Vælg

Referat Teknisk Udvalg 16-09-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Visionsplan for Aarhus Midtby

  Beslutning
  Sagens behandling udsat.
  Resumé
  Byrådet besluttede den 15. maj 2019 dels, at der skulle gennemføres en forundersøgelse af behovet for at udarbejde en visionsplan for Aarhus midtby, og dels, at Byrådet på baggrund heraf skulle forelægges et oplæg til drøftelse af det videre arbejde med en eventuel visionsplan.
   
  Fundamentet for forundersøgelsen udgøres af en interviewrunde blandt nøgleaktører i forhold til udviklingen af Aarhus Midtby. Undersøgelsen har for hvert fokusområde identificeret styrker, muligheder, udfordringer og svagheder ved midtbyen, som den ser ud nu.
   
  Forundersøgelsen har samlet set konkluderet, at der synes et behov for en visionsplan for Aarhus Midtby. På tværs af nøgleaktørerne efterspørges der konkrete handlinger, der adresserer de oplevede udfordringer.
   
  Det blev i juni 2020 besluttet, at der som følge af COVID-19 nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg med deltagelse fra en række repræsentanter fra blandt andet byens restauranter, kulturinstitutioner, turistindustrien og kommunen, som skulle sættes gang i Midtbyen hen over sommeren frem mod Aarhus Festuge. En række af de planlagte tiltag adresserer på kort sigt nogle de behov, der også fremkom i forundersøgelsen til visionsplanen.
   
  På baggrund af forundersøgelsen, anbefaler Teknik og Miljø, at der nu igangsættes en proces, som i tæt og forpligtende samarbejde med relevante interessenter sikrer udarbejdelsen af en visionsplan for midtbyen, som dels viser en langsigtet retning for Aarhus Midtby, dels forpligter alle parter i samarbejdet på konkrete handlinger.
   
  Gennemførelse af en proces for og udarbejdelse af en egentlig visionsplan for Aarhus Midtby, samt afholdelse af en visionskonference, ligger ud over Teknik og Miljøs kerneopgaver. Hvis visionsprocessen skal gennemføres, vil det derfor kræve, at byrådet prioriterer særlige midler hertil, svarende til mellem kr. 500.000 og kr. 1.000.000.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet på baggrund af forundersøgelsen drøfter, hvorvidt der skal gennemføres en visionsproces for Aarhus Midtby.
   
  At 2) Et eventuelt arbejde igangsættes, hvis der afsættes midler hertil i budget 2021, og at arbejdet indledes med en visionskonference.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Det blev præciseret, at der i det videre arbejde skal fokuseres på at involvere udsatte og involvere de unge.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.

  Bilag

  Etablering af etageboligbebyggelse på Marstrandsgade 15b

  Beslutning
  Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Louise Lindskrog og Ango Winther tog forbehold.
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
   
  Ansøgning om at opføre en boligbebyggelse i fem etager i baggården – fire etager til bolig samt en tagterrasse på den femte etage.
  Resumé
  Der er ansøgt om tilladelse til at opføre en etageboligbebyggelse på Marstrandsgade 15b med otte boliger i fem etager til erstatning for det eksisterende baghus i 2½ etage, som nedrives.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har væsentlig politisk interesse på grund af byggeriets omfang og beliggenhed og på grund af indsigelserne i høringen. Ligesom projektet fraviger kommuneplanens krav om bygningens dybde samt kravet om, at bebyggelse som hovedregel skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelse.
   
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens anvendelse og etageantal samt kommuneplanens krav om opholdsareal på mindst 30 %.
   
  I indsigelserne fra de omkringboende peges der hovedsageligt på indbliksgener, skyggegener, udsigtsforhold, bebyggelsens omfang, karakter og adgangsforhold.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har høj kvalitet, er tilpasset arkitektonisk, og at skygge- og indbliksgener ikke ligger udover det forventelige i den tæt bebyggede midtby.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  16-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. marts 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, rådmand Jette Skive, Lone Hindø og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
  11-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  19-08-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  02-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Louise Lindskrog og Ango Winther tog forbehold.
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
   

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Oversigtskort

  Bilag 2: Tegningsmateriale

  Bilag 3: Skyggediagram

  Bilag 4: Indsigelser

  Bilag 5: Ansøgers kommentarer til indsigelserne

  Bilag 6: Dataark helhedsvurdering

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 04.05.2020

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A99 Marstrandsgade 15B Visualisering. Nybygning set i fugleperspektiv fra Domhuset

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A98 Marstrandsgade 15B Visualisering Nybygning set i fugleperspektiv fra Musikhuset

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A34 Marstrandsgade 15B Facader mod Aros Allé

  Foretræde Birgitte Hansen

  Foretræde Andelsboligforeningen Marstrandsgade 9-11 v/Peter Andersen

  Notat MTM 20.05.2020

  Bilag 1 til notat: Fremsendelsesbrev

  Bilag 2 til notat: Visualisering

  Bilag 3 til notat: Visualisering

  Bemærkninger fra Stadsarkitekten (eftersendt 25.05.2020)

