Vælg

Referat Teknisk Udvalg 20-01-2020

  Lokalplaner på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om lp 1083 – endelig, lp 1105 – endelig, og om c-proces om ophævelse af lp 384, delvis ophævelse af lp 53 samt kp tillæg 58 og 59.
   
  Udvalget spurgte til baggrunden for at mindske andelen af almene boliger fra 20 % til 15 % i lp 1083. Forvaltningen forklarede, at de 20 % var et forsøg på opnormering 15 til 20 % fra Byrådets side. Under dialogen med bygherrekredsen har det dog ikke været muligt at nå højere end 15 %.
   
  Forvaltningen vender tilbage med svar på om udvidelsen i KP tillæg 58 og 59 er en udvidelse af ”Hundeskoven” i Tranbjerg.
  Sagens forløb
  20-01-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om lp 1083 – endelig, lp 1105 – endelig, og om c-proces om ophævelse af lp 384, delvis ophævelse af lp 53 samt kp tillæg 58 og 59.
   
  Udvalget spurgte til baggrunden for at mindske andelen af almene boliger fra 20 % til 15 % i lp 1083. Forvaltningen forklarede, at de 20 % var et forsøg på opnormering 15 til 20 % fra Byrådets side. Under dialogen med bygherrekredsen har det dog ikke været muligt at nå højere end 15 %.
   
  Forvaltningen vender tilbage med svar på om udvidelsen i KP tillæg 58 og 59 er en udvidelse af ”Hundeskoven” i Tranbjerg.

  Bilag

  Lokalplan 1113, Rolighedsvej 16 A - Forslag

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 1113, Rolighedsvej 16A.
  Resumé
  Bygherre har henvendt sig med ønske om at igangsætte planlægning for Delområde 10 i lokalplan 1031, Omdannelse af Psykiatrisk Hospital.
  Delområde 10 i lokalplan 1031 er identisk med matrikel 6pt, Vejlby By, Risskov, Rolighedsvej 16A. Delområdet er i lokalplan 1031 udlagt til én bolig. På matriklen, der er 3.091 m2, ligger ”Strandhuset” med en bevaringsværdi på 3. Matriklen ligger langs Letbanens tracé i det nordvestlige hjørne af det rekreative offentlige område Risskov Strandpark ud mod Aarhusbugten. Ejendommen er privat ejet.
  Bygherre ønsker at udstykke Delområde 10 i lokalplan 1031 i to ejendomme. Den eksisterende bevaringsværdige bygning bevares og tilbygges. På den nye matrikel planlægges opført en yderligere bolig med anneks.
  Den nye matrikel (lokalplanområdets delområde 2) gennemløbes af en regnvandsledning optaget i spildevandsplanen. Det er i forbindelse med planprocessen blevet udarbejdet og tinglyst en betinget deklaration, der bortfalder, hvis lokalplanen ikke vedtages.
  Indstilling
  Det indstilles at:
  1) forslag til lokalplan godkendes til offentlig fremlæggelse i en 4-ugers periode.
  Sagens forløb
  05-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. november 2019.
   
  Rådmand Jette Skive tager forbehold.
   
  Keld Hvalsø kan ikke tiltræde indstillingen.

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  20-01-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  Bilag

  Almene boliger 2019-2023

  Beslutning
  Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha, Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog tog forbehold og fremsatte forslag om at ændre indstillingens At 5) til: Teknik og Miljø fremsender en ny kvoteplan til byrådet inden sommerferien 2021.
   
  Ango Winther og Jan Ravn Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Plan for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger inden for budgetrammen for 2019-2023.

