Vælg

Referat Teknisk Udvalg 21-09-2020

  Besigtigelse med Det Grønne Råd: Tur til Hørret skov

  Beslutning
  Besigtigelsen blev aflyst på grund af den aktuelle Corona-situation.
  Sagens forløb
  21-09-2020 Teknisk Udvalg
  Besigtigelsen blev aflyst på grund af den aktuelle Corona-situation.

  Bilag

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  21-09-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Lokalplaner på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om lokalplan 1116 – Trælasten-Daugbjergvej 15-19 og 18-20, Aarhus C – Forslag samt lokalplan 1136 – Erhverv ved Hasselager Centervej, Hasselager - Forslag.
   
  På et spørgsmål fra udvalget oplyste forvaltningen, at der i lokalplanerne ikke kan stilles krav om et bestemt biodiversitetstal eller om DGNB-certificering af byggeriet. Stadsarkitekten supplerede med, at der ved byggeri i landzone arbejdes med landskabsrum og livet omkring det, herunder biodiversitet. Et naturligt flow i vandløb og beskyttede dyrekorridorer er således en prioritering ved udvikling i det åbne land.
  Sagens forløb
  21-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om lokalplan 1116 – Trælasten-Daugbjergvej 15-19 og 18-20, Aarhus C – Forslag samt lokalplan 1136 – Erhverv ved Hasselager Centervej, Hasselager - Forslag.
   
  På et spørgsmål fra udvalget oplyste forvaltningen, at der i lokalplanerne ikke kan stilles krav om et bestemt biodiversitetstal eller om DGNB-certificering af byggeriet. Stadsarkitekten supplerede med, at der ved byggeri i landzone arbejdes med landskabsrum og livet omkring det, herunder biodiversitet. Et naturligt flow i vandløb og beskyttede dyrekorridorer er således en prioritering ved udvikling i det åbne land.

  Bilag

  Klimastrategi og klimahandlingsplan i høring

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at høringsfasen udvides til 6 uger, så borgerne har lejlighed til at forholde sig til det omfattende materiale.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 21. september 2020.
   
  Forvaltningen fremsender et kort notat, hvor 2025-målene i klimahandlingsplanen opgøres i procenter, til udvalget.
   
  Derudover fremsender forvaltningen et notat om muligheder for et større klimafokus i aktiviteterne under Magistratsafdelingen for Kultur- og Borgerservice, til udvalget.
   
  Endeligt fremsender forvaltningen et kort notat med henvisning til Klimarådets nye rapport, som beskriver et indsatsspor og et udviklingsspor, til udvalget.
  Offentlig høring af udkast til klimastrategi 2030 og klimahandlingsplan 2021-2024.

  Resumé
  Byrådet vedtog for 12 år siden en vision om et CO2-neutralt samfund i 2030. En vision der har til formål at bidrage til løsningen af de globale klimaudfordringer.
  For at nå denne vision vedtog Byrådet 29. april 2020 årlige bindende klimamål, og bad Teknik og Miljø i samarbejde med Direktørgruppen at udarbejde en plan for at nå målet om et CO2-neutralt samfund i 2030.
  Byrådet præsenteres nu for et udkast til en klimastrategi frem til 2030 og en klimahandlingsplan for perioden frem til 2024 inklusiv et indsatskatalog (bilag 2-4). Udkastet er udarbejdet af seks tværmagistratslige arbejdsgrupper med bred involvering af ledere og medarbejdere samt en række eksterne parter.
  Byrådet præsenteres for klimastrategi og klimahandlingsplan med henblik på at sende materialet i offentlig høring i fire uger.
  Byrådets endelige vedtagelse vil således kunne ske på baggrund af indkomne høringssvar fra borgere, virksomheder og interesseorganisationer.
  Indstilling
  Det indstilles;
  At 1) følgende udkast til dokumenter sendes i fire ugers offentlig høring:
  - Klimastrategi 2030 ”På vejen mod fossilfrihed”
  - Klimahandlingsplan 2021-2024 ”Grøn genstart”
  - Indsatskatalog 2021-2024
  At 2) ovenstående materiale sendes til AffaldVarme Aarhus A/S med henblik på at sikre selskabets tilslutning til de dele som forudsættes varetaget af selskabet.
  Sagens forløb
  13-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. juli 2020.
  Der var ros til et gennemarbejdet oplæg med et højt ambitionsniveau – og det blev fremhævet, at der forud havde været en god og grundig involveringsproces. Rådmand Thomas Medom fremhævede fokus på scope 3 og holdningen til som udgangspunkt ikke at købe kvoter som positivt, men tog forbehold mht. biomasse, carbon capture, indsats mod drivhusgasser fra landbruget og stærkere fokus på cyklisme mm. Det blev understreget, at der skal ske en økonomisk prioritering i forbindelse med budgetdrøftelserne.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
   

