Vælg

Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 16-09-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Orientering om referat fra udvalgsmøde den 2. og 10. september 2020

  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Taget til efterretning.

  Bilag

  Salg af 169 ældreboliger

  Beslutning
  Sagens endelige behandling blev udsat til kommende møde. Hertil belyser forvaltningen forhold omkring økonomi (hvad salgsindtægterne skal dække), visitation samt budgetforlig.
  Der foreslås salg af 169 ældreboliger med henblik på dels at tilpasse kapaciteten til den aktuelle efterspørgsel og dels at muliggøre finansiering af de indtægtskrav, som Byrådet tidligere har besluttet.

  Resumé
  Der har gennem en længere periode været overkapacitet på ældreboligområdet, hvorfor der har været arbejdet med forslag til tilpasninger. Det har således været et tema i Boligplan 2016, Boligplan 2017 og Boligplan 2019.
  Ved Budget for 2020 blev det besluttet, at Sundhed og Omsorg i samarbejde med Borgmesterens Afdeling skulle lave en analyse af overkapaciteten på ældreboligområdet, og at en overkapacitet skulle være med til at finansiere udbygningen på plejeboligområdet, specifikt det identificerede udbygningsbehov på pleje-boligområdet i 2022 og 2023.
  Analysen peger i retning af, at der kan sælges 169 ældreboliger mhp. at tilpasse kapaciteten til den aktuelle efterspørgsel. Samtidig kan man finansiere det indtægtskrav, som Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetforliget for 2020 samt en forventet manko vedr. indtægtskrav fra tidligere boligplaner. Samlet er ovenstående beløb op mod ca. 121,9 mio. kr.
  Det er følgende afdelinger der foreslås sat til salg:
  • Skovvangsvej 145-163 (64 boliger).
  • Hejredalsvej 2-12 (46 boliger).
  • Torpevænget 41-61 (59 boliger).
  Beboerne i de solgte lejligheder vil beholde deres lejemål, som fremefter reguleres efter lejeloven. Når lejere flytter, må der forventes renoveringer af de tomme boliger og huslejestigninger efter almindelige regler i lejeloven. Efter salget vil kommunen ikke længere kunne visitere til boligerne. Det gælder både for Sundhed og Omsorg og for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  De berørte beboere er orienteret om det foreslåede salg.
  Forslaget om salg af de 169 boliger har været i høring hos Ældrerådet, der ingen bemærkninger har til sagen.
   Sundheds- og Omsorgsudvalget fik en foreløbig orientering om salgsforslaget på et udvalgsmøde den 1. april 2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) 169 ældreboliger beliggende på Skovvangsvej, Hejredalsvej og Torpevænget udbydes til salg. Byrådet forelægges indstilling om godkendelse af salget efter gennemførelse af udbud.
  At 2) Der afsættes 1,6 mio. kr. til salgsforberedende opgaver vedr. salg af de tre afdelinger. Finansiering sker dels fra tidligere bevilling til helhedsplan og mulighedsstudier, samt via udlæg fra bevilling til ”Modernisering ældreområdet”.
  At 3) Salgsprovenuet finansierer en stor del af tidligere vedtaget indtægtskrav for Sundhed og Omsorg samt indskud på byudviklingskontoen ifølge gældende regler. Den konkrete udmøntning sker i forbindelse med Byrådets endelige godkendelse af de foreslåede salg.
  Sagens forløb
  26-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen. 
  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 12. august 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Svarskrivelse fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, som bl.a. belyser borgernes rettigheder, fremsendes til byrådet.
  Visitationsregler, antal afslag og antal borgere visiteret af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse belyses.
  Der foretages en opdeling på indtægtskrav på budgetforlig og øvrige forhold.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Sagens endelige behandling blev udsat til kommende møde. Hertil belyser forvaltningen forhold omkring økonomi (hvad salgsindtægterne skal dække), visitation samt budgetforlig.

  Bilag

  Fortsat drøftelse af Implements rapport

  Beslutning
  Udvalget fortsatte drøftelsen og havde følgende bemærkninger til de notater (vedlagt punktet), der blev bestilt på seneste møde:
   
  1. Notatet ”Kommunikation med pårørende på plejehjem”:
  • ”fremover” ændres til ”intensiveret” driftsfokus.
  • Kontaktpersonskort ”skal”, ikke ”kan”, udleveres, men det kan kun ske, hvis borgeren ønsker det.
  • Udvalget får resultatet af samarbejdet mellem Designskolen og pårørende (vedr. adfærdsdesign) at se, når det foreligger.
  • ”Kommunikationsvagt” uddybes af forvaltningen, og anden betegnelse overvejes.
  2. Notatet ”Indikatorer som følges af Chefteamet i Sundhed og Omsorg”:
  • Udvalget ønsker kvartalsvise temamøder om lokalområderne (ud fra tema og geografi) med mulighed for kort drøftelse af tendenser.
  • Der bør være fokus på ordforklaringer i materialet.
  • Udvalget har således et generelt ønske om fremover at komme tættere på driften (indsigt og viden, horisontalt og vertikalt). Andre emner vil derfor skulle nedprioriteres på udvalgsmøderne. Udvalgsformanden aftaler nærmere med forvaltningen.
   
