Vælg

Referat Teknisk Udvalg 07-09-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Lokalplaner på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om lokalplan 1123 – Ny genbrugsstation ved Ølstedvej i Lisbjerg – Endelig (B-proces).
  Sagens forløb
  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om lokalplan 1123 – Ny genbrugsstation ved Ølstedvej i Lisbjerg – Endelig (B-proces).

  Bilag

  Lokalplan 1122, Boligbebyggelse ved Nørreport, Aarhus C - Forslag

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1122, Boligbebyggelse ved Nørreport, Aarhus C samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanområdet omfatter ejendommene Nørreport 15 og 17, en del af Studsgade og en mindre del af Nørreport.
  Ejer af ejendommene Nørreport 15 og 17 har anmodet om en lokalplan, der omdanner ejendommene til blandet bolig og erhverv.
  Formålet med lokalplanen er at bevare de to eksisterende bygninger, ombygge og udvide dem med 2 etager (samlet 5 etager) mod Nørreport og nedtrappe højden til 3 etager mod de bagvedliggende ejendomme. En del af Studsgade og Nørreport omdannes til nye byrum.
  Der kan opføres op til 4.925 m2. Ejendommene anvendes til boliger med erhverv, caféer og mindre butikker i stueetagen mod Nørreport.
  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens mål, men ikke med kommuneplanens konkrete rammer. Lokalplanen er derfor ledsaget af Kommuneplantillæg nr. 68, som fastsætter anvendelsen til blandet byområde og muliggør en højere bebyggelsesprocent og højere bebyggelse mod Nørreport.
  I arbejdet med en helhedsplan for Nørreport har der været en forudgående høring. De indkomne høringssvar er delvist indarbejdet i lokalplanen.
  Der er indgået en udbygningsaftale med bygherre om omdannelse af en del af Studsgade og Nørreport.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1122 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 5) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.8 og bilag 4.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. juni 2020.
   
  Rådmand Jette Skive tog forbehold med hensyn til p-forhold.
   
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Etablering af etageboligbebyggelse på Marstrandsgade 15b

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
  Ansøgning om at opføre en boligbebyggelse i fem etager i baggården – fire etager til bolig samt en tagterrasse på den femte etage.
  Resumé
  Der er ansøgt om tilladelse til at opføre en etageboligbebyggelse på Marstrandsgade 15b med otte boliger i fem etager til erstatning for det eksisterende baghus i 2½ etage, som nedrives.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har væsentlig politisk interesse på grund af byggeriets omfang og beliggenhed og på grund af indsigelserne i høringen. Ligesom projektet fraviger kommuneplanens krav om bygningens dybde samt kravet om, at bebyggelse som hovedregel skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelse.
   
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens anvendelse og etageantal samt kommuneplanens krav om opholdsareal på mindst 30 %.
   
  I indsigelserne fra de omkringboende peges der hovedsageligt på indbliksgener, skyggegener, udsigtsforhold, bebyggelsens omfang, karakter og adgangsforhold.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har høj kvalitet, er tilpasset arkitektonisk, og at skygge- og indbliksgener ikke ligger udover det forventelige i den tæt bebyggede midtby.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  16-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. marts 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, rådmand Jette Skive, Lone Hindø og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
  11-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  19-08-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  02-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Oversigtskort

  Bilag 2: Tegningsmateriale

  Bilag 3: Skyggediagram

  Bilag 4: Indsigelser

  Bilag 5: Ansøgers kommentarer til indsigelserne

  Bilag 6: Dataark helhedsvurdering

  Byrådsdebat

  Notat MTM 04.05.2020

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A99 Marstrandsgade 15B Visualisering. Nybygning set i fugleperspektiv fra Domhuset

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A98 Marstrandsgade 15B Visualisering Nybygning set i fugleperspektiv fra Musikhuset

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A34 Marstrandsgade 15B Facader mod Aros Allé

