Vælg

Referat Teknisk Udvalg 30-09-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Udvidelse af Aarhus Havn – opsamling på forudgående høring

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Opsamling på forudgående offentlig høring om udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen) som grundlag for udarbejdelse af kommuneplantillæg og miljøvurdering.
  Resumé
  Teknik og Miljø har afholdt en offentlig høring om udvidelse af Aarhus Havn for at indkalde idéer og forslag til dels udarbejdelse af kommuneplantillæg (og lokalplan), dels gennemførelse af miljøvurderingsprocedure (VVM).
  Der er indkommet 99 høringssvar. Emnerne er bl.a. Aarhus Havns konkurrenceevne, arealbehov og havnens udformning, vandsport og anden rekreativ anvendelse, trafik, miljø og natur.
  Der er overvejende opbakning til udvidelsen blandt erhvervsorganisationer, virksomheder og enkelte privatpersoner. Mange søsportsforeninger og privatpersoner er imod udvidelsen.
  Teknik og Miljø foreslår at gå videre med planlægningen for en havneudvidelse, der omfatter containerterminal, kraner, pakhuse, tankanlæg og vejstruktur samt et offentligt tilgængeligt rekreativt område, ”Blueline”, ved den nye mole.
  Byrådet skal fastlægge, hvad der skal belyses i miljøvurdering af planerne og i den del af miljøvurderingen (VVM), der vedrører landdelen af det konkrete havneprojekt. De øvrige dele af havneudvidelsen, der foregår på søterritoriet, har statslige VVM-myndigheder (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen).
  Teknik og Miljø foreslår, at hovedparten af miljøemnerne i høringssvarene indgår i vurderingen af landdelen. Dog foreslås det ikke at medtage forslaget om en sejlbar kanal, der kan give kajakker og roere adgang til at sejle ”indenom” havnen, da byrådet tidligere har afvist at etablere en kanal på denne strækning.
  Størrelsen af havneudvidelsen og konsekvenserne for udsigten til Aarhus Bugt og Mols er vigtige emner. Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der afgør, hvor meget havnen kan udvides, herunder placering af ydermolen. Teknik og Miljø foreslår, at Aarhus Kommune anbefaler Aarhus Havn og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at belyse en alternativ placering af ydermolen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering af planerne og det konkrete havneprojekt som beskrevet i afsnit 5,
  At 2) miljøvurderingen for landdelen af havneprojektet indeholder alternativer og hovedemner som beskrevet i afsnit 5 med tilhørende bilag, samt
  At 3) der videregives miljøemner til de statslige myndigheder og anbefales, at Aarhus Havn og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen belyser en alternativ moleplacering som beskrevet i afsnit 5.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. juli 2020.
  Mette Skautrup tog forbehold.
  Der blev rejst en række spørgsmål og temaer, som indgår i den videre behandling – herunder mulighederne for vindmøller, økonomi i og vurdering af en kanal, vandkvalitet og biodiversitet, sports- og fritidsaktiviteter, belysning af alternativ moleplacering og optimering i forhold til anlæg af Marselistunnel.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  30-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Bilag

  Svar på forslag om vaskepladser ved genbrugsstationer

  Beslutning
  Idet At 1) og At 2) ikke længere lader sig gøre, da erhvervsgrunden på Holmskovvej i Malling er solgt, anbefaler et enigt udvalg, at denne del af indstillingen udgår.
   
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingens At 3) i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils indstiller, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø pålægges at finde en egnet grund, der kan udbydes som vaskeplads for biler. Grunden behøver ikke ligge i forbindelse med en genbrugsstation. En eventuelt mindre indtægt fra grundsalget end forudsat skal finansieres i henhold til Aarhus Kommunes styringsprincipper og almindelige praksis på jordsalgsområdet.
  Beslutningsforslag fra S og SF
  Baggrund:
  Mange bilejere - særligt i parcelhuskvartererne - vasker i dag deres biler på deres egen matrikel. Følgevirkninger heraf er, at miljøskadelige stoffer som rengørings- og opløsningsmidler, olier, brændstofrester, motorvæsker, bremsestøv m.m. ledes videre til regnvandsbassiner eller siver urenset ned i grundvandet. Det skader miljøet og naturen. Endvidere er det betænkeligt, at der bruges uforholdsmæssigt meget rent drikkevand ved brug af denne fremgangsmåde.
   
  I EU arbejdes der p.t. på direktiver, der bl.a. skal sætte nye grænser for, hvilke miljøskadelige stoffer, man som privat borger må udlede til vandmiljøet; herunder sprøjtegifte og tagrensningsmidler, som ender i vandmiljøet.
   
  Aarhus kommune skal være på forkant og ændre adfærd i forhold miljøpåvirkning og bæredygtighed samt tænke FN`s klimamål ind i alle relevante tiltag.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet og SF:
  At Aarhus Kommune undersøger muligheden for at oprette "vask-selv-pladser" på kommunes genbrugsstationer til private bilejere, herved kan man sikre miljøet og vandet kan renses og genbruges. I samme ombæring ønsker Socialdemokratiet og SF, at forvaltningen peger på en mulig økonomisk model, som forhåbentligt kan hvile i sig selv. Der opfordres til at indhente erfaring fra tankstationer i den udstrækning, det er relevant for ovenstående model.
   
