Vælg

Referat Teknisk Udvalg 19-08-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Etagebebyggelse på Sølystgade 21, Aarhus C

  Beslutning
  Sagen blev udsat. Forvaltningen fremsender notat om lignende projekter i området, hvor ansøgeren har modtaget afslag, til udvalget.
  Ansøgning om ny etagebebyggelse med 8 boliger på Sølystgade 21, 8000 Aarhus C - Ø-gadekvarteret.
  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre ny etagebebyggelse i 4 etager samt tagterrasse og kælder på Sølystgade 21 i forlængelse af den eksisterende hjørnebebyggelse på grunden. To lave bygninger i et plan nedrives.
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelse om anvendelse til etageboligbebyggelse i maksimalt 5 etager og fastholder karakteren af bebyggelse i facadelinje.
  En høring har medført indsigelser, bl.a. vedrørende tilpasning til gadens og områdets øvrige ejendomme samt skygge- og indbliksgener.
  Teknik og Miljøs vurderer, at det foreslåede byggeri godt kan indpasses på stedet, som i dag rummer et tidstypisk og velbevaret miljø. Nybyggeriet vil være med til at understrege og styrke gadeforløbet og kvarterets karakteristika som helhed.
  Indstilling
  Det indstilles, at
  (1)     Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  23-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. maj 2019.
  Det undersøges, hvordan sagen forholder sig til kommuneplanens krav om opholdsarealer - eventuelt uden for matriklen.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  24-06-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat med henblik på foretræde for udvalget.
  19-08-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat. Forvaltningen fremsender notat om lignende projekter i området, hvor ansøgeren har modtaget afslag, til udvalget.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Oversigtskort

  Bilag 2: Skitseprojekt inkl. skyggediagram

  Bilag 3: Indsigelser

  Bilag 4: Ansøgers kommentarer til indsigelserne

  Bilag 5: Dataark

  Notat MTM 06.06.2019

  Meningstilkendegivelse, Midtbyens Fællesråd

  Notat MTM 12.06.2019 (tilføjet 12.06.2019)

  Bilag 1 til notat: Udtalelse fra Lokalt Kulturmiljøråd (tilføjet 12.06.2019)

  Bilag 2 til notat: Udtalelse fra Team Kulturmiljø (tilføjet 12.06.2019)

  Byrådsdebat

  Notat MTM 18.06.2019

  Bilag 1 til notat: Oversigt over opholdsarealer

  Foretræde E+N Arkitektur

  Foretræde Dorthe Iversen og Morten Kyndrup

  Foretræde Midtbyen Fællesråd for Latinerkvarteret, Øgaderne og Nørre Stenbro

  Foretræde Beboerforeningen for Sjællandsgadekvarteret

  Foretræde Vibeke Skjøttgaard

  Notat MTM, 30.07.20

  Bilag 1 Tegningsmateriale (dateret februar 2020)

  Bilag 2 Reviderede tegninger efter høringen

  Bilag 3 Indsigelser

  Bilag 4 Ansøgers kommentarer til indsigelserne

  Bilag 5 Udtalelse fra Lokalt Kulturmiljøråd

  Bilag 6 - Dataark

  Foretræde Midtbyens Fællesråd

  Foretræde Dorthe Iversen og Morten Kyndrup

  Foretræde Vibeke Skjøttgaard

  Foretræde Jette Harboe

  Foretræde Kirsten Skov

  Foretræde Poul Gregersen

  Rutebilstationen og øvrige parkeringskældre

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at udvalget har fået et meget bedre overblik over økonomien i projektet, men fortsat forventer at blive holdt løbende orienteret om sagen, ikke mindst om resultatet af udbudsprocessen.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Beslutning om opfyldning af garageanlæg under rutebilstationen, så den kan fungere midlertidigt, mens områdets fremtid afklares, og orientering om status på øvrige parkeringskældre.

