Vælg

Referat Teknisk Udvalg 16-11-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Lokalplaner på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om lokalplan 1120 - Dagligvarebutik på Herredsvej, Hasle – Forslag, lokalplan 1127 - Dagligvarebutik og boliger på Hovedvejen/Elmetoften, Hasselager – Forslag (B) samt lokalplan 1134 - Enfamiliehuse ved Solklintvej og Strandhusvej, Egå – Forslag (B).
   
  Forvaltningen fremsender et notat om den dialog, der har været med fællesråd mv. i forbindelse med lokalplan 1127 - Dagligvarebutik og boliger på Hovedvejen/Elmetoften, Hasselager – Forslag (B), til udvalget.
  Sagens forløb
  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om lokalplan 1120 - Dagligvarebutik på Herredsvej, Hasle – Forslag, lokalplan 1127 - Dagligvarebutik og boliger på Hovedvejen/Elmetoften, Hasselager – Forslag (B) samt lokalplan 1134 - Enfamiliehuse ved Solklintvej og Strandhusvej, Egå – Forslag (B).
   
  Forvaltningen fremsender et notat om den dialog, der har været med fællesråd mv. i forbindelse med lokalplan 1127 - Dagligvarebutik og boliger på Hovedvejen/Elmetoften, Hasselager – Forslag (B), til udvalget.

  Bilag

  Valg af emne til dialogmøde

  Beslutning
  Udvalget drøftede mulige emner til dialogmødet den 30. november 2020 og udvalgte følgende:
  • Forslag 6 – Bevar landsbyidyl
  • Forslag 12 – Cykelsti Stilling - Harlev eller Kolt - Brabrandsøen
  • Forslag 14 – Campus i Tranbjerg
  Sagens forløb
  11-11-2020 Teknisk Udvalg
  Punktet blev udsat.

  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget drøftede mulige emner til dialogmødet den 30. november 2020 og udvalgte følgende:
  • Forslag 6 – Bevar landsbyidyl
  • Forslag 12 – Cykelsti Stilling - Harlev eller Kolt - Brabrandsøen
  • Forslag 14 – Campus i Tranbjerg

  Bilag

  Ændringsforslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at mulighederne for at konvertere erhvervsområde 150717ER ved Vejbjergvej/Arresøvej til boligformål tages med i den offentlige høring.
   
  Derudover bemærkede Ango Winther, Steen Bording Andersen, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard, at også mulighederne for at konvertere erhvervsområdet ved Slet Møllevej, Matrikel nr. 10be., til boligformål tages med i den offentlige høring.
  Offentlig fremlæggelse af ændringer til forslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune. Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Temaplan for erhvervsarealer er et tillæg til Kommuneplan 2017, der fastlægger nye kommuneplanrammer for byens erhvervsarealer.
  Byrådet vedtog d. 29. april 2020 indstillingen om Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune. Vedtagelsen betød, at forslaget til Temaplan for erhvervsarealer sammen med miljøvurderingen blev sendt i offentlig høring i otte uger. Derudover betød det, at et forslag til en samlet strategi for den fremtidige udvikling af Aarhus Kommunes erhvervsarealer skulle fremlægges for byrådet sammen med indstillingen om endelig vedtagelse af temaplanen.  
  Den offentlige høring af forslag til temaplan for erhvervsarealer har givet anledning til visse ændringer i de foreslåede rammer, der er fremlagt i forbindelse med i temaforslaget.  Derfor foreslås det, at ændringsforslagene sendes i offentlig høring i to uger.
  Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling har udarbejdet et forslag til en samlet strategi- og handlingsplan for udvikling og monitorering af erhvervsarealerne i Aarhus Kommune. Strategien består af følgende fire indsatsområder:
  1. Løbende monitorering af alle erhvervsområder og forstærket dialog med virksomhederne,
  2. Signal om fastholdelse af erhvervsområder,
  3. Udvikling og fortætning af bebyggede erhvervsområder
  4. Udvikling og markedsføring af ubebyggede erhvervsarealer. Med brugen af disse strategiske virkemidler vil Aarhus også i fremtiden have attraktive erhvervsområder.  
  Indstilling
  At 1) de indkomne høringsbidrag fra ”Erhvervsområdernes fremtid” besvares, som det fremgår af bilag 1, og
  At 2) ændringsforslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune, som fremgår af bilag 5, godkendes til offentlig fremlæggelse i to uger, og
  At 3) forslaget til en samlet strategi- og handlingsplan, som fremgår af bilag 6, for den fremtidige udvikling og monitorering af Aarhus Kommunes erhvervsarealer vedtages.     
  Sagens forløb
  19-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. oktober 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  11-11-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
   
  Forvaltningen fremsender et kort notat om de forslag, som blev fremsat på foretrædet, herunder om forvaltningen fastholder de foreslåede ændringer til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune og i bekræftende fald baggrunden herfor, til udvalget. Notatet bør indeholde kortmateriale vedrørende de i notatet beskrevne områder.