  Genbrugsstationen er et oplagt sted, da mange bilejere, efter at have kørt med affald, kan have brug for en rengøring af bilen, både med vand og sæbe samt støvsugning.
   
  På vegne af Socialdemokratiet og SF i Aarhus Byråd
  Anette Poulsen, Ango Winther og Jan Ravn Christensen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Svar på forslag om vaskepladser ved genbrugsstationer
  Forslag fra Socialdemokraterne og SF om etablering af vaskepladser ved genbrugsstationerne.

  Resumé
  Socialdemokraterne og SF har foreslået, at der etableres vaskepladser ved genbrugsstationer.
  Forslaget vil have en positiv miljømæssig effekt, under forudsætning af at man reelt flytter bilvask ”fra kantsten” til en vaskeplads. Såfremt forslaget øget frekvensen for bilvask vil dette trække i modsat retning.
  AffaldVarme A/S har oplyst, at selskabet ikke har interesse i at etablere vaskepladser på genbrugsstationerne. Teknik og Miljø foreslår i stedet, at Aarhus Kommune udbyder en erhvervsgrund i Malling til formålet. Grunden ligger lige overfor genbrugspladsen på Holmskovvej.
  De forventede mindreindtægter ved at gennemføre salg eller udleje med en sådan binding – op mod 425.000 kr. - foreslås finansieret af Aarhus Kommunes Klimafond.
  Indstilling
  Teknik og Miljø vurderer, at der i forvejen er god kapacitet i markedet for bilvask, og kan ikke anbefale at gennemføre forslaget i en form, som indebærer, at kommunen skal udføre egentlig erhvervsaktivitet. Det er desuden usikkert, om man med det foreslåede primært flytter bilvask fra etablerede vaskeanlæg til et nyt tilbud eller øger frekvensen hvormed bilejere vasker deres bil. I så fald er den miljømæssige effekt begrænset.
  De efterfølgende indstillingspunkter skal ses i lyset af disse forbehold. De udstikker en ramme, hvorunder forslaget kan søges gennemført, hvis et byrådsflertal skulle ønske dette, konkret ved at muligheden for at etablere en vaskeplads afklares via udbud.
  Det indstilles:
  At 1) Teknik og Miljø udbyder en erhvervsgrund på Holmskovvej i Malling til etablering af en vaskeplads for biler, der har besøgt den nærliggende genbrugsstation.
  At 2) Den forventede mindreindtægt ved at gennemføre salg eller udleje med en sådan binding – op mod 425.000 kr. - finansieres af Aarhus Kommunes Klimafond.
  At 3) Teknik og Miljø gennemfører en kampagne, rettet mod hjemmevask af biler.
  Sagens forløb
  24-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  05-11-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet d. 25. september 2019.
   
  Teknik og Miljø afviser forslaget, som efter deres juridiske vurdering er i strid med kommunalfuldmagten.
   
  Borgmesterens Afdeling vurderer, at forslaget lovligt kan gennemføres på følgende grundlag:
   
  Aarhus Kommune kan etablere og drive vaskepladser på genbrugsstationer, da miljøhensyn samt ordningens karakter gør, at etablering af vaskepladserne kan begrundes i almene kommunale interesser.

  27-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. november 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Thomas Medom, rådmand Jette Skive, rådmand Kristian Würtz og Lone Hindø tog forbehold.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 5. februar 2020 om fornyet magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  12-06-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  24-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at der i indstillingen foreslås en finansiering, der på en række områder bryder med kommunens styringsprincipper, praksis på jordsalgsområdet og nyligt byrådsvedtagne retningslinjer for udmøntninger fra Klimafonden. For det første anvises der i indstillingen finansiering uden for de decentraliserede rammer som Teknik og Miljø i overensstemmelse med styringsprincipperne kan anvise finansiering inden for. For det andet er praksis på jordsalgsområdet, at et salg til et mindre indbringende formål konkret oplyses til Byrådet, men ikke særskilt finansieres uden for jordsalgsområdet. Dette gør sig gældende, når der sælges til almene frem for private boliger, men vil også kunne blive relevant i tilfælde, hvor der sælges til åbent-lavt frem for tæt-lavt byggeri. For det tredje har Byrådet på indstilling fra Teknik og Miljø samt Borgmesterens Afdeling d. 11. marts 2020 besluttet retningslinjer for udmøntninger fra Klimafonden. Retningslinjerne er ikke fulgt i indstillingen.
  På den baggrund anbefaler Borgmesterens Afdeling, at finansieringen følger styringsprincipper og almindelig praksis på jordsalgsområdet, hvis forslaget om at sælge jord tiltrædes.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger.

  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. juni 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Hindø tog forbehold.
  Lone Norlander Smith og Mette Skautrup kan ikke tiltræde indstillingen.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  30-09-2020 Teknisk Udvalg
  Idet At 1) og At 2) ikke længere lader sig gøre, da erhvervsgrunden på Holmskovvej i Malling er solgt, anbefaler et enigt udvalg, at denne del af indstillingen udgår.
   