  Resumé
  Garageanlægget under Aarhus Rutebilstation er lukket, og rutebilstationens areal er delvis afspærret på grund af risiko for sammenstyrtning. Reduktionen af rutebilstationens areal er til stor gene for afvikling af busdriften.
  Derfor indstilles det til byrådet, at garageanlægget fyldes op med sand/grus, og arealet oven over retableres til busdrift – gerne med et grønt islæt – indtil byrådet har truffet beslutning om arealets fremtidige anvendelse.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Parkeringskælderen under rutebilstationen fyldes med sand/grus og arealet over genetableres med vejopbygning, så det igen kan bruges til busdrift. Der indarbejdes et grønt islæt i genetableringen.
  At 2) Teknik og Miljø afholder udgifter, der er forbundet med projektet som forskud, til efterfølgende afregning over udviklingsøkonomien i forbindelse med eventuel senere udvikling af rutebilstationens areal.
  At 3) Der meddeles en anlægsbevilling på 18,6 mio. kr. til opfyld af parkeringskælder og retablering af rutebilstationen og afledte udgifter hertil, hvoraf 0,6 mio. kr. disponeres til etablering af et grønt islæt i projektet.
  At 4) Orientering om status på øvrige parkeringskældre tages til efterretning.  
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at der på det samlede parkeringsområde, herunder også parkeringskældre, i en årrække har været et indtægtsgrundlag, der har muliggjort finansiering af den løbende vedligeholdelsesopgave for både parkering i kælder og på overflade. Dette er ikke sket for en række parkeringskældre, men det anbefales alligevel, at det opståede efterslæb, midlertidige foranstaltninger og genopretningsbehov både generelt for parkeringskældrene og konkret for Rutebilstationen finansieres herfra, så der skabes den rette sammenhæng mellem indtægter og udgifter på området.
  Det anbefales derudover, at Byrådet først ved den konkrete igangsætning af et byudviklingsprojekt – med dertilhørende beslutningsgrundlag – beslutter, om der er udgifter vedrørende opfyldning og reetablering, der er relevante at slutfinansiere fra eventuelle byudviklingsindtægter.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 17. juni 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
   
  Borgmesterens Afdeling belyser grundlaget for påtegningen.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat som nærmere beskriver grundlaget for overslaget.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  19-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at udvalget har fået et meget bedre overblik over økonomien i projektet, men fortsat forventer at blive holdt løbende orienteret om sagen, ikke mindst om resultatet af udbudsprocessen.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  Bilag

  Orientering om haveudvidelsen

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om udvidelsen af Aarhus Havn med fokus på høringsprocessen, de modtagne høringssvar, visualiseringer af projektet og den kommende indstilling til Aarhus Byråd.
   
  Udvalget spurgte, om det på et senere kan besluttes at lave flere vindmøller end de to, som fremgår af projektet på nuværende tidspunkt, og om pladsen til vindmøllerne kan være med i projektet uden at blive inddraget i miljøvurderingen. Forvaltningen oplyste, at det anbefales at behandle og miljøvurdere vindmøllerne på et senere tidspunkt, når temaplanen om vedvarende energi er vedtaget. Herefter vil ansøgninger om etablering af vindmøller blive behandlet og miljøvurderet som sædvanligt ved sådanne ansøgninger.
   
  Udvalget spurgte, om det er Aarhus Havns egen vurdering, at der vil opstå trafikale problemer i forbindelse med havneudvidelsen. Forvaltningen oplyste, at projektets trafikale udfordringer vil blive behandlet i forbindelse med miljøvurdering, både for så vidt angår trafikken under som efter havneudvidelsen.
   
  Udvalget spurgte, hvad det vil koste at etablere kanalen, som binder det blå bånd om Aarhus Ø sammen. Forvaltningen fremsender notat om kanalen, herunder kanalens pris og de sikkerhedsmæssige aspekter ved kanalen, til udvalget.
  Sagens forløb
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Orienteringen af udvalget blev udsat.
   

  19-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om udvidelsen af Aarhus Havn med fokus på høringsprocessen, de modtagne høringssvar, visualiseringer af projektet og den kommende indstilling til Aarhus Byråd.
   
  Udvalget spurgte, om det på et senere kan besluttes at lave flere vindmøller end de to, som fremgår af projektet på nuværende tidspunkt, og om pladsen til vindmøllerne kan være med i projektet uden at blive inddraget i miljøvurderingen. Forvaltningen oplyste, at det anbefales at behandle og miljøvurdere vindmøllerne på et senere tidspunkt, når temaplanen om vedvarende energi er vedtaget. Herefter vil ansøgninger om etablering af vindmøller blive behandlet og miljøvurderet som sædvanligt ved sådanne ansøgninger.
   
  Udvalget spurgte, om det er Aarhus Havns egen vurdering, at der vil opstå trafikale problemer i forbindelse med havneudvidelsen. Forvaltningen oplyste, at projektets trafikale udfordringer vil blive behandlet i forbindelse med miljøvurdering, både for så vidt angår trafikken under som efter havneudvidelsen.
   