  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at mulighederne for at konvertere erhvervsområde 150717ER ved Vejbjergvej/Arresøvej til boligformål tages med i den offentlige høring.
   
  Derudover bemærkede Ango Winther, Steen Bording Andersen, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard, at også mulighederne for at konvertere erhvervsområdet ved Slet Møllevej, Matrikel nr. 10be., til boligformål tages med i den offentlige høring.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Besvarelse af høringsbidrag til "Erhvervsområdernes Fremtid"

  Bilag 2: Originale høringsbidrag

  Bilag 3: Indsigelse fra Erhvervsstyrelsen

  Bilag 4: Ophævelse af Erhvervsstyrelsens indsigelse

  Bilag 5: Rettelsesforslag til Temaplan for erhvervsarealer

  Bilag 6: Strategi- og handlingsplan for udvikling af Aarhus Kommunes erhvervsarealer

  Bilag 7: Forslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune. Tillæg nr. 66 til kommuneplan 2017. Redegørelse og ændringer.

  Bilag 8: Forslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune. Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017. Ændrede rammebestemmelser og bilag om miljøklassificering og grundvandsbeskyttelse.

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat BA og MTM 05.11.2020 (påført 06.11.2020)

  Foretræde Erik & Ole Mortensen Holding A/S (tilføjet 10.11.2020)

  Foretræde Arbejdsgruppen for omdannelse af erhvervsområdet Nordlandsvej v/Frank Trend Poulsen (tilføjet 10.11.2020)

  Foretræde Karl Mikkelsen (tilføjet 11.11.2020)

  Notat MTM 15.11.2020 (tilføjet 16.11.2020)

  Lokalplan 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8 - Endelig

  Beslutning
  Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther og Steen Bording Andersen tog forbehold for drøftelse med gruppen.
   
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det fremlagte byggeri er for højt.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8, samt Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8. Lokalplanen gælder for et område ved Europaplads og Mindegade i Aarhus Midtby.
  Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 2.900 m2 og var ved planens udarbejdelse privatejet og beliggende i byzone.
  Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra en privat ejer om at muliggøre, at lokalplanplanområdet kan anvendes til cityformål og mulighed for fortætning med etagebebyggelse, der rummer kontor­virksomhed, liberale erhverv, butikker, restauranter og lignende med tilhørende opholdsarealer på tage og fællesfaciliteter såsom parkeringskælder.
  Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der regulerer omfang og placering af bebyggelse, bl.a. ved angivelse af maksimalt etageareal og ved udlæg af byggefelter. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser om bevaring af forhuset på Mindegade 10 og giver mulighed nedrivning af Mindegade 12A.
  Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 16.820 m² og den maksimale højde er fastsat til 40 m med mulighed for op til 9 etager samt tagterrasse.
  Der er i forbindelse med formgivningen af projektet arbejdet med tilpasning til eksisterende bebyggelse og i særlig grad til kulturmiljøet i Mindegade.
  Lokalplanen for området er i overensstemmelse med kommuneplanens samlede strategi for byudvikling, herunder at skabe mulighed for attraktive arbejdspladser centralt placeret i byen og samtidigt skabe byliv med bylivsskabende aktiviteter i stueetagen. Lokalplanen er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer for området og afgrænsning i forhold til høje huse. Der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  I perioden fra 2. juli 2020 til den 27. august 2020 har forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport været fremlagt. Der er modtaget i alt 9 høringssvar.
  Teknik og Miljø foreslår, at høringssvarene ikke giver anledning til væsentlige ændringer i planforslaget.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.4),
  At 2) forslag til Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,
  At 3) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering vedtages endeligt (som den fremgår af indstillingens afsnit 5.3) og
  At 4) høringssvarene besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.3.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. oktober 2020.
   
  Rådmand Jette Skive, Rabih Azad-Ahmad og Thomas Medom tog forbehold.
   
  Lone Norlander Smith kunne ikke tiltræde indstillingen.