  Foretræde Birgitte Hansen

  Foretræde Andelsboligforeningen Marstrandsgade 9-11 v/Peter Andersen

  Notat MTM 20.05.2020

  Bilag 1 til notat: Fremsendelsesbrev

  Bilag 2 til notat: Visualisering

  Bilag 3 til notat: Visualisering

  Bemærkninger fra Stadsarkitekten (eftersendt 25.05.2020)

  Notat MTM 10.08.2020

  Bilag 1 til notat: Redegørelse fra bygherren Marstrandsgade 15B

  Bilag 2 til notat: Visualiseringer

  Bilag 3 til notat: Situationsplan

  Bilag 4 til notat: Skyggediagrammer

  Bilag 5 til notat: Facadeskitser

  Meningstilkendegivelse Lars Dige Knudsen

  Etagebebyggelse på Sølystgade 21, Aarhus C

  Beslutning
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen og Sander Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det ansøgte byggeri er for stort, omfangsrigt og i øvrigt ikke er tilpasset området.
   
  Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det ansøgte byggeri er for stort og omfangsrigt. Det ansøgte byggeri er i øvrigt ikke tilpasset området og hindrer et godt baggårdsmiljø for de omkringliggende boliger.
  Ansøgning om ny etagebebyggelse med 8 boliger på Sølystgade 21, 8000 Aarhus C - Ø-gadekvarteret.
  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre ny etagebebyggelse i 4 etager samt tagterrasse og kælder på Sølystgade 21 i forlængelse af den eksisterende hjørnebebyggelse på grunden. To lave bygninger i et plan nedrives.
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelse om anvendelse til etageboligbebyggelse i maksimalt 5 etager og fastholder karakteren af bebyggelse i facadelinje.
  En høring har medført indsigelser, bl.a. vedrørende tilpasning til gadens og områdets øvrige ejendomme samt skygge- og indbliksgener.
  Teknik og Miljøs vurderer, at det foreslåede byggeri godt kan indpasses på stedet, som i dag rummer et tidstypisk og velbevaret miljø. Nybyggeriet vil være med til at understrege og styrke gadeforløbet og kvarterets karakteristika som helhed.
  Indstilling
  Det indstilles, at
  (1)     Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  23-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. maj 2019.
  Det undersøges, hvordan sagen forholder sig til kommuneplanens krav om opholdsarealer - eventuelt uden for matriklen.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  24-06-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat med henblik på foretræde for udvalget.
  19-08-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat. Forvaltningen fremsender notat om lignende projekter i området, hvor ansøgeren har modtaget afslag, til udvalget.

  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen og Sander Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det ansøgte byggeri er for stort, omfangsrigt og i øvrigt ikke er tilpasset området.
   
  Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det ansøgte byggeri er for stort og omfangsrigt. Det ansøgte byggeri er i øvrigt ikke tilpasset området og hindrer et godt baggårdsmiljø for de omkringliggende boliger.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Oversigtskort

  Bilag 2: Skitseprojekt inkl. skyggediagram

  Bilag 3: Indsigelser

  Bilag 4: Ansøgers kommentarer til indsigelserne

  Bilag 5: Dataark

  Notat MTM 06.06.2019

  Meningstilkendegivelse, Midtbyens Fællesråd

  Notat MTM 12.06.2019 (tilføjet 12.06.2019)

  Bilag 1 til notat: Udtalelse fra Lokalt Kulturmiljøråd (tilføjet 12.06.2019)

  Bilag 2 til notat: Udtalelse fra Team Kulturmiljø (tilføjet 12.06.2019)

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 18.06.2019

  Bilag 1 til notat: Oversigt over opholdsarealer

  Foretræde E+N Arkitektur

  Foretræde Dorthe Iversen og Morten Kyndrup

  Foretræde Midtbyen Fællesråd for Latinerkvarteret, Øgaderne og Nørre Stenbro

  Foretræde Beboerforeningen for Sjællandsgadekvarteret

  Foretræde Vibeke Skjøttgaard

  Notat MTM, 30.07.20

  Bilag 1 Tegningsmateriale (dateret februar 2020)

