Vælg

Referat Teknisk Udvalg 25-05-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Lokalplaner på vej

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om lp 1094 – forslag (C-proces).
  Sagens forløb
  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen orienterede om lp 1094 – forslag (C-proces).

  Bilag

  Etablering af etageboligbebyggelse på Marstrandsgade 15b

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Ansøgning om at opføre en boligbebyggelse i fem etager i baggården – fire etager til bolig samt en tagterrasse på den femte etage.
  Resumé
  Der er ansøgt om tilladelse til at opføre en etageboligbebyggelse på Marstrandsgade 15b med otte boliger i fem etager til erstatning for det eksisterende baghus i 2½ etage, som nedrives.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har væsentlig politisk interesse på grund af byggeriets omfang og beliggenhed og på grund af indsigelserne i høringen. Ligesom projektet fraviger kommuneplanens krav om bygningens dybde samt kravet om, at bebyggelse som hovedregel skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelse.
   
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens anvendelse og etageantal samt kommuneplanens krav om opholdsareal på mindst 30 %.
   
  I indsigelserne fra de omkringboende peges der hovedsageligt på indbliksgener, skyggegener, udsigtsforhold, bebyggelsens omfang, karakter og adgangsforhold.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har høj kvalitet, er tilpasset arkitektonisk, og at skygge- og indbliksgener ikke ligger udover det forventelige i den tæt bebyggede midtby.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  16-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. marts 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, rådmand Jette Skive, Lone Hindø og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
  11-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Oversigtskort

  Bilag 2: Tegningsmateriale

  Bilag 3: Skyggediagram

  Bilag 4: Indsigelser

  Bilag 5: Ansøgers kommentarer til indsigelserne

  Bilag 6: Dataark helhedsvurdering

  Byrådsdebat

  Notat MTM 04.05.2020

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A99 Marstrandsgade 15B Visualisering. Nybygning set i fugleperspektiv fra Domhuset

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A98 Marstrandsgade 15B Visualisering Nybygning set i fugleperspektiv fra Musikhuset

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A34 Marstrandsgade 15B Facader mod Aros Allé

  Foretræde Birgitte Hansen

  Foretræde Andelsboligforeningen Marstrandsgade 9-11 v/Peter Andersen

  Notat MTM 20.05.2020

  Bilag 1 til notat: Fremsendelsesbrev

  Bilag 2 til notat: Visualisering

  Bilag 3 til notat: Visualisering

  Bemærkninger fra Stadsarkitekten (eftersendt 25.05.2020)

  Forslag fra EL om forlængelse af kontrakten med City Sleep-in i 10 år

  Beslutning
  Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde forslaget.
   
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha og Jan Ravn Christensen kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   
  Beslutningsforslag fra EL
  City Sleep-in er en del af det århusianske kulturmiljø og har været det i mange år. Virksomheden drives med succes, løfter et stort socialt ansvar og bidrager til det det Århus vi kender og elsker. Det er vigtigt for Århus at vi også i fremtiden kan have små tilbud til unge og mennesker uden stor økonomiskformåen der gerne vil besøge vores by.
  Hvis City sleep-in skal udvikles, skal de have en forlængelse af en vis årrække og ikke bare forlænges med et par år ad gangen. Derfor skal City Sleep-in have et perspektiv, der gør at en god virksomhed, kan udvikles til fortsat at være til gavn for Århus og de mange vi gerne for en kortere stund vil dele vores by med.
   
  Bilag
  • Brev til Aarhus Byråd fra City Sleep-in
  • Artikel fra Stiften 

  Sagens forløb
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde forslaget.
   
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha og Jan Ravn Christensen kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  Bilag

  Orientering om mobilitet i helhedsplanlægning for Banegårds-kvarteret

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om mobiliteten i helhedsplanlægningen for Banegårdskvarteret, og om det forudsætningsgrundlag for mobilitet, der er sendt til Byrådets behandling. Endvidere blev udvalget orienteret om sagens videre proces.
  Endelig blev det pointeret fra forvaltningen, at det fremlagte er en form for midtvejs stillingtagen til, om forvaltningen er på rette vej i planlægningen, inden Helhedsplanen fremlægges for Byrådet senere på året.
  Sagens forløb
  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen orienterede om mobiliteten i helhedsplanlægningen for Banegårdskvarteret, og om det forudsætningsgrundlag for mobilitet, der er sendt til Byrådets behandling. Endvidere blev udvalget orienteret om sagens videre proces.
  Endelig blev det pointeret fra forvaltningen, at det fremlagte er en form for midtvejs stillingtagen til, om forvaltningen er på rette vej i planlægningen, inden Helhedsplanen fremlægges for Byrådet senere på året.

  Bilag

  Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2020 – 2023

  Beslutning
  Forvaltningen eftersender dagens præsentation.
  Udvalget bad om, at processen omkring en ny skolevejsanalyse tages op i udvalget efter sommerferien.
  Sagens forløb
  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen eftersender dagens præsentation.
  Udvalget bad om, at processen omkring en ny skolevejsanalyse tages op i udvalget efter sommerferien.

  Bilag

  MTM’s bidrag til øget anlægsaktivitet for at afbøde krise

  Beslutning
  Forvaltningen uddybede kort det fremsendte notat.
  Sagens forløb
  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen uddybede kort det fremsendte notat.

  Bilag

  Genbesættelse af Stadsarkitekt-funktionen

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om, at Stadsarkitektens åremål udløber ved årsskiftet og ikke kan forlænges yderligere.
  Forvaltningen præsenterede i den anledning baggrunden for funktionen med en Stadsarkitekt og orienterede om, hvordan øvrige store danske byer arbejder med Stadsarkitekten.
  Udvalget drøftede herefter rammerne for Stadsarkitektens funktion.
  Forvaltningen eftersender dagens præsentation til udvalgets medlemmer.
  Sagens forløb
  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om, at Stadsarkitektens åremål udløber ved årsskiftet og ikke kan forlænges yderligere.
  Forvaltningen præsenterede i den anledning baggrunden for funktionen med en Stadsarkitekt og orienterede om, hvordan øvrige store danske byer arbejder med Stadsarkitekten.
  Udvalget drøftede herefter rammerne for Stadsarkitektens funktion.
  Forvaltningen eftersender dagens præsentation til udvalgets medlemmer.

  Bilag

  Opsamling på forårets dialogmøder

  Beslutning
  Udvalget samlede op på forårets dialogmøder og bad om et notat om legepladser for voksne.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget samlede op på forårets dialogmøder og bad om et notat om legepladser for voksne.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Intet at bemærke.
  Sagens forløb
  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Intet at bemærke.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet at bemærke.
  Sagens forløb
  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Intet at bemærke.