Vælg

Referat Teknisk Udvalg 22-06-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Lokalplaner på vej

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om Helhedsplan og Kommuneplantillæg nr. 60, Ø-gadekvarteret, Kvartererne i kvarteret – Forslag.
  Sagens forløb
  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen orienterede om Helhedsplan og Kommuneplantillæg nr. 60, Ø-gadekvarteret, Kvartererne i kvarteret – Forslag.

  Bilag

  Lokalplan 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8 - Forslag

  Beslutning
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen, Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen med henvisning til den eksisterende højhuspolitiks udelukkelse af højhuse i det område og de overvejelser der lå til grund for den udelukkelse.
   
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8, samt Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8. Lokalplanen gælder for et område ved Europaplads og Mindegade i Aarhus Midtby.
  Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 2.900 m2 og var ved planens udarbejdelse privatejet og beliggende i byzone.
  Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra en privat ejer om at muliggøre, at lokalplanplanområdet kan anvendes til cityformål og mulighed for fortætning med etagebebyggelse, der rummer kontor­virksomhed, liberale erhverv, butikker, restauranter og lignende med tilhørende opholdsarealer på tage og fællesfaciliteter såsom parkeringskælder.
  Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der regulerer omfang og placering af bebyggelse, bl.a. ved angivelse af maksimalt etageareal og ved udlæg af byggefelter. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser om bevaring af forhuset på Mindegade 10 og giver mulighed nedrivning af Mindegade 12A.
  Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 16.820 m² og den maksimale højde er fastsat til 40 m med mulighed for op til 9 etager samt tagterrasse.
  Der er i forbindelse med formgivningen af projektet arbejdet med tilpasning til eksisterende bebyggelse og i særlig grad til kulturmiljøet i Mindegade.
  Lokalplanen for området er i overensstemmelse med kommuneplanens samlede strategi for byudvikling, herunder at skabe mulighed for attraktive arbejdspladser centralt placeret i byen og samtidigt skabe byliv med bylivsskabende aktiviteter i stueetagen. Lokalplanen er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer for området og afgrænsning i forhold til høje huse. Der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  Der har været gennemført en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen forud for lokalplanlægningen, hvori der er indkommet i alt 9 høringssvar. Høringssvarene er taget med i den efterfølgende bearbejdning af projektet og det tilhørende lokalplanforslag.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8, godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det det fremgår af indstillingens afsnit 5.3 og bilag 5.
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. maj 2020.
  Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  Udvalget fremsender spørgsmål til forvaltningens besvarelse inden næste udvalgsbehandling.

  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen, Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen med henvisning til den eksisterende højhuspolitiks udelukkelse af højhuse i det område og de overvejelser der lå til grund for den udelukkelse.
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Banegårdskvarteret – mobilitetssystem

  Beslutning
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Jan Ravn Christensen, Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingens At 1) i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha tog forbehold i forhold til indstillingens At 1), da grundlaget for bilag 1 primært er et udtryk for Mobilitetsplanen for midtbyen, som Venstre har stemt imod. Venstre er bekymrede for at lukke for biltrafikken på Park Allé og Banegårdsgade, men er åbne overfor at drøfte fredeliggørelse af Banegårdspladsen.
   
  Udvalget kunne ikke tiltræde indstillingens At 2), men udtrykte ønske om, at der arbejdes videre med at placere en ny busterminal øst for M.P. Bruuns Gade.
   
