Vælg

Referat Teknisk Udvalg 11-11-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Kommuneplantillæg om VE-anlæg

  Beslutning
  Ango Winther, Steen Bording Andersen, Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med den tilføjelse, at ”Havnen – Område C” samt ”Vosnæs – Område A” fastholdes i Temaplan om VE-anlæg. Udover selve temaplanen, så vil Ango Winther, Steen Bording Andersen, Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils se velvilligt på konkrete vindmølleprojekter på Aarhus Havn udover dem, der er fremlagt i nærværende temaplan, herunder f.eks. den offentligt fremlagte idé fra Aarhus Vindmøllelaug.
   
  Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at de ikke kan støtte op om flertallets konklusion, idet effekten fra vindmøller på land, og særligt ved Aarhus Havn, ikke står i mål med de massive gener, som vindmøllerne påfører mennesker og udsigten over bugten. Venstre vil understøtte og arbejde for, at der etableres vindmøller på havet og på energi-øer, hvilket er i overensstemmelse med retningen sat fra Christiansborg. Aarhus Kommune er tætbefolket, hvorfor hensynet til byens vækst, natur og landskabelige herligheder, særligt udsigten ud over bugten, skal beskyttes.
   
  Et enigt udvalg fastholder område 13, solceller ved Framlev, i Temaplan om VE-anlæg, efter at høringssvaret fra Aarhus Universitet er blevet trukket tilbage.
  Endelig vedtagelse af temaplan om vedvarende energianlæg (VE-anlæg). Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Temaplanen om VE-anlæg udpeger områder, der vurderes at være potentielt egnede til henholdsvis store vindmøller og store solenergianlæg. Andre arealer kan vurderes som egnede efter en konkret vurdering.
  Forslag til temaplan har været i offentlig høring ultimo 2019. Der indkom i alt 263 høringsbidrag, hvor hovedparten er positive i forhold til grøn omstilling, men samtidig forholder sig kritisk til konkrete udpegninger i deres nærområde. På baggrund af høringen foreslås en række justeringer, herunder at udpegning til vindmøller udgår ved hhv. Vosnæs og Havnen, samt tilskæres ved Kasted.
  Herudover foreslås det, at to af udpegningerne til solenergianlæg udgår ved hhv. Elev (område 9) og Framlev (område 13) og udpegningen til solenergianlæg ændres fra ovaludpegninger til mere præcise områder-udpegninger.
  Endvidere foreslås en række øvrige justeringer i temaplanen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til Temaplan om VE-anlæg vedtages endeligt som vedlagt i bilag 1 og med de rettelser der fremgår af bilag 2 og 3, herunder reduktion i antal vindmølleområder fra tre til et og områder til solenergianlæg fra 13 til 11.
  At 2) de indkomne høringssvar besvares, som det fremgår af bilag 5.
  Sagens forløb
  23-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. september 2020.
  Rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, Lone Hindø og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  28-10-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
   
  Forvaltningen fremsender et notat til udvalget med en oversigt over den forventede energiproduktion for vindmøller af forskellig højde. Oversigten skal udarbejdes på baggrund af forvaltningens beregninger af den forventede energiproduktion og skal tillige angive det antal husstandes gennemsnitlige elforbrug, som vindmøllens forventede energiproduktion svarer til. Endeligt skal i notatet anføres kendte herregårdslandskaber med vindmøller opstillet.
   
  Forvaltningen fremsender desuden et notat om, hvornår i processen Aarhus Kommune plejer at undersøge økonomien i foreslåede vindmølleprojekter, herunder hvad Aarhus Kommune med rette kan have af forventninger til økonomien i sådanne projekter.
   
  I forbindelse med et foretræde blev aftalt, at NRGI fremsender et dokument, som sætter tal på forskellen mellem hav- og landvindmøller, til udvalget.

  11-11-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Steen Bording Andersen, Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med den tilføjelse, at ”Havnen – Område C” samt ”Vosnæs – Område A” fastholdes i Temaplan om VE-anlæg. Udover selve temaplanen, så vil Ango Winther, Steen Bording Andersen, Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils se velvilligt på konkrete vindmølleprojekter på Aarhus Havn udover dem, der er fremlagt i nærværende temaplan, herunder f.eks. den offentligt fremlagte idé fra Aarhus Vindmøllelaug.
   
  Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at de ikke kan støtte op om flertallets konklusion, idet effekten fra vindmøller på land, og særligt ved Aarhus Havn, ikke står i mål med de massive gener, som vindmøllerne påfører mennesker og udsigten over bugten. Venstre vil understøtte og arbejde for, at der etableres vindmøller på havet og på energi-øer, hvilket er i overensstemmelse med retningen sat fra Christiansborg. Aarhus Kommune er tætbefolket, hvorfor hensynet til byens vækst, natur og landskabelige herligheder, særligt udsigten ud over bugten, skal beskyttes.
   
