Vælg

Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 28-10-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Orientering om referat fra udvalgsmøde den 28. september 2020

  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Taget til efterretning.

  Bilag

  Salg af 169 ældreboliger

  Beslutning
  Drøftet. Sagens endelige behandling blev udsat til kommende møde.
  Der foreslås salg af 169 ældreboliger med henblik på dels at tilpasse kapaciteten til den aktuelle efterspørgsel og dels at muliggøre finansiering af de indtægtskrav, som Byrådet tidligere har besluttet.

  Resumé
  Der har gennem en længere periode været overkapacitet på ældreboligområdet, hvorfor der har været arbejdet med forslag til tilpasninger. Det har således været et tema i Boligplan 2016, Boligplan 2017 og Boligplan 2019.
  Ved Budget for 2020 blev det besluttet, at Sundhed og Omsorg i samarbejde med Borgmesterens Afdeling skulle lave en analyse af overkapaciteten på ældreboligområdet, og at en overkapacitet skulle være med til at finansiere udbygningen på plejeboligområdet, specifikt det identificerede udbygningsbehov på pleje-boligområdet i 2022 og 2023.
  Analysen peger i retning af, at der kan sælges 169 ældreboliger mhp. at tilpasse kapaciteten til den aktuelle efterspørgsel. Samtidig kan man finansiere det indtægtskrav, som Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetforliget for 2020 samt en forventet manko vedr. indtægtskrav fra tidligere boligplaner. Samlet er ovenstående beløb op mod ca. 121,9 mio. kr.
  Det er følgende afdelinger der foreslås sat til salg:
  • Skovvangsvej 145-163 (64 boliger).
  • Hejredalsvej 2-12 (46 boliger).
  • Torpevænget 41-61 (59 boliger).
  Beboerne i de solgte lejligheder vil beholde deres lejemål, som fremefter reguleres efter lejeloven. Når lejere flytter, må der forventes renoveringer af de tomme boliger og huslejestigninger efter almindelige regler i lejeloven. Efter salget vil kommunen ikke længere kunne visitere til boligerne. Det gælder både for Sundhed og Omsorg og for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  De berørte beboere er orienteret om det foreslåede salg.
  Forslaget om salg af de 169 boliger har været i høring hos Ældrerådet, der ingen bemærkninger har til sagen.
   Sundheds- og Omsorgsudvalget fik en foreløbig orientering om salgsforslaget på et udvalgsmøde den 1. april 2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) 169 ældreboliger beliggende på Skovvangsvej, Hejredalsvej og Torpevænget udbydes til salg. Byrådet forelægges indstilling om godkendelse af salget efter gennemførelse af udbud.
  At 2) Der afsættes 1,6 mio. kr. til salgsforberedende opgaver vedr. salg af de tre afdelinger. Finansiering sker dels fra tidligere bevilling til helhedsplan og mulighedsstudier, samt via udlæg fra bevilling til ”Modernisering ældreområdet”.
  At 3) Salgsprovenuet finansierer en stor del af tidligere vedtaget indtægtskrav for Sundhed og Omsorg samt indskud på byudviklingskontoen ifølge gældende regler. Den konkrete udmøntning sker i forbindelse med Byrådets endelige godkendelse af de foreslåede salg.
  Sagens forløb
  26-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen. 
  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 12. august 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Svarskrivelse fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, som bl.a. belyser borgernes rettigheder, fremsendes til byrådet.
  Visitationsregler, antal afslag og antal borgere visiteret af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse belyses.
  Der foretages en opdeling på indtægtskrav på budgetforlig og øvrige forhold.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Sagens endelige behandling blev udsat til kommende møde. Hertil belyser forvaltningen forhold omkring økonomi (hvad salgsindtægterne skal dække), visitation samt budgetforlig.

  30-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Sagens endelige behandling blev udsat til næstkommende møde med henblik på belysning af, dels om man holder sig inden for kommunalfuldmagten, og dels om det er muligt at tinglyse vilkår ift. lejere.

  28-10-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Drøftet. Sagens endelige behandling blev udsat til kommende møde.

