Vælg

Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 15-01-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Forlængelse af offentlig-privat samarbejde om Bøgeskovhus

  Beslutning
  Lone Hindø, Ali Nuur, Lone Norlander Smith, Peter Sporleder og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med de bemærkninger, at:
   
  • Kontrakten forlænges i to år, hvorefter byrådet igen skal tage stilling.
  • Der skal i kommunens samarbejde med Bøgeskovhus være fokus på tættere dialog og gensidig læring inden for aktiviteter, elevområdet samt værdighed (f.eks. via læringsforløb forestået af Videnscenter for værdig ældreplejes rejsehold under Sundhedsstyrelsen, også kendt som ”Værdighedsrejseholdet”).
  • Ældrerådet holdes løbende orienteret om samarbejdet.
  • Sundhed og Omsorg løbende skal følge op på, om kontrakten overholdes.
   
  Jan Ravn Christensen kunne ikke tiltræde indstillingen med den begrundelse, at samarbejdet med Forenede Care ikke har givet konkret udbytte med hensyn til innovation, læring og inspiration.
   
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Resumé
  Forenede Care har siden 2014 drevet Bøgeskovhus i Viby med 122 pleje- og ældreboliger og lokalcenter. Kontrakten med Forenede Care udløber den 31. august 2020. Aarhus Kommune har dog en option på at forlænge kontrakten med 2x24 måneder.
   
  En evaluering fra juni 2019 viser, at Bøgeskovhus i hovedtræk ligger på niveau med kommunale plejehjem – jfr. Bilag 1.
   
  Sundhed og Omsorg indstiller, at optionen benyttes.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Kontrakten med Forenede Care om driften af Bøgeskovhus med tilhørende faciliteter forlænges i 2 år gældende fra 1. september 2020 til og med 31. august 2022.
   
  At 2) Sundhed og Omsorg bemyndiges til om 2 år at tage stilling til en eventuel yderligere forlængelse i 2 år, fra 1. september 2022 til og med 31. august 2024.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 4. oktober 2019.
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Thomas Medom ønsker, at driften overgår til kommunen.

  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. november 2019.
  15-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Lone Hindø, Ali Nuur, Lone Norlander Smith, Peter Sporleder og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med de bemærkninger, at:
   
  • Kontrakten forlænges i to år, hvorefter byrådet igen skal tage stilling.
  • Der skal i kommunens samarbejde med Bøgeskovhus være fokus på tættere dialog og gensidig læring inden for aktiviteter, elevområdet samt værdighed (f.eks. via læringsforløb forestået af Videnscenter for værdig ældreplejes rejsehold under Sundhedsstyrelsen, også kendt som ”Værdighedsrejseholdet”).
  • Ældrerådet holdes løbende orienteret om samarbejdet.
  • Sundhed og Omsorg løbende skal følge op på, om kontrakten overholdes.
   
  Jan Ravn Christensen kunne ikke tiltræde indstillingen med den begrundelse, at samarbejdet med Forenede Care ikke har givet konkret udbytte med hensyn til innovation, læring og inspiration.
   
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Serviceniveau 2020 for pleje, praktisk hjælp mm

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Lone Norlander Smith ønskede at tilføje, at Enhedslisten vil arbejde for en højere servicestandard.
   
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Resumé
  Byrådet skal mindst én gang årligt godkende en kvalitetsstandard – dvs. serviceniveau - for rehabilitering, pleje, praktisk hjælp og madservice (§§ 83 og 83a) samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (§ 86) i serviceloven.
  Serviceniveauet beskrives i pjecen ”Sammen om et bedre liv”. Den gældende pjece er vedlagt og den udgør samtidig udkastet til næste års pjece.
  Serviceniveauet er reelt fastlagt i budgettet for 2020. I forhold til 2019 er de primære ændringer, at der fra 2020 afsættes midler til mere tid i hjemmeplejen. Den ekstra tid skal bruges til at håndtere de pludselige situationer, der opstår i løbet af dagen, samt hos de borgere, der kan have brug for lidt ekstra omsorg.
  I forbindelse med overgangen til en ny kontrakt på hjælpemiddelservice forventes der etableret mulighed for, at borgere, pårørende og medarbejdere selv afhente og returnere genbrugshjælpemidler på Hjælpemiddelcenteret.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Serviceniveauet for 2020 på pleje, praktisk hjælp mm. godkendes
  Sagens forløb
  05-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 27. november 2019.
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  15-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Lone Norlander Smith ønskede at tilføje, at Enhedslisten vil arbejde for en højere servicestandard.
   
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Orientering om indstilling: Om- og nybyggeri ved Marselisborg Centeret, nye træningsfaciliteter

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om vedlagte indstilling, som inden længe fremsendes til byrådet via Magistraten.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret om vedlagte indstilling, som inden længe fremsendes til byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Indeklima i Sundhed og Omsorgs bygninger

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte præsentation. Udvalget følger op på emnet på senere udvalgsmøde.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte præsentation. Udvalget følger op på emnet på senere udvalgsmøde.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Orienteringer

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om personsag.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret om personsag.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.