  Bilag 2 Reviderede tegninger efter høringen

  Bilag 3 Indsigelser

  Bilag 4 Ansøgers kommentarer til indsigelserne

  Bilag 5 Udtalelse fra Lokalt Kulturmiljøråd

  Bilag 6 - Dataark

  Foretræde Midtbyens Fællesråd

  Foretræde Dorthe Iversen og Morten Kyndrup

  Foretræde Vibeke Skjøttgaard

  Foretræde Jette Harboe

  Foretræde Kirsten Skov

  Foretræde Poul Gregersen

  Meningstilkendegivelse Beboerforeningen for Øgaderne

  Notat MTM 31.08.2020

  Bilag 1: Revideret projektmateriale

  Meningstilkendegivelse Beboerforeningen for Øgaderne pr. 04.09.2020

  Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri

  Beslutning
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils tog forbehold for en drøftelse i gruppen.
  Beslutningsforslag fra ALT
   Byggematerialerne i nye bygninger vejer miljømæssigt langt tungere, end det samlede driftsforbrug i bygningernes levetid. På verdensplan udgør produktion af byggematerialer 10-15% af den samlede udledning af drivhusgasser. Selvom vi i Danmark er langt mere udviklede end mange andre lande, og er blevet dygtige til at bygge energieffektive bygninger, så kan vi gøre det langt bedre. Vi stiller mange krav til energiforbruget, men ingen til de tonsvis beton, stål, isolering og glas, vi bruger til at opføre en bygning. Eksempelvis er betonproduktion ansvarlig for 4-8% af verdens CO2-udledning.  
   
  Vi bliver flere og flere mennesker på planeten, og bygger nye boliger hele tiden. Det er nødvendigt at omstille sig til klimavenlige løsninger, så vi kan opfylde Parisaftalens mål om en global opvarmning på maksimum 1,5 grader. Vi skal sætte en retning og hjælpe byggebranchen med at løse klimaudfordringen og sætte konkrete grænser for, hvor meget CO2 et byggeri må udlede.
   
  Alternativet ønsker desuden at fremme brugen af mere bæredygtige materialer. Træ er et materiale, som har flest fordele, modsat fossile byggematerialer. I træbyggerier binder træet det kulstof, der oprindeligt var bundet i træerne. Derfor holder man kulstoffet fra atmosfæren al den tid, at træhuset er i brug, og endnu længere, hvis materialerne genanvendes. Produktionen kræver relativt lidt energi, er hurtigere at opføre, lettere, og kræver færre kraner. Træet kan altid genanvendes til mange forskellige formål. På sigt kan det blive billigere at bygge.
   
  Bruges der beton, bør det sammensættes på en måde, så det kan genanvendes. Vi kan minimere materialernes miljøbelastning ved at fokusere på lang levetid, og sørge for at konstruktionen kan adskilles helt, uden at skade materialet, så det kan genbruges nemt.
   
  Der indstilles:
  1. Al offentligt byggeri i Aarhus Kommune skal bestå af klimavenlige og genanvendelige byggematerialer, og fremme mere brug af træ i byggerier.
  2. Aarhus Kommune skal stille krav til hvor store emissioner af drivhusgasser, der må være i byggeriet, og lave en miljøcertificering af alt offentligt byggeri.
  3. Aarhus Kommune skal stille krav om, at privat og alment boligbyggeri følger samme principper som 1) og 2).
  4. Aarhus Kommune skal inden 2020 formulere en konkret strategi for at indføre CO2-venlige byggematerialer i fremtidens byggeri. I tæt samarbejde med aktørerne på området.
   
