Vælg

Referat Teknisk Udvalg 02-09-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  02-09-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Forslag til Indsatsplan for StorAarhus

  Beslutning
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at indsatsplanerne ønskes realiseret hurtigst muligt, finansieringen ønskes henlagt til budgetforhandlingerne samt at anvendelsen af tidsbegrænsede aftaler ikke kan tiltrædes.
   
  Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at jordfordeling og landbrugets forslag omkring tidsbegrænsede aftaler skal indtænkes i de konkrete aftaler.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Indsatsplan StorAarhus

  Resumé
  Den tilgængelige drikkevandsressource i Aarhus Kommune er fuldt udnyttet, og det er ikke muligt at finde nye vandressourcer i kommunen, hvis grundvandet forurenes. Det er især forurening med pesticider, som er årsag til, at drikkevandet fremover ikke vil kunne leve op til kvalitetskravene, medmindre kommunen sørger for, at grundvandet beskyttes.
  Indsatsplan StorAarhus er den tredje indsatsplan i Aarhus Kommune og bygger på samme principper og retningslinjer, som i de foregående vedtagne indsatsplaner: Indsatsplan Beder (2013) og Indsatsplan StautrupÅbo (2016).
  Det indstilles, at vedlagte forslag fremlægges i offentlig høring i 12 uger, hvorefter byrådet tager endelig stilling til indsatsplanen på grundlag af indkomne bemærkninger.
  Med Indsatsplan StorAarhus vil stort set alle områder i Aarhus Kommune, hvor drikkevandet har særligt behov for at blive beskyttet, være omfattet af indsatsplanlægning. En fjerde indsatsplan for Viby og Stautrup Kildepladserne afventer Statens kortlægning.
  Der er ikke tilført midler til realisering af indsatsplanerne. Det belyses i indstillingen, hvad der skal tilføres af midler for at realisere indsatsplanerne over en 20-årig periode. Tilfører byrådet ikke disse midler, vil indsatsplanerne blive realiseret over en meget lang årrække. Dette vil indebære en stor risiko for drikkevandskvaliteten, og lodsejerne vil ikke kunne få en afklaring indenfor en rimelig tidshorisont.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslag til Indsatsplan Stor­­Aarhus godkendes til offentlig høring i 12 uger.
  At 2) Realiseringen af indsatsplanerne sker som beskrevet i afsnit 7.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det er pt. uafklaret i hvilket omfang Aarhus Kommune modtager DUT-midler til den 10-årige plan, som Teknik og Miljø fremfører som rimelig ift. drikkevandskvalitet og lodsejere.
  Borgmesterens Afdeling anbefaler, at kommunale udgifter som ikke dækkes af DUTkompensation findes ved intern omprioritering, jf. de generelle decentraliseringsprincipper, medmindre der tilføres midler til området i det kommende budget.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 15.

  02-09-2020 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at indsatsplanerne ønskes realiseret hurtigst muligt, finansieringen ønskes henlagt til budgetforhandlingerne samt at anvendelsen af tidsbegrænsede aftaler ikke kan tiltrædes.
   
  Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at jordfordeling og landbrugets forslag omkring tidsbegrænsede aftaler skal indtænkes i de konkrete aftaler.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 9. september 2020.
  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Opfølgning på Indsatsplan Beder for beskyttelse af drikkevandet

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Vilje til at pålægge rådighedsindskrænkninger.
  Resumé
  Med det formål at beskytte drikkevandet mod forurening vedtog byrådet den 17. april 2013 Indsatsplan Beder. Vandforsyningerne har efter vedtagelsen forsøgt at indgå frivillige aftaler med lodsejere om ikke at benytte pesticider i landbrugsdriften.
  Med denne indstilling udspecificeres de berørte matrikler, hvor Aarhus Kommune er villig til at pålægge rådighedsindskrænkninger, hvis der ikke indgås frivillige aftaler med lodsejerne om ikke at benytte pesticider i landbrugsdriften. Der henvises til matrikellisten og kortet i bilag 1.
  Ved at byrådet udtrykker eksplicit vilje til at pålægge disse konkrete matrikler de nødvendige rådighedsindskrænkninger, sikres der mulighed for at gennemføre den ønskede beskyttelse af drikkevandet med frivillige aftaler. Konsekvensen er også, at de berørte lodsejere kan opnå skattefritagelse for erstatningen ved indgåelse af frivillige aftaler på tilsvarende vis, som hvis rådighedsindskrænkningen skete efter pålæg fra kommunen.
  Indstilling
  At 1) Aarhus Byråd viser villighed til at påbyde rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a på de matrikler, som er nævnt i bilag 1, hvis det ikke er muligt for vandforsyninger eller kommunen at indgå frivillige aftaler om tilsvarende rådighedsindskrænkninger.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. maj 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 14.

