Vælg

Referat Teknisk Udvalg 23-03-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  23-03-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Etablering af boliger på Montanagade 29 A-E

  Beslutning
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Ansøgning om at opføre fire nye 2-etagers bebyggelser samt etablering af to boliger i stueetagen på en eksisterende bygning. Bygningerne ligger i baggården.
  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre fire bebyggelser i to etager til samlet otte nye boliger samt etablering af to boliger i stueetagen på en eksisterende bygning. Fire eksisterende bebyggelser nedrives.
  Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 020202BO.Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om anvendelse til boligformål i maksimalt to etager for nybyggeri samt en husdybde på ti meter.
  Projektet fraviger rammens udgangspunkt om, at bebyggelse som hovedregel skal opføres som en sluttet bebyggelse i facadelinjen med nabobebyggelsen samt marginalt kravet om, at opholdsareal på terræn mindst skal udgøre 30 %.
  En partshøring har medført en række indsigelser fra blandt andet Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd samt fra naboerne på Skt. Pauls Gade, Montanagade og Ole Rømers Gade.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har høj kvalitet og er tilpasset omgivelserne i proportioner og materialer. Projektet vil løfte gårdmiljøet med respekt for områdets kulturmiljø.
  Indstilling
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  27-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 18. februar 2020.
  Rådmand Jette Skive kan ikke tiltræde, at der fjernes P-pladser.
  Keld Hvalsø tager forbehold for fortætningen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Thomas Medom deltog ikke sagens behandling.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  23-03-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   

  Bilag

  Erhvervstemaplan

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om Erhvervstemaplanen, som forventes forelagt for Byrådet i løbet af april.
  Sagens forløb
  09-03-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  23-03-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om Erhvervstemaplanen, som forventes forelagt for Byrådet i løbet af april.

  Bilag

  Opfølgning på sagen om støjskærm ved Viby ringvej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om sagen om støjværn ved Viby Ringvej med særligt fokus på de juridiske spørgsmål, der er opstået i forbindelse med, at Aarhus Kommune kun kan betale for udskiftning af to ud af fire områder af værnet. Kommunen vil, ved at betale for udskiftning af de to øvrige områder af støjværnet, begunstige enkeltpersoner eller en mindre gruppe, hvilket den ikke har hjemmel til.
  Udvalget anser herefter spørgsmålet for grundigt belyst og afsluttet i politisk regi, og sagen fortsættes derfor udelukkende i forvaltningen.
  Sagens forløb
  23-03-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om sagen om støjværn ved Viby Ringvej med særligt fokus på de juridiske spørgsmål, der er opstået i forbindelse med, at Aarhus Kommune kun kan betale for udskiftning af to ud af fire områder af værnet. Kommunen vil, ved at betale for udskiftning af de to øvrige områder af støjværnet, begunstige enkeltpersoner eller en mindre gruppe, hvilket den ikke har hjemmel til.
  Udvalget anser herefter spørgsmålet for grundigt belyst og afsluttet i politisk regi, og sagen fortsættes derfor udelukkende i forvaltningen.

  Bilag

  Drøftelse: Sikkerhed langs havnearealer og åen

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om tiltagene for at øge sikkerheden langs åen og havnen. En del af arbejdet med kameraer er sat på pause grundet COVID19, men forventes genoptaget straks reservedele igen kan modtages fra Kina, og almindelig forsamling igen er tilladt.
  Forvaltningen vender tilbage med beregninger for økonomien omkring, hvis sikkerheden skal øges på et større havneområde.
  Sagens forløb
  23-03-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om tiltagene for at øge sikkerheden langs åen og havnen. En del af arbejdet med kameraer er sat på pause grundet COVID19, men forventes genoptaget straks reservedele igen kan modtages fra Kina, og almindelig forsamling igen er tilladt.
  Forvaltningen vender tilbage med beregninger for økonomien omkring, hvis sikkerheden skal øges på et større havneområde.

  Bilag

  Opfølgning på Dialogmøde 9/3

  Beslutning
  Udvalget drøftede det senest afholdte dialogmøde og besluttede at drøfte de aktuelle forslag fra mødet på et kommende møde.
  Forvaltningen fremsender notat om de cykelforhold omkring Egå Strandvej og Skolevej, som foretræder Tina Fabricius gjorde opmærksom på ved sit foretræde.
  Sagens forløb
  23-03-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget drøftede det senest afholdte dialogmøde og besluttede at drøfte de aktuelle forslag fra mødet på et kommende møde.
  Forvaltningen fremsender notat om de cykelforhold omkring Egå Strandvej og Skolevej, som foretræder Tina Fabricius gjorde opmærksom på ved sit foretræde.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Udvalget drøftede skovbørnehavens adgang til at køre igennem busgadeforløbet.
  Forvaltningen fremsender notat om, om øvrige, særligt busser, har bedt om tilladelse til at køre igennem, samt om skovbørnehaven tidligere har haft en tilladelse til gennemkørsel, som nu er blevet fjernet.
  Sagens forløb
  23-03-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget drøftede skovbørnehavens adgang til at køre igennem busgadeforløbet.
  Forvaltningen fremsender notat om, om øvrige, særligt busser, har bedt om tilladelse til at køre igennem, samt om skovbørnehaven tidligere har haft en tilladelse til gennemkørsel, som nu er blevet fjernet.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om to aktuelle anmodninger om renovering/byggeri. Udvalget drøftede de ønskede oplæg, og enkelte partier vender tilbage til forvaltningen med endelige inputs inden ugens udløb.
  Sagens forløb
  23-03-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen orienterede om to aktuelle anmodninger om renovering/byggeri. Udvalget drøftede de ønskede oplæg, og enkelte partier vender tilbage til forvaltningen med endelige inputs inden ugens udløb.