  Forslaget stillet af Alternativet i Aarhus byråd, byrådsmedlem Sander Jensen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri
  Indstillingen er svar på tre beslutningsforslag vedr. klimavenligt og bæredygtigt byggeri fra SF, ALT, EL og RV.

  Resumé
  På byrådsmøder 24. april 2019 og 11. marts 2020 blev det besluttet, at Teknik og Miljø skulle udarbejde byrådsindstilling på baggrund af forslag fra ALT om klimakrav til byggematerialer, fra SF om bæredygtigt byggeri og fra SF, RV, EL og ALT om bæredygtigt byggeri, anlæg og bedre kapacitetsudnyttelse.
   
  Denne indstilling adresserer alle ovennævnte forslag. De tre beslutningsforslag er alle relevante input til arbejdet med klimavenligt byggeri. Mange af elementerne i forslagene indgår dog allerede i forskellige sammenhænge, herunder i arbejdet med Klimaplanen for 2021-2024 og den 10-årige anlægsinvesteringsplan 2024-2033. Derudover er bæredygtigt og klimavenligt byggeri en dagsorden, som realiseres og udvikles løbende i det tværmagistratslige arbejde på bygningsområdet.
   
  En hovedmålsætning i klimaplanen er at nedbringe CO2- udledningen på bygningsområdet med 70% i 2030 i forhold til 1990.
   
  Målopfyldelsen er afhængig af national byggelovgivning, den markedsmæssige og teknologiske udvikling og kommunens egne krav. Således søger Aarhus Kommune at påvirke både marked, lovgivning og teknologi gennem kommunens adfærd på området.
   
  Nærværende byrådsindstilling giver et overblik over det igangværende arbejde samt ambitionerne for klimavenligtog bæredygtigt byggeri i Aarhus Kommune. Det omfatter bl.a. fokus på energirenovering, implementering af frivillig bæredygtighedsklasse for byggerier samt at medvirke til at skabe fælles nationale modeller, værktøjer og sikre ambitiøse målsætninger for bæredygtigt og klimavenligt byggeri og byudvikling.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Teknik og Miljø i samarbejde med øvrige magistratsafdelinger i forbindelse med Klimaplan 2021-24 formulerer ambitiøse initiativer, der sikrer, at Aarhus Kommune på bygningsområdet realiserer 70% reduktion af CO2- udledningen i 2030 (i forhold til 1990).
   
  At 2) Teknik og Miljø i samarbejde med øvrige magistratsafdelinger og centrale aktører i byggeriet i Aarhus fortsætter revision af publikationen ’Miljø og energirigtigt byggeri’ og udformer vejledninger og værktøjer til at sikre brugen af bæredygtige og klimavenlige byggematerialer og - metoder.
   
  At 3) Teknik og Miljø i samarbejde med øvrige magistratsafdelinger fastholder dialog og samarbejde med andre kommuner og offentlige organisationer samt øvrige interessenter, i relevante fora, for at medvirke til at skabe fælles nationale modeller, værktøjer og sikre ambitiøse målsætninger for bæredygtigt og klimavenligt byggeri og byudvikling.
  Sagens forløb
  03-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. april 2019.
  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den  om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  29-07-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold og henholder sig til de oprindelige forslag. Forbeholdene gik bl.a. på det tidsmæssige samt mulighederne for at anvende frivillig bæredygtighedsklasse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 2 og 3.

  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils tog forbehold for en drøftelse i gruppen.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Svar på forslag om bæredygtigt byggeri

  Beslutning
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils tog forbehold for en drøftelse i gruppen.
  Beslutningsforslag fra SF
  Det foreslås at vi i Aarhus byråd beslutter
  • At Aarhus kommune skal have som målsætning at i 2025 skal CO2 udledningen fra byggeri udført eller bestilt af Aarhus kommune være sænket med 30% og 60% i 2030.
  • At Aarhus kommune indbyder de øvrige seks-byer til et samarbejde om mere bæredygtigt byggeri, og opfordrer de øvrige kommuner til også at fastsætte en målsætning for CO2 udledning ved byggeri.
  • At Borgmesterens Afdeling udarbejder et forslag til hvordan et krav om mindre CO2 udledning ved byggeri kan indarbejdes i kommunens udbud.
  • At der fremover i bygningsreglementet fastsættes en grænseværdi for hvor meget CO2 pr kvadratmeter der må udledes ved opførelsen af bygningen. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bedes komme med et bud på hvad denne grænseværdi kunne være.
   
