Vælg

Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 05-08-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Referat fra møde den 8. juli 2020

  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Taget til efterretning.

  Bilag

  Svar på forslag om ophævelse af forbud

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen, at sagen er endt, hvor et flertal af udvalget ønskede det.
  Jan Ravn Christensen og Peter Sporleder var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen 17. juni. Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen 5. august.
  Beslutningsforslag fra V
  Forslag: Rådmand Jette Skive, Aarhus Kommune skal – til rette retsinstans – anmode om at få ophævet fogedforbuddet mod at TV2 viser optagelser fra Kongsgården i Viby. Optagelserne er foretaget med skjult kamera og mikrofon hos en 90-årig beboer på plejehjemmet Kongsgården i efteråret 2019.
   
  Begrundelse: Vi finder at offentligheden bør have mulighed for at se optagelserne og vores begrundelse er at Århus Stiftstidende den 22. april 2020 bragte flere artikler, herunder en artikel hvor familien til den konkrete borger beskriver forholdene – sådan som de ser situationen. Endvidere er der i artiklen gengivet uddrag af de klager som familien har fremført. I samme udgave af Århus Stiftstidende er en artikel hvoraf der fremgår at 13 medarbejdere har været kaldt til tjenstlige samtaler. Med henvisning til disse offentliggjorte bør Aarhus Kommune - efter Venstres opfattelse – anmode om at fogedforbuddet straks ophæves.
   
  Venstre har selvfølgelig den tilgang at lovgivningen skal overholdes og lovgivningen gælder også de danske medier.
   
  Som politikere lader vi os gerne belære såfremt ovenstående forslag er ulovligt/strider imod dansk og international lovgivning.
   
  Endvidere ser vi i artikel i Århus Stiftstidende den 24. april 2020 at alle udvalgsmedlemmerne – repræsenterende Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Venstre – i Sundheds- og Omsorgsudvalget gerne vil se optagelserne. Det taler – efter vores opfattelse også for at udsendelsen kan offentliggøres. Sagen udvikler sig – senest med en søn der flytter sin far fra Kongsgården – og derfor skal vi politisk – og på veldokumenteret grund – kunne forholde os til de forhold der beskrives i Århus Stiftstidende den 22. april 2020.
   
  Det er tilliden til hele omsorgen og plejen i Aarhus Kommune der udfordret. Vi har et kæmpe hensyn til alle de ældre og sårbare borgere som vi skal passe på og vi har et kæmpe hensyn til alle de tusindvis af dygtige, engagerede og motiverede medarbejdere og i hundredvis af dygtige ledere, som hver dag leverer en formidabel indsats til vore ældre og sårbare borgere.
   
  Vi ønsker at sagen om Kongsgården behandles så hurtigt det er muligt.
   
  På vegne af Venstres Byrådsgruppe
  Hans Skou.
  Medlem af -Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Politisk ordfører.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
  Svar på forslag om ophævelse af forbud

  Resumé
  Byrådet behandlede den 13. maj forslag fra Venstre om anmodning om ophævelse af forbud mod visning af optagelser foretaget af TV2 med skjult kamera i en plejehjemsbeboers bolig på Plejehjemmet Kongsgården. Byrådet fremsendte sagen til Sundhed og Omsorg med henblik på udarbejdelse af en indstilling.
   
  Retten i Aarhus nedlagde den 13. marts 2020 forbud mod, at TV2 viser optagelserne foretaget med skjult kamera. Retten fandt blandt andet at:
   
  "Kommunen har desuden som driftsherre for plejehjemmet Kongsgården ikke alene en forpligtelse som udlejer af plejehjemsboligen, men også en selvstændig forpligtelse som myndighed til at beskytte plejehjemmets beboere mod krænkelser, der måtte opstå under deres ophold på hjemmet.
   
  Kommunen besidder således søgsmålsret i sagen både i forhold til medarbejderne og i forhold til [plejehjemsbeboeren]."
   
  Retten fandt, at behovet for offentliggørelse måtte vige for den meget grove krænkelse af især beboerens rettigheder. Retten i Aarhus nedlagde derfor forbud mod at TV2 viser optagelserne.
   
  TV2 har anket sagen til Landsretten. Landsretten har indkaldt til hovedforhandling den 9. og 10. juni 2020.
   
  Advokatfirmaet Horten har for Aarhus Kommune vurderet hvorvidt Aarhus Byråd kan træffe en beslutning om ophævelse af det meddelte forbud. Advokatfirmaet Horten vurderer:
   
  "Det er således Hortens vurdering, at Aarhus Kommune ikke kan træffe beslutning om ophævelse af det meddelte forbud (tage bekræftende til genmæle), uden at dette samtidig vil være ensbetydende med en tilsidesættelse af kommunens retlige pligter på det materielle grundlag, idet kommunen dermed ikke vil leve op til sin pligt til at beskytte en bruger på en kommunal institution mod grove krænkelser."
   
  I forhold til en eventuel vedtagelse af forslaget fra Venstre skal der gøres opmærksom på, at Horten vurderer, at det vil være "ensbetydende med en tilsidesættelse af kommunens retlige pligter", og at der foreligger mulighed for "en overtrædelse af kommunestyrelseslovens § 61 for de medlemmer af kommunalbestyrelsen, der måtte stemme for en sådan beslutning".
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) tage advokatfirmaets vurdering til efterretning.
  Sagens forløb
  13-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. maj 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  28-05-2020 Sundhed og Omsorg
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.
  04-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tager Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs vurdering af 28. maj 2020 til efterretning.
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
   
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen, at den videre behandling af sagen bør afvente kendelse fra landsretten angående fogedforbuddet. Kendelsen kommer den 30. juni 2020.
   