   
  Forudsætningsgrundlag for mobilitetssystemet i forbindelse med helhedsplanlægningen for Banegårdskvarteret.
  Resumé
  Indstillingen omhandler det forudsætningsgrundlag for mobilitetssystemet i området, der skal indgå i helhedsplanlægningen for Banegårdskvarteret.
  Helhedsplanen bliver det samlende grundlag for den videre byudvikling i området. Forudsætningsgrundlaget udstikker rammerne for, hvordan de enkelte mobilitetsformer skal prioriteres og indpasses i området og det samlede mobilitetssystem. Gennem en samlende mobilitetsplanlægning vil området blive konsolideret og udviklet som det centrale mobilitetsknudepunkt i Aarhus.
  Et centralt element i helhedsplanen er placering af en ny busterminal. Her anbefales det, at en ny busterminal placeres på Rutebilstationsgrunden.
  Forudsætningsgrundlaget for mobilitetssystemet vil blive indarbejdet i det forslag til helhedsplan for Banegårdskvarteret, som Teknik og Miljø senere i 2020 vil fremlægge for byrådet med henblik på en efterfølgende offentlig høring.
  Forudsætningsgrundlaget indgår også i andre byudviklingsopgaver, herunder arbejdet med en eventuel overdækning og byudvikling over Banegraven.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)  forudsætningsgrundlag for mobilitetssystemet i Banegårdskvarteret, som vist i bilag 1, indgår som grundlag i helhedsplanlægning for Banegårdskvarteret og i andre relevante byudviklingsopgaver.
  At 2)  der i helhedsplanen for Banegårdskvarteret arbejdes videre med en placering af ny busterminal på Rutebilstationsgrunden, beskrevet i bilag 3.
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. maj 2020.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold. 
  Det blev præciseret, at der er tale om et forudsætningsnotat, som skal danne rammen for det videre arbejde frem mod indstilling om overdækning og indstilling om helhedsplan for Banegårdsområdet, som kommer senere på året.
  Der blev rejst en række spørgsmål, som indgår i det videre arbejde – herunder hvordan potentialet i Banegårdspladsen bedst kan udnyttes rekreativt, muligheder for i højere grad at ”vende busserne” udenfor Bymidten, og mulighederne for at lave busterminal øst for banegården. Det blev understreget, at det er en kompleks sag, som Byrådet og offentligheden får mulighed for at forholde sig til flere gange i takt med at planlægningen skrider frem. Der udarbejdes til Byrådsbehandlingen et notat om muligheden for placering øst for banegården.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  17-06-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Jan Ravn Christensen, Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingens At 1) i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha tog forbehold i forhold til indstillingens At 1), da grundlaget for bilag 1 primært er et udtryk for Mobilitetsplanen for midtbyen, som Venstre har stemt imod. Venstre er bekymrede for at lukke for biltrafikken på Park Allé og Banegårdsgade, men er åbne overfor at drøfte fredeliggørelse af Banegårdspladsen.
   
  Udvalget kunne ikke tiltræde indstillingens At 2), men udtrykte ønske om, at der arbejdes videre med at placere en ny busterminal øst for M.P. Bruuns Gade.
   
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
   
  Endelig vedtagelse af Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø med tilhørende miljørapport samt anlægsbevilling til en pulje til aktiviteter – herunder en midlertidig bypark.
  Resumé
  Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø (bilag 1) med tilhørende miljørapport (bilag 2) har været fremlagt i offentlig høring i perioden 14. november 2018 til 23. januar 2019.
  Der er modtaget i alt 41 høringssvar. Inden høringsperioden har forvaltningen desuden modtaget henvendelse fra ejeren af Havnens Perle (bilag 4) samt 278 støtteerklæringer.
  Blandt disse høringssvar har høringssvaret fra Fællesrådet for Aarhus Ø givet anledning til en fortløbende dialog med fællesrådet i løbet af 2019. Fremlæggelse af nærværende indstilling har afventet denne dialog.
  På baggrund af dialogen har Fællesrådet for Aarhus Ø fremsendt supplerende høringssvar. Høringssvarene er vedlagt samlet som bilag 3.
  Teknik og Miljøs forslag til besvarelse af de indkomne bemærkninger er vedlagt i sin fulde længde som bilag 5. Derudover er som bilag 6 vedlagt et opsummerende overblik samt resume af forvaltningens bemærkninger.
  Teknik og Miljø anbefaler, at der på baggrund af høringen indarbejdes en ændring i miljørapporten.
  Teknik og Miljø anbefaler desuden under henvisning til de mange høringssvar - herunder fra Fællesrådet - at der i udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø foretages en ændring af udviklingsplanens afsnit vedr. udbud (se nedenfor).
  Endvidere anbefales det, at parkeringsafsnittet side 14 tilrettes i henhold til den gældende parkeringsnorm (se ligeledes nedenfor).
  Af udviklingsplanen fremgår det desuden, at der etableres letbanelinjeføring ud på Aarhus Ø. Det anbefales i denne forbindelse, at det af udviklingsplanen skal fremgå, at dette afhænger af de pågående undersøgelser af højklasset kollektiv trafik, etape 2 (se nedenfor).
  En del af bemærkningerne vil desuden indgå i det efterfølgende arbejde med realisering af udviklingsplanen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø med tilhørende forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes endeligt med de anbefalinger og ændringer, der fremgår af indstillingen samt vedlagte bilag.
  At 2) Bemærkningerne indkommet under den offentlige høring af forslaget besvares som angivet i vedlagte bilag 5.
  At 3) Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre udbud af byggefelter inden for området.
  At 4) Der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til Teknik og Miljø i 2020 til en pulje til aktiviteter i forbindelse med udviklingsplanen – herunder den midlertidige bypark på Pier 2.
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. maj 2020.
  Formulering om almene boliger præciseres.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Forslag til udviklingsplan for Indre Aarhus Ø