  Bagrund
  Verden står midt i en klimakrise, og det er alvorligt. For at komme ud af krisen skal alle hjælpe til, der bliver lavet store internationale aftaler, men også helt ned på kommuneniveau kan og skal vi gøre noget. Vi har i Aarhus kommune vedtaget et ambitiøst mål om at være CO2 neutral i 2030. For at nå dette, skal vi grundlæggende lave om på store dele af hvordan vi driver kommune, og vi skal hjælpe virksomhederne med at gøre det samme. Vi har to opgaver - selv at blive CO2 neutrale, og at være med til at drive udviklingen af CO2-neutrale alternativer, så vi kan inspirere andre til også at blive mere klimavenlige.
   
  En af de helt store CO2-udledere i verden er produktionen af cement. Vi må og skal bygge mere bæredygtigt, hvis vi skal vende udviklingen på CO2 udledning. Den danske beton- og byggebranche er gået sammen om at ville mindske udledningen af CO2 i initiativet Bæredygtig Beton. Der findes allerede flere bæredygtige former for cement, og danske virksomheder er med til at udvikle disse.
   
  Vi tror på at Danmark kan blive førende på dette område og være med til at inspirere andre lande til også at bygge bæredygtigt. For at understøtte denne udvikling, mener vi, at Aarhus kommune bør stille krav om at bygge bæredygtigt og dermed støtte virksomhedernes udvikling af nye og bedre former for byggeri og særligt for cement, og selvfølgelig også sænke Aarhus kommunes egen udledning af CO2.
   
  Stillet af Jan Ravn Christensen, Thomas Medom og Mette Bjerre
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Svar på forslag om bæredygtigt byggeri
  Der henvises til sagen "Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri".

  Sagens forløb
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 11. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagerne 16 og 29 blev behandlet sammen.
   

  29-07-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold og henholder sig til de oprindelige forslag. Forbeholdene gik bl.a. på det tidsmæssige samt mulighederne for at anvende frivillig bæredygtighedsklasse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1 og 3.

  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils tog forbehold for en drøftelse i gruppen.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Svar på forslag om klimavenligt byggeri

  Beslutning
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils tog forbehold for en drøftelse i gruppen.
  Beslutningsforslag fra SF, RV, EL og ALT
  Tid til klimahandling
  De handlinger og initiativer, der indtil videre er igangsat for at reducere Aarhus Kommunes klimaaftryk, ikke er tilstrækkelige til at indfri vores ambitiøse klimamålsætning. Det er nu, der er forståelse i befolkningen for krisens alvorlighed og derfor også momentum for handling. Akut handling er nødvendig for at reducere og forsinke klimaforandringerne, og det forpligter vi os derfor som byråd til at igangsætte samtidig med, at vi vil skrue gevaldigt op for intensiteten, så borgerne også mærker, at vi griber dette momentum.
   
  Over 900 byer rundt omkring i verden - bl.a. byer i USA, Australien og Europa har erklæret klima nødsituation. Det samme har det britiske parlament og EU parlament. Vi foreslår, at Aarhus også skruer op for handlekraften og følger op med helt konkret klimahandling.
   
