Vælg

Referat Teknisk Udvalg 10-08-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Helhedsplan og Kommuneplantillæg nr. 60 for Ø-gadekvarteret - Forslag

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Almaz Mengesha var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   
  Offentlig fremlæggelse af forslag til helhedsplan for Ø-gadekvarteret, kvartererne i kvarteret samt tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Helhedsplanen og kommuneplantillægget gælder for det område af Midtbyen, der betegnes Ø-gadekvarteret.
  Området har en størrelse på ca. 482.000 m2 og ligger i byzone.
  En stor del af området er udpeget som kulturmiljø i Kommuneplan 2017.
  Teknik og Miljø har gennemført en omfattende, tværgående proces som er mundet ud i en helhedsplan, der ledsages af et detaljeret kommuneplantillæg.
  Formålet med helhedsplan og kommuneplantillæg er et mere præcist plangrundlag for lokalplanlægning og byggesagsbehandling samt at gøre det tydeligere for både borgere og udviklere hvilke retningslinjer og muligheder, der er gældende fremover.
  Et mere præcist plangrundlag forventes at begrænse antallet af enkeltsager, der fremsendes til behandling i byrådet samt større effektivitet og mindre ressourceforbrug i sagsbehandlingen af lokalplansager.
  Planen består af to dele; en redegørende del og tillægget med ændringer af de konkrete bygningsregulerende rammebestemmelser samt en opdateret SAVE registrering af alle områdets bygninger.
  Der er gennemført en forudgående offentlig høring om ændringen af Kommuneplanen. Der kom 21 bemærkninger i høringsperioden. Bemærkningerne er indgået som en del af grundlaget for arbejdet med helhedsplanen og kommuneplantillægget.
  Indstilling
  At 1) forslag til Helhedsplan for Ø-gadekvarteret, kvartererne i kvarteret godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.5.
  Sagens forløb
  09-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. maj 2020.
   
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Almaz Mengesha var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1 del 1 Helhedsplan for Ø-gadekvarteret med tilhørende Tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017

  Bilag 1 del 2 Helhedsplan for Ø-gadekvarteret med tilhørende Tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017

  Bilag 1 del 3 Helhedsplan for Ø-gadekvarteret med tilhørende Tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017

  Bilag 2: Høringsmateriale fra den forudgående offentlige høring

  Bilag 3: Bemærkninger fra den forudgående offentlige høring

  Bilag 4: Helhedsplanlægning i Øgaderne. Erfaringsopsamling fra et års samarbejde mellem øgadebeboere og Aarhus Kommune

  Bilag 5: Forslag til besvarelse af bemærkninger fra den forudgående offentlige høring

  Bilag 6: Forslag til besvarelse af bemærkninger fra den forudgående offentlige høring - trafikale forhold

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM, 25.06.20

  Foretræde Beboerforeningen for Sjællandsgadekvarteret

  Foretræde Midtbyens Fællesråd

  Etagebebyggelse på Sølystgade 21, Aarhus C

  Beslutning
  Sagen blev udsat med henblik på foretræde for udvalget.
  Ansøgning om ny etagebebyggelse med 8 boliger på Sølystgade 21, 8000 Aarhus C - Ø-gadekvarteret.
  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre ny etagebebyggelse i 4 etager samt tagterrasse og kælder på Sølystgade 21 i forlængelse af den eksisterende hjørnebebyggelse på grunden. To lave bygninger i et plan nedrives.
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelse om anvendelse til etageboligbebyggelse i maksimalt 5 etager og fastholder karakteren af bebyggelse i facadelinje.
  En høring har medført indsigelser, bl.a. vedrørende tilpasning til gadens og områdets øvrige ejendomme samt skygge- og indbliksgener.
  Teknik og Miljøs vurderer, at det foreslåede byggeri godt kan indpasses på stedet, som i dag rummer et tidstypisk og velbevaret miljø. Nybyggeriet vil være med til at understrege og styrke gadeforløbet og kvarterets karakteristika som helhed.
  Indstilling
  Det indstilles, at
  (1)     Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  23-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. maj 2019.
  Det undersøges, hvordan sagen forholder sig til kommuneplanens krav om opholdsarealer - eventuelt uden for matriklen.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  24-06-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat med henblik på foretræde for udvalget.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Oversigtskort

  Bilag 2: Skitseprojekt inkl. skyggediagram

  Bilag 3: Indsigelser

  Bilag 4: Ansøgers kommentarer til indsigelserne

  Bilag 5: Dataark

  Notat MTM 06.06.2019

  Meningstilkendegivelse, Midtbyens Fællesråd

  Notat MTM 12.06.2019 (tilføjet 12.06.2019)

