Vælg

Referat Teknisk Udvalg 04-03-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Udvalget godkendte referatet.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget godkendte referatet.

  Bilag

  Parkeringsredegørelse 2019

  Beslutning
  Sagen blev udsat til næstkommende møde.
  Redegørelse og initiativer i forlængelse af Parkeringspolitik 2018.
  Resumé
  Parkeringsredegørelse 2019 giver en status på det samlede parkeringsudbud, udviklingen i bilejerskabet og biltrafikken. Parkeringsredegørelsen har også fokus på udnyttelse af byens gaderum og på udfordringer i forlængelse af Parkeringspolitik 2018. Det gælder især gæsteparkering for Midtbyens beboere og erhvervsparkeringsordningen.
  Indstillingen foreslår at justere begge ordninger. I forlængelse heraf søges der om bevilling til indkøb af nødvendigt materiel til håndtering af betalingsparkering.
  Indstilling
  At 1) Parkeringsredegørelse 2019 tages til efterretning
  At 2) Erhvervsparkeringsordningen ændres som beskrevet i afsnit 5.4 vedrørende særlige udfordringer med parkeringspolitik 2018.
  At 3) Nye områder med 2-timers tidsbegrænsning og beboerparkering ændres som beskrevet i afsnit 5.4 vedrørende særlige udfordringer med parkeringspolitik 2018.
  At 4) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. godkendes til anskaffelse af p-automater samt de driftsmæssige konsekvenser heraf, jf. afsnit 7.
  Sagens forløb
  16-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. december 2020.
  Rådmand Thomas Medom, Keld Hvalsø og Lone Hindø tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Kristian Würtz deltog ikke i sagens behandling.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  03-02-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  04-03-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat til næstkommende møde.

  09-03-2020 Teknisk Udvalg
  Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen, men foreslår at alle betaler fra første minut ved gadeparkering, og at taksten for erhvervsparkering hæves med 20 %, mod at man får adgang til at holde i de foreslåede zoner. Keld Hvalsø foreslår ydermere, at erhverv kan reservere gadeparkering i arbejdstiden mod yderligere betaling.
   
  Ango Winther, Michael Krog Hansen og Liv Gro Jensen tog forbehold.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 9. marts 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen men ikke At 2 og 3. I At 4 tager Socialistisk Folkepartis Folkeparti forbehold for driftsmæssige konsekvenser, men kan tiltræde delen om anskaffelse af p-automater.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingen, men ikke At 2, 3 og 4.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men ikke At 3.

  Bilag

  Anlægsbevilling til Bering-Beder vejen

  Beslutning
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med magistratens anbefaling dog med forbehold for at drøfte 2+1 muligheden i gruppen.
   
  Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med magistratens anbefaling, dog ikke for så vidt gælder forlængelsen til Beder Landevej, og der tages forbehold for så vidt angår 2+1 muligheden.
   
