Vælg

Referat Social- og Beskæftigelsesudvalget 23-11-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  23-11-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Referat fra møde den 11. november 2020

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  23-11-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Svar på forslag om at alle aarhusianere har ret til et hjem – også hjemløse

  Beslutning
  Lone Hindø, Hüseyin Arac, Sander Jensen og Knud N. Mathiesen kunne tiltræde indstillingen med følgende bemærkning: ”Partierne noterer med tilfredshed, at Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse er åbne overfor at indgå i samarbejder om alternative boligformer.”
   
  Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen med følgende bemærkning: ”Venstre ønsker, at rådmanden – i forlængelse af indstillingens tema – forpligtes til at fremsende indstilling om alternative boligformer primo 2021, hvis der skulle være finansiering hertil i budgettet.”
   
  Peter Hegner Bonfils og Peder Udengaard var forhindret i at deltage i konklusionen.
  Beslutningsforslag fra SF
  Alle aarhusianere skal have tag over hovedet. Det er en falliterklæring for Aarhus, at alt for mange er hjemløse, og for unge er det den værst tænkelige start på voksenlivet at leve uden en fast base i form af et hjem. Byrådet har et særligt ansvar overfor denne befolkningsgruppe og Byrådet vedtog da også sidste år Masterplanen på hjemløseområdet der bygger på stærke ambitioner og nyder bred opbakning i Byrådet. Men det er SF’s opfattelse at der er brug for flere initiativer og yderligere finansiering før vi for alvor kan reducere hjemløshed i Aarhus. Vi har været i dialog med en række brugere, medarbejdere og frivillige på hjemløseområdet og foreslår på den baggrund en række konkrete tiltag der kan forbedre og støtte flere hjemløse i Aarhus. Vi foreslår derfor følgende
   
  1. Der ønskes en styrkelse af herberget Skrænten, samt mulighed for etablering af en lignende boform for ældre hjemløse.
  2. MSB bedes sammen med Kirkens Korshær beskrive hvad der skal til for at undgå at brugerne af ungeherberget i Sydhavnen tiltrækkes af det hårde misbrugsmiljø i Sydhavnen. Der bedes beskrives hvilke tiltag der kan etableres med den nuværende placering samt beskrive perspektiver og økonomi ved at finde en anden beliggenhed til ungeherberget.
  3. Der foreslås en permanentgørelse/fredning af Sidesporet på P. Hjort Lorenzens vej og etablering af skæve ungeboliger i området.
  4. Det foreslås, at bostøtteordningen suppleres med en speciel misbrugs mentor ordning
   
  Begrundelse
  Der ønskes en styrkelse af herberget Skrænten, samt mulighed for etablering af en lignende boform for ældre hjemløse.
   
  Når vi taler om Housing First, så er herberget Skrænten, der er etableret ud fra en kollektiv, samskabende og brugerstyret tankegang, et rigtig godt eksempel på en boform, der kan fungere når det drejer sig om hjemløse, der har levet på gaden længe. Dog begynder der at være pladsmangel på Skrænten, idet flere hjemløse ønsker mulighed for at bo i den form for bofællesskab, der findes på stedet.
  Derfor ønsker vi at styrke herberget Skrænten, samt skabe mulighed for at etablere yderligere lignende bofællesskaber for ældre hjemløse. Dette kunne evt. gøres med en mulighed for, at herberget i sommerperioden, hvor der er færre hjemløse der føler behov for bolig, i stedet kan drives som et hostel, hvor det er beboerne selv, der står for driften, med mulighed for at gøre brug af deres sociale frikort.
   
  MSB bedes sammen med Kirkens Korshær beskrive hvad der skal til for at undgå at brugerne af ungeherberget i Sydhavnen tiltrækkes af det hårde misbrugsmiljø i Sydhavnen. Der bedes beskrives hvilke tiltag der kan etableres med den nuværende placering samt beskrive perspektiver og økonomi ved at finde en anden beliggenhed til ungeherberget.
   
  Beliggenheden på Sydhavnen, tæt på nåleparken og det hårde misbrugsmiljø gør det svært at holde de unge væk fra de hårde stoffer. Det er derfor nødvendigt at overveje, hvordan der kan sættes ind, for at mindske tilgangen af unge til misbrugsmiljøet.
   