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingens At 3) i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils indstiller, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø pålægges at finde en egnet grund, der kan udbydes som vaskeplads for biler. Grunden behøver ikke ligge i forbindelse med en genbrugsstation. En eventuelt mindre indtægt fra grundsalget end forudsat skal finansieres i henhold til Aarhus Kommunes styringsprincipper og almindelige praksis på jordsalgsområdet.

  Bilag

  Nye offentlige veje og stier samt bemyndigelse til åstedsforretning

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Optagelse af visse veje og stier som offentlige samt anmodning om bemyndigelse af Teknik og Miljø til afholdelse af åstedsforretning forud for ekspropriation til vejanlæg.

  Resumé
  Indstillingen omhandler forslag om optagelse af en række veje og stier som offentlige: en sidevej til Blomstervej i Tilst, Egevej i Skødstrup og kommende shuntforbindelse fra Randersvej til Dusager i Skejby som offentlig vej, samt en sti mellem Ringvej Syd og Bushøjvej i Holme og en sti ved Fuglebakkevej i Hasle som offentlig sti.
  Indstillingen omhandler herudover forslag om bemyndigelse af Teknik og Miljø til afholdelse af nødvendig åstedsforretning som indledning til ekspropriation til vejanlæg, der er fremrykket på grund af coronakrisen. Det gælder buslommer på Brendstrupgårdsvej i Skejby, cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg og cykelsti langs Kærbyvej i Kasted
  Indstilling
  At 1)  Byrådet, jf. Vejlovens §15, godkender optagelse af den private fællesvej, Blomstervej (ved Blomstervej 8-72, ca. 440 m), og den kommende shuntforbindelse (inkl. sti) fra nyt højresvingsspor på Randersvej til den private fællesvej Dusager (ca. 175 m), som offentlig vej.
  At 2   Byrådet, jf. Vejlovens § 15, som følge af Privatvejslovens § 58, stk. 3, godkender, at den private fællesvej Egevej i Skødstrup (ca. 375 m) optages som offentlig vej på vilkår, som fremgår af indstillingens afsnit 3.
  At 3)  At Byrådet, jf. Vejlovens § 15, godkender optagelsen af sti i Holme mellem Ringvej Syd og Bushøjvej (ca. 250 m) og sti mellem Haslevangsvej og Fuglebakkevej (ca. 50 m) som offentlige stier.
  At 4)  At Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til at afholde åstedsforretninger, jf. Vejlovens § 100, som forberedelse til eventuel ekspropriation af nødvendige arealer til de vejanlæg, som Byrådet har fremrykket til udførelse i 2020/21 på grund coronakrisen jf. oplistning sidst i afsnit 5
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. august 2020.
  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  30-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Bilag

  Orientering om ny affaldsbekendtgørelse/kommende affaldsplan

  Beslutning
  AffaldVarme Aarhus orienterede udvalget om den kommende affaldsplan for perioden 2021 – 2026.
   
  På et spørgsmål fra udvalget oplyste AffaldVarme Aarhus, at man er opmærksom på problemerne, der kan opstå for borgerne, når antallet af affaldsbeholdere øges som følge af sorteringen i flere affaldsfraktioner. AffaldVarme Aarhus vil meget gerne begrænse antallet af affaldsbeholdere til tre. Ligesom det var tilfældet, da vi i Aarhus gik fra én til to affaldsbeholdere, vil der nok blive lavet et inspirationskatalog til borgerne med forslag til, hvordan der gøres plads til borgerne. Derudover vil et korps af medarbejdere fra AffaldVarme Aarhus stå klar til at svare på spørgsmål.
   
  På et spørgsmål fra udvalget oplyste AffaldVarme Aarhus desuden, at der kan ses bort fra genanvendelsesgraden fastsat i affaldsrammedirektivet i 2018 og i stedet fokuseres mere på tiltag med direkte genbrug.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Teknisk Udvalg
  AffaldVarme Aarhus orienterede udvalget om den kommende affaldsplan for perioden 2021 – 2026.
   
  På et spørgsmål fra udvalget oplyste AffaldVarme Aarhus, at man er opmærksom på problemerne, der kan opstå for borgerne, når antallet af affaldsbeholdere øges som følge af sorteringen i flere affaldsfraktioner. AffaldVarme Aarhus vil meget gerne begrænse antallet af affaldsbeholdere til tre. Ligesom det var tilfældet, da vi i Aarhus gik fra én til to affaldsbeholdere, vil der nok blive lavet et inspirationskatalog til borgerne med forslag til, hvordan der gøres plads til borgerne. Derudover vil et korps af medarbejdere fra AffaldVarme Aarhus stå klar til at svare på spørgsmål.
   
  På et spørgsmål fra udvalget oplyste AffaldVarme Aarhus desuden, at der kan ses bort fra genanvendelsesgraden fastsat i affaldsrammedirektivet i 2018 og i stedet fokuseres mere på tiltag med direkte genbrug.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Teknisk Udvalg
  Intet.