Vælg

Referat Teknisk Udvalg 27-04-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  27-04-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Lokalplaner på vej

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om Lokalplan 1111 – endelig.
  Sagens forløb
  27-04-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen orienterede om Lokalplan 1111 – endelig.

  Bilag

  Forslag fra EL om stop salget af Poul Martin Møllers Vej 1-95

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Beslutningsforslag fra EL
  Stop salget af Poul Martin Møllers Vej 1 – 95.
  Bevar betalelige boliger i byen.
  Opfyld den kommunale forpligtelse til at huse husvilde og andre boligtrængende
   
  Det følger af salgsmateriale fra Colliers (vedlagt), at 88 unikke kommunalt ejede boliger på Poul Martin Møllers Vej er sat til salg. Boligerne har en central og attraktiv beliggenhed. En evt. privat køber vil med garanti kunne spinde guld (det siges at Blackstone / Kereby har budt) på udlejning eller videresalg. Dermed vil et salg også kunne indbringe kommunen lidt guld til kistebunden, til investeringer eller til at dække de mange huller i kommunens kasse.
   
  I Enhedslisten mener vi ikke, at der skal spindes guld på menneskers bolig. At bo er en menneskeret.
   
  Kommunen skal medvirke til at stoppe boligspekulation. Ikke tilskynde til det, som ved at sælge kommunale boliger til private investorer eller kapitalfonde. Dette guld kommer jo til at blive betalt af kommende lejere. Boligerne vil på sigt blive for de rige og skubbe de "mindrebemidlede" og husvilde, som boligerne oprindelig er bygget til, ud af midtbyen. Fattige, socialt udsatte, hjemløse, aparte borgere og familier overlades til egen skæbne og til de almene boligorganisationers omsorg.
   
  Et salg vil medvirke til at midtbyens beboersammensætning strømlines yderligere (i dag er mere end 50 % i alderen 20 – 29 år), så kun de, der kan betale høje huslejer eller betale en ejerbolig, kan bo her. Farvel mangfoldighed og borgmesterens "blandet by" i Midtbyen. Men det er måske kun i Gellerup og Bispehaven at borgmesteren ønsker befolkningen "blandet"? Enhedslisten mener, at byrådet med sine beslutninger skal medvirke til, at det er muligt for alle at bo i hele byen og at Århus bliver en mangfoldig by.
   
  Salget har ikke hjemmel i nogen beslutninger i byrådet.
  Iflg. artikel i Stiften den 15. november 2019 (vedlagt) så henviser forvaltningen til byrådsbeslutning i 2007 om at kommunale ejendomme der ikke bruges til kommunale formål sættes til salg, når lejemål og kontrakter udløber.
  Ejendommene er ikke omfattet af beslutningen fra 2007, da ejendommene udlejes til boliger, hvor beboere har lejekontrakter, der ikke udløber og da udlejning af boliger tjener et kommunalt formål. Salget er derfor uden hjemmel i en byrådsbeslutning. Udsalget skal stoppe.
   
  Kommunen har pligt til at sikre bolig til forskellige målgrupper som handicappede og husvilde borgere.
  Det fremgår at Serviceloven, at kommunen er forpligtet til at sørge for betalelige, midlertidige såvel som varige boliger til enlige og familier med sociale problemer, handicaps, husvilde, hjemløse, syge, sære m.fl. Der er i den grad brug for kommunale boliger til de formål, herunder de 88 boliger på Poul Martin Møllers Vej. At nedlægge dem, som kommunale og sælge til privat spekulation, er at læsse yderligere sociale opgaver over på Almene Boligorganisationer. For hvem skal ellers huse det kraftigt stigende antal hjemløse og socialt udsatte med behov for bolig? Hvordan vil kommunen ellers opfylde sine visioner om "housing first"?. Skal flere hjemløse og socialt udsatte ind foran i køen i boligorganisationerne, skubber de flere af boligorganisationens medlemmer ned på ventelisten. Boligområdet kan være i fare for at komme på "ghetto"- eller "forebyggelses "listen, hvor konsekvensen kan være at byrådsflertallet påbyder boliger nedrevet. Dermed vil der være endnu færre betalelige boliger.
   
  Det er hul i hovedet at sælge kommunale boliger.
   
  Indstilling:
  Byrådet beslutter at
  1. kommunale ejendomme, der udlejes til boliger bevares som kommunalt ejede
  2. salget af Poul Martin Møllers Vej 1-95 stoppes
  3. social- og beskæftigelsesudvalget drøfter, om der skal ske ændringer i forvaltningen af udlejning af kommunale boliger, og fremkommer i så fald med indstilling til byrådet herom.


   Det ønskes i forbindelse med byrådsbehandlingen skriftligt belyst, om boligerne kommer de målgrupper, som kommunen har forpligtelser til at huse, midlertidigt og varigt, til gavn eller er det helt andre mennesker, der bor der? 

   Der ønskes et overblik over, hvor kommunens boliger ligger. Hvor store er boligerne og hvilken stand er de i?

   Er der udgifter for kommunen forbundet med udlejningen af dem eller løber det rundt?

   Huslejens størrelse og hvilke betingelser er knyttet til lejemålet?

   Hvordan opnår en borger en bolig i kommunens ejendomme?

   Hvem administrerer evt. venteliste?

  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  27-04-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Udvalget afsluttede drøftelserne om skovbørnehavens kørsel gennem busgaden uden flertal for, at der gives dispensation til, at børnehaven må køre igennem gaden.
  Sagens forløb
  27-04-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget afsluttede drøftelserne om skovbørnehavens kørsel gennem busgaden uden flertal for, at der gives dispensation til, at børnehaven må køre igennem gaden.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Rådmanden orienterede kort om et punkt til næste mødes dagsorden.
  Sagens forløb
  27-04-2020 Teknisk Udvalg
  Rådmanden orienterede kort om et punkt til næste mødes dagsorden.

  Dialogmøde - Klima og grøn omstilling i et borgerperspektiv

  Beslutning
  Dialogmødet blev afholdt.
  Sagens forløb
  27-04-2020 Teknisk Udvalg
  Dialogmødet blev afholdt.

  Bilag