  Der foreslås en permanentgørelse/fredning af Sidesporet på P. Hjort Lorenzens vej og etablering af skæve ungeboliger i området.
   
  Foreningen for Midtbyens Subkulturer (FMS) yder en stor indsats i arbejdet med de udsatte unge, der har tilholdssted på Sidesporet. Netværket på Sidesporet er med til at sørge for, at de unge holdes væk fra det hårde misbrugsmiljø, samt at de har et tilholdssted, hvor der bliver taget hånd om de problematikker, den enkelte slås med.
  Ledelsen fra FMS har bekræftet, at grunden til, at Housing First ideen ikke har fungeret efter hensigten for de unge, og mange vender tilbage til forsorgshjemmene eller ender på gaden igen, efter at være blevet henvist en bolig, skyldes at de pga. PTSD, angst og andre problemer, har svært ved at rumme ensomheden i en lejlighed. Det er ikke nok, at der blot kommer en bostøtte hos den unge en gang imellem.
   
  Derfor er en gentænkning af boformen i forbindelse med Housing First nødvendig. Der er behov for en boform, der er etableres ud fra en kollektiv og samskabende tankegang, hvor der dels er et netværk der kan tage hånd om de unge, samt en mulighed for, at de unge selv kan være med til at skabe rammerne, de skal bo under. Herudover er det vigtig, at boformen har en hvis grad af selvstyring, idet det er med til at fremme ansvarsfølelsen og selvstændigheden hos de unge. Housing First bør først og fremmest have fokus på det netværk, der er nødvendigt for at støtte og løfte den enkelte. Derfor bør der være et bredere samarbejde mellem det kommunale, og de etablerede organisationer på området, samt græsrodsorganisationer som f.eks. FMS.
   
  Konkret foreslås det at Sidesporet får en permanent placering, hvor det ligger i dag, og at der i tilknytning til Sidesporet etableres skæve ungeboliger. På Godsbanearealet er der på nuværende tidspunkt et antal kontorpavilloner, der bruges til midlertidig genhusning af en børnehave. Når pavillonerne ikke længere anvendes som børnehave, kunne en mulig løsning være, at flytte dem ud på det yderste godsbaneareal, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er planlagt byggeri. På den måde kan de unge selv være med til at skabe deres ønskede boform, og de kan tage ejerskab for deres egen bolig ud fra den samme tankegang, der ligger til grund for herberget Skrænten. Dette vil samtidig også få dem i gang med at gøre noget aktivt sammen.
  Som udgangspunkt skal boformen være for unge hjemløse. Dog bør man ikke kun se på alderen, når beboerne udvælges, men også på deres evne til at kunne støtte og løfte de øvrige beboere.
   
  Projekt Udenfors huse ved det gamle amtssygehus kan evt. også tænkes ind i projektet, idet lejeaftalen for arealet hvor disse står udløber, og da der ikke er planer om at forlænge aftalen, hvilket vil gøre beboerne i husene hjemløse igen.
   
  Det foreslås, at bostøtte ordningen suppleres med en speciel misbrugs mentor ordning.
   
  Mange unge udsatte har behov for en mentor, der er i stand til at sætte sig i deres sted og kender den situation som de står i. Der er derfor behov for at supplere det arbejde, som de kommunale medarbejdere kan tilbyde.
  Dette vil man kunne løse ved, i samarbejde med byens hjemløse organisationer, at etablere en mentor ordning, hvor tidligere alkoholikere og tidligere misbrugere kan fungere som mentorer og vejledere for de udsatte unge, der er på vej ud i misbrug, og støtte dem i at få vendt deres situation. Samtidig vil det give mulighed for anvendelse af det sociale frikort i forbindelse med arbejdet som mentorer for de udsatte unge.
   
  Stillet af SF’s Byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Thomas Medom (ordfører på sagen)
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Svar på forslag om at alle aarhusianere har ret til et hjem - også hjemløse.