  Et enigt udvalg fastholder område 13, solceller ved Framlev, i Temaplan om VE-anlæg, efter at høringssvaret fra Aarhus Universitet er blevet trukket tilbage.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Temaplan for VE-anlæg

  Bilag 2: Hovedstrukturkort og udpegninger som udtages

  Bilag 3: Oversigt over justeringer i VE-temaplanen forud for endelig byrådsvedtagelse

  Bilag 4: Konkrete ansøgninger om VE-anlæg

  Bilag 5: Resume og kommentering af indkomne høringssvar

  Bilag 6: Indkomne høringssvar

  Bilag 7: Sammenfattende redegørelse

  Notat MTM 30.09.2020 (påført 05.10.2020)

  Meningstilkendegivelse Aarhus Vindmøllelaug (påført 05.10.2020)

  Meningstilkendegivelse NRGi Renewables (påført 05.10.2020)

  Ændringsforslag DF (påført 07.10.2020)

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 09.10.2020

  Foretræde Better Energy Management A/S v/Anders Nielsen (tilføjet 28.10.2020)

  Foretræde NRGi (tilføjet 28.10.2020)

  Foretræde Bestyrelsen i Ejerforeningen AARhus (tilføjet 26.10.2020)

  Foretræde Bestyrelsen i Ejerforeningen AARhus Oplæg (tilføjet 28.10.2020)

  Foretræde Aarhus Vindmøllelaug v/Peter Esmann (tilføjet 27.10.2020)

  Foretræde Danmarks Naturfredningsforening (tilføjet 28.10.2020)

  Foretræde Ole Nørregaard (tilføjet 28.10.2020)

  Meningstilkendegivelse Lars Bjørn Hansen og Jette Delendorf Jensen (tilføjet 28.10.2020)

  Notat MTM 03.11.2020

  Bilag 1 til notat: Eksempler på herregårdslandskaber med vindmøller

  Meningstilkendegivelse Dorte Jensen (tilføjet 09.11.2020)

  Meningstilkendegivelse Aarhus Vindmøllelaug (tilføjet 10.11.2020)

  Meningstilkendegivelse Ole Nørregaard (tilføjet 11.11.2020)

  Meningstilkendegivelse Birthe Jørgensen (tilføjet 11.11.2020)

  Meningstilkendegivelse Bestyrelsen i Ejerforeningen AARhus (tilføjet 11.11.2020)

  Ændringsforslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
   
  Forvaltningen fremsender et kort notat om de forslag, som blev fremsat på foretrædet, herunder om forvaltningen fastholder de foreslåede ændringer til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune og i bekræftende fald baggrunden herfor, til udvalget. Notatet bør indeholde kortmateriale vedrørende de i notatet beskrevne områder.
  Offentlig fremlæggelse af ændringer til forslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune. Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Temaplan for erhvervsarealer er et tillæg til Kommuneplan 2017, der fastlægger nye kommuneplanrammer for byens erhvervsarealer.
  Byrådet vedtog d. 29. april 2020 indstillingen om Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune. Vedtagelsen betød, at forslaget til Temaplan for erhvervsarealer sammen med miljøvurderingen blev sendt i offentlig høring i otte uger. Derudover betød det, at et forslag til en samlet strategi for den fremtidige udvikling af Aarhus Kommunes erhvervsarealer skulle fremlægges for byrådet sammen med indstillingen om endelig vedtagelse af temaplanen.  
  Den offentlige høring af forslag til temaplan for erhvervsarealer har givet anledning til visse ændringer i de foreslåede rammer, der er fremlagt i forbindelse med i temaforslaget.  Derfor foreslås det, at ændringsforslagene sendes i offentlig høring i to uger.
  Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling har udarbejdet et forslag til en samlet strategi- og handlingsplan for udvikling og monitorering af erhvervsarealerne i Aarhus Kommune. Strategien består af følgende fire indsatsområder:
  1. Løbende monitorering af alle erhvervsområder og forstærket dialog med virksomhederne,
  2. Signal om fastholdelse af erhvervsområder,
  3. Udvikling og fortætning af bebyggede erhvervsområder
  4. Udvikling og markedsføring af ubebyggede erhvervsarealer. Med brugen af disse strategiske virkemidler vil Aarhus også i fremtiden have attraktive erhvervsområder.  
  Indstilling
  At 1) de indkomne høringsbidrag fra ”Erhvervsområdernes fremtid” besvares, som det fremgår af bilag 1, og
  At 2) ændringsforslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune, som fremgår af bilag 5, godkendes til offentlig fremlæggelse i to uger, og
  At 3) forslaget til en samlet strategi- og handlingsplan, som fremgår af bilag 6, for den fremtidige udvikling og monitorering af Aarhus Kommunes erhvervsarealer vedtages.     
  Sagens forløb
  19-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. oktober 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  11-11-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
   
  Forvaltningen fremsender et kort notat om de forslag, som blev fremsat på foretrædet, herunder om forvaltningen fastholder de foreslåede ændringer til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune og i bekræftende fald baggrunden herfor, til udvalget. Notatet bør indeholde kortmateriale vedrørende de i notatet beskrevne områder.

