Vælg

Referat Teknisk Udvalg 24-02-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  24-02-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Lokalplaner på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om lokalplan 1089 – endelig, 1103 – endelig og ophævelse af lokalplan 384, delvis ophævelse af lokalplan 53 samt kommuneplan-tillæg 58 og 59 (c-proces).
   
  Udvalget spurgte til parkeringsnormen i lokalplan 1089, og om den er i overensstemmelse med den parkeringspolitik, som byrådet har vedtaget. Forvaltningen udarbejder notat herom inden byrådets behandling af sagen.
  Sagens forløb
  24-02-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om lokalplan 1089 – endelig, 1103 – endelig og ophævelse af lokalplan 384, delvis ophævelse af lokalplan 53 samt kommuneplan-tillæg 58 og 59 (c-proces).
   
  Udvalget spurgte til parkeringsnormen i lokalplan 1089, og om den er i overensstemmelse med den parkeringspolitik, som byrådet har vedtaget. Forvaltningen udarbejder notat herom inden byrådets behandling af sagen.

  Bilag

  Højklasset kollektiv trafik, etape 2

  Beslutning
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen med forbehold for, at der vælges en bus-rapid-transit løsning (BRT), da letbanen er forældet og æstetisk skæmmende og med bemærkning om, at man er meget betænkelig ved linjeføringen gennem Museumsgade.
   
  Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at alternativet med Museumsgade ikke ønskes undersøgt som en mulig løsning.
  Præcisering af opgave, valg og fravalg af alternativer mv. med henblik på projektafklaring, anlægsoverslag, miljøvurdering (VVM) mm.
  Resumé
  Med henblik på at sikre gode rammer for bæredygtig vækst har Aarhus Byråd prioriteret udvikling af attraktiv og højklasset kollektiv transport i Aarhus-området.
  Byrådet traf i maj 2018 en bygherrebeslutning om det videre arbejde med projekterne og en myndighedsbeslutning om planlægning og miljøvurdering (VVM). Beslutningerne indebar en trinvis afklaring af projektet.
  For at målrette rådgivningsopgaven lægges der nu op til beslutninger om målsætninger for projektet, afgrænsning af undersøgelsernes indhold samt valg og fravalg af alternativer. Desuden lægges op til beslutning om en strategi for udvikling af depot og servicecentre.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Projektafklaring og miljøvurderinger fortsat tager udgangspunkt i målsætninger om, at realisere højklasset og attraktiv kollektiv trafik, jf. afsnit 5.1.
  At 2) Projekt og miljøvurdering for strækningerne ”Aarhus Ø-Banegården” og ”Lisbjergskolen–E45” har letbane som hovedforslag jf. afsnit 5.2.
  At 3) Strækningen ”Spanien–Brabrand” har letbane som hovedforslag og en bus-rapid-transit løsning (BRT) som alternativ. Begge belyses med afsæt i identiske målsætninger, jf. afsnit 5.2.
  At 4) Teknik og Miljøs kortlægning af berørte byrum indgår i grundlaget for det videre arbejde, jf. afsnit 5.3.
  At 5) Projektet fremlægger forslag til hvordan allé-beplantning på Viborgvej kan fastholdes og styrkes.
  At 6) Anbefalingerne vedr. trafikoplæg samt strategi for depoter og servicecentre tiltrædes. Som konsekvens heraf undersøges supplerende decentrale løsninger og udviklingsmuligheder for faciliteterne i Banegraven, og spor til depot og værksted via Carl Blochs Gade udgår af projektet, jf. afsnit 5.4.
  At 7) Undersøgelserne af en fremskudt realisering af Aarhus Ø belyser alternative driftssituationer og afledte behov for sporarbejder i området øst for Aarhus H og i Nørreportkrydset.
  At 8) Anbefalingerne vedr. valg og fravalg af alternativer tiltrædes som grundlag for det videre arbejde, så udgangspunktet herefter er et justeret hovedforslag og et alternativ ved Thorvaldsensgade, jf. afsnit 5.5.
  Sagens forløb
  30-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. januar 2020.
   
  Rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Keld Hvalsø tog forbehold.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  24-02-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen med forbehold for, at der vælges en bus-rapid-transit løsning (BRT), da letbanen er forældet og æstetisk skæmmende og med bemærkning om, at man er meget betænkelig ved linjeføringen gennem Museumsgade.
   
  Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at alternativet med Museumsgade ikke ønskes undersøgt som en mulig løsning.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Planstrategi 2019 – endelig vedtagelse

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Endelig vedtagelse af forslag til Planstrategi 2019 og besvarelse af indkomne høringsbidrag.
  Resumé
  Forslag til Planstrategi 2019 ”Klog vækst frem mod 2050– Fokus på udvalgte temaer” viderefører den overordnede strategi for byudviklingen, der blev fastlagt med Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017. Samtidig lægger forslaget op til en delvis revision af kommuneplanen via 10 temaplaner.
  Under den offentlige høring om forslag til Planstrategi 2019 indkom 31 høringsbidrag.
  Der er ikke indkommet høringsbidrag, der sætter spørgsmålstegn ved den foreslåede revision af kommuneplanen via temaplaner. Der er dog flere, som udtrykker kritik af strategien om klog vækst eller kritik af den måde, som strategien implementeres på i det daglige. Det gælder særligt i forhold til manglende bevarelse af kulturmiljøer, manglende bevarelse og etablering af grønne områder samt manglende etablering af idræts- og fritidsanlæg i forbindelse med byudvikling.
  Det anbefales, at strategien vedtages endeligt med en række justeringer. Det foreslås blandt andet, at indsatsen med at sikre arealer til offentlige formål fremhæves, at der indføjes et afsnit om ny politik for arkitektur og bykvalitet, samt at det tydeliggøres, at byudviklingen ikke kun skal finde sted i Midtbyen.
  Endvidere forslås det, at Grundvandsredegørelsen udgår som byrådsbehandlet temaplan, da redegørelsen ikke medfører ændringer i områdeudlæg eller områdeudpegninger og primært fokuserer på intern administrationspraksis.
  En række høringsbidrag knytter sig til arbejdet med de temaplaner, som byrådet har iværksat med henblik på revision af kommuneplanen, herunder Arealer til alle boligtyper, En grønnere by med mere blåt, Landskabet, Sammenhængende naturområder, Omstilling til grøn energi samt Erhvervstemaplanen. Disse høringsbidrag foreslås inddraget og vurderet i arbejdet med de relevante temaplaner.
  Indstilling
  At 1) Planstrategi 2019 vedtages endeligt med ændringer som beskrevet i afsnit 5.
  At 2) De indkomne høringsbidrag besvares i overensstemmelse med Bilag 2.
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. november 2020.
  Mette Skautrup tog forbehold.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  24-02-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Bilag

