og uddannelse er væsentlige beskyttelsesfaktorer i forhold til social udsathed, ensomhed og lignende.
  Derfor er der et ønske om at rykke de unge mod det almene, således at flest mulige unge kommer ud på ordinære arbejdspladser/uddannelser, ind i frivillige fællesskaber og bo i almindelige boligmiljøer.
  Forvaltningen gennemgik de indsatser, der foregår for at få flere unge i job eller uddannelse, samt hvilke samarbejdspartnere der eksisterer på området.
  Dernæst var der spørgsmål fra udvalgets medlemmer.

  Bilag

  Beskæftigelsessituationen set i lyset af Covid-19

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet med udgangspunkt i en PowerPoint-præsentation.
  Der blev bl.a. redegjort for en stigning i ledighedsprocenten, og dette skyldes bl.a. dimittendledigheden.
  Dernæst spørgsmål fra udvalgets medlemmer. 
  Sagens forløb
  16-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet med udgangspunkt i en PowerPoint-præsentation.
  Der blev bl.a. redegjort for en stigning i ledighedsprocenten, og dette skyldes bl.a. dimittendledigheden.
  Dernæst spørgsmål fra udvalgets medlemmer. 

  Bilag

  Godkendelse af udvalgets mødeplan 2021

  Beslutning
  En enkelt bemærkning vedr. mødedato og muligheden for flytning af en enkelt mødedag fra juni til august.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  En enkelt bemærkning vedr. mødedato og muligheden for flytning af en enkelt mødedag fra juni til august.

  Bilag

  Orienteringspunkter

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede mundtligt om konkret sag vedr. Borgercenter Nord. Dernæst spørgsmål og bemærkninger fra udvalgets medlemmer.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede mundtligt om konkret sag vedr. Borgercenter Nord. Dernæst spørgsmål og bemærkninger fra udvalgets medlemmer.

  Bilag

  Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

  Beslutning
  Intet at bemærke.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Intet at bemærke.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet at bemærke.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Intet at bemærke.

  Bilag