  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Besvarelse af høringsbidrag til "Erhvervsområdernes Fremtid"

  Bilag 2: Originale høringsbidrag

  Bilag 3: Indsigelse fra Erhvervsstyrelsen

  Bilag 4: Ophævelse af Erhvervsstyrelsens indsigelse

  Bilag 5: Rettelsesforslag til Temaplan for erhvervsarealer

  Bilag 6: Strategi- og handlingsplan for udvikling af Aarhus Kommunes erhvervsarealer

  Bilag 7: Forslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune. Tillæg nr. 66 til kommuneplan 2017. Redegørelse og ændringer.

  Bilag 8: Forslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune. Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017. Ændrede rammebestemmelser og bilag om miljøklassificering og grundvandsbeskyttelse.

  Byrådsdebat

  Notat BA og MTM 05.11.2020 (påført 06.11.2020)

  Foretræde Erik & Ole Mortensen Holding A/S (tilføjet 10.11.2020)

  Foretræde Arbejdsgruppen for omdannelse af erhvervsområdet Nordlandsvej v/Frank Trend Poulsen (tilføjet 10.11.2020)

  Foretræde Karl Mikkelsen (tilføjet 11.11.2020)

  Lokalplan 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8 - Endelig

  Beslutning
  Sagen blev udsat.
   
  Forvaltningen fremsender et notat om lokalplanens betydning for trafikafviklingen i området, herunder om der forventes yderligere trafik i området, hvis lokalplanen vedtages, til udvalget. Notatet vil desuden behandle bredden på det overdækkede fortovs- og stiareal samt en kort redegørelse af de højhusbyggerier der tidligere har været i tankerne på arealerne, der grænser op til lokalplanområdet.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8, samt Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8. Lokalplanen gælder for et område ved Europaplads og Mindegade i Aarhus Midtby.
  Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 2.900 m2 og var ved planens udarbejdelse privatejet og beliggende i byzone.
  Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra en privat ejer om at muliggøre, at lokalplanplanområdet kan anvendes til cityformål og mulighed for fortætning med etagebebyggelse, der rummer kontor­virksomhed, liberale erhverv, butikker, restauranter og lignende med tilhørende opholdsarealer på tage og fællesfaciliteter såsom parkeringskælder.
  Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der regulerer omfang og placering af bebyggelse, bl.a. ved angivelse af maksimalt etageareal og ved udlæg af byggefelter. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser om bevaring af forhuset på Mindegade 10 og giver mulighed nedrivning af Mindegade 12A.
  Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 16.820 m² og den maksimale højde er fastsat til 40 m med mulighed for op til 9 etager samt tagterrasse.
  Der er i forbindelse med formgivningen af projektet arbejdet med tilpasning til eksisterende bebyggelse og i særlig grad til kulturmiljøet i Mindegade.
  Lokalplanen for området er i overensstemmelse med kommuneplanens samlede strategi for byudvikling, herunder at skabe mulighed for attraktive arbejdspladser centralt placeret i byen og samtidigt skabe byliv med bylivsskabende aktiviteter i stueetagen. Lokalplanen er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer for området og afgrænsning i forhold til høje huse. Der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  I perioden fra 2. juli 2020 til den 27. august 2020 har forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport været fremlagt. Der er modtaget i alt 9 høringssvar.
  Teknik og Miljø foreslår, at høringssvarene ikke giver anledning til væsentlige ændringer i planforslaget.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.4),
  At 2) forslag til Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,
  At 3) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering vedtages endeligt (som den fremgår af indstillingens afsnit 5.3) og
  At 4) høringssvarene besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.3.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. oktober 2020.
   
  Rådmand Jette Skive, Rabih Azad-Ahmad og Thomas Medom tog forbehold.
   
  Lone Norlander Smith kunne ikke tiltræde indstillingen.

  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  11-11-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
   
  Forvaltningen fremsender et notat om lokalplanens betydning for trafikafviklingen i området, herunder om der forventes yderligere trafik i området, hvis lokalplanen vedtages, til udvalget. Notatet vil desuden behandle bredden på det overdækkede fortovs- og stiareal samt en kort redegørelse af de højhusbyggerier der tidligere har været i tankerne på arealerne, der grænser op til lokalplanområdet.

  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet
  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Virtuelt foretræde i forbindelse med behandling af lokalplan 1113, Rolighedsvej 16a

  Beslutning
  Udvalget drøftede formen på det virtuelle foretræde i forbindelse med behandling af lokalplan 1113, Rolighedsvej 16a, som afholdes på udvalgsmødet mandag den 16. november 2020. Udvalget besluttede at åbne for en udvidet dialog i forbindelse med det virtuelle foretræde, således de deltagende blandt andet kan stille enkelte spørgsmål til udvalget.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget drøftede formen på det virtuelle foretræde i forbindelse med behandling af lokalplan 1113, Rolighedsvej 16a, som afholdes på udvalgsmødet mandag den 16. november 2020. Udvalget besluttede at åbne for en udvidet dialog i forbindelse med det virtuelle foretræde, således de deltagende blandt andet kan stille enkelte spørgsmål til udvalget.

  Bilag

  Valg af emne til dialogmøde

  Beslutning
  Punktet blev udsat.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Teknisk Udvalg
  Punktet blev udsat.

  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Teknisk Udvalg
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Teknisk Udvalg
  Intet.