  Udvalget spurgte, hvad det vil koste at etablere kanalen, som binder det blå bånd om Aarhus Ø sammen. Forvaltningen fremsender notat om kanalen, herunder kanalens pris og de sikkerhedsmæssige aspekter ved kanalen, til udvalget.

  Bilag

  Etablering af etageboligbebyggelse på Marstrandsgade 15b

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Ansøgning om at opføre en boligbebyggelse i fem etager i baggården – fire etager til bolig samt en tagterrasse på den femte etage.
  Resumé
  Der er ansøgt om tilladelse til at opføre en etageboligbebyggelse på Marstrandsgade 15b med otte boliger i fem etager til erstatning for det eksisterende baghus i 2½ etage, som nedrives.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har væsentlig politisk interesse på grund af byggeriets omfang og beliggenhed og på grund af indsigelserne i høringen. Ligesom projektet fraviger kommuneplanens krav om bygningens dybde samt kravet om, at bebyggelse som hovedregel skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelse.
   
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens anvendelse og etageantal samt kommuneplanens krav om opholdsareal på mindst 30 %.
   
  I indsigelserne fra de omkringboende peges der hovedsageligt på indbliksgener, skyggegener, udsigtsforhold, bebyggelsens omfang, karakter og adgangsforhold.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har høj kvalitet, er tilpasset arkitektonisk, og at skygge- og indbliksgener ikke ligger udover det forventelige i den tæt bebyggede midtby.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  16-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. marts 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, rådmand Jette Skive, Lone Hindø og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
  11-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  19-08-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Oversigtskort

  Bilag 2: Tegningsmateriale

  Bilag 3: Skyggediagram

  Bilag 4: Indsigelser

  Bilag 5: Ansøgers kommentarer til indsigelserne

  Bilag 6: Dataark helhedsvurdering

  Byrådsdebat

  Notat MTM 04.05.2020

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A99 Marstrandsgade 15B Visualisering. Nybygning set i fugleperspektiv fra Domhuset

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A98 Marstrandsgade 15B Visualisering Nybygning set i fugleperspektiv fra Musikhuset

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A34 Marstrandsgade 15B Facader mod Aros Allé

  Foretræde Birgitte Hansen

  Foretræde Andelsboligforeningen Marstrandsgade 9-11 v/Peter Andersen

  Notat MTM 20.05.2020

  Bilag 1 til notat: Fremsendelsesbrev

  Bilag 2 til notat: Visualisering

  Bilag 3 til notat: Visualisering

  Bemærkninger fra Stadsarkitekten (eftersendt 25.05.2020)

  Notat MTM 10.08.2020

  Bilag 1 til notat: Redegørelse fra bygherren Marstrandsgade 15B

  Bilag 2 til notat: Visualiseringer

  Bilag 3 til notat: Situationsplan

  Bilag 4 til notat: Skyggediagrammer

  Bilag 5 til notat: Facadeskitser

  Kommentering af budgetforslag fra partierne

  Beslutning
  Spørgsmål og kommentarer til budgetforslag fra partierne kan sendes til Økonomichef Michael Johansson, mijo@aarhus.dk.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Teknisk Udvalg
  Spørgsmål og kommentarer til budgetforslag fra partierne kan sendes til Økonomichef Michael Johansson, mijo@aarhus.dk.

  Bilag

  Datoer for efterårets dialogmøde

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om forslag til datoer for dialogmøde nr. 3, ”Mobilitet og fremkommelighed” samt dialogmøde nr. 4, ”Livet i landsbyen/oplandsbyen”.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om forslag til datoer for dialogmøde nr. 3, ”Mobilitet og fremkommelighed” samt dialogmøde nr. 4, ”Livet i landsbyen/oplandsbyen”.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalget drøftede de aktuelle problemer med fester og affald i Botanisk Have, og rådmandens tiltag i den forbindelse. Forvaltningen sender et kort notat samt billedmateriale herom til udvalget.
   
  Almaz Mengesha ønskede tilgængelighedspolitikken på ARoS Kunstmuseum behandlet på et udvalgsmøde. Punktet kommer på dagsordenen i den nærmeste fremtid.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget drøftede de aktuelle problemer med fester og affald i Botanisk Have, og rådmandens tiltag i den forbindelse. Forvaltningen sender et kort notat samt billedmateriale herom til udvalget.
   
  Almaz Mengesha ønskede tilgængelighedspolitikken på ARoS Kunstmuseum behandlet på et udvalgsmøde. Punktet kommer på dagsordenen i den nærmeste fremtid.