Vælg

Referat Teknisk Udvalg 06-05-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Hotel og restaurant - Nørre Alle 72-74

  Beslutning
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen tog forbehold med henblik på drøftelse i gruppen.
   
   
  Ansøgning om at opføre bebyggelse i fem etager med restaurant/hotelcafé i stueetagen og 16 hotelværelser i de øvrige etager.
  Resumé
  Der er ansøgt om at opføre bebyggelse i fem etager med restaurant/hotelcafé i stueetagen og hotelværelser i de øvrige etager på ejendommene Nørre Alle 72-74.
   
  Ejendommene består i dag af et dobbelthus, der har bevaringsværdier på henholdsvis 5 og 6.
   
  Byggeriet er omfattet af lokalplan 591, der blandet andet har som formål, at ny bebyggelse opføres så der opnås en arkitektonisk og miljømæssig tilfredsstillende helhedsvirkning i området.
   
  Byggeriet fraviger kommuneplanens bestemmelse om husdybde, da bebyggelsens stueplan næsten udfylder matriklen.
   
  En partshøring har medført en række indsigelser om især parkeringsforhold, skygge- og indbliksgener, og at byggeriet ikke er tilpasset gaden og området.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet ikke medfører væsentlige indbliksgener eller skyggegener, og at det er tilpasset både gaden og området.
   
  I Aarhus Kommunes strategi for hoteludvikling er det et pejlemærke at fordoble antal overnatninger i 2025. Strategien forudsætter en løbende kapacitetsudvidelse.
  Indstilling
  Det indstilles:
  1) at byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  19-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. marts 2020.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad, Keld Hvalsø og Mette Skautrup tog forbehold.
  Forslag fra Kulturmiljørådet om mere lukket bebyggelse belyses til Byrådsbehandlingen. Strategi for Hoteludvikling, som der henvises til i indstillingen lægges på dagsordenen.

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. april 2020.
  06-05-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen tog forbehold med henblik på drøftelse i gruppen.
   
   

  Bilag

  Lokalplan 1110, Boliger ved Sandgravvej 3-5 og Skovvejen 53 Aarhus C - Endelig

  Beslutning
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen tog forbehold med henblik på drøftelse i gruppen.
   
   
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1110, Boliger ved Sandgravvej 3-5 og Skovvejen 53, Aarhus C.
   

  Resumé
  Lokalplanen gælder for et område beliggende i Skovvejskvarteret i bydelen Trøjborg ved Sandgravvej. Lokalplanområdet, der er ca. 1.200 m2 stort, var ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. Grundejer har anmodet om udarbejdelse af lokalplanen.
   
  Formålet med lokalplanen er, at bebyggelsen tilpasser sig terrænet og den omkringliggende bebyggelse. Det har samtidig været vigtigt, at den nye bebyggelse forholder sig til kulturmiljøet i Skovvejskvarteret, og at byens udvikling fortsat kan aflæses i den historiske kystskrænt.
   
  Lokalplanen giver mulighed for at etablere en boligbebyggelse med etageboliger og rækkehuse inden for området. Samlet set gives der mulighed for at etablere et etageareal på 2.000 m2 ekskl. kælder inden for området, svarende til ca. 24 boliger. Eksisterende bebyggelse nedrives, herunder den bevaringsværdige bygning Sandgravvej 3-5.
   
  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
   
  I høringsperioden er modtaget i alt 18 høringssvar. Teknik og Miljø indstiller, at høringssvarene giver anledning til en ændring i planforslaget vedr. afskærmende hegnsbeplantning.
  Indstilling
  At 1)     forslag til lokalplan nr. 1110 vedtages endeligt, med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.4,
   
  At 2)     høringssvar besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.3.
   
  Sagens forløb
  19-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
   

  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. marts 2020.
  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø kan ikke tiltræde.

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. april 2020.
  06-05-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen tog forbehold med henblik på drøftelse i gruppen.
   
   

  Bilag

  Forslag fra EL om stop salget af Poul Martin Møllers Vej 1-95

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Beslutningsforslag fra EL
  Stop salget af Poul Martin Møllers Vej 1 – 95.
  Bevar betalelige boliger i byen.
  Opfyld den kommunale forpligtelse til at huse husvilde og andre boligtrængende
   
  Det følger af salgsmateriale fra Colliers (vedlagt), at 88 unikke kommunalt ejede boliger på Poul Martin Møllers Vej er sat til salg. Boligerne har en central og attraktiv beliggenhed. En evt. privat køber vil med garanti kunne spinde guld (det siges at Blackstone / Kereby har budt) på udlejning eller videresalg. Dermed vil et salg også kunne indbringe kommunen lidt guld til kistebunden, til investeringer eller til at dække de mange huller i kommunens kasse.
   
