Vælg

Referat Teknisk Udvalg 28-10-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Kommuneplantillæg om VE-anlæg

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
   
  Forvaltningen fremsender et notat til udvalget med en oversigt over den forventede energiproduktion for vindmøller af forskellig højde. Oversigten skal udarbejdes på baggrund af forvaltningens beregninger af den forventede energiproduktion og skal tillige angive det antal husstandes gennemsnitlige elforbrug, som vindmøllens forventede energiproduktion svarer til. Endeligt skal i notatet anføres kendte herregårdslandskaber med vindmøller opstillet.
   
  Forvaltningen fremsender desuden et notat om, hvornår i processen Aarhus Kommune plejer at undersøge økonomien i foreslåede vindmølleprojekter, herunder hvad Aarhus Kommune med rette kan have af forventninger til økonomien i sådanne projekter.
   
  I forbindelse med et foretræde blev aftalt, at NRGI fremsender et dokument, som sætter tal på forskellen mellem hav- og landvindmøller, til udvalget.
  Endelig vedtagelse af temaplan om vedvarende energianlæg (VE-anlæg). Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Temaplanen om VE-anlæg udpeger områder, der vurderes at være potentielt egnede til henholdsvis store vindmøller og store solenergianlæg. Andre arealer kan vurderes som egnede efter en konkret vurdering.
  Forslag til temaplan har været i offentlig høring ultimo 2019. Der indkom i alt 263 høringsbidrag, hvor hovedparten er positive i forhold til grøn omstilling, men samtidig forholder sig kritisk til konkrete udpegninger i deres nærområde. På baggrund af høringen foreslås en række justeringer, herunder at udpegning til vindmøller udgår ved hhv. Vosnæs og Havnen, samt tilskæres ved Kasted.
  Herudover foreslås det, at to af udpegningerne til solenergianlæg udgår ved hhv. Elev (område 9) og Framlev (område 13) og udpegningen til solenergianlæg ændres fra ovaludpegninger til mere præcise områder-udpegninger.
  Endvidere foreslås en række øvrige justeringer i temaplanen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til Temaplan om VE-anlæg vedtages endeligt som vedlagt i bilag 1 og med de rettelser der fremgår af bilag 2 og 3, herunder reduktion i antal vindmølleområder fra tre til et og områder til solenergianlæg fra 13 til 11.
  At 2) de indkomne høringssvar besvares, som det fremgår af bilag 5.
  Sagens forløb
  23-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. september 2020.
  Rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, Lone Hindø og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  28-10-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
   
  Forvaltningen fremsender et notat til udvalget med en oversigt over den forventede energiproduktion for vindmøller af forskellig højde. Oversigten skal udarbejdes på baggrund af forvaltningens beregninger af den forventede energiproduktion og skal tillige angive det antal husstandes gennemsnitlige elforbrug, som vindmøllens forventede energiproduktion svarer til. Endeligt skal i notatet anføres kendte herregårdslandskaber med vindmøller opstillet.
   
  Forvaltningen fremsender desuden et notat om, hvornår i processen Aarhus Kommune plejer at undersøge økonomien i foreslåede vindmølleprojekter, herunder hvad Aarhus Kommune med rette kan have af forventninger til økonomien i sådanne projekter.
   
  I forbindelse med et foretræde blev aftalt, at NRGI fremsender et dokument, som sætter tal på forskellen mellem hav- og landvindmøller, til udvalget.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Temaplan for VE-anlæg

  Bilag 2: Hovedstrukturkort og udpegninger som udtages

  Bilag 3: Oversigt over justeringer i VE-temaplanen forud for endelig byrådsvedtagelse

  Bilag 4: Konkrete ansøgninger om VE-anlæg

  Bilag 5: Resume og kommentering af indkomne høringssvar

  Bilag 6: Indkomne høringssvar

  Bilag 7: Sammenfattende redegørelse

  Notat MTM 30.09.2020 (påført 05.10.2020)

  Meningstilkendegivelse Aarhus Vindmøllelaug (påført 05.10.2020)

  Meningstilkendegivelse NRGi Renewables (påført 05.10.2020)

  Ændringsforslag DF (påført 07.10.2020)

  Byrådsdebat

  Notat MTM 09.10.2020

  Foretræde Better Energy Management A/S v/Anders Nielsen (tilføjet 28.10.2020)