  Aarhus byråd har taget en lang række beslutninger på vejen mod det ambitiøse mål at blive CO2 neutrale i 2030. Men seneste beregninger viser, at vi som kommune er udfordret på at nå målet med en manko på ca. 600.000 tons CO2 på trods af kendte ambitiøse planer for reduktion. Og dette forholder sig til vores egen direkte udledning som virksomhed og som samfund (Scope 1 og 2). Vi er også som byråd nødt til at forholde os til forbrugsbaseret udledning som virksomhed og samfund (Scope 3).
   
  Det kalder på, at vi viser politisk ansvar og stiller endnu højere krav til vores egen organisation, virksomhederne og organisationerne i vores kommune og ikke mindst borgerne. Vi skal overholde Parisaftalen, og det kræver akut klimahandling.
   
  Aarhus byråd forpligter sig derfor på konkret og intensiv handling på baggrund af denne erkendelse af, at vi som verdenssamfund står i en klima nødsituation.
   
  Den store udfordring
  Realdania har for byrådet fremlagt en række risici og effekter ved gennemsnitlige globale temperaturstigninger på henholdsvis 1,5 og 2 grader. Ved en 2 graders stigning kan sundhedskonsekvenserne ikke beregnes. Globalt anslås det, at over 350 millioner mennesker vil være eksponerede for dødelige hedebølger i megabyerne som følge af en 1,5 graders temperaturstigning.
   
  Samtidig vil vi risikere at tabe 70-90% af vores økosystemer, herunder koralrev. Stiger den gennemsnitlige temperatur til 2 grader vil tabsrisikoen øges til 99%.
   
  Ved en temperaturstigning på 1,5 grader vil 496 millioner mennesker være under livstruende pres, når det gælder vand. 32-36 millioner vil være berørt af forringet udbytte fra landbrugssektoren. Stiger den globale temperatur med 2 gradervil dette tal stige til 330-396 millioner mennesker.
   
  Disse tal sætter flygtningekrisen i perspektiv. Der bliver tale om uhyggelige masser af klimaflygtninge og en migrantkrise af proportioner som vi hverken kan eller vil forestille os.
   
  Der står udenfor diskussion, at vi også i Aarhus skal løfte vores indsats for at reducere CO2 yderligere. Vi er nødt til at gå målrettet efter de største potentialer for at reducere klimaaftrykket og ressourceforbruget.
   
  Aarhus kommune er godt i gang med at igangsætte meningsfulde tiltag for at opnå 70% reduktion af CO2. Flere forslag om energirigtigt byggeri er fx allerede fremsendt og under behandling.
   
  Klimakrisen kalder på en anderledes tænkning i alle beslutninger og beslutningsgange fremover. Her peger vi på første store skridt. De næste store skridt vil dreje sig om mobilitet og vedvarende energi.
   
  Første store skridt: Bæredygtigt byggeri, anlæg og bedre kapacitetsudnyttelse
  En rapport fra FN´s Miljøorganisation viser, at 39 procent af al energirelateret CO2-udledning på verdensplan kommer direkte eller indirekte fra byggeindustrien.
   
  I Aarhus kommune benytter vi publikationen “Miljø- og energirigtigt byggeri i Aarhus kommune”, når kommunale bygninger renoveres og vedligeholdes. Her er krav til fx el, vand, materialer og affalds klima- og miljøpåvirkning.
   
  Publikationen har rigtig mange fornuftige krav til bæredygtigt byggeri. Partierne ønsker derfor at udbrede publikationens krav til også at omfatte områder, hvor kommunen sælger byggeretter til private developere, så byens udvikling, både på kommunal og privat foranledning, bliver i overensstemmelse med vores klimamål.
   
  Derudover ønsker vi, at der ved hvert bygge- og anlægsprojekt fremlægges CO2 regnskab, der opgør hvad projektets CO2 belastning er, så der er klarhed om, hvor langt vi er fra målet om CO2-neutralitet i 2030, samt om hvordan projektet bidrager til at opfylde vores målsætninger om reduktion af CO2. Opgørelser over fodaftryk er allerede et krav flere steder, og CO2 aftrykket kan bl.a. opgøres ved at benytte Environmental Product Declaration.
   