  02-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 9. september 2020.
  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Etablering af etageboligbebyggelse på Marstrandsgade 15b

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Ansøgning om at opføre en boligbebyggelse i fem etager i baggården – fire etager til bolig samt en tagterrasse på den femte etage.
  Resumé
  Der er ansøgt om tilladelse til at opføre en etageboligbebyggelse på Marstrandsgade 15b med otte boliger i fem etager til erstatning for det eksisterende baghus i 2½ etage, som nedrives.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har væsentlig politisk interesse på grund af byggeriets omfang og beliggenhed og på grund af indsigelserne i høringen. Ligesom projektet fraviger kommuneplanens krav om bygningens dybde samt kravet om, at bebyggelse som hovedregel skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelse.
   
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens anvendelse og etageantal samt kommuneplanens krav om opholdsareal på mindst 30 %.
   
  I indsigelserne fra de omkringboende peges der hovedsageligt på indbliksgener, skyggegener, udsigtsforhold, bebyggelsens omfang, karakter og adgangsforhold.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har høj kvalitet, er tilpasset arkitektonisk, og at skygge- og indbliksgener ikke ligger udover det forventelige i den tæt bebyggede midtby.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  16-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. marts 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, rådmand Jette Skive, Lone Hindø og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
  11-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  19-08-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  02-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Oversigtskort

  Bilag 2: Tegningsmateriale

  Bilag 3: Skyggediagram

  Bilag 4: Indsigelser

  Bilag 5: Ansøgers kommentarer til indsigelserne

  Bilag 6: Dataark helhedsvurdering

  Byrådsdebat

  Notat MTM 04.05.2020

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A99 Marstrandsgade 15B Visualisering. Nybygning set i fugleperspektiv fra Domhuset

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A98 Marstrandsgade 15B Visualisering Nybygning set i fugleperspektiv fra Musikhuset

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A34 Marstrandsgade 15B Facader mod Aros Allé

  Foretræde Birgitte Hansen

  Foretræde Andelsboligforeningen Marstrandsgade 9-11 v/Peter Andersen

  Notat MTM 20.05.2020

  Bilag 1 til notat: Fremsendelsesbrev

  Bilag 2 til notat: Visualisering

  Bilag 3 til notat: Visualisering

  Bemærkninger fra Stadsarkitekten (eftersendt 25.05.2020)

  Notat MTM 10.08.2020

  Bilag 1 til notat: Redegørelse fra bygherren Marstrandsgade 15B

  Bilag 2 til notat: Visualiseringer

  Bilag 3 til notat: Situationsplan

  Bilag 4 til notat: Skyggediagrammer

  Bilag 5 til notat: Facadeskitser

  Meningstilkendegivelse Lars Dige Knudsen

  ”Et grønnere Aarhus” og ”Aarhus med mere blåt”

  Beslutning
  Forvaltningen præsenterede strategien beskrevet i pjecerne ”Et grønnere Aarhus” samt ”Aarhus med mere blåt” og beskrev kort indholdet af pjecen ”Styrkelse af naturen, det grønne og klimatilpasningen i Aarhus”.
   
  Udvalget spurgte hvordan tilgængelighed for mennesker med andre vilkår var tænkt ind i strategierne samt hvilke oplevelser i det grønne, som man ønsker at fremme? Forvaltningen oplyste, at det er forsøgt at give eksempler i pjecerne, hvilket blandt andet er gjort med billeder. For så vidt angår borgere med andre behov, har strategierne været forbi Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. ”Oplevelser” i strategierne er tænkt bredt og kunne f.eks. være fitnessredskaber eller naturformidling. Sidstnævnte kunne f.eks. være formidling borger til borger.
   
