Vælg

Referat Teknisk Udvalg 15-01-2020

  Forlængelse af byggelinjepålæg

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Beslutning om forlængelse af to byggelinjepålæg, tinglyst efter § 41 i Lov om offentlige veje.
  Resumé
  Kommunen kan som vejmyndighed pålægge arealer og ejendomme vejbyggelinjer, i medfør af bestemmelser i Lov om offentlige veje (§ 40 og 41). En del af det kommunale vejnet er pålagt byggelinjer.
  Alle gældende § 41 byggelinjepålæg blev vurderet i 2009. Aarhus Byråd vedtog at forlænge to udvalgte § 41 byggelinjepålæg, som anbefalet i den pågældende indstilling.
  De to byggelinjepålæg anbefales fornyet for endnu en periode på 10 år. De to byggelinjepålæg er ved Åby Ringvej/Viby Ringvej samt et vejanlæg i Mårslet.
  Det er ikke muligt på forhånd at skønne, om byggelinjearealer vil blive begæret overtaget. Hvis berørte ejendomme begæres overtaget, forelægges overtagelsessagen for Byrådet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) § 41 byggelinjepålæg vedrørende Åby Ringvej/Viby Ringvej og vejanlæg i Mårslet fastholdes.
  At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre ovennævnte ændring i henhold til procedure herfor i vejlovgivningen.
  Sagens forløb
  05-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. november 2019.
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  15-01-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  Bilag

  Orientering vedr. Banegårdskvarteret: Vision

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om helhedsplanen for banegårdskvarteret, der rummer overdækning af banegraven, ombygning af rutebilsstationen og ombygning af området omkring Aarhus H.
  Udvalget fik blandt andet præsenteret en tidsplan for de forskellige projekter. Der arbejdes særligt på at kunne fremlægge en samlet mobilitetsplan for området før sommerferien.
  Visionen for kvarteret er det seneste nye siden projektet sidste gang blev præsenteret for udvalget.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen orienterede udvalget om helhedsplanen for banegårdskvarteret, der rummer overdækning af banegraven, ombygning af rutebilsstationen og ombygning af området omkring Aarhus H.
  Udvalget fik blandt andet præsenteret en tidsplan for de forskellige projekter. Der arbejdes særligt på at kunne fremlægge en samlet mobilitetsplan for området før sommerferien.
  Visionen for kvarteret er det seneste nye siden projektet sidste gang blev præsenteret for udvalget.

  Bilag

  Dialogmøder – valg af temaer

  Beslutning
  Udvalget valgte følgende emner til årets dialogmøder:
  1. Brug af byen og byens rum i børnehøjde
  2. Klima og grøn omstilling i borgerperspektiv
  3. Mobilitet og fremkommelighed
  4. Livet i landsbyen/oplandsbyerne
   
  Punkt 1 og 2 bruges til møderne i foråret og punkt 3 og 4 til møderne i efteråret.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget valgte følgende emner til årets dialogmøder:
  1. Brug af byen og byens rum i børnehøjde
  2. Klima og grøn omstilling i borgerperspektiv
  3. Mobilitet og fremkommelighed
  4. Livet i landsbyen/oplandsbyerne
   
  Punkt 1 og 2 bruges til møderne i foråret og punkt 3 og 4 til møderne i efteråret.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalget spurgte, hvornår sagen om vedvarende energi kommer i Byrådet. Forvaltningen vender tilbage herom.
   
  Udvalget spurgte, om klimaplanen når i Byrådet inden sommerferien. Forvaltningen oplyste, at den forventes at nå Byrådet i løbet af foråret 2020.
   
  Udvalget spurgte, om ekspropriationssagen i sagen ”Byggemodning, indstilling fra lokalplan 98/908” er endeligt afsluttet. Forvaltningen følger op og kommer med et svar.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget spurgte, hvornår sagen om vedvarende energi kommer i Byrådet. Forvaltningen vender tilbage herom.
   
  Udvalget spurgte, om klimaplanen når i Byrådet inden sommerferien. Forvaltningen oplyste, at den forventes at nå Byrådet i løbet af foråret 2020.
   
  Udvalget spurgte, om ekspropriationssagen i sagen ”Byggemodning, indstilling fra lokalplan 98/908” er endeligt afsluttet. Forvaltningen følger op og kommer med et svar.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Udvalget spurgte til trafikudviklingen i sagen om Mindet. Forvaltningen oplyste, at de indkomne klager siden forsøgets start primært er fra folk, der arbejder på Dokk1. Disse har fået en længere transporttid til arbejde efter stelerne er blevet sat op. Udvalget spurgte til en trafiktælling for området. Forvaltningen vender tilbage herom.
   
  I forhold til sagen om lokalplan på Kildeagersøvej orienterede forvaltningen, at man påbegynder arbejdet med en ny lokalplan.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget spurgte til trafikudviklingen i sagen om Mindet. Forvaltningen oplyste, at de indkomne klager siden forsøgets start primært er fra folk, der arbejder på Dokk1. Disse har fået en længere transporttid til arbejde efter stelerne er blevet sat op. Udvalget spurgte til en trafiktælling for området. Forvaltningen vender tilbage herom.
   
  I forhold til sagen om lokalplan på Kildeagersøvej orienterede forvaltningen, at man påbegynder arbejdet med en ny lokalplan.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Teknisk Udvalg
  Intet.