Vælg

Referat Teknisk Udvalg 09-03-2020

  Temadrøftelse: Grønt visionspapir og Blå-grøn temaplan

  Beslutning
  Udvalget drøftede ”Grønt visionspapir” og ”Blå-grøn temaplan” med særligt fokus på
  • Tilgængelighed til grønne områder (mål om afstand)
  • Private byudvikleres bidrag til flere grønne områder
  • Kvaliteten af det grønne i konkrete byudviklingsprojekter
  • Tid og plads til vandet og naturen langs vandløb og hovedstrømningsveje i by og land
  • Konsekvenser af overfladevand (risikoområder) i fremtidig byudvikling
  Sagens forløb
  24-02-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen gennemgik ”Grøn Vision” og ”En grønnere by med mere blåt”.
   
  Udvalget kom med inputs til visionen ”Grøn Vision” på opfordring fra forvaltningen.
   
  Der bliver fulgt op på sagen ved et efterfølgende møde.

  09-03-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget drøftede ”Grønt visionspapir” og ”Blå-grøn temaplan” med særligt fokus på
  • Tilgængelighed til grønne områder (mål om afstand)
  • Private byudvikleres bidrag til flere grønne områder
  • Kvaliteten af det grønne i konkrete byudviklingsprojekter
  • Tid og plads til vandet og naturen langs vandløb og hovedstrømningsveje i by og land
  • Konsekvenser af overfladevand (risikoområder) i fremtidig byudvikling

  Bilag

  Orientering om Grønne Projekter 2020 og status på fordobling af naturarealet

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede kort om ”Grønne Projekter 2020” og gav en mere uddybende status på fordobling af naturarealet.
  Sagens forløb
  24-02-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  09-03-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen orienterede kort om ”Grønne Projekter 2020” og gav en mere uddybende status på fordobling af naturarealet.

  Bilag

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  09-03-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Lokalplan 1089, Bolig- og erhvervsbebyggelse, Ferdinand Sallings Stræde - Endelig

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1089, Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade og tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanforslaget gælder for et område ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade. Lokalplanområdet er afgrænset af Søndergade mod vest, Fiskergade mod nord, stormagasinet Salling og parkeringshus mod syd og øst. Centralt i lokalplanområdet ligger Ferdinand Sallings Stræde og Posthussmøgen.
  Planlægningen sker på baggrund af private bygherrers ønsker om at opføre erhvervslokaler og boliger, opført som etagebebyggelse med liberale erhverv i stueetagen. Mod Posthussmøgen ønsker én bygherre yderligere at opføre et byhus, placeret i gården af Fiskergade 42. Det er ny baghus bebyggelse, der foreslås opført i samspil med eksisterende bebyggelse.
  Lokalplanområdet er placeret i Aarhus City og placeret i byzone. Lokalplanområdet udgøres af matrikel nr. 201, 260, 261, 263a, 263b, og 264 og del af vejarealet 7000cb. Matrikel 263b ejes i dag af Aarhus kommune og en del heraf sælges i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.
  Lokalplanområdet er ca. 3.250 m2 stort, der foreslås bebyggelse på op til 10.950 m2, inklusiv den eksisterende bebyggelse mod Søndergade og Fiskergade.
  Bebyggelsen fordeles i to delområder. I delområde 1 må der maksimalt opføres 9.900 m2, med boliger ovenpå erhvervslokaler mod Ferdinand Sallings Stræde. I delområde 2 må der maksimalt opføres 1.050 m2, her planlægges der for boliger, dette er den samlede bebyggelse i lokalplanområdet, inklusiv den eksisterende bebyggelse. Den samlede bebyggelsesprocent i lokalplanforslaget er på 337%.
  I perioden fra den 2. juli til den 3. september 2019 har forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg været fremlagt offentligt. Der er modtaget i alt 17 høringssvar.
  På baggrund af høringen foreslås en række ændringer, der blandt andet omhandler højder, trappetårne og begrønning af disse samt anvendelsesbestemmelser. Ændringerne afspejler, hvordan byggeriet på baggrund af høringen er bearbejdet, og at der er lagt vægt på den bymæssige sammenhæng, som byggeriet indgår i.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslag til lokalplan 1089, bolig- og erhvervsbebyggelse ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade, vedtages endeligt med ændringer som angivet i bilag 4,
  At 2) forslag til kommuneplantillæg nr. 32, bolig- og erhvervsbebyggelse ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade, vedtages endeligt,
  At 3) forslag til udbygningsaftale vedtages endeligt,
  At 4) byplanvedtægt nr. 16 for Cityområde ved Søndergade, Østergade, Fiskergade og Fredens Torv i Aarhus ophæves for den del der gælder for lokalplanområdet.
  At 5) indsigelser og bemærkninger fremkommet under den offentlige høring besvares som angivet i bilag 3.
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. februar 2020.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. februar 2020.
  09-03-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Bilag