  Bilag 1 til notat: Udtalelse fra Lokalt Kulturmiljøråd (tilføjet 12.06.2019)

  Bilag 2 til notat: Udtalelse fra Team Kulturmiljø (tilføjet 12.06.2019)

  Byrådsdebat

  Notat MTM 18.06.2019

  Bilag 1 til notat: Oversigt over opholdsarealer

  Foretræde E+N Arkitektur

  Foretræde Dorthe Iversen og Morten Kyndrup

  Foretræde Midtbyen Fællesråd for Latinerkvarteret, Øgaderne og Nørre Stenbro

  Foretræde Beboerforeningen for Sjællandsgadekvarteret

  Foretræde Vibeke Skjøttgaard

  Notat MTM, 30.07.20

  Bilag 1 Tegningsmateriale (dateret februar 2020)

  Bilag 2 Reviderede tegninger efter høringen

  Bilag 3 Indsigelser

  Bilag 4 Ansøgers kommentarer til indsigelserne

  Bilag 5 Udtalelse fra Lokalt Kulturmiljøråd

  Bilag 6 - Dataark

  Belysningsstrategi

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Almaz Mengesha var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   
  Belysningsstrategi for Aarhus Kommune.
  Resumé
  Teknik og Miljø foreslår en ”Belysningsstrategi for Aarhus Kommune”, som beskriver visioner og målsætninger, samt tekniske og designmæssige krav til såvel funktions- og effektbelysning.
  Formålet med en belysningsstrategi for Aarhus Kommune er overordnet at sikre trafiksikkerhed og tryghed. Derudover skal strategien understøtte udviklingen af byens rum, hvor der bl.a. ønskes mere aktivitet i de mørke timer. Belysningsstrategiens tre målsætninger er følgende:
  • Tryghed – Lys skal skabe trafiksikkerhed, tryghed og tilgængelighed i hverdagen.
  • Byliv – Lys skal skabe stemning og identitet ved at fremhæve de særlige karaktertræk i vores kommune og understøtte aktivitet, ophold og rekreation.  
  • Teknik – Lys skal bruges med omtanke for miljø og ressourcer. Vi skal balancere udvikling og drift, for at sikre teknisk velfungerende anlæg.
  Strategien erstatter den tidligere plan fra 2002: ”Overordnet belysningsplan for Århus Kommune”.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender Belysningsstrategien for Aarhus Kommune.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. april 2020
  Muligheder for lokale solcelleanlæg vil blive belyst i forbindelse med klimahandlingsplanen.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Almaz Mengesha var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  Bilag

  Svar på forslag om beskyttelse af vores træer og fritagelse af træer fra valgkamp

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Almaz Mengesha var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   
  Beslutningsforslag fra RV
   
  Det stikker altid lidt i hjertet, når der i hver valgkamp sættes valgplakater op på de mange gamle som helt unge træer, der findes rundt omkring i kommunen. Dette er dog ikke ulovligt, og det fremgår således af vejloven og privatvejloven, at træer godt må benyttes til at hænge valgplakater op i, så længe, der ikke gøres skade på træet.
   
  Dette mener vi dog ikke bliver håndhævet tilstrækkeligt, og vi er især nervøse for den skade, vi risikerer at gøre på vores gamle såvel som helt nyplantede træer.
   
  De gamle træer er desuden enormt vigtige, da de er meget effektive til at lagre CO2 og har stor betydning for biodiversiteten. Vi ser rundt omkring i kommunen, at de gamle træer ikke passes og plejes i overensstemmelse med den ekstra værdi de har for os som CO2 lagre og hjemsted for biodiversitet.
   
  I Radikale ønsker vi derfor at tage de nødvendige skridt for at ’fritage træerne fra valgkampen’, hvad end det skal gøres her i kommunen eller i det relevante ministerium. Derudover ønsker vi, at vi i højere grad sætter handling bag vores flotte ord om at øge biodiversiteten.
   
  Vi foreslår derfor:
  1) Aarhus Kommune vedtager et lokalt forbud om at hænge valgplakater i træer
  eller
  2) Aarhus Kommune indgår i dialog med det relevante ministerium om en lovændring, der forbyder kandidater at ophænge valgplakater i træer
  og
  3) Aarhus kommune laver en handlingsplan for hvordan vi passer, plejer og beskytter de ældre træer i vores kommune - i særlig grad de gamle træer der er placeret i udsatte positioner ud til store indfaldsveje som fx Viborgvej.
   
