Vælg

Referat Teknisk Udvalg 17-06-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Ansøgning om landzonetilladelse, Langengevej 143

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Byrådet anmodes om at bemyndige Teknik og Miljø til at give landzonetilladelse til etablering af et jorddepot/rekreativt naturlandskab på Langengevej 143, Risskov.

  Resumé
  Jord.dk ApS har på vegne af ejeren af Langengevej 143 ansøgt om landzonetilladelse til at etablere et jorddepot, som, når det er fyldt op, vil fremstå som et rekreativt naturlandskab.
  Ansøgningen vedrører et landbrugsareal på cirka 1,4 hektar som ligger imellem erhvervsområdet ved IKEA og erhvervsområdet langs Sindalsvej. 
  Etableringen af jorddepotet/det rekreative naturlandskab kræver landzonetilladelse efter planloven § 35, da området er i landzone. Det er Teknik og Miljøs praksis, at der meddeles landzonetilladelse til etablering af jorddepoter, hvis de øvrige hensyn til etableringen er opfyldt.
  Derudover skal anlægget godkendes efter miljøbeskyttelseslovens § 33, da der er tale om anlæg som nyttiggør ikke-farligt affald.
  Da størrelsen af jorddepotet/det rekreative naturlandskab overstiger sædvanlig praksis, sendes sagen til behandling i Byrådet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At) Aarhus Byråd bemyndiger Teknik og Miljø til at give den nødvendige landzonetilladelse.
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18.maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. maj 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  17-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Banegårdskvarteret – mobilitetssystem

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Forudsætningsgrundlag for mobilitetssystemet i forbindelse med helhedsplanlægningen for Banegårdskvarteret.
  Resumé
  Indstillingen omhandler det forudsætningsgrundlag for mobilitetssystemet i området, der skal indgå i helhedsplanlægningen for Banegårdskvarteret.
  Helhedsplanen bliver det samlende grundlag for den videre byudvikling i området. Forudsætningsgrundlaget udstikker rammerne for, hvordan de enkelte mobilitetsformer skal prioriteres og indpasses i området og det samlede mobilitetssystem. Gennem en samlende mobilitetsplanlægning vil området blive konsolideret og udviklet som det centrale mobilitetsknudepunkt i Aarhus.
  Et centralt element i helhedsplanen er placering af en ny busterminal. Her anbefales det, at en ny busterminal placeres på Rutebilstationsgrunden.
  Forudsætningsgrundlaget for mobilitetssystemet vil blive indarbejdet i det forslag til helhedsplan for Banegårdskvarteret, som Teknik og Miljø senere i 2020 vil fremlægge for byrådet med henblik på en efterfølgende offentlig høring.
  Forudsætningsgrundlaget indgår også i andre byudviklingsopgaver, herunder arbejdet med en eventuel overdækning og byudvikling over Banegraven.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)  forudsætningsgrundlag for mobilitetssystemet i Banegårdskvarteret, som vist i bilag 1, indgår som grundlag i helhedsplanlægning for Banegårdskvarteret og i andre relevante byudviklingsopgaver.
  At 2)  der i helhedsplanen for Banegårdskvarteret arbejdes videre med en placering af ny busterminal på Rutebilstationsgrunden, beskrevet i bilag 3.
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. maj 2020.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold. 
  Det blev præciseret, at der er tale om et forudsætningsnotat, som skal danne rammen for det videre arbejde frem mod indstilling om overdækning og indstilling om helhedsplan for Banegårdsområdet, som kommer senere på året.
  Der blev rejst en række spørgsmål, som indgår i det videre arbejde – herunder hvordan potentialet i Banegårdspladsen bedst kan udnyttes rekreativt, muligheder for i højere grad at ”vende busserne” udenfor Bymidten, og mulighederne for at lave busterminal øst for banegården. Det blev understreget, at det er en kompleks sag, som Byrådet og offentligheden får mulighed for at forholde sig til flere gange i takt med at planlægningen skrider frem. Der udarbejdes til Byrådsbehandlingen et notat om muligheden for placering øst for banegården.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  17-06-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Fællesforetræde vedrørende Rolighedsvej

  Beslutning
  Forvaltningen udarbejder et nyt mødekoncept til præsentation for udvalget på baggrund af udvalgets bemærkninger.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen udarbejder et nyt mødekoncept til præsentation for udvalget på baggrund af udvalgets bemærkninger.

