Vælg

Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 17-06-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Orientering om referat fra udvalgsmøde den 3. juni 2020

  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Taget til efterretning.

  Bilag

  Orientering og drøftelse ved Implement

  Beslutning
  Implement orienterede udvalget om den kommende undersøgelse. En undersøgelse af ledelsesforholdene op gennem systemet inkluderes i undersøgelsen. Problematikken omkring magtanvendelse inkluderes ligeledes, mens interview af borgere og pårørende også indgår. Udvalget præsenteres for den foreløbige afrapportering på mødet 19. august.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Implement orienterede udvalget om den kommende undersøgelse. En undersøgelse af ledelsesforholdene op gennem systemet inkluderes i undersøgelsen. Problematikken omkring magtanvendelse inkluderes ligeledes, mens interview af borgere og pårørende også indgår. Udvalget præsenteres for den foreløbige afrapportering på mødet 19. august.

  Bilag

  Svar på forslag om ophævelse af forbud

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen, at den videre behandling af sagen bør afvente kendelse fra landsretten angående fogedforbuddet. Kendelsen kommer den 30. juni 2020.
   
  Jan Ravn Christensen og Peter Sporleder var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Beslutningsforslag fra V
  Forslag: Rådmand Jette Skive, Aarhus Kommune skal – til rette retsinstans – anmode om at få ophævet fogedforbuddet mod at TV2 viser optagelser fra Kongsgården i Viby. Optagelserne er foretaget med skjult kamera og mikrofon hos en 90-årig beboer på plejehjemmet Kongsgården i efteråret 2019.
   
  Begrundelse: Vi finder at offentligheden bør have mulighed for at se optagelserne og vores begrundelse er at Århus Stiftstidende den 22. april 2020 bragte flere artikler, herunder en artikel hvor familien til den konkrete borger beskriver forholdene – sådan som de ser situationen. Endvidere er der i artiklen gengivet uddrag af de klager som familien har fremført. I samme udgave af Århus Stiftstidende er en artikel hvoraf der fremgår at 13 medarbejdere har været kaldt til tjenstlige samtaler. Med henvisning til disse offentliggjorte bør Aarhus Kommune - efter Venstres opfattelse – anmode om at fogedforbuddet straks ophæves.
   
  Venstre har selvfølgelig den tilgang at lovgivningen skal overholdes og lovgivningen gælder også de danske medier.
   
  Som politikere lader vi os gerne belære såfremt ovenstående forslag er ulovligt/strider imod dansk og international lovgivning.
   
  Endvidere ser vi i artikel i Århus Stiftstidende den 24. april 2020 at alle udvalgsmedlemmerne – repræsenterende Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Venstre – i Sundheds- og Omsorgsudvalget gerne vil se optagelserne. Det taler – efter vores opfattelse også for at udsendelsen kan offentliggøres. Sagen udvikler sig – senest med en søn der flytter sin far fra Kongsgården – og derfor skal vi politisk – og på veldokumenteret grund – kunne forholde os til de forhold der beskrives i Århus Stiftstidende den 22. april 2020.
   
  Det er tilliden til hele omsorgen og plejen i Aarhus Kommune der udfordret. Vi har et kæmpe hensyn til alle de ældre og sårbare borgere som vi skal passe på og vi har et kæmpe hensyn til alle de tusindvis af dygtige, engagerede og motiverede medarbejdere og i hundredvis af dygtige ledere, som hver dag leverer en formidabel indsats til vore ældre og sårbare borgere.
   
  Vi ønsker at sagen om Kongsgården behandles så hurtigt det er muligt.
   
  På vegne af Venstres Byrådsgruppe
  Hans Skou.
  Medlem af -Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Politisk ordfører.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
  Svar på forslag om ophævelse af forbud

  Resumé
  Byrådet behandlede den 13. maj forslag fra Venstre om anmodning om ophævelse af forbud mod visning af optagelser foretaget af TV2 med skjult kamera i en plejehjemsbeboers bolig på Plejehjemmet Kongsgården. Byrådet fremsendte sagen til Sundhed og Omsorg med henblik på udarbejdelse af en indstilling.
   