  Udvalget lægger vægt på, at der sker en skærpelse af den økonomiske styring af projektet og større gennemsigtighed i behov for anvendelse af midler. Hurtigst muligt skal der således skabes fuldstændig klarhed over økonomien i projektet. I den supplerende regnskabsindstilling for 2019 reguleres de forhold der umiddelbart kan reguleres i forlængelse af indstillingen, det udarbejdede anlægsoverslag i bilag 6 og Borgmesterens Afdelings påtegning (herunder overførsel af midler til central reserve). Forhold der kræver en nærmere vurdering og risikoafdækning (herunder udestående budgettering af PTA, opgørelse af projektnær reserve mv.) foretages senest i den supplerende forventede regnskabsindstilling for 2020. I mellemtiden bemyndiges Teknik og Miljø til at afholde helt nødvendige eventuelle entreprenørudgifter, der måtte komme udover det indeholdte i hovedentreprisen. Et eventuelt afholdt forbrug hertil afrapporteres også senest i den supplerende forventede regnskabsindstilling for 2020.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 4. marts 2020.
  Frigivelse af midler til anlæg af Bering-Beder vejen, anvendelse af klimavenlig asfalt, betaling fra Banedanmark og bemyndigelse til ekspropriationsproces.
  Resumé
  I forlængelse af byrådets godkendelse af projektet i august 2019 blev det samlede anlægsarbejde for Bering-Beder vejen sendt i udbud med henblik på opstart april 2020 for at kunne overholde den fremrykkede tidsplan.
  Der er siden august 2019 gennemført en tredje parts kvalitetssikring af projektet med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlag for Byrådet. Kvalitetssikringsteamet peger på besparelser ved ikke at forberede dele af vejen til 2+1, men kun anlægge en 2-sporet landevej (1+1). Desuden peges der på, at byrådet kan undlade at tilvælge den første af to optioner, strækningen til Beder Landevej.
  Der anmodes nu om anlægsbevilling til Bering-Beder vejen, idet Teknik og Miljø ikke kan anbefale, at der sker reduktioner i det tidligere besluttede projekt. Dette skyldes, at der er gennemført ekspropriationer med baggrund i beslutningen om 2+1-vej og de to optioner. Desuden vil et fravalg af forberedelsen til 2+1 betyde, at udbuddet skal annulleres og at projektet vil blive væsentligt forsinket.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) der udmøntes 249,4 mio. kr. fra anlægsreserven og gives anlægsbevilling på 373,8 mio. kr. til anlæg af Bering-Beder vejen, herunder
  • at vejtraceet forberedes til ”2+1-vej”,
  • at strækningen til Beder Landevej (krydsning af Oddervej) anlægges,
  • at strækningen til Obstrupvej anlægges.
  Anlægsbevillingens sammensætning og efterfølgende tilpasning fremgår af afsnit 7.
  At 2) der godkendes både udgifts- og indtægtsbevilling på op til 18,5 mio. kr. (løbende priser) med tilhørende rådighedsbeløb for udførelse af banebro for Banedanmark, som indgår i finansieringen af det samlede projekt.
  At 3) der i anlæg af Bering-Beder vejen anvendes klimavenlig asfalt til udførelse af slidlaget.
  At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til at forberede stiforbindelsen mellem Beder og Malling, herunder gennemføre åstedsforretningen for erhvervelse af nødvendige arealer og påbegynde eventuelle ekspropriationsprocesser.
  Sagens forløb
  30-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at Byrådet ved Budget 2018 besluttede at anlægge Bering-Beder vejen inden for en maksimal økonomisk ramme på 470 mio. kr. (489 mio. kr. i 2020-priser). Derudover blev der konstateret et højt udgiftsniveau for vejen sammenlignet med lignende vejprojekter, hvorfor der også blev anmodet om at få undersøgt og nedbragt udgifterne. Dette fremgår af bilag 8 til Magistratens budgetforslag 2018.
  Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø har i fællesskab fået udarbejdet en ekstern konsulentrapport som, med udgangspunkt i en 3. parts vurdering af vejprojektet, er resulteret i en kvalitetssikringsrapport og et senere tilføjet addendum, der indeholder en række fremadrettede læringspunkter angående styringsprocesser for store anlæg i Teknik og Miljø, herunder sikring af sporbarhed og gennemskuelighed i detailbudgetteringen, risici forbundet med tids- og udbudsprocessen samt styrkede muligheder for politisk prioritering. Rapporten er udarbejdet af KPMG og Niras og Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø vil i fællesskab arbejde videre med læringspunkterne.
  Dette kommer i forlængelse af, at det fremadrettet i forbindelse med budget 2020 er vedtaget, at der med inspiration i Statens principper for anlægsstyring kan indføres normer for, hvordan større anlægsarbejder forberedes og gennemføres med Byrådet som centrum for de vigtigste afvejninger mellem omfang, kvalitet og økonomi. Dette fremgår af bilag 18 til Magistratens budgetforslag.
  Udover de fremadrettede læringspunkter belyser KPMG og Niras også nogle handlemuligheder med henblik på omkostningsminimering i det konkrete projekt. Nogle af handlemulighederne vil kræve, at det igangsatte udbud går om. Hvis Byrådet ikke ønsker dette, anbefaler Borgmesterens Afdeling, at der arbejdes med et forstærket omkostningsfokus i projektets videre liv. Dette gøres konkret ved 1) at nedskrive den økonomiske ramme svarende til indtægten fra Banedanmark, så Byrådets oprindelige beslutning om en maksimal økonomisk ramme på 470 mio. kr. (489 mio. kr. i 2020-priser) fastholdes, og indtægten fra Banedanmark i stedet tilføres MOVE-midlerne, 2) at den projektnære reserve ikke udmøntes, men forbliver som en reserve Byrådet kan udmønte, hvis der viser sig behov herfor, 3) at resultatet fra entrepriseudbuddet som foreslået af Teknik og Miljø overføres til en projektreserve styret af Byrådet, hvis der bliver tale om lavere end forventede priser, samt 4) der søges omkostningsoptimering i budgetposten vedrørende Projektering, Administration og Tilsyn og at denne under alle omstændigheder maksimalt kommer til at udgøre det estimerede i indstillingen.
  Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at den fulde effekt af Bering Beder-vejen forudsætter, at Vejdirektoratet anlægger nye kryds og motorvejsramper ved Torshøjvej. Der er endnu ikke indgået aftale med Vejdirektoratet vedrørende finansiering af ramper, og det fremlagte anlægsprojekt risikerer derfor at ende i uafklarede flaskehalsproblematikker eller merudgifter, som der ikke er taget højde for i indstillingen. Ved et eventuelt kommunalt finansieringsbehov anbefaler Borgmesterens Afdeling, at det sker ud fra en fornyet politisk prioritering i Byrådet og med udgangspunkt i realiseringen af ovennævnte tiltag til omkostningsfokus.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  03-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. januar 2020 i overensstemmelse med påtegning af 30. januar 2020 fra Borgmesterens Afdeling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  19-02-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat til næstkommende møde.

