Vælg

Referat Teknisk Udvalg 29-01-2020

  Lokalplan 1113, Rolighedsvej 16 A - Forslag

  Beslutning
   Ango Winther, Louise Lindskrog og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Jan Ravn Christensen orienterede på mødet den 20. januar 2020 om ikke at kunne tiltræde indstillingen og oplyste, at der ikke kan bakkes op om projektet, da projektet er skæmmende for den nuværende bygning og en barriere ud imod havet, og at det må betragtes som en fejl, at lokalplanprocessen overhovedet er iværksat.
   
  Almaz Mengesha, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 29. januar 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 1113, Rolighedsvej 16A.
  Resumé
  Bygherre har henvendt sig med ønske om at igangsætte planlægning for Delområde 10 i lokalplan 1031, Omdannelse af Psykiatrisk Hospital.
  Delområde 10 i lokalplan 1031 er identisk med matrikel 6pt, Vejlby By, Risskov, Rolighedsvej 16A. Delområdet er i lokalplan 1031 udlagt til én bolig. På matriklen, der er 3.091 m2, ligger ”Strandhuset” med en bevaringsværdi på 3. Matriklen ligger langs Letbanens tracé i det nordvestlige hjørne af det rekreative offentlige område Risskov Strandpark ud mod Aarhusbugten. Ejendommen er privat ejet.
  Bygherre ønsker at udstykke Delområde 10 i lokalplan 1031 i to ejendomme. Den eksisterende bevaringsværdige bygning bevares og tilbygges. På den nye matrikel planlægges opført en yderligere bolig med anneks.
  Den nye matrikel (lokalplanområdets delområde 2) gennemløbes af en regnvandsledning optaget i spildevandsplanen. Det er i forbindelse med planprocessen blevet udarbejdet og tinglyst en betinget deklaration, der bortfalder, hvis lokalplanen ikke vedtages.
  Indstilling
  Det indstilles at:
  1) forslag til lokalplan godkendes til offentlig fremlæggelse i en 4-ugers periode.
  Sagens forløb
  05-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. november 2019.
   
  Rådmand Jette Skive tager forbehold.
   
  Keld Hvalsø kan ikke tiltræde indstillingen.

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  20-01-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  29-01-2020 Teknisk Udvalg
   Ango Winther, Louise Lindskrog og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Jan Ravn Christensen orienterede på mødet den 20. januar 2020 om ikke at kunne tiltræde indstillingen og oplyste, at der ikke kan bakkes op om projektet, da projektet er skæmmende for den nuværende bygning og en barriere ud imod havet, og at det må betragtes som en fejl, at lokalplanprocessen overhovedet er iværksat.
   
  Almaz Mengesha, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 29. januar 2020.

  Bilag

  Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   
  Udarbejdelse af bevarende lokalplan for ejendom beliggende Kirkestien 1, 8260 Viby J (præsteboligen).
  Resumé
  Der er ansøgt om byggetilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige ejendom beliggende Kirkestien 1, 8260 Viby J.
  Præsteboligen er registreret med bevaringsværdi 4 i Aarhus Kommunes SAVE system og er optaget i kommuneplanen som bevaringsværdig. Ansøgningen om byggetilladelse til nedrivning har været forelagt Lokalt Kulturmiljøråd, der mener, at ejendommen bør bevares. Teknik og Miljø er enig i rådets vurdering.
  Ejendommen er en af de få tilbageværende historiske bygninger i Viby og indgår i en kulturhistorisk relation mellem kirke, præstegård og skole, som alle er samlet inden for kort afstand.
  Aarhus Kommune, Byggeri, har nedlagt forbud mod nedrivning af ejendommen efter planlovens § 14 med henblik på at udarbejde en bevarende lokalplan for ejendommen.
  Forbuddet har en gyldighedsperiode på ét år. Såfremt forbuddet skal opretholdes, skal der inden gyldighedsperiodens udløb fremlægges forslag til lokalplan med bestemmelse om bevaring, således at bygningen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres.
  Indstilling
  At 1) der udarbejdes forslag til bevarende lokalplan for ejendommen beliggende Kirkestien 1, 8260 Viby J.
  Sagens forløb
  12-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den16. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. december 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  29-01-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  Bilag

  Dialogmøder i 2020: valg af datoer

  Beslutning
  Udvalget valgte følgende datoer til dialogmøder:
  • 9. marts 2020
  • 27. april 2020
  Sagens forløb
  29-01-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget valgte følgende datoer til dialogmøder:
  • 9. marts 2020
  • 27. april 2020

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Teknisk Udvalg
  Intet.

  Eventuelt

  Beslutning
  Datoer for studietur drøftes på næste møde.
  Udvalget spurgte til løbende opdatering på sagen om Universitetsbyen.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Teknisk Udvalg
  Datoer for studietur drøftes på næste møde.
  Udvalget spurgte til løbende opdatering på sagen om Universitetsbyen.

  Lokalplan 1105, Udvidelse af Storcenter Nord, Aarhus N - Endelig

  Beslutning
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 1105, udvidelse af Storcenter Nord og Tillæg nr. 49 til kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanen gælder for Storcenter Nord på Katrinebjerg. Lokalplanområdet er ca. 32.000 m2 stort, ligger i byzone og er ved planens udarbejdelse privatejet.
  Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i Storcenter Nords ønsker om at ombygge og udvide med flere butikker, biograf, erhverv og boliger.
  Ombygningen og udvidelsen vurderes – i overensstemmelse med målsætningerne i Kommuneplan 2017 - at løfte kvaliteten af det omgivende bymiljø og skabe et godt byliv.
  Storcenteret udvides i østlig retning mod Finlandsgade og nordlig retning mod Helsingforsgade med butikker og erhverv. Ovenpå centeret etableres en biograf med flere sale og boligbebyggelse i varierende højde på 5 og 6 etager mod Finlandsgade og Helsingforsgade.
  Bruttoetagearealet for lokalplanområdet må ikke overstige 56.000 m2 inklusiv det eksisterende storcenter svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 175. Lokalplanen giver mulighed for i alt 20.400 m2 til detailhandel, og der gives mulighed for opførelse af op til 4.000 m2 til erhvervsformål og 14.200 m2 til boligformål svarende i dette projekt til ca. 250 boliger i varierende størrelser. 30 % af boligerne er familieboliger. Der er ikke stillet krav om etablering af almene boliger, da et todelt ejerskab vil vanskeliggøre opførelse, drift og udvikling af centeret.
  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer, da projektet overskrider højden og tætheden på den gældende ramme og der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017.
  Lokalplanforslag og kommuneplantillæg har været i otte ugers offentlig høring, og der er indkommet tre høringssvar. Et svar uden bemærkninger til projektet, et svar stiller spørgsmålstegn ved parkeringsnormerne og et svar med ønske om afvisning af projektet.
  Der er i forbindelse med lokalplan og kommuneplantillæg indgået en udbygningsaftale mellem kommune og bygherre omhandlende infrastrukturanlæg i nærområdet samt etablering af træbeplantning langs Finlandsgade.     
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1105 godkendes til endelig vedtagelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 godkendes til endelig vedtagelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til endelig vedtagelse,
  At 4) bemærkninger fra den offentlige høring besvares, som det det fremgår af afsnit 5.8.
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. december 2020.
  Keld Hvalsø tog forbehold.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  29-01-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  Bilag