  Retten i Aarhus nedlagde den 13. marts 2020 forbud mod, at TV2 viser optagelserne foretaget med skjult kamera. Retten fandt blandt andet at:
   
  "Kommunen har desuden som driftsherre for plejehjemmet Kongsgården ikke alene en forpligtelse som udlejer af plejehjemsboligen, men også en selvstændig forpligtelse som myndighed til at beskytte plejehjemmets beboere mod krænkelser, der måtte opstå under deres ophold på hjemmet.
   
  Kommunen besidder således søgsmålsret i sagen både i forhold til medarbejderne og i forhold til [plejehjemsbeboeren]."
   
  Retten fandt, at behovet for offentliggørelse måtte vige for den meget grove krænkelse af især beboerens rettigheder. Retten i Aarhus nedlagde derfor forbud mod at TV2 viser optagelserne.
   
  TV2 har anket sagen til Landsretten. Landsretten har indkaldt til hovedforhandling den 9. og 10. juni 2020.
   
  Advokatfirmaet Horten har for Aarhus Kommune vurderet hvorvidt Aarhus Byråd kan træffe en beslutning om ophævelse af det meddelte forbud. Advokatfirmaet Horten vurderer:
   
  "Det er således Hortens vurdering, at Aarhus Kommune ikke kan træffe beslutning om ophævelse af det meddelte forbud (tage bekræftende til genmæle), uden at dette samtidig vil være ensbetydende med en tilsidesættelse af kommunens retlige pligter på det materielle grundlag, idet kommunen dermed ikke vil leve op til sin pligt til at beskytte en bruger på en kommunal institution mod grove krænkelser."
   
  I forhold til en eventuel vedtagelse af forslaget fra Venstre skal der gøres opmærksom på, at Horten vurderer, at det vil være "ensbetydende med en tilsidesættelse af kommunens retlige pligter", og at der foreligger mulighed for "en overtrædelse af kommunestyrelseslovens § 61 for de medlemmer af kommunalbestyrelsen, der måtte stemme for en sådan beslutning".
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) tage advokatfirmaets vurdering til efterretning.
  Sagens forløb
  13-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. maj 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  28-05-2020 Sundhed og Omsorg
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.
  04-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tager Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs vurdering af 28. maj 2020 til efterretning.
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
   
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen, at den videre behandling af sagen bør afvente kendelse fra landsretten angående fogedforbuddet. Kendelsen kommer den 30. juni 2020.
   
  Jan Ravn Christensen og Peter Sporleder var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Udvalgets ønsker til budgetemner til budgetforhandlinger 2021

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udsat.

  17-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen.

  Bilag

  Status på kendt hjemmehjælper

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen.
  Udvalget spurgte, hvordan variationen i besøgskontinuiteten imellem hjemmeplejeteams har udviklet sig (en mulighed for at se mere end bare gennemsnittet for hele hjemmeplejen). Forvaltningen giver en tilbagemelding herpå inden budgetforhandlingerne. Forvaltningen påpegede i den forbindelse, at der arbejdes med at forbedre besøgskontinuiteten i netværksgrupperne, hvor lederne og planlæggerne i det enkelte område deltager og udveksler gode erfaringer ift. planlægningen. Det er med til at nedbringe variationen mellem teams.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udsat.

  17-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen.
  Udvalget spurgte, hvordan variationen i besøgskontinuiteten imellem hjemmeplejeteams har udviklet sig (en mulighed for at se mere end bare gennemsnittet for hele hjemmeplejen). Forvaltningen giver en tilbagemelding herpå inden budgetforhandlingerne. Forvaltningen påpegede i den forbindelse, at der arbejdes med at forbedre besøgskontinuiteten i netværksgrupperne, hvor lederne og planlæggerne i det enkelte område deltager og udveksler gode erfaringer ift. planlægningen. Det er med til at nedbringe variationen mellem teams.

  Bilag

  Borgertryghed – tilsyn og forbedringstiltag

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen.

  Bilag

  Orientering om indstillingen – Fremtidens Saksild Strand

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om indstillingen, som inden længe fremsendes til byrådet via Magistraten.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret om indstillingen, som inden længe fremsendes til byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Eventuelt

  Beslutning
  • Skæring Plejehjem: Udvalget fik orientering om forholdene som opfølgning fra mødet 6. maj 2020.
  • Personsag vedr. servicebevilling: Udvalget blev orienteret.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  • Skæring Plejehjem: Udvalget fik orientering om forholdene som opfølgning fra mødet 6. maj 2020.
  • Personsag vedr. servicebevilling: Udvalget blev orienteret.

  Bilag