Vælg

Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 11-11-2020

  Valg af formand

  Beslutning
  Peder Udengaard blev valgt som ny formand.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Peder Udengaard blev valgt som ny formand.

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Referat fra møde den 28. oktober 2020

  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Taget til efterretning.

  Bilag

  Salg af 169 ældreboliger

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Dog kunne Lone Norlander Smith ikke tiltræde den del af indstillingen, som overstiger den økonomi, der lå til grund for Enhedslisten De Rød-Grønnes deltagelse i budgetforliget for 2020. Jan Ravn Christensen tog ligeledes forbehold for den del af indstillingen, som overstiger den økonomi, der vedrører budgetforliget for 2020.
   
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen 16. september og 11. november 2020. Lone Hindø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen 28. oktober 2020.
  Der foreslås salg af 169 ældreboliger med henblik på dels at tilpasse kapaciteten til den aktuelle efterspørgsel og dels at muliggøre finansiering af de indtægtskrav, som Byrådet tidligere har besluttet.

  Resumé
  Der har gennem en længere periode været overkapacitet på ældreboligområdet, hvorfor der har været arbejdet med forslag til tilpasninger. Det har således været et tema i Boligplan 2016, Boligplan 2017 og Boligplan 2019.
  Ved Budget for 2020 blev det besluttet, at Sundhed og Omsorg i samarbejde med Borgmesterens Afdeling skulle lave en analyse af overkapaciteten på ældreboligområdet, og at en overkapacitet skulle være med til at finansiere udbygningen på plejeboligområdet, specifikt det identificerede udbygningsbehov på pleje-boligområdet i 2022 og 2023.
  Analysen peger i retning af, at der kan sælges 169 ældreboliger mhp. at tilpasse kapaciteten til den aktuelle efterspørgsel. Samtidig kan man finansiere det indtægtskrav, som Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetforliget for 2020 samt en forventet manko vedr. indtægtskrav fra tidligere boligplaner. Samlet er ovenstående beløb op mod ca. 121,9 mio. kr.
  Det er følgende afdelinger der foreslås sat til salg:
  • Skovvangsvej 145-163 (64 boliger).
  • Hejredalsvej 2-12 (46 boliger).
  • Torpevænget 41-61 (59 boliger).
  Beboerne i de solgte lejligheder vil beholde deres lejemål, som fremefter reguleres efter lejeloven. Når lejere flytter, må der forventes renoveringer af de tomme boliger og huslejestigninger efter almindelige regler i lejeloven. Efter salget vil kommunen ikke længere kunne visitere til boligerne. Det gælder både for Sundhed og Omsorg og for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  De berørte beboere er orienteret om det foreslåede salg.
  Forslaget om salg af de 169 boliger har været i høring hos Ældrerådet, der ingen bemærkninger har til sagen.
   Sundheds- og Omsorgsudvalget fik en foreløbig orientering om salgsforslaget på et udvalgsmøde den 1. april 2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) 169 ældreboliger beliggende på Skovvangsvej, Hejredalsvej og Torpevænget udbydes til salg. Byrådet forelægges indstilling om godkendelse af salget efter gennemførelse af udbud.
  At 2) Der afsættes 1,6 mio. kr. til salgsforberedende opgaver vedr. salg af de tre afdelinger. Finansiering sker dels fra tidligere bevilling til helhedsplan og mulighedsstudier, samt via udlæg fra bevilling til ”Modernisering ældreområdet”.
  At 3) Salgsprovenuet finansierer en stor del af tidligere vedtaget indtægtskrav for Sundhed og Omsorg samt indskud på byudviklingskontoen ifølge gældende regler. Den konkrete udmøntning sker i forbindelse med Byrådets endelige godkendelse af de foreslåede salg.
  Sagens forløb
  26-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen. 
  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 12. august 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Svarskrivelse fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, som bl.a. belyser borgernes rettigheder, fremsendes til byrådet.
  Visitationsregler, antal afslag og antal borgere visiteret af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse belyses.
  Der foretages en opdeling på indtægtskrav på budgetforlig og øvrige forhold.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Sagens endelige behandling blev udsat til kommende møde. Hertil belyser forvaltningen forhold omkring økonomi (hvad salgsindtægterne skal dække), visitation samt budgetforlig.