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  21-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at høringsfasen udvides til 6 uger, så borgerne har lejlighed til at forholde sig til det omfattende materiale.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 21. september 2020.
   
  Forvaltningen fremsender et kort notat, hvor 2025-målene i klimahandlingsplanen opgøres i procenter, til udvalget.
   
  Derudover fremsender forvaltningen et notat om muligheder for et større klimafokus i aktiviteterne under Magistratsafdelingen for Kultur- og Borgerservice, til udvalget.
   
  Endeligt fremsender forvaltningen et kort notat med henvisning til Klimarådets nye rapport, som beskriver et indsatsspor og et udviklingsspor, til udvalget.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Energistrategi Aarhus

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 21. september 2020.
   
  Forvaltningen udarbejder et notat med svar på de oftest stillede spørgsmål til CO2-regnskab, herunder en beskrivelse af måle- og opgørelsesmetoder, samt hvordan vi bogfører i forhold til CO2, og hvorfor det er tilfældet, til udvalget. Notatet kan således anvendes som en læsevejledning til det kommen klimaregnskab.
   
  Energistrategi-partnerne udarbejder en årlig skriftlige afrapportering til byrådet. Den første afrapportering vil ske i 2022.
  Aarhus Kommune har i samarbejde med de fire energiforsyningsselskaber formuleret en fælles energistrategi med ti fokusområder for udvikling af et aarhusiansk energisystem, så det understøtter et samfund på 100 % vedvarende energi.
  Resumé
  Et energisystem, der understøtter 100% vedvarende energi, er en forudsætning for at gennemføre en fuldstændig grøn omstilling af samfundet. Energisystemet er i dag ikke forberedt til dette, og som situationen er i dag har ingen det samlede ansvar herfor.
  Med vedtagelsen af klimaplan 2016-20 bestilte Byrådet derfor en strategi for rettidig og omkostningseffektiv udvikling af det samlede energisystem i Aarhus. ’Energistrategi Aarhus’ er nu udarbejdet og forelægges Byrådet. Strategien er et produkt af et partnerskab mellem Aarhus Kommune og ejerne af energisystemet: AffaldVarme Aarhus A/S, NRGi A/S, Aura Energi A/S og Ørsted A/S.
  Strategien fastlægger en fælles ramme og identificerer snitflader, synergimuligheder og innovationsindsatser i forbindelse med grøn omstilling indenfor energisektoren og Aarhus Kommunes byudvikling.
  Strategisk energiplanlægning er i dag ikke en lovbunden opgave i Danmark, og partnernes engagement i udvikling af Energistrategien er derfor på frivillig basis. Godkendelse af ’Energistrategi Aarhus’ foregår parallelt i energiselskaberne samtidig med Byrådets behandling.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Byrådet vedtager ’Energistrategi Aarhus’ som strategisk ramme for udvikling af energisystemet frem mod 2030 
  At 2) Teknik og Miljø i 2021 fremlægger en sag for Byrådet, der anviser, hvorledes brugen af biomasse kan reduceres mest muligt. 
  Sagens forløb
  13-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. juli 2020.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  21-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 21. september 2020.
   