  Bilag

  Orientering om evaluering af fast tilknyttet læge på plejehjem

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte materiale.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte materiale.

  Bilag

  Udkast til indstilling: Ny organisering i Sundhed og Omsorg

  Beslutning
  Forvaltningen gav status, og udvalget drøftede sagen.
  Et flertal i udvalget bifaldt, at indstillingen nu sendes i høring i den nuværende form. Høringen finder sted fra 30. oktober til 16. november. Lone Norlander Smith tog forbehold for udkastet til indstilling, og at den sendes i høring på nuværende tidspunkt.
  Forvaltningen undersøger muligheden for, at udvalget kan drøfte de indkomne høringssvar inden magistratsbehandlingen af indstillingen.
  Derudover vil udvalget på senere tidspunkt tage en drøftelse af samarbejdskodeks, herunder forventninger til hinanden samt intern kommunikation.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Forvaltningen gav status, og udvalget drøftede sagen.
  Et flertal i udvalget bifaldt, at indstillingen nu sendes i høring i den nuværende form. Høringen finder sted fra 30. oktober til 16. november. Lone Norlander Smith tog forbehold for udkastet til indstilling, og at den sendes i høring på nuværende tidspunkt.
  Forvaltningen undersøger muligheden for, at udvalget kan drøfte de indkomne høringssvar inden magistratsbehandlingen af indstillingen.
  Derudover vil udvalget på senere tidspunkt tage en drøftelse af samarbejdskodeks, herunder forventninger til hinanden samt intern kommunikation.

  Bilag

  Temamøde om rekruttering og fastholdelse

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget, jf. vedlagte præsentation. Herefter drøftede udvalget emnet.
  Udvalget ønskede at vende tilbage til emnet op mod næste års budgetforhandlinger.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget, jf. vedlagte præsentation. Herefter drøftede udvalget emnet.
  Udvalget ønskede at vende tilbage til emnet op mod næste års budgetforhandlinger.

  Bilag

  Opfølgning Handleplan Kongsgården

  Beslutning
  Forvaltningen gav status. Alt i alt er man i fornuftig gænge, bl.a. med indkøring af den nye ledergruppe. Der er fortsat udfordringer med at rekruttere til de ledige stillinger.
  Fremover vil forvaltningen fortsat følge handlingsplanen og kun orientere udvalget, hvis der er noget relevant nyt, f.eks. tilbagemeldinger fra tilsynet.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Forvaltningen gav status. Alt i alt er man i fornuftig gænge, bl.a. med indkøring af den nye ledergruppe. Der er fortsat udfordringer med at rekruttere til de ledige stillinger.
  Fremover vil forvaltningen fortsat følge handlingsplanen og kun orientere udvalget, hvis der er noget relevant nyt, f.eks. tilbagemeldinger fra tilsynet.

  Bilag

  Datoer for udvalgstur til København

  Beslutning
  Forvaltningen udsender datoforslag til udvalget.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Forvaltningen udsender datoforslag til udvalget.

  Bilag

  24. november - rundvisning i Generationernes hus

  Beslutning
  Der planlægges efter start kl. 18.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Der planlægges efter start kl. 18.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Orienteringer

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Bilag

  Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  • Borgeres skjulte lyd/videooptagelser: Forvaltningen orienterede. Der føres ikke statistik over forekomster. Der har kun været enkelte episoder gennem årene, men nu sker det oftere. Der trues også med at gøre brug af det.
  • Brug af vikarer, f.eks. universitetsstuderende, på ældrecentrene: Forvaltningen orienterede. Det kan fortsat godt lade sig gøre, men der er visse coronahensyn. Forvaltningen udarbejder kort notat med status.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  • Borgeres skjulte lyd/videooptagelser: Forvaltningen orienterede. Der føres ikke statistik over forekomster. Der har kun været enkelte episoder gennem årene, men nu sker det oftere. Der trues også med at gøre brug af det.
  • Brug af vikarer, f.eks. universitetsstuderende, på ældrecentrene: Forvaltningen orienterede. Det kan fortsat godt lade sig gøre, men der er visse coronahensyn. Forvaltningen udarbejder kort notat med status.