  Resumé
  Teknik og Miljø fremsender efter behov en plan for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger til Aarhus Byråd for 2019-2023, herunder en orientering om kvotefordelingen for 2015-2018.
  Det er formålet med planen, at de almene boliger planlægges således, at de imødekommer boligefterspørgslen og den sociale balance i hele Aarhus Kommune, jf. boligpolitikken.
  Det planlagte byggeri af almene ungdoms- og familieboliger udmøntes i en 4-årig planlægning, svarende til kommunens budgetperiode.
  Nybyggeri opføres inden for en samlet økonomisk ramme fastlagt af byrådet. Det antal boliger, der forventes opført inden for denne ramme, baserer sig på et skøn over boligernes størrelse og anskaffelsessum.
  Det planlagte nybyggeri inden for budgetårene 2019 til 2023 omfatter en samlet kvote på 521 ungdomsboligenheder, 1.333 familieboliger og 415 erstatningsboliger. Erstatningsboliger er kvote til familieboliger afsat i forbindelse med udviklingsplanerne for Gellerup/Toveshøj og Bispehaven.
  Der er for perioden 2015-2018 tildelt eller dialog om tildeling for i alt 1.631 familieboliger og i alt 2.994 ungdomsboliger.
  Indstilling
  At 1) Byrådet godkender kvoteplanen for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger for 2019 til 2023.
  At 2) Byrådet tager kvotefordelingen for 2015-2018 til efterretning.
  At 3) Teknik og Miljø bemyndiges til at fremrykke byggeprojekter på kvoteplanen, såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt.
  At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til at indsætte nye projekter i kvoteplanen inden for kvoteplanens boligantal og principper og i overensstemmelse med den samlede budgetramme for 2019 til 2023.
  At 5) Teknik og Miljø fremsender en ny kvoteplan til byrådet inden udgangen af 2021.
  Sagens forløb
  05-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. november 2019.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, Lone Hindø og Keld Hvalsø tager forbehold.
   
  Der blev stillet en række spørgsmål, som belyses nærmere til byrådet eller udvalgsbehandlingen:
  • sammenhæng til "housing first" og det heraf afledte behov for boliger
  • afvejning mellem kvoter i oplandsbyer og kvoter i forbindelse med byudvikling og sikring af blandede kvarterer
  • de senere års udvikling i almene og andre boligtyper

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  20-01-2020 Teknisk Udvalg
  Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha, Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog tog forbehold og fremsatte forslag om at ændre indstillingens At 5) til: Teknik og Miljø fremsender en ny kvoteplan til byrådet inden sommerferien 2021.
   
  Ango Winther og Jan Ravn Christensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  Bilag

  Orientering om parkeringshus i Sydhavnskvarteret

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om det kommende parkeringshus i Sydhavnskvarteret, herunder særligt om den idékonkurrence, som har været afholdt i samarbejde med arkitektforeningen, og om finansiering.
   
  Udvalget efterspurgte tal på ledige p-pladser på det nuværende areal. Forvaltningen vender tilbage hermed og med tal på den kommende bebyggelse for området ctr. antallet af nye p-pladser og behov for disse.
  Sagens forløb
  20-01-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om det kommende parkeringshus i Sydhavnskvarteret, herunder særligt om den idékonkurrence, som har været afholdt i samarbejde med arkitektforeningen, og om finansiering.
   
  Udvalget efterspurgte tal på ledige p-pladser på det nuværende areal. Forvaltningen vender tilbage hermed og med tal på den kommende bebyggelse for området ctr. antallet af nye p-pladser og behov for disse.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Forvaltningen arbejder på en vurdering af den fremtidige løsning med en buslomme på Emiliedalsvej.
  Sagens forløb
  20-01-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen arbejder på en vurdering af den fremtidige løsning med en buslomme på Emiliedalsvej.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om den whistleblower-sag, der netop er blevet behandlet i Magistraten.
   
  Udvalget drøftede datoer for studieturen. Forvaltningen vender tilbage med yderligere information om studieturen.
  Sagens forløb
  20-01-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om den whistleblower-sag, der netop er blevet behandlet i Magistraten.
   
  Udvalget drøftede datoer for studieturen. Forvaltningen vender tilbage med yderligere information om studieturen.