  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  11-11-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
   
  Forvaltningen fremsender et notat om lokalplanens betydning for trafikafviklingen i området, herunder om der forventes yderligere trafik i området, hvis lokalplanen vedtages, til udvalget. Notatet vil desuden behandle bredden på det overdækkede fortovs- og stiareal samt en kort redegørelse af de højhusbyggerier der tidligere har været i tankerne på arealerne, der grænser op til lokalplanområdet.

  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther og Steen Bording Andersen tog forbehold for drøftelse med gruppen.
   
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det fremlagte byggeri er for højt.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Lokalplanforslag nr. 1124, Bebyggelse til city-formål ved Europaplads 6-8, med tilhørende Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017

  Bilag 2: Miljørapport til Lokalplan nr. 1124 med dertilhørende bilag 2.2-2.10

  Bilag 3: Bemærkninger fra den offentlige høring

  Bilag 4: Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer

  Bilag 5: Visualiseringer fra behandling i Teknisk Udvalg 17.06.2020

  Bilag 6: Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8, med tilhørende Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 05.11.2020

  Bilag 1: Tillæg til højhuspolitik for et område i midtbyen

  Foretrædemateriale fra Europa Plads ApS (modtaget 09.11.2020)

  Notat MTM 15.11.2020 (tilføjet 16.11.2020)

  Bilag 1 til notat: Uddrag fra Miljørapport til Lokalplan nr 1124 (tilføjet 16.11.2020)

  Bilag 2 til notat: Uddrag fra Miljørapport til Lokalplan 1124 (tilføjet 16.11.2020)

  Bilag 3 til notat: Opdateret materiale fra bygherre (tilføjet 16.11.2020)

  Henvendelse fra Luplau Poulsen Arkitekter, Ardess og Europa Plads ApS

  Lokalplan 1116, Trælasten - Daugbjergvej 15-19 og 18-20 - Forslag

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 1116, Trælasten, Daugbjergvej 15-19 og 18-20 og Tillæg til kommuneplan nr. 65.

  Resumé
  Forslag til lokalplan 1116 ligger inden for Ringgaden og omfatter Silvans og Starks arealer ved Daugbjergvej 15-19 og 18-20.
  Lokalplanområdet ligger i et byomdannelsesområde og indgår i ”Udviklingsplanen for det nye brokvarter”.
  Den private bygherre har anmodet om en lokalplan til blandet bolig og erhverv med udlæg til daginstitution og almene boliger.
  Lokalplanen har således til formål at udmønte byomdannelsesområdet med tilvejebringelse af boliger og erhverv i en kompakt, bymæssig bebyggelse. Bebyggelsen er med udgangspunkt i bæredygtighed, fællesskaber og det faldende landskab ned mod Aarhus Å en del af ”det nye brokvarter”.
  Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 65. Tillægget sikrer et sammenhængende midtby-område med en omdannelse til blandet bolig og erhverv.
  I forhøringen, afholdt fra 23/5 – 23/6 2019, indkom 13 høringssvar med primær fokus på trafik, bygningshøjder og udsigt, grønne områder og biodiversitet. Temaerne er indgået i den efterfølgende udarbejdelse af lokalplanforslaget.
  Der er udarbejdet udkast til udbygningsaftale.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1116 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 65 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 5) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.8
  Sagens forløb
  23-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 22. september 2020.
  Der blev rejst en række spørgsmål, som ønskes belyst/drøftet i den videre proces:
  • Andelen af almene boliger, hvorfor er det fastsat til 20%, og hvornår fastsættes det højere krav om 25%?
  • Der ønskes kort over påtænkt placering af almene boliger
  • Bør der arbejdes med en rækkefølgebestemmelse?
  • Etagehøjden mod Silkeborgvej og Ringgaden ønskes drøftet/belyst
  • Gaderummets kvalitet ønskes nærmere drøftet/belyst; er forholdet mellem relativt høje bygninger og smalle gader det rigtige?
  • Bredden af fortovs- og cykelstiarealet på Ringgaden og Silkeborgvej ønskes belyst
  • Børn og Unge har fortsat nogle uklarheder - hvordan sikres det, at legepladsen er indrettet med udgangspunkt i børnenes og i daginstitutionens behov? Handicap- og cykel-P i kældrene, kommer det til at fungere?
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Lokalplanforslag 1116 Trælasten, Daugbjergvej 15-19 og 18-20, med tilhørende Tillæg nr. 65 til Kommuneplan 2017