  Bilag

  Lokalplan 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8 - Forslag

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Udvalget fremsender spørgsmål til forvaltningens besvarelse inden næste udvalgsbehandling.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8, samt Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8. Lokalplanen gælder for et område ved Europaplads og Mindegade i Aarhus Midtby.
  Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 2.900 m2 og var ved planens udarbejdelse privatejet og beliggende i byzone.
  Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra en privat ejer om at muliggøre, at lokalplanplanområdet kan anvendes til cityformål og mulighed for fortætning med etagebebyggelse, der rummer kontor­virksomhed, liberale erhverv, butikker, restauranter og lignende med tilhørende opholdsarealer på tage og fællesfaciliteter såsom parkeringskælder.
  Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der regulerer omfang og placering af bebyggelse, bl.a. ved angivelse af maksimalt etageareal og ved udlæg af byggefelter. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser om bevaring af forhuset på Mindegade 10 og giver mulighed nedrivning af Mindegade 12A.
  Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 16.820 m² og den maksimale højde er fastsat til 40 m med mulighed for op til 9 etager samt tagterrasse.
  Der er i forbindelse med formgivningen af projektet arbejdet med tilpasning til eksisterende bebyggelse og i særlig grad til kulturmiljøet i Mindegade.
  Lokalplanen for området er i overensstemmelse med kommuneplanens samlede strategi for byudvikling, herunder at skabe mulighed for attraktive arbejdspladser centralt placeret i byen og samtidigt skabe byliv med bylivsskabende aktiviteter i stueetagen. Lokalplanen er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer for området og afgrænsning i forhold til høje huse. Der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  Der har været gennemført en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen forud for lokalplanlægningen, hvori der er indkommet i alt 9 høringssvar. Høringssvarene er taget med i den efterfølgende bearbejdning af projektet og det tilhørende lokalplanforslag.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8, godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det det fremgår af indstillingens afsnit 5.3 og bilag 5.
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. maj 2020.
  Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  Udvalget fremsender spørgsmål til forvaltningens besvarelse inden næste udvalgsbehandling.

  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1128, Tivoli Friheden - Forslag

  Beslutning
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det forventes, at Tivoli Friheden forpligter sig til at indgå i Kongelundsprojektet for så vidt angår bidrag til investeringer i løsninger, der skal afhjælpe trafikale udfordringer i området.
   
  Peter Hegner Bonfils tog forbehold med henblik på drøftelse i gruppen.
   
   
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1128 Tivoli Friheden og Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017 samt forslag til udbygningsaftale.
  Resumé
  Lokalplan 1128 gælder for Tivoli Friheden. Området er afgrænset af vejene Skovbrynet, Stadion Allé og Havreballe Skovvej.
  Området, der er ca. 77.900 m² stort, er privat ejet og beliggende i byzone.
  Udarbejdelse af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra Tivoli Friheden.
  Lokalplanens overordnede formål er at forny plangrundlaget for Tivoli Friheden med henblik på at sikre gode betingelser for fortsat at kunne drive en forlystelsespark. Herunder er formålet med lokalplanen at sikre gode rammer for afholdelse af events ved at muliggøre etablering af en ny udendørs scene med forbedrede rammer for publikum samt opføre en bygning, der bl.a. rummer et indendørs koncerthus.
  Det er dertil formålet med lokalplanen at omdisponere parkens indretning med vandløb, beplantning og høje attraktioner. Der er udarbejdet et forslag til udbygningsaftale – bilag 3.
  Der er også udarbejdet et forslag til brugsaftale – se afsnit 5.4.
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer, hvorfor der i perioden d. 12. december 2019 til d. 9. januar 2020 er gennemført en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen for Tivoli Frihedens udviklingsmuligheder – bilag 4. Der blev afgivet 49 høringssvar. Temaerne fra høringssvarene har været behandlet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1128 godkendes til offentlig fremlæggelse
  At 2) forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse
  At 5) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det fremgår af indstillingens afsnit 5.5
  At 6) Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til at indgå en brugsaftale med Tivoli Friheden A/S
  Sagens forløb
  04-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. juni 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Der udarbejdes notat med tidsforløbet frem til nu til byrådsbehandlingen.
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det forventes, at Tivoli Friheden forpligter sig til at indgå i Kongelundsprojektet for så vidt angår bidrag til investeringer i løsninger, der skal afhjælpe trafikale udfordringer i området.
   
  Peter Hegner Bonfils tog forbehold med henblik på drøftelse i gruppen.
   
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Sagen om reklamepladsen på Viby Torv drøftes på et kommende udvalgsmøde.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen om reklamepladsen på Viby Torv drøftes på et kommende udvalgsmøde.