  Politikerne aftaler nu et møde for sig selv, hvorefter man kommer med de endelige anbefalinger til rådmanden i sagen.
   
  I forhold til pårørendes henvendelse: Det ligger ikke inden for udvalgets muligheder at tage et foretræde ind, når der ikke er tale om en byrådshenvist sag. I forbindelse med indstillingen om ny organisering af Sundhed og Omsorg, som forventes behandlet politisk senere på efteråret, vil der blive mulighed for at søge foretræde, hvis byrådet henviser sagen til udvalget. Udvalgets medlemmer vil gerne – hvis de har mulighed for det – inviteres til et møde med familien. Når coronasituationen tillader det, vil der desuden blive afholdt udvalgsmøde på Kongsgården. Her vil medarbejdere få mulighed for at give nogle billeder på den nuværende situation.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget fortsatte drøftelsen og havde følgende bemærkninger til de notater (vedlagt punktet), der blev bestilt på seneste møde:
   
  1. Notatet ”Kommunikation med pårørende på plejehjem”:
  • ”fremover” ændres til ”intensiveret” driftsfokus.
  • Kontaktpersonskort ”skal”, ikke ”kan”, udleveres, men det kan kun ske, hvis borgeren ønsker det.
  • Udvalget får resultatet af samarbejdet mellem Designskolen og pårørende (vedr. adfærdsdesign) at se, når det foreligger.
  • ”Kommunikationsvagt” uddybes af forvaltningen, og anden betegnelse overvejes.
  2. Notatet ”Indikatorer som følges af Chefteamet i Sundhed og Omsorg”:
  • Udvalget ønsker kvartalsvise temamøder om lokalområderne (ud fra tema og geografi) med mulighed for kort drøftelse af tendenser.
  • Der bør være fokus på ordforklaringer i materialet.
  • Udvalget har således et generelt ønske om fremover at komme tættere på driften (indsigt og viden, horisontalt og vertikalt). Andre emner vil derfor skulle nedprioriteres på udvalgsmøderne. Udvalgsformanden aftaler nærmere med forvaltningen.
   
  Politikerne aftaler nu et møde for sig selv, hvorefter man kommer med de endelige anbefalinger til rådmanden i sagen.
   
  I forhold til pårørendes henvendelse: Det ligger ikke inden for udvalgets muligheder at tage et foretræde ind, når der ikke er tale om en byrådshenvist sag. I forbindelse med indstillingen om ny organisering af Sundhed og Omsorg, som forventes behandlet politisk senere på efteråret, vil der blive mulighed for at søge foretræde, hvis byrådet henviser sagen til udvalget. Udvalgets medlemmer vil gerne – hvis de har mulighed for det – inviteres til et møde med familien. Når coronasituationen tillader det, vil der desuden blive afholdt udvalgsmøde på Kongsgården. Her vil medarbejdere få mulighed for at give nogle billeder på den nuværende situation.

  Bilag

  Redegørelser for magtanvendelser 2019

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Resumé
  Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som byrådet er ansvarlig for. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet redegørelser over indberettede magtanvendelser i 2019.
  For Sociale Forhold og Beskæftigelse viser redegørelsen, at der er sket et fald fra 325 registrerede indberetninger om magtanvendelse i 2018 til 231 i 2019 på kommunens egne tilbud samt tilbud der er indgået driftsoverenskomst med. Der er derudover registreret 304 indberetninger om magtanvendelse over for borgere bosat på private og regionale tilbud i Aarhus Kommune samt på private, regionale og kommunale tilbud uden for Aarhus Kommune, hvis handlekommune er Aarhus. Dertil har Familieretshuset i 2019 godkendt kommunens indstilling om flytning uden samtykke af otte borgere.
  For Sundhed og Omsorg viser redegørelsen, at der er registreret 80 indberetninger om magtanvendelse i 2019, herudover to over for en Aarhusborger bosat på tilbud uden for Aarhus Kommune. I 2018 blev der i alt indberettet 88 magtanvendelser, heraf en på en aarhusborger bosat på tilbud uden for Aarhus Kommune.
  Indstilling
  At 1) Magtanvendelsesredegørelserne for 2019 tages til efterretning (bilag 1 og 2).
  Sagens forløb
  03-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 25. maj 2020.
  Betydningen af personaleudskiftning og medarbejdernes baggrund belyses til byrådsbehandlingen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  02-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Sagens behandling blev udsat til kommende møde.

  16-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Bilag

  Månedlig opfølgning vedr. Kongsgården

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om status, jf. vedlagte opfølgningsnotat.
   
  Udvalget ønskede generel status på rekrutteringssituationen. Emnet sættes på som tema på kommende møde.
   
  Udvalget blev inviteret til at eftersende eventuelle ekstra spørgsmål.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Forvaltningen orienterede om status, jf. vedlagte opfølgningsnotat.
   
  Udvalget ønskede generel status på rekrutteringssituationen. Emnet sættes på som tema på kommende møde.
   
  Udvalget blev inviteret til at eftersende eventuelle ekstra spørgsmål.

  Bilag

  Orientering om Kultur og Sundhedsplan

  Beslutning
  Udsat.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udsat.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Orienteringer

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Sager på vej til byrådet

  Beslutning
  Ej behandlet.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ej behandlet.

  Bilag

  Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Beslutning
  Ej behandlet.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ej behandlet.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.