  24-02-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  04-03-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med magistratens anbefaling dog med forbehold for at drøfte 2+1 muligheden i gruppen.
   
  Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med magistratens anbefaling, dog ikke for så vidt gælder forlængelsen til Beder Landevej, og der tages forbehold for så vidt angår 2+1 muligheden.
   
  Udvalget lægger vægt på, at der sker en skærpelse af den økonomiske styring af projektet og større gennemsigtighed i behov for anvendelse af midler. Hurtigst muligt skal der således skabes fuldstændig klarhed over økonomien i projektet. I den supplerende regnskabsindstilling for 2019 reguleres de forhold der umiddelbart kan reguleres i forlængelse af indstillingen, det udarbejdede anlægsoverslag i bilag 6 og Borgmesterens Afdelings påtegning (herunder overførsel af midler til central reserve). Forhold der kræver en nærmere vurdering og risikoafdækning (herunder udestående budgettering af PTA, opgørelse af projektnær reserve mv.) foretages senest i den supplerende forventede regnskabsindstilling for 2020. I mellemtiden bemyndiges Teknik og Miljø til at afholde helt nødvendige eventuelle entreprenørudgifter, der måtte komme udover det indeholdte i hovedentreprisen. Et eventuelt afholdt forbrug hertil afrapporteres også senest i den supplerende forventede regnskabsindstilling for 2020.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 4. marts 2020.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 4. marts 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men ikke delen om forberedelsen til 2+1 vej i indstillingens At 1.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men ikke delen om forlængelse af Beder Landevej og forberedelse til 2+1 vej.
   
  Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   

  Bilag

  Valg af emner til dialogmøde

  Beslutning
  Udvalget valgte sag nr. 3, 4 og 5.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget valgte sag nr. 3, 4 og 5.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Teknisk Udvalg
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Udvalget drøftede håndteringen af borgerhenvendelsen i forhold til støjværn langs Viby Ringvej. Forvaltningen rådfører sig med en jurist i forhold til den tinglyste private forpligtelse til vedligehold på en del af strækningen. Henvendelsen genoptages på et senere udvalgsmøde.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget drøftede håndteringen af borgerhenvendelsen i forhold til støjværn langs Viby Ringvej. Forvaltningen rådfører sig med en jurist i forhold til den tinglyste private forpligtelse til vedligehold på en del af strækningen. Henvendelsen genoptages på et senere udvalgsmøde.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om sagen ”Sølystgade 21” med henblik på at fortsætte udvalgsbehandlingen på et snarligt møde.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen orienterede om sagen ”Sølystgade 21” med henblik på at fortsætte udvalgsbehandlingen på et snarligt møde.