Vælg

Referat Teknisk Udvalg 22-04-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Lokalplan 1108, Boligområde Skæring Strand - Endelig

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 1108, Boligområde Skæring Strand – overførsel fra sommerhusområde til byzone samt Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanen gælder for et 130 ha stort område, der indeholder sommerhusområdet Skæring Strand samt det rekreative område, Mindelunden. Området ligger nord for og i umiddelbar tilknytning til Skæring By.
  Lokalplanen er igangsat på baggrund af en afstemning i efteråret 2017 blandt alle de private grundejere om interessen for at overføre sommerhusområdet til byzone.
  Lokalplanens formål er at muliggøre en anvendelse til boligformål til lav boligbebyggelse med fritliggende enfamilieboliger til helårsbeboelse.
  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer. Lokalplanen er derfor ledsaget af Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017, der muliggør, en anvendelse til boligformål med en maksimal bebyggelsesprocent på 20 til 25%, en bygningshøjde på maks. 6,5 m samt ændrede mindstegrundstørrelser.
  Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt. Der indkom i alt 133 høringssvar, som hovedsageligt omhandler bygningsregulerende bestemmelser, placering, bebyggelsesprocent, højder, det grønne udtryk, trafikale forhold samt flere forhold uden for lokalplanen.
  Høringssvarene er vedlagt indstillingen som bilag 4. Forslag til besvarelse af høringssvarene indgår i bilag 5.
  På baggrund af høringen foreslås en række præciseringer af lokalplanforslaget.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til lokalplan 1108 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.6 og bilag 6,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,
  At 3) den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering af lokalplan nr. 1108 med Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017, vedtages og indgår som en del af lokalplanens og kommuneplantillæggets redegørelse. Den sammenfattende redegørelse fremgår af bilag 3.
  At 4) bemærkninger fra den offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.5 og bilag 5,
  Sagens forløb
  25-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  30-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. marts 2020.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. april 2020.
  22-04-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Valg af emne til Dialogmøde

  Beslutning
  Emne 1, 3 og 4 blev valgt til kommende dialogmøde.
   
  Næste dialogmøde afholdes elektronisk. Udvalget var enige om, at Teknik og Miljøs sekretariatschef deltager i dialogmødet som teknisk support.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Teknisk Udvalg
  Emne 1, 3 og 4 blev valgt til kommende dialogmøde.
   
  Næste dialogmøde afholdes elektronisk. Udvalget var enige om, at Teknik og Miljøs sekretariatschef deltager i dialogmødet som teknisk support.

  Bilag

  Tiden efter Covid19

  Beslutning
  Hjemmearbejde efter COVID-19 drøftes igen på et senere møde, når forvaltningen har haft mulighed for at udarbejde noget materiale til baggrund for drøftelserne.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Teknisk Udvalg
  Hjemmearbejde efter COVID-19 drøftes igen på et senere møde, når forvaltningen har haft mulighed for at udarbejde noget materiale til baggrund for drøftelserne.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Skovbørnehavens nye rute bliver et selvstændigt punkt på næste udvalgsmøde, og forvaltningens notat vedlægges dagsordenen.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Teknisk Udvalg
  Skovbørnehavens nye rute bliver et selvstændigt punkt på næste udvalgsmøde, og forvaltningens notat vedlægges dagsordenen.