  30-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Sagens endelige behandling blev udsat til næstkommende møde med henblik på belysning af, dels om man holder sig inden for kommunalfuldmagten, og dels om det er muligt at tinglyse vilkår ift. lejere.

  28-10-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Drøftet. Sagens endelige behandling blev udsat til kommende møde.

  11-11-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Dog kunne Lone Norlander Smith ikke tiltræde den del af indstillingen, som overstiger den økonomi, der lå til grund for Enhedslisten De Rød-Grønnes deltagelse i budgetforliget for 2020. Jan Ravn Christensen tog ligeledes forbehold for den del af indstillingen, som overstiger den økonomi, der vedrører budgetforliget for 2020.
   
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen 16. september og 11. november 2020. Lone Hindø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen 28. oktober 2020.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 2: Høringssvar fra Ældrerådet

  Bilag 3: Bevillingsmæssige konsekvenser

  Bilag 4: Forklæde til underskriftsindsamling

  Bilag 5: Underskriftsindsamling

  Notat MSO 03.09.2020 (påført 04.09.2020)

  Bilag 1: Svar fra rådmanden til beboer på Skovvangsvej (påført 04.09.2020)

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Meningstilkendegivelse Anne Morsø

  Notat MSO 11.09.2020

  Notat MSB 14.09.2020 (påført 14.09.2020)

  Svar til Dennis Jensen på henvendelse den 10.9 modtaget i Byrådsservice (påført 15.09.2020)

  Notat MSO 25.09.2020

  Notat fra Borgmesterens Afdeling vedr. budgetforlig

  Notat fra advokat

  Notat MSB 28.09.2020 (eftersendt 29.09.2020)

  Svar til Anne Morsø på henvendelse til byrådets medlemmer (eftersendt 30.09.2020)

  Notat MSO 25.10.2020 (eftersendt 26.10.2020)

  Notat BA 22.10.2020 (eftersendt 26.10.2020)

  Notat MSO 10.11.2020 (eftersendt 10.11.2020)

  Forventet regnskab for Sundhed og Omsorg i 2020

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte præsentation. Udvalget tog orienteringen til efterretning.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte præsentation. Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  Bilag

  Udvalgets bidrag til arbejdet med ensomhed

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte præsentation, og gav input til arbejdet, herunder ønske om bredere definition af trossamfund, og at arbejdet også bør omfatte ældre med anden etnisk oprindelse end dansk.
  Udvalget vil gerne senere i forløbet orienteres (evt. skriftligt) om, hvordan disse input er blevet indarbejdet.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte præsentation, og gav input til arbejdet, herunder ønske om bredere definition af trossamfund, og at arbejdet også bør omfatte ældre med anden etnisk oprindelse end dansk.
  Udvalget vil gerne senere i forløbet orienteres (evt. skriftligt) om, hvordan disse input er blevet indarbejdet.

  Bilag

  Beboerdemokratiet på plejehjem

  Beslutning
  Udsat.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udsat.

  Bilag

  Samarbejdskodeks

  Beslutning
  Udvalget drøftede kodeks for det fortsatte samarbejde. Udvalgsformanden og forvaltningen finder tidspunkt til fortsat drøftelse, når det er muligt at mødes fysisk.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget drøftede kodeks for det fortsatte samarbejde. Udvalgsformanden og forvaltningen finder tidspunkt til fortsat drøftelse, når det er muligt at mødes fysisk.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Orienteringer

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte oversigt.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte oversigt.

  Bilag

  Årshjul

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Rådmand Jette Skive orienterede om rundvisningen i Generationernes Hus og bød Peder Udengaard velkommen som ny udvalgsformand.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Rådmand Jette Skive orienterede om rundvisningen i Generationernes Hus og bød Peder Udengaard velkommen som ny udvalgsformand.