  Foretræde NRGi (tilføjet 28.10.2020)

  Foretræde Bestyrelsen i Ejerforeningen AARhus (tilføjet 26.10.2020)

  Foretræde Bestyrelsen i Ejerforeningen AARhus Oplæg (tilføjet 28.10.2020)

  Foretræde Aarhus Vindmøllelaug v/Peter Esmann (tilføjet 27.10.2020)

  Foretræde Danmarks Naturfredningsforening (tilføjet 28.10.2020)

  Foretræde Ole Nørregaard (tilføjet 28.10.2020)

  Meningstilkendegivelse Lars Bjørn Hansen og Jette Delendorf Jensen (tilføjet 28.10.2020)

  Grøn Transportplan fase 2

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Resumé
  Med Klimaplan 2016-2020 vedtog Byrådet, at Aarhus Kommunes egen transport skal være fossilfri i 2030. Med budget 2020 besluttede Byrådet at skærpe denne målsætning, så Aarhus Kommunes egen bilflåde skal være omstillet til fossilfri drift senest ultimo 2025.
  Med denne indstilling leveres anden og afsluttende fase af Grøn Transportplan. Med fase 2 fastlægges milepæle for indkøb og omstilling af forskellige køretøjskategorier frem mod 2025 for egen flåde.
  For transporten i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser vil Aarhus Kommune igennem krav og konkurrenceparametre i udbud og kontrakter påvirke den transport, som følger af opgaven, i en grøn retning.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Grøn Transportplan fase 2 samt nye skærpede minimumskrav for 2021 for både egen flåde og indkøbt transport vedtages
  At 2) Teknik og Miljø udarbejder plan for grøn omstilling af Aarhus Kommunes egne arbejdsmaskiner herunder anvendelse af fossilfrie drivmidler i Entreprenørenheden
  Sagens forløb
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. september 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  28-10-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Kongelunden, status

  Beslutning
  Kongelundens Sekretariat orienterede udvalget om status på Vision Kongelunden, herunder aktiviteter i den igangværende forundersøgelsesfase.
   
  På et spørgsmål fra udvalget oplyste Kongelundens Sekretariat, at Aarhus Cyklebane har været dygtige til at skabe aktiviteter på et ikke tidssvarende anlæg. Aarhus Cyklebane har et ønske om et moderne cykelbaneanlæg, men Slots- og Kulturstyrelsen har indstillet, at Aarhus Cyklebane fredes. Kongelundens Sekretariat har afholdt et møde med Slots- og Kulturstyrelsen og skal nu inden den 16. januar 2021 fremsende et høringssvar vedrørende fredningen. Selvom om en fredning af Aarhus Cyklebane undgås, vil der stadig blive lavet en kulturmiljøanalyse, som nok vil ende med at konkludere, at Aarhus Cyklebane har høj bevaringsværdi. Samlet betyder dette, at Aarhus Cyklebane sandsynligvis bliver låst i forhold til udviklingen af Kongelunden.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Teknisk Udvalg
  Kongelundens Sekretariat orienterede udvalget om status på Vision Kongelunden, herunder aktiviteter i den igangværende forundersøgelsesfase.
   
  På et spørgsmål fra udvalget oplyste Kongelundens Sekretariat, at Aarhus Cyklebane har været dygtige til at skabe aktiviteter på et ikke tidssvarende anlæg. Aarhus Cyklebane har et ønske om et moderne cykelbaneanlæg, men Slots- og Kulturstyrelsen har indstillet, at Aarhus Cyklebane fredes. Kongelundens Sekretariat har afholdt et møde med Slots- og Kulturstyrelsen og skal nu inden den 16. januar 2021 fremsende et høringssvar vedrørende fredningen. Selvom om en fredning af Aarhus Cyklebane undgås, vil der stadig blive lavet en kulturmiljøanalyse, som nok vil ende med at konkludere, at Aarhus Cyklebane har høj bevaringsværdi. Samlet betyder dette, at Aarhus Cyklebane sandsynligvis bliver låst i forhold til udviklingen af Kongelunden.

  Bilag

  Opfølgning på dialogmøde

  Beslutning
  Opfølgning på dialogmødet blev udsat til næste møde.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Teknisk Udvalg
  Opfølgning på dialogmødet blev udsat til næste møde.

  02-11-2020 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Teknisk Udvalg
  Intet.