  Bilag 1A: Kortbilag til lokalplanforslag 1116, Trælasten

  Bilag 2: Forslag til udbygningsaftale inkl. bilag

  Bilag 3: Miljøhistorisk redegørelse

  Bilag 4: Regnvandshåndteringsplan

  Bilag 5: Indledende undersøgelse af trafikstøj

  Bilag 6: Udviklingsplan i uddrag, Trælasten

  Bilag 7: 360 graders dialogværktøj

  Bilag 8: Aftaleudkast vedr. almene boliger

  Bilag 9: Debatoplæg, forhøring

  Bilag 10: Indkomne høringsbidrag, forhøring

  Bilag 11: Opsamling og svar på høringsbidrag

  Bilag 12: Screening for Miljøvurdering / SMV

  Bilag 13: Notat, Strategisk Energiplanlægning

  Tilføjelse til forslag til lokalplan 1116 (påført 08.10.2020)

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 09.11.2020

  Bilag 1 til notat: Redegørelse Fældning af popler langs Brabrandstien

  Bilag 1a til notat: Praksis for bevaring af gamle træer og dødt ved

  Bilag 2 til notat: Ceresbyen bebyggelsesprocenter

  Meningstilkendegivelse Mikkel Melamies

  Lokalplan 1141, Erhverv i Sydhavnen - Forslag

  Beslutning
  Ango Winther, Steen Bording Andersen, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at de ikke kan tiltræde, at der etableres et P-hus på Sydhavnen.
  Erhvervsområde i Sydhavnen nord for Jægergårdsgade, indeholder Tillæg nr. 87 til Kommuneplan 2017

  Resumé
  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret, en efterfølgende bydelsplan og vinderprojektet for Kulkransporet. Lokalplanen rummer desuden overordnede rammebestemmelser for et nyt parkeringshus.
  Lokalplan og kommuneplantillæg udlægger området til cityformål, og indeholder bestemmelser, der gør det muligt, at opføre og indrette bebyggelse til kontorer, hoteller, café- og restaurationsformål, butikker, koncert- og spillested, sports- og fritids-formål samt lignende funktioner. Det er ikke muligt at opføre boliger i området.
  Inden for lokalplanområdet er det muligt at opføre 126.150 m² bebyggelse. I højder fra 1 til 26 etager som giver en højde over terræn på op til 111,5 m.
  Gennem området løber den rekreative forbindelse, der forbinder Risskov i nord med Tangkrogen i syd. Og centralt gennem området er desuden det eksisterende Kulkranspor, der bliver bevaret og indrettet som en ny hævet fodgængerforbindelse med en bro over Spanien til Frederiksplads. På terræn bliver området indrettet som et stort ”bygulv” med ophold og adgange til bebyggelserne. Der er adgang for gående og cykler fra alle sider, ærinde- og servicekørsel med biler fra Jægergårdsgade. Bilparkering er i et p-hus for hele området med adgang fra Sydhavnsgade.
  Lokalplanen er udarbejdet i forlængelse af udviklingsplan og bydelsplan for Sydhavnskvarteret, der begge er vedtaget af Byrådet.
  Forslag til Lokalplan nr. 1141 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er derfor nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, der øger omfanget af bebyggelse og udvider anvendelsen til erhverv til også at omfatte detailhandel.
  I foråret 2020 er der gennemført en forudgående offentlig høring om at ændre kommuneplanen for området, hvad angår bebyggelsens omfang. Hertil kommer, at der efterfølgende er opstået behov for at muliggøre detailhandel indenfor planområdet, det har også krævet en høring, der er gennemført i løbet af sommeren 2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1141 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 87 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det det fremgår af indstillingens afsnit 5.4 og bilag 5.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Steen Bording Andersen, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at de ikke kan tiltræde, at der etableres et P-hus på Sydhavnen.

  Bilag

  Lokalplan 1113, Rolighedsvej 16 A - Endelig

  Beslutning
  Udvalget gennemførte første runde af foretræder.
   
  Stadsarkitekten fremsender et notat med en æstetisk vurdering af lokalplansforslaget, til udvalget.
   
  Sagen blev udsat.
  Endelig vedtagelse af lokalplan 1113, Rolighedsvej 16A.