  Både det offentlige og private energiforbrug er trods energibesparende tiltag for højt og kalder på et markant lavere energiforbrug i både privat og offentlig drift. Vi ved, at godt 40% af al energi forbruges i bygninger og at ca. 20% af CO2-udslippet stammer fra drift af bygninger. Derfor er et af de vigtige tiltag vi som kommune anbefales en bedre kapacitetsudnyttelse af vores bygninger. Vi vil derfor stille større krav til udnyttelsen af vores bygninger. Det betyder, at driftsansvaret også skal omfatte overblik over hvor og hvornår der er ledig kapacitet samt indgåelse af partnerskaber, der kan sikre en bedre kapacitetsudnyttelse. Samtidig med, at vi udnytter vores bygningsmasse bedre skal der i driften arbejdes med energisparetiltag helt ude på gulvet i plejehjem og daginstitutioner. Effekten skal være væsentlig reduktion i energiforbruget samt større viden om hvordan den enkelte kan og skal være med til at spare energi.
   
  Med tanke på den ufravigelige forskning og dertil hørende beslutninger vedrørende den klimakrise vi står overfor, beslutter Aarhus byråd herved:
  1. Ved salg af byggeretter indføres en klausul, der stiller krav til private developere om at efterleve de samme krav som kommunens eget byggeri skal efterleve.
  2. I forbindelse med bygge og anlægsprojekter skal der fremlægges CO2 regnskab for produktion, anlæg og proces som klarlægger hvordan projektet i sin helhed bidrager til at opfylde vores målsætninger om CO2 reduktion.
  3. Der udarbejdes en kommunal energisparepolitik og strategi med henblik på at øge kapacitetsudnyttelsen, andelen af partnerskaber og viden om energibesparende handlemuligheder.
   
  Forslagsstillere:
  Eva Borchorst Mejnertz (Radikale)
  Liv Gro Jensen (Alternativet)
  Mette Bjerre (Socialistisk Folkeparti)
  Keld Hvalsø (Enhedslisten)
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Svar på forslag om klimavenligt byggeri
  Der henvises til sagen "Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri".

  Sagens forløb
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 11. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagerne 16 og 29 blev behandlet sammen.
   

  29-07-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold og henholder sig til de oprindelige forslag. Forbeholdene gik bl.a. på det tidsmæssige samt mulighederne for at anvende frivillig bæredygtighedsklasse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1 og 2.

  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils tog forbehold for en drøftelse i gruppen.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Helhedsplan for Viby

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om helhedsplanen ”Bedre by i Viby – strategisk helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej” med fokus på klog vækst, visionen for området, helhedsplanens fem strategier, torvedannelse og kollektiv transport hub i Viby C, grøn omstilling og borgerinddragelse.
  Sagens forløb
  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om helhedsplanen ”Bedre by i Viby – strategisk helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej” med fokus på klog vækst, visionen for området, helhedsplanens fem strategier, torvedannelse og kollektiv transport hub i Viby C, grøn omstilling og borgerinddragelse.

  Bilag

  Skolevejsanalysen

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om projektbeskrivelsen for en skolevejsanalyse i 2021/22 med fokus på fremgangsmåden ved analysen, forslag til ændringer på baggrund af tidligere erfaringer og prioriteringsmodellen.
   
  Forvaltningen fremsender den seneste skolevejsanalyse for privat- og friskoler til udvalgets medlemmer.
  Sagens forløb
  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om projektbeskrivelsen for en skolevejsanalyse i 2021/22 med fokus på fremgangsmåden ved analysen, forslag til ændringer på baggrund af tidligere erfaringer og prioriteringsmodellen.
   
  Forvaltningen fremsender den seneste skolevejsanalyse for privat- og friskoler til udvalgets medlemmer.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.
  Sagens forløb
  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Intet.