  Bilag 2: Miljørapport

  Bilag 3: Kommentarer og bemærkninger indkommet i forbindelse med den offentlige høring – samlet udgave

  Bilag 4: Henvendelse fra Havnens Perle

  Bilag 5: Forslag til besvarelse af de indkomne bemærkninger

  Bilag 6: Opsummerende overblik over de indkomne høringssvar samt resume af forvaltningens bemærkninger

  Bilag 7: Højdeprofiler Indre Aarhus Ø - scenarier

  Bilag 8: Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering

  Bilag 9: Tidligere beslutninger

  Bilag 10: Anlægsbevilling AB-20-202-002

  Bilag 11: Tillægsbevilling T-20-202-002

  Ændringsforslag fra S (tilføjet 10.06.2020)

  Notat MTM 09.06.2020 (eftersendt 10.06.2020)

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 11.06.2020 (eftersendt 19.06.2020)

  Bilag 1 til notat: Vandkvalitet og muligheder for udnyttelse af havnebassinerne (eftersendt 19.06.2020)

  Bilag 2 til notat: Højdeprofiler Indre Aarhus Ø (eftersendt 19.06.2020)

  Bilag 3 til notat: Supplerende scenarie med friholdelse af Hængslet for byggeri (eftersendt 19.06.2020)

  Høring af nyt regulativ for husholdnings – og erhvervsaffald

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
   
  Offentlig høring for regulativ om husholdningsaffald og erhvervsaffald.
  Resumé
  Byrådet besluttede i 2017 at indføre obligatorisk husstandsindsamling af genanvendeligt affald som glas, plast, metal, papir og pap. Med de erfaringer, der er gjort siden, vurderes det hensigtsmæssigt at tilpasse regulativet for husholdningsaffald.
  De væsentligste forslag til regulativændringer er gennemgået under ”Baggrund” i nærværende indstilling. Der henvises desuden til bilag 1, som er udkastet til det tilpassede regulativ.
  AffaldVarme Aarhus blev med virkning fra den 1. januar 2020 omdannet til et kommunalejet aktieselskab. Det gældende regulativ for erhvervsaffald justeres i overensstemmelse hermed, jf. bilag 2. 
  Med denne indstilling søges Byrådets godkendelse af, at regulativerne sendes i fire ugers offentlig høring. Byrådet vil efterfølgende få forelagt regulativerne til endelig vedtagelse på baggrund af høringen.
  Indstilling
  Det indstilles, at:
  At 1) Byrådet sender regulativ for husholdningsaffald i fire ugers offentlig høring.
  At 2) Byrådet sender regulativ for erhvervsaffald i fire ugers offentlig høring.
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. april 2020.
  De lovgivningsmæssige rammer for affaldsområdet drøftes pt. Indstillingen er udarbejdet på basis af de nugældende rammer.
   

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Vision for Store Torv

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om Visionen for Store Torv – Visionsplanen mellem de to kirker med fokus på fortællingen om Aarhus og drømmen om det gode byliv.
   
   
  Sagens forløb
  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om Visionen for Store Torv – Visionsplanen mellem de to kirker med fokus på fortællingen om Aarhus og drømmen om det gode byliv.
   
   

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Intet at bemærke.
   
   
  Sagens forløb
  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Intet at bemærke.
   
   

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.
   
   
  Sagens forløb
  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.
   
   

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalget drøftede sagen om reklameskiltet på Viby Torv.
   
   
  Sagens forløb
  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget drøftede sagen om reklameskiltet på Viby Torv.