  Jan Ravn Christensen og Peter Sporleder var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 24. juni 2020, da sagen ikke er færdigbehandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen, at sagen er endt, hvor et flertal af udvalget ønskede det.
  Jan Ravn Christensen og Peter Sporleder var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen 17. juni. Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen 5. august.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra DF om plan mod ensomhed i Aarhus

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt bakke op om, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg går i gang med planen, dog uden konferencedelen.
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Beslutningsforslag fra DF
  Bekæmpelsen af ensomhed er vigtig. Vi ved, at følelsen af ensomhed har stor betydning for, hvordan vi går og har det, og det kan have store konsekvenser for vores helbred og trivsel.
   
  Den nye måling af Aarhusmålene fortæller os, at vi skal tage ensomhed alvorligt. 32 % af aarhusianerne fortæller, at de ofte eller en gang imellem er uønsket alene. Det gælder særligt for unge, udlændinge og borgere med handicap og helbredsproblemer.
  Aarhusmålingen står ikke alene. De seneste år har undersøgelser om danskernes trivsel vist en stigning i oplevelsen af ensomhed. Senest viste ’Hvordan har du det’ undersøgelsen, at andelen af folk, der føler sig svært ensomme, er steget fra 5% i 2013 til 8% i 2017 i Region Midtjylland.
   
  Corona-pandemien har ikke gjort behovet for handling mod ensomheden mindre. Den begrænser os alle i vores relationer til vores nærmeste og de fællesskaber, som vi er en del af. I Aarhus har en beboer på plejehjem udtalt "Jeg vil hellere dø af corona end af sorg". Det er stærke ord.
   
  I Aarhus er bekæmpelsen af ensomhed en vigtig del af vores fortælling om Aarhus som vejen til et styrket medborgerskab. Og der eksisterer allerede gode initiativer for forskellige borgere - store som små. Men når ensomhed rammer så bredt i befolkningen, når oplevelsen af ensomhed er stigende, og når corona-krisen minder os om, hvor stor betydning fællesskaber har for vores sundhed og livskvalitet, så kalder det på et fælles fokus på, hvordan vi samarbejder om at komme ensomhed til livs. Ensomhed er en følelse, der altid bæres alene, men som ofte skal løses i fællesskab.
   
  Derfor indstilles der til, at byrådet beslutter at: ?
  • Aarhus Kommune inviterer til en fælles konference om bekæmpelsen af ensomhed. ?
  • At der med afsæt i konferencen udarbejdes en plan mod ensomhed med anbefalinger til indsatser og initiativer til bekæmpelsen af ensomhed.

  Sagens forløb
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt bakke op om, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg går i gang med planen, dog uden konferencedelen.
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Orientering: Status på sommerpakken og Corona-ensomhedsplanen

  Beslutning
  Forvaltningen gav status for pakken og planen, jf. vedlagte bilag, og udvalget tog orienteringen til efterretning.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Forvaltningen gav status for pakken og planen, jf. vedlagte bilag, og udvalget tog orienteringen til efterretning.

  Bilag

  Status på handlingsplan Kongsgården

  Beslutning
  Forvaltningen gav status, jf. vedlagte bilag.
  Udvalget havde følgende ønsker:
  • En ufiltreret dialogsamtale med pårørende og medarbejdere, når de akutte sager (med bl.a. Kongsgården og at undgå coronasmittespredning) er overståede
  • I begyndelsen af 2021 status for/billeder fra medarbejdere på, om/hvordan dokumentationssystem virker
  • Skriftlig svar på, om hændelsen i tv-udsendelsen med liften er dokumenteret som en magtanvendelse
  Sagens forløb
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Forvaltningen gav status, jf. vedlagte bilag.
  Udvalget havde følgende ønsker:
  • En ufiltreret dialogsamtale med pårørende og medarbejdere, når de akutte sager (med bl.a. Kongsgården og at undgå coronasmittespredning) er overståede
  • I begyndelsen af 2021 status for/billeder fra medarbejdere på, om/hvordan dokumentationssystem virker
  • Skriftlig svar på, om hændelsen i tv-udsendelsen med liften er dokumenteret som en magtanvendelse

  Bilag

  Opfølgning vedr. Skæring Plejehjem

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget.

  Bilag

  Pårørende-tema

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte oplæg, og drøftede sagen.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte oplæg, og drøftede sagen.

  Bilag

  Drøftelse af rådmandens sprogbrug i TV 2-udsendelse (bilag) v. Lone Norlander Smith og Hans Skou

  Beslutning
  Udsat til næste møde.
  Link til indslaget "Dyr advokat"
  Sagens forløb
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udsat til næste møde.

  Orienteringer

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om konkret sag fra Plejehjemmet Sandkåsvej.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret om konkret sag fra Plejehjemmet Sandkåsvej.

  Sager på vej til byrådet

  Beslutning
  Ny organisering af MSO: Udvalget orienteres, inden sagen fremsendes til Borgmesterens Afdeling.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ny organisering af MSO: Udvalget orienteres, inden sagen fremsendes til Borgmesterens Afdeling.

  Bilag

  Årshjul

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Eventuelt

  Beslutning
  Coronaindsatsen: Forvaltningen gav status.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Coronaindsatsen: Forvaltningen gav status.