Vælg

Referat Teknisk Udvalg 19-02-2020

  Beboelses- og erhvervsbygning, Rosenkrantzgade 24

  Beslutning
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
   
  Ansøgning om at opføre en forhusbebyggelse (5 etager mod gade og 6 etager mod gård) med erhverv i stueetagen og boliger i de øvrige etager og en sidebygning med boliger.
  Resumé
  Der er søgt om at opføre bebyggelse i 5/6 etager med erhverv i stueetagen, beboelse i de øvrige etager, en sidebygning med beboelse samt overdækket gårdareal med ophold ovenpå.
  Ejendommen er i dag bebygget med en hjørnebygning og en bygning i én etage.
  Byggeriet er omfattet af lokalplan 591, der bl.a. stiller krav om arkitektonisk tilpasning. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelse om anvendelse og bebyggelsesprocent.
  Projektet fraviger kommuneplanens bestemmelse om maksimalt etageantal og hovedreglen om, at ny bebyggelse skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelse, idet projektet mod gårdsiden er i 6 etager, grunden er bebygget i hele stueetagen, og der etableres en sidebygning ind mod gården.
  En partshøring har medført en række indsigelser. I indsigelserne peges der bl.a. på indbliksgener, skyggegener og parkeringsforhold.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet er tilpasset arkitektonisk, og at det vil medføre skyggegener, men at disse ikke er væsentlige henset til, at der er tale om tæt bebygget midtby.
  Teknik og Miljø vurderer desuden, at vilkår om, at der alene må etableres smalle vinduespartier samt højtliggende vinduesbånd i sidebygningen, medfører, at indbliksgener fra ophold i sidebygningen ikke er at betragte som væsentlige.
  Endeligt vurderer Teknik og Miljø, at vilkår om, at der skal sikres beplantning ved skel på tagterrassen (det overdækkede gårdareal), medfører, at indbliksgener fra opholdsarealerne ikke er at betragte som væsentlige.
  Indstilling
  At 1) byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. januar 2020.
  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold i forhold til højde og sidebygning.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  19-02-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
   