  Notat MTM 10.08.2020

  Bilag 1 til notat: Redegørelse fra bygherren Marstrandsgade 15B

  Bilag 2 til notat: Visualiseringer

  Bilag 3 til notat: Situationsplan

  Bilag 4 til notat: Skyggediagrammer

  Bilag 5 til notat: Facadeskitser

  Meningstilkendegivelse Lars Dige Knudsen

  Meningstilkendegivelse Birgitte Hansen

  Klimastrategi og klimahandlingsplan i høring

  Beslutning
  Sagens behandling udsat.
  Offentlig høring af udkast til klimastrategi 2030 og klimahandlingsplan 2021-2024.

  Resumé
  Byrådet vedtog for 12 år siden en vision om et CO2-neutralt samfund i 2030. En vision der har til formål at bidrage til løsningen af de globale klimaudfordringer.
  For at nå denne vision vedtog Byrådet 29. april 2020 årlige bindende klimamål, og bad Teknik og Miljø i samarbejde med Direktørgruppen at udarbejde en plan for at nå målet om et CO2-neutralt samfund i 2030.
  Byrådet præsenteres nu for et udkast til en klimastrategi frem til 2030 og en klimahandlingsplan for perioden frem til 2024 inklusiv et indsatskatalog (bilag 2-4). Udkastet er udarbejdet af seks tværmagistratslige arbejdsgrupper med bred involvering af ledere og medarbejdere samt en række eksterne parter.
  Byrådet præsenteres for klimastrategi og klimahandlingsplan med henblik på at sende materialet i offentlig høring i fire uger.
  Byrådets endelige vedtagelse vil således kunne ske på baggrund af indkomne høringssvar fra borgere, virksomheder og interesseorganisationer.
  Indstilling
  Det indstilles;
  At 1) følgende udkast til dokumenter sendes i fire ugers offentlig høring:
  - Klimastrategi 2030 ”På vejen mod fossilfrihed”
  - Klimahandlingsplan 2021-2024 ”Grøn genstart”
  - Indsatskatalog 2021-2024
  At 2) ovenstående materiale sendes til AffaldVarme Aarhus A/S med henblik på at sikre selskabets tilslutning til de dele som forudsættes varetaget af selskabet.
  Sagens forløb
  13-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. juli 2020.
  Der var ros til et gennemarbejdet oplæg med et højt ambitionsniveau – og det blev fremhævet, at der forud havde været en god og grundig involveringsproces. Rådmand Thomas Medom fremhævede fokus på scope 3 og holdningen til som udgangspunkt ikke at købe kvoter som positivt, men tog forbehold mht. biomasse, carbon capture, indsats mod drivhusgasser fra landbruget og stærkere fokus på cyklisme mm. Det blev understreget, at der skal ske en økonomisk prioritering i forbindelse med budgetdrøftelserne.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
   

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.

  Bilag

  Energistrategi Aarhus

  Beslutning
  Sagens behandling udsat.
  Aarhus Kommune har i samarbejde med de fire energiforsyningsselskaber formuleret en fælles energistrategi med ti fokusområder for udvikling af et aarhusiansk energisystem, så det understøtter et samfund på 100 % vedvarende energi.
  Resumé
  Et energisystem, der understøtter 100% vedvarende energi, er en forudsætning for at gennemføre en fuldstændig grøn omstilling af samfundet. Energisystemet er i dag ikke forberedt til dette, og som situationen er i dag har ingen det samlede ansvar herfor.
  Med vedtagelsen af klimaplan 2016-20 bestilte Byrådet derfor en strategi for rettidig og omkostningseffektiv udvikling af det samlede energisystem i Aarhus. ’Energistrategi Aarhus’ er nu udarbejdet og forelægges Byrådet. Strategien er et produkt af et partnerskab mellem Aarhus Kommune og ejerne af energisystemet: AffaldVarme Aarhus A/S, NRGi A/S, Aura Energi A/S og Ørsted A/S.
  Strategien fastlægger en fælles ramme og identificerer snitflader, synergimuligheder og innovationsindsatser i forbindelse med grøn omstilling indenfor energisektoren og Aarhus Kommunes byudvikling.
  Strategisk energiplanlægning er i dag ikke en lovbunden opgave i Danmark, og partnernes engagement i udvikling af Energistrategien er derfor på frivillig basis. Godkendelse af ’Energistrategi Aarhus’ foregår parallelt i energiselskaberne samtidig med Byrådets behandling.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Byrådet vedtager ’Energistrategi Aarhus’ som strategisk ramme for udvikling af energisystemet frem mod 2030 
  At 2) Teknik og Miljø i 2021 fremlægger en sag for Byrådet, der anviser, hvorledes brugen af biomasse kan reduceres mest muligt. 
  Sagens forløb
  13-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. juli 2020.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Intet.