Vælg

Referat Teknisk Udvalg 03-06-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Lokalplan 1114, Boliger og erhverv ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg – Forslag

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med bemærkning om, at der ønskes arbejdet med mulighederne for etablering af almenboliger i lokalplansområdet.
   
   
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1114 - Boliger og erhverv ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg, og tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanområdet ligger i byzone i den nordlige del af byen, er omtrent 2,6 ha stort og privat ejet.
   
  Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er en henvendelse fra en privat bygherre, som ønsker at udvikle området.
   
  Lokalplanen giver i delområde I mulighed for at etablere et torv, der skal understøtte bylivet. Omkring torvet etableres en dagligvarebutik, erhverv, syv etageboliger og otte rækkehuse. I delområde II etableres cirka 100 etageboliger i bebyggelse i op til tre etager. Stiforbindelsen til Solbjerg Skov bliver styrket.
   
  Lokalplanen er i overensstemmelse med målsætningerne i Kommuneplan 2017 om byvækst. Kommuneplanen peger således på muligheden for fortætning omkring centerområdet i Solbjerg, hvor arealerne skal udnyttes bedre med henblik på at give området et kvalitativt løft og sikre et varieret bysamfund. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammedelen i Kommuneplan 2017 og ledsages af et forslag til kommuneplantillæg.
  Forslaget til lokalplanen ledsages desuden af en udbygningsaftale med tre emner.
   
  I december 2019 blev forslag til ændring af kommuneplanens rammer sendt i forudgående offentlig høring. Der indkom 15 svar, heraf tre fra foreninger, 10 fra privatpersoner og to fra myndigheder. Svarene repræsenterer i alt 27 husstande. Høringssvarene udtrykker blandt andet ønske om, at nyt byggeri indpasser sig i det eksisterende miljø og ikke bliver højere end tre etager.
  Indstilling
  Det indstilles,
   
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1114 godkendes til offentlig fremlæggelse,
   
  At 2) forslag til Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse, og
   
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse.
  Sagens forløb
  30-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  04-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. april 2020.
   
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
   
  Til Byrådsmødet beskrives grundlaget for vurderingen af, at der ikke er behov for almene boliger i lokalplanområdet.

  13-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. maj 2020.
  03-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med bemærkning om, at der ønskes arbejdet med mulighederne for etablering af almenboliger i lokalplansområdet.
   
   

  Bilag

  Temaplan om detailhandel

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
   
  Endelig vedtagelse af Temaplan om detailhandel. Tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Temaplanen om detailhandel er en af de temaplaner, der indgår i Kommuneplan 2021, og er en opfølgning på den ændring af planlovens detailhandelsbestemmelser, Folketinget vedtog i 2017.
   
  Med temaplanen ændres der på hovedstrukturteksten, der indeholder retningslinjerne om detailhandel og på de konkrete rammer.
   
  Temaplanen følger langt overvejende kun op på de konkrete emner, der indgik i lovændringen:
   
  Planen muliggør dagligvarebutikker på op til 5.000 m2 i City og bydelscentre i lokalsamfund på over 15.000 indbyggere. I de samme områder muliggøres udvalgsvarebutikker på op til 5.000 m2. I City muliggøres en særskilt planlægning for butikker på over 5.000 m2. Det mulige butiksareal for enkeltstående dagligvarebutikker og dagligvarebutikker i lokalcentre hæves til 1.200 m2.
   
  Der foreslås ikke udvidelse af aflastningscentre, men der fastlægges ud fra et fleksibilitetshensyn et maksimalt butiksareal på 10.000 m2, så eksisterende butikker i sammenhængende bygninger vil kunne sammenlægges. Der er kun beskeden restrummelighed i aflastningscentrene.
   
  Muligheden for salg i forbindelse med showroom tilknyttes alene produktions- og håndværkervirksomheder. Dette underbygges ved at justere på retningslinjerne, så det præciseres, at der kun kan ske direkte salg af egne produkter fra e-butikker i tilknytning til produktions- og håndværkervirksomheder.
   
  Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet 16 høringssvar. Det er kun få af høringsbidragene, der forholder sig til de rejste spørgsmål i temaplanforslaget. Ni af høringsbidragene er konkrete placeringsønsker for nye dagligvarebutikker. Størstedelen af ønskerne har være fremsendt ved tidligere lejligheder.
   
  I enkelte af høringsbidragene udtrykkes bekymring for effekten af større butikker.
   
  Det indstilles, at de indkomne høringsbidrag ikke giver anledning til ændringer af temaplanforslaget.
  Indstilling
  At 1) forslag til Temaplan om detailhandel vedtages endeligt.
   
  At 2) de indkomne høringsbidrag besvares, som det fremgår af Bilag 2.
  Sagens forløb
  04-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. april 2020.
  13-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. maj 2020.
  03-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
   

  Bilag

  Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2020 – 2023

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om anlægsprogrammet for trafikal infrastruktur 2020 – 2023 og efterspurgte en læsevejledning til kommende anlægsprogrammer.
  Sagens forløb
  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen eftersender dagens præsentation.
  Udvalget bad om, at processen omkring en ny skolevejsanalyse tages op i udvalget efter sommerferien.

  03-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om anlægsprogrammet for trafikal infrastruktur 2020 – 2023 og efterspurgte en læsevejledning til kommende anlægsprogrammer.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalgsmødet mandag den 08.06 fastholdes trods invitation til borgermøde om Kongelunden, da det falder oveni udvalgsmødet.
  Udvalget blev orienteret om en konkret sag.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalgsmødet mandag den 08.06 fastholdes trods invitation til borgermøde om Kongelunden, da det falder oveni udvalgsmødet.
  Udvalget blev orienteret om en konkret sag.