Vælg

Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 19-02-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Orientering om referat fra udvalgsmøde den 29. januar 2020

  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Taget til efterretning.

  Bilag

  Om- og nybyggeri ved Marselisborg Centret, nye træningsfaciliteter

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Resumé
  Byrådet har 15. maj 2019 bevilget 16,1 mio. kr. til at ombygge og udvide Bygning 20 på Marselisborg Centeret så kapaciteten af genoptræningspladser og rehabiliteringsforløb kan øges.
   
  Bygning 20 vil herefter rumme: ?
  • De nuværende rehabiliteringsforløb til borgere med kronisk sygdom ved Folkesundhed Midt, som pt er beliggende på Ceres Allé. Det er bl.a. hospitaler og praktiserende læger, der henviser til disse tilbud. Den stigende efterspørgsel efter rehabiliteringsfor-løb samt lovændring efter § 140 gør, at pladsforholdene på Ceres Allé er blevet for trængte og der er stort behov for kapacitetsudvidelse. ?
  • Flere og større træningssale som mere fleksibelt kan benyttes af både Folkesundhed Midt, Ortopædisk Genoptræningscenter og Aarhus Kommunes Neurocenter til genoptræning af borgere efter udskrivelse fra hospital. Større træningssale muliggør, at der i højere grad kan tilbydes genoptræning på hold, og dermed en bedre ressourceudnyttelse ?
  • Aarhus Kommunes Neurocenter flytter fra bygning 14 til bygning 20 på Marselisborg Centret, så der sker en samling af de kommunale genoptræningstilbud.
   
  Der har nu fundet en yderligere brugerinddragelse samt detailprojektering sted herunder er det valgt at fremtidssikre tilbygningen, så tagkonstruktionen over stueplan er forberedt for en senere fuld udbygning af 1. salen. Det har ført til at der er afdækket et behov for en meranlægsbevilling på 8,4 mio. kr. for at realisere og fremtidssikre byggeriet, efter at der er indarbejdet mulige besparelser.
   
  Meranlægsbehovet skyldes ikke alene indarbejdede forbedringer, men i høj grad at projektets rådgiver i de tidlige faser har estimeret anlægsudgiften alt for optimistisk. I bilag 2 er redegjort nærmere for anlægsudgiftsniveauet – som trods merudgiften stadig vurderes at være på et acceptabelt og rimeligt niveau.
   
  Den ekstra anlægsudgift til Folkesundheds udflytning til samt optimering af de samlede genoptræningsfaciliteter ved Marselisborg Centret finansieres som driftsfinansieret anlæg ved træk på MSO-driftsmidler til nedbringelse af ventetid på genoptræning (Sundhedslovens § 140) med årlige udgifter på 0,42 mio. kr.
   
  Finansiering med driftsmidler begrundes i at de forbedrede træningsfaciliteter vil give mulighed for større hold og dermed mere rehabilitering pr. personaleressource.
   
  De nye træningsfaciliteter forventes at kunne tages i brug henholdsvis april og oktober 2021.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Sundhed og Omsorg om- og tilbygger Marselisborg Centret bygning 20 med henblik på at skabe bedre træningsfaciliteter.
   
  At 2) Merudgiften på ca. 8,4 mio. kr., finansieres som driftsfinansieret anlæg i Sundhed og Omsorg ved træk på driftsmidler til nedbringelse af ventetid på genoptræning (Sundhedslovens § 140) med årlige udgifter på 0,42 mio. kr.
  Sagens forløb
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  27-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 14. januar 2020.
  Der ønskes en visualisering og en belysning af, hvad det betyder for parken. Den store overskridelse af det oprindelige overslag blev drøftet. Forvaltningen oplyste, at det vil være muligt at effektivisere og dermed opnå besparelser, der kan finansiere merudgiften, på grund af bedre kapacitetsudnyttelse.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold med hensyn til finansieringen.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  19-02-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Bilag

  Sundhedspolitik 2020-2024

  Beslutning
  Ældrerådet, Ældresagen og Århus Ungdommens Fællesråd havde foretræde og fremlagde deres synspunkter vedrørende sundhedspolitikken for udvalget. Deres høringssvar er opsummeret i vedlagte oplæg til temadrøftelse. Herefter drøftede udvalget politikken med parterne. Der vil i det fremadrettede være en fortsat dialog parterne imellem om politikken, og udvalget vil tage en fornyet drøftelse på kommende møde.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ældrerådet, Ældresagen og Århus Ungdommens Fællesråd havde foretræde og fremlagde deres synspunkter vedrørende sundhedspolitikken for udvalget. Deres høringssvar er opsummeret i vedlagte oplæg til temadrøftelse. Herefter drøftede udvalget politikken med parterne. Der vil i det fremadrettede være en fortsat dialog parterne imellem om politikken, og udvalget vil tage en fornyet drøftelse på kommende møde.

  Bilag

  Artikel fra fagbladet FOA om Berits Hjemmepleje

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen og direktør i Berits Hjemmepleje, Berit Bækgaard Thomsen, og drøftede sagen. Udvalget udbad sig notat på, hvordan der føres tilsyn med, at der udføres hjemmepleje i den tilstrækkelige kvalitet inden for de kontrakter, der er indgået. 
  Sagens forløb
  19-02-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen og direktør i Berits Hjemmepleje, Berit Bækgaard Thomsen, og drøftede sagen. Udvalget udbad sig notat på, hvordan der føres tilsyn med, at der udføres hjemmepleje i den tilstrækkelige kvalitet inden for de kontrakter, der er indgået. 

  Bilag

  Orienteringer

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om Kongsgården. Sagen behandles igen på kommende møde.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret om Kongsgården. Sagen behandles igen på kommende møde.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Ej behandlet.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ej behandlet.

  Bilag

  Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Beslutning
  Ej behandlet.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ej behandlet.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.