  Anlægsbevilling til Bering-Beder vejen

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Frigivelse af midler til anlæg af Bering-Beder vejen, anvendelse af klimavenlig asfalt, betaling fra Banedanmark og bemyndigelse til ekspropriationsproces.
  Resumé
  I forlængelse af byrådets godkendelse af projektet i august 2019 blev det samlede anlægsarbejde for Bering-Beder vejen sendt i udbud med henblik på opstart april 2020 for at kunne overholde den fremrykkede tidsplan.
  Der er siden august 2019 gennemført en tredje parts kvalitetssikring af projektet med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlag for Byrådet. Kvalitetssikringsteamet peger på besparelser ved ikke at forberede dele af vejen til 2+1, men kun anlægge en 2-sporet landevej (1+1). Desuden peges der på, at byrådet kan undlade at tilvælge den første af to optioner, strækningen til Beder Landevej.
  Der anmodes nu om anlægsbevilling til Bering-Beder vejen, idet Teknik og Miljø ikke kan anbefale, at der sker reduktioner i det tidligere besluttede projekt. Dette skyldes, at der er gennemført ekspropriationer med baggrund i beslutningen om 2+1-vej og de to optioner. Desuden vil et fravalg af forberedelsen til 2+1 betyde, at udbuddet skal annulleres og at projektet vil blive væsentligt forsinket.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) der udmøntes 249,4 mio. kr. fra anlægsreserven og gives anlægsbevilling på 373,8 mio. kr. til anlæg af Bering-Beder vejen, herunder
  • at vejtraceet forberedes til ”2+1-vej”,
  • at strækningen til Beder Landevej (krydsning af Oddervej) anlægges,
  • at strækningen til Obstrupvej anlægges.
  Anlægsbevillingens sammensætning og efterfølgende tilpasning fremgår af afsnit 7.
  At 2) der godkendes både udgifts- og indtægtsbevilling på op til 18,5 mio. kr. (løbende priser) med tilhørende rådighedsbeløb for udførelse af banebro for Banedanmark, som indgår i finansieringen af det samlede projekt.
  At 3) der i anlæg af Bering-Beder vejen anvendes klimavenlig asfalt til udførelse af slidlaget.
  At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til at forberede stiforbindelsen mellem Beder og Malling, herunder gennemføre åstedsforretningen for erhvervelse af nødvendige arealer og påbegynde eventuelle ekspropriationsprocesser.
  Sagens forløb
  30-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at Byrådet ved Budget 2018 besluttede at anlægge Bering-Beder vejen inden for en maksimal økonomisk ramme på 470 mio. kr. (489 mio. kr. i 2020-priser). Derudover blev der konstateret et højt udgiftsniveau for vejen sammenlignet med lignende vejprojekter, hvorfor der også blev anmodet om at få undersøgt og nedbragt udgifterne. Dette fremgår af bilag 8 til Magistratens budgetforslag 2018.
  Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø har i fællesskab fået udarbejdet en ekstern konsulentrapport som, med udgangspunkt i en 3. parts vurdering af vejprojektet, er resulteret i en kvalitetssikringsrapport og et senere tilføjet addendum, der indeholder en række fremadrettede læringspunkter angående styringsprocesser for store anlæg i Teknik og Miljø, herunder sikring af sporbarhed og gennemskuelighed i detailbudgetteringen, risici forbundet med tids- og udbudsprocessen samt styrkede muligheder for politisk prioritering. Rapporten er udarbejdet af KPMG og Niras og Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø vil i fællesskab arbejde videre med læringspunkterne.
  Dette kommer i forlængelse af, at det fremadrettet i forbindelse med budget 2020 er vedtaget, at der med inspiration i Statens principper for anlægsstyring kan indføres normer for, hvordan større anlægsarbejder forberedes og gennemføres med Byrådet som centrum for de vigtigste afvejninger mellem omfang, kvalitet og økonomi. Dette fremgår af bilag 18 til Magistratens budgetforslag.
  Udover de fremadrettede læringspunkter belyser KPMG og Niras også nogle handlemuligheder med henblik på omkostningsminimering i det konkrete projekt. Nogle af handlemulighederne vil kræve, at det igangsatte udbud går om. Hvis Byrådet ikke ønsker dette, anbefaler Borgmesterens Afdeling, at der arbejdes med et forstærket omkostningsfokus i projektets videre liv. Dette gøres konkret ved 1) at nedskrive den økonomiske ramme svarende til indtægten fra Banedanmark, så Byrådets oprindelige beslutning om en maksimal økonomisk ramme på 470 mio. kr. (489 mio. kr. i 2020-priser) fastholdes, og indtægten fra Banedanmark i stedet tilføres MOVE-midlerne, 2) at den projektnære reserve ikke udmøntes, men forbliver som en reserve Byrådet kan udmønte, hvis der viser sig behov herfor, 3) at resultatet fra entrepriseudbuddet som foreslået af Teknik og Miljø overføres til en projektreserve styret af Byrådet, hvis der bliver tale om lavere end forventede priser, samt 4) der søges omkostningsoptimering i budgetposten vedrørende Projektering, Administration og Tilsyn og at denne under alle omstændigheder maksimalt kommer til at udgøre det estimerede i indstillingen.
  Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at den fulde effekt af Bering Beder-vejen forudsætter, at Vejdirektoratet anlægger nye kryds og motorvejsramper ved Torshøjvej. Der er endnu ikke indgået aftale med Vejdirektoratet vedrørende finansiering af ramper, og det fremlagte anlægsprojekt risikerer derfor at ende i uafklarede flaskehalsproblematikker eller merudgifter, som der ikke er taget højde for i indstillingen. Ved et eventuelt kommunalt finansieringsbehov anbefaler Borgmesterens Afdeling, at det sker ud fra en fornyet politisk prioritering i Byrådet og med udgangspunkt i realiseringen af ovennævnte tiltag til omkostningsfokus.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  03-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. januar 2020 i overensstemmelse med påtegning af 30. januar 2020 fra Borgmesterens Afdeling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  19-02-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat til næstkommende møde.

  24-02-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Temadrøftelse: Grønt visionspapir og Blå-grøn temaplan

  Beslutning
  Forvaltningen gennemgik ”Grøn Vision” og ”En grønnere by med mere blåt”.
   
  Udvalget kom med inputs til visionen ”Grøn Vision” på opfordring fra forvaltningen.
   
  Der bliver fulgt op på sagen ved et efterfølgende møde.
  Sagens forløb
  24-02-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen gennemgik ”Grøn Vision” og ”En grønnere by med mere blåt”.
   
  Udvalget kom med inputs til visionen ”Grøn Vision” på opfordring fra forvaltningen.
   
  Der bliver fulgt op på sagen ved et efterfølgende møde.

  Bilag

  Orientering om Grønne Projekter 2020

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Sagens forløb
  24-02-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Udvalget drøftede sagen om klage over tildækket sejlbåd på villagrund.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat til næstkommende møde.

  24-02-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget drøftede sagen om klage over tildækket sejlbåd på villagrund.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalget har fået en henvendelse fra Børnehaven Skovtrolden (skovbørnehave), som ikke længere må køre igennem busgaden. Forvaltningen vender retur med en redegørelse herfor.
   
  Udvalget har fået henvendelse om manglende høring vedrørende arbejde på Gerlachsgade. Forvaltningen vender retur med en orientering.
  Sagens forløb
  24-02-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget har fået en henvendelse fra Børnehaven Skovtrolden (skovbørnehave), som ikke længere må køre igennem busgaden. Forvaltningen vender retur med en redegørelse herfor.
   
  Udvalget har fået henvendelse om manglende høring vedrørende arbejde på Gerlachsgade. Forvaltningen vender retur med en orientering.