  Parkeringsredegørelse 2019

  Beslutning
  Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen, men foreslår at alle betaler fra første minut ved gadeparkering, og at taksten for erhvervsparkering hæves med 20 %, mod at man får adgang til at holde i de foreslåede zoner. Keld Hvalsø foreslår ydermere, at erhverv kan reservere gadeparkering i arbejdstiden mod yderligere betaling.
   
  Ango Winther, Michael Krog Hansen og Liv Gro Jensen tog forbehold.
  Redegørelse og initiativer i forlængelse af Parkeringspolitik 2018.
  Resumé
  Parkeringsredegørelse 2019 giver en status på det samlede parkeringsudbud, udviklingen i bilejerskabet og biltrafikken. Parkeringsredegørelsen har også fokus på udnyttelse af byens gaderum og på udfordringer i forlængelse af Parkeringspolitik 2018. Det gælder især gæsteparkering for Midtbyens beboere og erhvervsparkeringsordningen.
  Indstillingen foreslår at justere begge ordninger. I forlængelse heraf søges der om bevilling til indkøb af nødvendigt materiel til håndtering af betalingsparkering.
  Indstilling
  At 1) Parkeringsredegørelse 2019 tages til efterretning
  At 2) Erhvervsparkeringsordningen ændres som beskrevet i afsnit 5.4 vedrørende særlige udfordringer med parkeringspolitik 2018.
  At 3) Nye områder med 2-timers tidsbegrænsning og beboerparkering ændres som beskrevet i afsnit 5.4 vedrørende særlige udfordringer med parkeringspolitik 2018.
  At 4) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. godkendes til anskaffelse af p-automater samt de driftsmæssige konsekvenser heraf, jf. afsnit 7.
  Sagens forløb
  16-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. december 2020.
  Rådmand Thomas Medom, Keld Hvalsø og Lone Hindø tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Kristian Würtz deltog ikke i sagens behandling.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  03-02-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  04-03-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat til næstkommende møde.

  09-03-2020 Teknisk Udvalg
  Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen, men foreslår at alle betaler fra første minut ved gadeparkering, og at taksten for erhvervsparkering hæves med 20 %, mod at man får adgang til at holde i de foreslåede zoner. Keld Hvalsø foreslår ydermere, at erhverv kan reservere gadeparkering i arbejdstiden mod yderligere betaling.
   
  Ango Winther, Michael Krog Hansen og Liv Gro Jensen tog forbehold.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 11. marts 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 9. marts 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen men ikke At 2 og 3. I At 4 tager Socialistisk Folkepartis Folkeparti forbehold for driftsmæssige konsekvenser, men kan tiltræde delen om anskaffelse af p-automater.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingen, men ikke At 2, 3 og 4.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men ikke At 3.

  Bilag

  Drøftelse: Ny eventstrategi

  Beslutning
  Magistraten for Kultur og Borgerservice orienterede udvalget om ”Ny eventstrategi”.
  ”Eventstrategi 2020 – 2025” forventes at nå byrådet i en indstilling inden sommerferien 2020.
  Sagens forløb
  09-03-2020 Teknisk Udvalg
  Magistraten for Kultur og Borgerservice orienterede udvalget om ”Ny eventstrategi”.
  ”Eventstrategi 2020 – 2025” forventes at nå byrådet i en indstilling inden sommerferien 2020.

  Bilag

  Erhvervstemaplan

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Sagens forløb
  09-03-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Intet at bemærke.
  Sagens forløb
  09-03-2020 Teknisk Udvalg
  Intet at bemærke.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalget drøftede den kommende studietur og besluttede at udskyde turen til efter sommerferien.
  Udvalget efterspurgte notatet om skovbørnehaven, der er undervejs fra forvaltningen.
  Sagens forløb
  09-03-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget drøftede den kommende studietur og besluttede at udskyde turen til efter sommerferien.
  Udvalget efterspurgte notatet om skovbørnehaven, der er undervejs fra forvaltningen.