  Venlig hilsen
  Eva Borchorst Mejnertz og Rabih Azad-Ahmad, Radikale
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Svar på forslag om beskyttelse af træer og fritagelse af træer for valgplakater i forbindelse med valgkamp

  Resumé
  Byrådet vedtog den 22. januar 2020, at Teknik og Miljø skulle udarbejde en indstilling i forhold til forslag fra Det Radikale Venstre om ”beskyttelse af træer og fritagelse af træer for valgplakater i forbindelse med valgkamp”.
  Teknik og Miljø vurderer som udgangspunkt ikke, at vejtræer tager skade af opsætning af valgplakater. Dog skal eksisterende retningslinjer følges, så der udvises forsigtighed, når plakater sættes op og tages ned. Det anbefales imidlertid at partiforeningerne i Aarhus i fællesskab indgår en aftale om, at vejtræer ikke benyttes til valgplakater.
  Teknik og Miljø fremsender medio 2020 en indstilling om en samlet vision for naturen og det grønne i Aarhus Kommune, ”Et grønnere Aarhus”. Hensigten er, at visionen og tilhørende mål og indsatser i de kommende år vil danne rammen for udviklingen af naturen og det grønne i Aarhus Kommune. Udgangspunktet er således, at alle ”grønne indsatser” kobles sammen med denne vision. Det gælder også for indsatsen for beskyttelse af kommunens træer.
  Teknik og Miljø har allerede forskellige velfungerende administrationsgrundlag for beskyttelse og bevarelse af træer langs vejene og i byens grønne områder.
  Teknik og Miljø foreslår, at der med udgangspunkt i Teknik og Miljøs nuværende administrationsgrundlag og visionen ”Et grønnere Aarhus” udarbejdes en vejledning til beskyttelse og bevarelse af træer, som retter sig til både private og offentlige grundejere.
  Det bemærkes, at besvarelsen er blevet forsinket, hvilket skyldes, at emnet har mange faglige forgreninger, som har skullet koordineres på tværs.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Teknik og Miljø udarbejder ”vejledning til beskyttelse og bevarelse af træer” og stiller sig til rådighed for dialog med de øvrige magistratsafdelinger i forhold til at arbejde med beskyttelse og bevarelse af træer.
  At 2) de generelle regler for ophængning af valgplakater fastholdes.
  At 3) partiforeningerne i Aarhus opfordres til at indgå en aftale om, at vejtræer ikke benyttes til plakatophængning.
  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  20-05-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  10-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Byrådssekretariatet i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i Byrådet d. 29. april 2020.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. maj 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Almaz Mengesha var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  Bilag

  Lokalplaner på vej

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om lokalplan 1109 Skytower på Graham Bells Vej, Skejby – Forslag og lokalplan 1122 Boligbebyggelse ved Nørreport, Aarhus C – Forslag.
   
  Sagens forløb
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen orienterede om lokalplan 1109 Skytower på Graham Bells Vej, Skejby – Forslag og lokalplan 1122 Boligbebyggelse ved Nørreport, Aarhus C – Forslag.
   

  Bilag

  Orientering om haveudvidelsen

  Beslutning
  Orienteringen af udvalget blev udsat.
   
  Sagens forløb
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Orienteringen af udvalget blev udsat.
   

  Bilag

  Udvidet fælles foretræde ifm. behandling af lokalplan 1113, Rolighedsvej 16a

  Beslutning
  Udvalget kunne tiltræde, at MTM arbejder videre med et fælles foretræde som beskrevet i notatet.
   
  Sagens forløb
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne tiltræde, at MTM arbejder videre med et fælles foretræde som beskrevet i notatet.
   

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Udvalget drøftede sagen om LED-skærmen på Viby Torv.
   
  Sagens forløb
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget drøftede sagen om LED-skærmen på Viby Torv.
   

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalget drøftede de aktuelle problemer med affald i det offentlige rum, herunder på strande og i parker.
   
  Forvaltningen giver en opdatering på situationen på næste udvalgsmøde. Forvaltningen orienterede udvalget om den aktuelle corona-situation.
   
  Sagens forløb
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget drøftede de aktuelle problemer med affald i det offentlige rum, herunder på strande og i parker.
   
  Forvaltningen giver en opdatering på situationen på næste udvalgsmøde. Forvaltningen orienterede udvalget om den aktuelle corona-situation.