  Resumé
  Bygherre har henvendt sig med ønske om at igangsætte planlægning for Delområde 10 i lokalplan 1031, Omdannelse af Psykiatrisk Hospital.
  Delområde 10 i lokalplan 1031 er identisk med matrikel 6pt, Vejlby By, Risskov, Rolighedsvej 16A. Delområdet er i lokalplan 1031 udlagt til én bolig. På matriklen, der er 3.091 m2, ligger ”Strandhuset” med en bevaringsværdi på 3. Matriklen ligger langs Letbanens tracé i det nordvestlige hjørne af det rekreative offentlige område Risskov Strandpark ud mod Aarhusbugten. Ejendommen er privat ejet.
  Bygherre ønsker at udstykke Delområde 10 i lokalplan 1031 i to ejendomme. Den eksisterende bevaringsværdige bygning bevares og tilbygges. På den nye matrikel planlægges opført en yderligere bolig med anneks.
  Den nye matrikel (lokalplanområdets delområde 2) gennemløbes af en regnvandsledning optaget i spildevandsplanen. Det er i forbindelse med planprocessen blevet udarbejdet og tinglyst en betinget deklaration, der bortfalder, hvis lokalplanen ikke vedtages.
  Høringssvar
  I den udvidede offentlige høring fra 9. marts til 15. maj 2020, er der indkommet 180 høringssvar, hvor af flere er på vegne af større afsendergrupper. Samlede høringssvar er vedlagt som bilag 6. Forslag til tematisk besvarelse af bemærkninger fra den offentlige høring er vedlagt som bilag 7. Hovedparten af høringssvarene omhandler den politiske proces, og kun i mindre omfang selve indholdet af lokalplanen. Centralt i høringssvarene med fokus på lokalplanens indhold kan fremhæves: forhold omkring den eksisterende regnvandsledning, kotering/opfyld og korrekthed ved illustrationer samt bevarelsen af Risskov Strandpark og det kulturhistoriske miljø, og endelig kritik af byggeriets mulige barriereeffekt mod Aarhus Bugt.
  Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen foretaget en række faglige vurderinger og valg, og de indkomne høringssvar vedrørende lokalplanens indhold giver ikke anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.
  Udvidet fælles foretræde i forbindelse med udvalgsbehandling
  På byrådsmødet den 13. maj 2020 blev det besluttet, at sagen sendes til behandling i Teknisk Udvalg, hvor udvalgsbehandlingen kombineres med afholdelse af et udvidet fælles foretræde, i forbindelse med lokalplanforslagets forelæggelse for byrådet til endelig vedtagelse. Modellen for foretrædet blev forelagt og tiltrådt af Teknisk Udvalg på møde den 10. august 2020.
  Indstilling
  Det indstilles at:
  1) forslag til lokalplan 1113 godkendes til endelig vedtagelse
  2) de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget
  3) at lokalplanforslaget tilrettes, så det klart fremgår, at lokalplanområdet og  Rolighedsvej 16A ikke er omfattet af det udpegede kulturmiljø ifm. Psykiatrisk Hospital. Den østlige grænse herfor går til og med hospitalsparken og omfatter alene hospitalets område
  Sagens forløb
  23-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. september 2020.
  Rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Hindø tog forbehold. Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
   

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget gennemførte første runde af foretræder.
   
  Stadsarkitekten fremsender et notat med en æstetisk vurdering af lokalplansforslaget, til udvalget.
   
  Sagen blev udsat.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Lokalplan 1113, Rolighedsvej 16A - Forslag

  Bilag 2: Notat om grundvandssænkning

  Bilag 3: Notat vedr sikring af regnvandsledning

  Bilag 4: Snit i regnvandsledning

  Bilag 5: Tinglyst deklaration/regnvandsledning

  Bilag 6: Samlede høringssvar (i alt 180)

  Bilag 7: Forslag til tematisk besvarelse af bemærkninger fra den offentlige høring

  Bilag 8: Notat til Teknisk Udvalg vedr. udvidet fælles foretræde ifm. behandling af lokalplan 1113, Rolighedsvej 16A

  Byrådsdebat

  Notat MTM 12.11.2020

  Foretræde Viggo Jonasen (tilføjet 16.11.2020)

  Foretræde Jeppe Spure Nielsen (tilføjet 16.11.2020)

  Foretræde Grundejerforeningen Vejlby Fed v/Øjvind Serup (tilføjet 16.11.2020)

  Foretræde Svend Åge Petersen (tilføjet 16.11.2020)

  Foretræde Christiansbjerg Fællesråd v/Miam Nygaard (tilføjet 16.11.2020)

  Foretræde Vejforeningen Strandvænget v/Hans Iversen (tilføjet 16.11.2020)

  Foretræde Henning Holm Pedersen (tilføjet 16.11.2020)

  Meningstilkendegivelse Bente Bergmann

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.
  Sagens forløb
  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Intet.