  Videre spurgte udvalget til, om det beskrevne areal med vildskov svarer til arealet udlagt ved Moesgaard? Forvaltningen oplyste, at der skal findes flere arealer til vildskov end de udlagt ved Moesgaard. Der arbejdes på at have 8000 hektar kommunal skov i kommunen i 2030. Af de 5500 hektar skov, der i dag er i kommunen, er kun knap 1800 hektar kommunalt ejet, så det er et vildt ambitiøst mål. I dag er 6 % af kommunens arealer dækket af skov, mens landsgennemsnittet er 11 %. Med det fastsatte mål når Aarhus Kommune op omkring landsgennemsnittet.
   
  Endeligt spurgte udvalget, om det grønne tænkes arkitektonisk ind i byudviklingen? Forvaltningen oplyste, at den grønne politik, der er udlagt i strategierne, er en paraply for øvrige strategier og politikker i kommunen. Videre oplyste stadsarkitekten, at det at indtænke det grønne arkitektonisk bliver et vigtigt element i den fremtidige byplanlægning.
  Sagens forløb
  02-09-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen præsenterede strategien beskrevet i pjecerne ”Et grønnere Aarhus” samt ”Aarhus med mere blåt” og beskrev kort indholdet af pjecen ”Styrkelse af naturen, det grønne og klimatilpasningen i Aarhus”.
   
  Udvalget spurgte hvordan tilgængelighed for mennesker med andre vilkår var tænkt ind i strategierne samt hvilke oplevelser i det grønne, som man ønsker at fremme? Forvaltningen oplyste, at det er forsøgt at give eksempler i pjecerne, hvilket blandt andet er gjort med billeder. For så vidt angår borgere med andre behov, har strategierne været forbi Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. ”Oplevelser” i strategierne er tænkt bredt og kunne f.eks. være fitnessredskaber eller naturformidling. Sidstnævnte kunne f.eks. være formidling borger til borger.
   
  Videre spurgte udvalget til, om det beskrevne areal med vildskov svarer til arealet udlagt ved Moesgaard? Forvaltningen oplyste, at der skal findes flere arealer til vildskov end de udlagt ved Moesgaard. Der arbejdes på at have 8000 hektar kommunal skov i kommunen i 2030. Af de 5500 hektar skov, der i dag er i kommunen, er kun knap 1800 hektar kommunalt ejet, så det er et vildt ambitiøst mål. I dag er 6 % af kommunens arealer dækket af skov, mens landsgennemsnittet er 11 %. Med det fastsatte mål når Aarhus Kommune op omkring landsgennemsnittet.
   
  Endeligt spurgte udvalget, om det grønne tænkes arkitektonisk ind i byudviklingen? Forvaltningen oplyste, at den grønne politik, der er udlagt i strategierne, er en paraply for øvrige strategier og politikker i kommunen. Videre oplyste stadsarkitekten, at det at indtænke det grønne arkitektonisk bliver et vigtigt element i den fremtidige byplanlægning.

  Bilag

  Orientering om affald i byen

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om status på de tiltag, som forvaltningen har igangsat i forhold til affald i gaderne samt om de konkrete udfordringer i Botanisk Have og håndteringen heraf.
  Sagens forløb
  02-09-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen orienterede udvalget om status på de tiltag, som forvaltningen har igangsat i forhold til affald i gaderne samt om de konkrete udfordringer i Botanisk Have og håndteringen heraf.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.
  Sagens forløb
  02-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Forvaltningen mindede udvalget om at komme med eventuelle bemærkninger til det rundsendte udkast til profil for stadsarkitekt. Rekrutteringsprocessen igangsættes snarest muligt.
  Sagens forløb
  02-09-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen mindede udvalget om at komme med eventuelle bemærkninger til det rundsendte udkast til profil for stadsarkitekt. Rekrutteringsprocessen igangsættes snarest muligt.