  Bilag

  Anlægsbevilling til Bering-Beder vejen

  Beslutning
  Sagen blev udsat til næstkommende møde.
  Frigivelse af midler til anlæg af Bering-Beder vejen, anvendelse af klimavenlig asfalt, betaling fra Banedanmark og bemyndigelse til ekspropriationsproces.
  Resumé
  I forlængelse af byrådets godkendelse af projektet i august 2019 blev det samlede anlægsarbejde for Bering-Beder vejen sendt i udbud med henblik på opstart april 2020 for at kunne overholde den fremrykkede tidsplan.
  Der er siden august 2019 gennemført en tredje parts kvalitetssikring af projektet med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlag for Byrådet. Kvalitetssikringsteamet peger på besparelser ved ikke at forberede dele af vejen til 2+1, men kun anlægge en 2-sporet landevej (1+1). Desuden peges der på, at byrådet kan undlade at tilvælge den første af to optioner, strækningen til Beder Landevej.
  Der anmodes nu om anlægsbevilling til Bering-Beder vejen, idet Teknik og Miljø ikke kan anbefale, at der sker reduktioner i det tidligere besluttede projekt. Dette skyldes, at der er gennemført ekspropriationer med baggrund i beslutningen om 2+1-vej og de to optioner. Desuden vil et fravalg af forberedelsen til 2+1 betyde, at udbuddet skal annulleres og at projektet vil blive væsentligt forsinket.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) der udmøntes 249,4 mio. kr. fra anlægsreserven og gives anlægsbevilling på 373,8 mio. kr. til anlæg af Bering-Beder vejen, herunder
  • at vejtraceet forberedes til ”2+1-vej”,
  • at strækningen til Beder Landevej (krydsning af Oddervej) anlægges,
  • at strækningen til Obstrupvej anlægges.
  Anlægsbevillingens sammensætning og efterfølgende tilpasning fremgår af afsnit 7.
  At 2) der godkendes både udgifts- og indtægtsbevilling på op til 18,5 mio. kr. (løbende priser) med tilhørende rådighedsbeløb for udførelse af banebro for Banedanmark, som indgår i finansieringen af det samlede projekt.
  At 3) der i anlæg af Bering-Beder vejen anvendes klimavenlig asfalt til udførelse af slidlaget.
  At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til at forberede stiforbindelsen mellem Beder og Malling, herunder gennemføre åstedsforretningen for erhvervelse af nødvendige arealer og påbegynde eventuelle ekspropriationsprocesser.
  Sagens forløb
  30-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at Byrådet ved Budget 2018 besluttede at anlægge Bering-Beder vejen inden for en maksimal økonomisk ramme på 470 mio. kr. (489 mio. kr. i 2020-priser). Derudover blev der konstateret et højt udgiftsniveau for vejen sammenlignet med lignende vejprojekter, hvorfor der også blev anmodet om at få undersøgt og nedbragt udgifterne. Dette fremgår af bilag 8 til Magistratens budgetforslag 2018.
  Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø har i fællesskab fået udarbejdet en ekstern konsulentrapport som, med udgangspunkt i en 3. parts vurdering af vejprojektet, er resulteret i en kvalitetssikringsrapport og et senere tilføjet addendum, der indeholder en række fremadrettede læringspunkter angående styringsprocesser for store anlæg i Teknik og Miljø, herunder sikring af sporbarhed og gennemskuelighed i detailbudgetteringen, risici forbundet med tids- og udbudsprocessen samt styrkede muligheder for politisk prioritering. Rapporten er udarbejdet af KPMG og Niras og Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø vil i fællesskab arbejde videre med læringspunkterne.
  Dette kommer i forlængelse af, at det fremadrettet i forbindelse med budget 2020 er vedtaget, at der med inspiration i Statens principper for anlægsstyring kan indføres normer for, hvordan større anlægsarbejder forberedes og gennemføres med Byrådet som centrum for de vigtigste afvejninger mellem omfang, kvalitet og økonomi. Dette fremgår af bilag 18 til Magistratens budgetforslag.
  Udover de fremadrettede læringspunkter belyser KPMG og Niras også nogle handlemuligheder med henblik på omkostningsminimering i det konkrete projekt. Nogle af handlemulighederne vil kræve, at det igangsatte udbud går om. Hvis Byrådet ikke ønsker dette, anbefaler Borgmesterens Afdeling, at der arbejdes med et forstærket omkostningsfokus i projektets videre liv. Dette gøres konkret ved 1) at nedskrive den økonomiske ramme svarende til indtægten fra Banedanmark, så Byrådets oprindelige beslutning om en maksimal økonomisk ramme på 470 mio. kr. (489 mio. kr. i 2020-priser) fastholdes, og indtægten fra Banedanmark i stedet tilføres MOVE-midlerne, 2) at den projektnære reserve ikke udmøntes, men forbliver som en reserve Byrådet kan udmønte, hvis der viser sig behov herfor, 3) at resultatet fra entrepriseudbuddet som foreslået af Teknik og Miljø overføres til en projektreserve styret af Byrådet, hvis der bliver tale om lavere end forventede priser, samt 4) der søges omkostningsoptimering i budgetposten vedrørende Projektering, Administration og Tilsyn og at denne under alle omstændigheder maksimalt kommer til at udgøre det estimerede i indstillingen.
  Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at den fulde effekt af Bering Beder-vejen forudsætter, at Vejdirektoratet anlægger nye kryds og motorvejsramper ved Torshøjvej. Der er endnu ikke indgået aftale med Vejdirektoratet vedrørende finansiering af ramper, og det fremlagte anlægsprojekt risikerer derfor at ende i uafklarede flaskehalsproblematikker eller merudgifter, som der ikke er taget højde for i indstillingen. Ved et eventuelt kommunalt finansieringsbehov anbefaler Borgmesterens Afdeling, at det sker ud fra en fornyet politisk prioritering i Byrådet og med udgangspunkt i realiseringen af ovennævnte tiltag til omkostningsfokus.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  03-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. januar 2020 i overensstemmelse med påtegning af 30. januar 2020 fra Borgmesterens Afdeling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  19-02-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat til næstkommende møde.

  Bilag

  Trafikal fredeliggørelse i midtbyen

  Beslutning
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen tog forbehold for drøftelse i gruppen.
   
  Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen tog forbehold.
   
   
  Udmøntning af midler til fredeliggørelse af lokalområder i forlængelse af Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby.
  Resumé
  I maj 2018 vedtog Byrådet ”Mobilitetsplan for Aarhus Midtby”. Planen indeholder et tema om ”Fredeliggørelse af lokalområder”. Byrådet har samlet afsat 20,8 mio. kr. i budget 2018 og 2020 til dette formål.
  Disse midler foreslås nu udmøntet i en samlet ramme til række konkrete projekter, der bl.a. indebærer ensretning af gader, udvidede gadehjørner og gennemgående fortove, reduktion af gennemkørende trafik og hastighedsdæmpning. Samtidig indrettes gaderum, som er trygge, grønne og rolige, og som i højere grad indbyder til ophold. Dermed skabes bedre rammer for byliv.
  Projekterne vil tage højde for behov for flere nedgravede affaldscontainere, ønsket om flere træer samt optimering af parkeringsforhold. De planlægges og udføres i samarbejde med de lokale fællesråd.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives anlægsbevilling på 20,8 mio. kr. (løbende priser) jævnfør Mobilitetsplan for Aarhus Midtby og Budget 2020 til trafikal fredeliggørelse af lokalområder.
  At 2) der overføres rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. fra 2020 til 2021 jf. afsnit 7, Ressourcer.
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. november 2020.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold.
  Indsatskortet forenkles til byrådsbehandlingen.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  19-02-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen tog forbehold for drøftelse i gruppen.
   
  Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen tog forbehold.
   
   

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Sagen blev udsat til næstkommende møde.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat til næstkommende møde.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Teknisk Udvalg
  Intet.