  Resumé
  På byrådsmødet d.12. august 2020 besluttedes det, at Sociale Forhold og Beskæftigelse skal udarbejde en besvarelse af SF’s byrådsforslag ” Alle aarhusianere har ret til et hjem – også hjemløse”. SF’s forslag omhandler en udbygning af indsatserne til byens hjemløse. I besvarelsen af SF’s forslag skitseres behovet for en større spredning af de sociale tilbud i midtbyen. Derudover skitseres behovet for at udbygge differentierede bolig-og støtteløsninger til målgruppen af udsatte og hjemløse.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tager Sociale Forhold og Beskæftigelses besvarelse til efterretning
  Sagens forløb
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  28-10-2020 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  05-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 28. oktober 2020.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.
  23-11-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Lone Hindø, Hüseyin Arac, Sander Jensen og Knud N. Mathiesen kunne tiltræde indstillingen med følgende bemærkning: ”Partierne noterer med tilfredshed, at Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse er åbne overfor at indgå i samarbejder om alternative boligformer.”
   
  Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen med følgende bemærkning: ”Venstre ønsker, at rådmanden – i forlængelse af indstillingens tema – forpligtes til at fremsende indstilling om alternative boligformer primo 2021, hvis der skulle være finansiering hertil i budgettet.”
   
  Peter Hegner Bonfils og Peder Udengaard var forhindret i at deltage i konklusionen.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde

  Beslutning
  Lone Hindø, Hüseyin Arac, Sander Jensen, Gert Bjerregaard og Knud N. Mathiesen kunne enstemmigt tiltræde indstillingen. 
   
  Peter Hegner Bonfils og Peder Udengaard var forhindret i at deltage i konklusionen.
  Resumé
  Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen indeholder aftaler om fælles udviklingstiltag, kapacitet og styring på det sociale område.
  I Rammeaftale 2021-22 er fastsat 2 udviklingsområder: ”Fælles om den nære psykiatri”, med en fortsat udvikling af den nære psykiatri gennem det tværsektorielle samarbejde i Midtjylland ’Alliancen om den nære psykiatri’, samt ”Fælles fokus på borgere med komplekse udfordringer”, med fokus på i fællesskab at ud­vikle tilbudsviften og blive bed­re til at dele videnkapacitet.
  Rammeaftalen indeholder tillige et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.
  I Rammeaftale 2021-22 indgår en fortsættelse af aftalen fra den hidtidige Rammeaftale 2019-20 om udvikling i taksterne i den fireårige periode 2019–22. Aftalen indebærer, at taksterne reduceres med minimum 2% i hele perioden (svarende til 0,5% årligt).
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tiltræder Rammeaftale 2021-22 som forelagt.
  Sagens forløb
  16-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 4. november 2020.
  Der udarbejdes et notat til byrådsbehandlingen, der nærmere beskriver takstudvikling m.m.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.
  23-11-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Lone Hindø, Hüseyin Arac, Sander Jensen, Gert Bjerregaard og Knud N. Mathiesen kunne enstemmigt tiltræde indstillingen. 
   
  Peter Hegner Bonfils og Peder Udengaard var forhindret i at deltage i konklusionen.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Temamøder 2021

  Beslutning
  Emnet blev drøftet, herunder form samt årligt antal. På et senere møde besluttes de konkrete temaer.
  Sagens forløb
  23-11-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Emnet blev drøftet, herunder form samt årligt antal. På et senere møde besluttes de konkrete temaer.

  Bilag

  Orienteringspunkter

  Beslutning
  Flere orienteringer, herunder flere fortrolige borgersager.
  Sagens forløb
  23-11-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Flere orienteringer, herunder flere fortrolige borgersager.

  Bilag

  Kurser, konferencer og sager på vej til byrådet

  Beslutning
  Intet at bemærke.
  Sagens forløb
  23-11-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Intet at bemærke.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Fredag den 20. november 2020 blev der fremsendt oplysninger vedr. en borgersag, hvor der den 23. november 2020 blev afholdt et opfølgende møde. Udvalget ønskede en status i sagen. Det blev aftalt, at forvaltningen eftersender en status skriftligt, og at udvalgsmedlemmer var velkomne til at stille opfølgende spørgsmål før og efter.
  Sagens forløb
  23-11-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Fredag den 20. november 2020 blev der fremsendt oplysninger vedr. en borgersag, hvor der den 23. november 2020 blev afholdt et opfølgende møde. Udvalget ønskede en status i sagen. Det blev aftalt, at forvaltningen eftersender en status skriftligt, og at udvalgsmedlemmer var velkomne til at stille opfølgende spørgsmål før og efter.

  Bilag