  Forvaltningen udarbejder et notat med svar på de oftest stillede spørgsmål til CO2-regnskab, herunder en beskrivelse af måle- og opgørelsesmetoder, samt hvordan vi bogfører i forhold til CO2, og hvorfor det er tilfældet, til udvalget. Notatet kan således anvendes som en læsevejledning til det kommen klimaregnskab.
   
  Energistrategi-partnerne udarbejder en årlig skriftlige afrapportering til byrådet. Den første afrapportering vil ske i 2022.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Visionsplan for Aarhus Midtby

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at det forudsættes i budgetforliget, at arbejdet med en visionsplan for Aarhus midtby igangsættes, samt at forvaltningen fremsender projektbeskrivelsen og tidsplanen til udvalgets drøftelse, inden arbejdet med visionsplanen igangsættes.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 21. september 2020.
  Resumé
  Byrådet besluttede den 15. maj 2019 dels, at der skulle gennemføres en forundersøgelse af behovet for at udarbejde en visionsplan for Aarhus midtby, og dels, at Byrådet på baggrund heraf skulle forelægges et oplæg til drøftelse af det videre arbejde med en eventuel visionsplan.
   
  Fundamentet for forundersøgelsen udgøres af en interviewrunde blandt nøgleaktører i forhold til udviklingen af Aarhus Midtby. Undersøgelsen har for hvert fokusområde identificeret styrker, muligheder, udfordringer og svagheder ved midtbyen, som den ser ud nu.
   
  Forundersøgelsen har samlet set konkluderet, at der synes et behov for en visionsplan for Aarhus Midtby. På tværs af nøgleaktørerne efterspørges der konkrete handlinger, der adresserer de oplevede udfordringer.
   
  Det blev i juni 2020 besluttet, at der som følge af COVID-19 nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg med deltagelse fra en række repræsentanter fra blandt andet byens restauranter, kulturinstitutioner, turistindustrien og kommunen, som skulle sættes gang i Midtbyen hen over sommeren frem mod Aarhus Festuge. En række af de planlagte tiltag adresserer på kort sigt nogle de behov, der også fremkom i forundersøgelsen til visionsplanen.
   
  På baggrund af forundersøgelsen, anbefaler Teknik og Miljø, at der nu igangsættes en proces, som i tæt og forpligtende samarbejde med relevante interessenter sikrer udarbejdelsen af en visionsplan for midtbyen, som dels viser en langsigtet retning for Aarhus Midtby, dels forpligter alle parter i samarbejdet på konkrete handlinger.
   
  Gennemførelse af en proces for og udarbejdelse af en egentlig visionsplan for Aarhus Midtby, samt afholdelse af en visionskonference, ligger ud over Teknik og Miljøs kerneopgaver. Hvis visionsprocessen skal gennemføres, vil det derfor kræve, at byrådet prioriterer særlige midler hertil, svarende til mellem kr. 500.000 og kr. 1.000.000.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet på baggrund af forundersøgelsen drøfter, hvorvidt der skal gennemføres en visionsproces for Aarhus Midtby.
   
  At 2) Et eventuelt arbejde igangsættes, hvis der afsættes midler hertil i budget 2021, og at arbejdet indledes med en visionskonference.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Det blev præciseret, at der i det videre arbejde skal fokuseres på at involvere udsatte og involvere de unge.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  21-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at det forudsættes i budgetforliget, at arbejdet med en visionsplan for Aarhus midtby igangsættes, samt at forvaltningen fremsender projektbeskrivelsen og tidsplanen til udvalgets drøftelse, inden arbejdet med visionsplanen igangsættes.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 21. september 2020.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Udvalget bemærkede, at man ønskede en status på projektet om Moesgård Vildskov i 2021.
  Sagens forløb
  21-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget bemærkede, at man ønskede en status på projektet om Moesgård Vildskov i 2021.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  21-09-2020 Teknisk Udvalg
  Intet.