  I Enhedslisten mener vi ikke, at der skal spindes guld på menneskers bolig. At bo er en menneskeret.
   
  Kommunen skal medvirke til at stoppe boligspekulation. Ikke tilskynde til det, som ved at sælge kommunale boliger til private investorer eller kapitalfonde. Dette guld kommer jo til at blive betalt af kommende lejere. Boligerne vil på sigt blive for de rige og skubbe de "mindrebemidlede" og husvilde, som boligerne oprindelig er bygget til, ud af midtbyen. Fattige, socialt udsatte, hjemløse, aparte borgere og familier overlades til egen skæbne og til de almene boligorganisationers omsorg.
   
  Et salg vil medvirke til at midtbyens beboersammensætning strømlines yderligere (i dag er mere end 50 % i alderen 20 – 29 år), så kun de, der kan betale høje huslejer eller betale en ejerbolig, kan bo her. Farvel mangfoldighed og borgmesterens "blandet by" i Midtbyen. Men det er måske kun i Gellerup og Bispehaven at borgmesteren ønsker befolkningen "blandet"? Enhedslisten mener, at byrådet med sine beslutninger skal medvirke til, at det er muligt for alle at bo i hele byen og at Århus bliver en mangfoldig by.
   
  Salget har ikke hjemmel i nogen beslutninger i byrådet.
  Iflg. artikel i Stiften den 15. november 2019 (vedlagt) så henviser forvaltningen til byrådsbeslutning i 2007 om at kommunale ejendomme der ikke bruges til kommunale formål sættes til salg, når lejemål og kontrakter udløber.
  Ejendommene er ikke omfattet af beslutningen fra 2007, da ejendommene udlejes til boliger, hvor beboere har lejekontrakter, der ikke udløber og da udlejning af boliger tjener et kommunalt formål. Salget er derfor uden hjemmel i en byrådsbeslutning. Udsalget skal stoppe.
   
  Kommunen har pligt til at sikre bolig til forskellige målgrupper som handicappede og husvilde borgere.
  Det fremgår at Serviceloven, at kommunen er forpligtet til at sørge for betalelige, midlertidige såvel som varige boliger til enlige og familier med sociale problemer, handicaps, husvilde, hjemløse, syge, sære m.fl. Der er i den grad brug for kommunale boliger til de formål, herunder de 88 boliger på Poul Martin Møllers Vej. At nedlægge dem, som kommunale og sælge til privat spekulation, er at læsse yderligere sociale opgaver over på Almene Boligorganisationer. For hvem skal ellers huse det kraftigt stigende antal hjemløse og socialt udsatte med behov for bolig? Hvordan vil kommunen ellers opfylde sine visioner om "housing first"?. Skal flere hjemløse og socialt udsatte ind foran i køen i boligorganisationerne, skubber de flere af boligorganisationens medlemmer ned på ventelisten. Boligområdet kan være i fare for at komme på "ghetto"- eller "forebyggelses "listen, hvor konsekvensen kan være at byrådsflertallet påbyder boliger nedrevet. Dermed vil der være endnu færre betalelige boliger.
   
  Det er hul i hovedet at sælge kommunale boliger.
   
  Indstilling:
  Byrådet beslutter at
  1. kommunale ejendomme, der udlejes til boliger bevares som kommunalt ejede
  2. salget af Poul Martin Møllers Vej 1-95 stoppes
  3. social- og beskæftigelsesudvalget drøfter, om der skal ske ændringer i forvaltningen af udlejning af kommunale boliger, og fremkommer i så fald med indstilling til byrådet herom.


   Det ønskes i forbindelse med byrådsbehandlingen skriftligt belyst, om boligerne kommer de målgrupper, som kommunen har forpligtelser til at huse, midlertidigt og varigt, til gavn eller er det helt andre mennesker, der bor der? 

   Der ønskes et overblik over, hvor kommunens boliger ligger. Hvor store er boligerne og hvilken stand er de i?

   Er der udgifter for kommunen forbundet med udlejningen af dem eller løber det rundt?

   Huslejens størrelse og hvilke betingelser er knyttet til lejemålet?

   Hvordan opnår en borger en bolig i kommunens ejendomme?

   Hvem administrerer evt. venteliste?

  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  27-04-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  06-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  Bilag

  Regnskab 2019

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  Bilag

  Budget 2021

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  Bilag

  Anlægsplan 2024-2033

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  Bilag

  Budgetmål 2021-2024

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  Bilag

  Opsamling på forårets dialogmøder

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.