Vælg

Referat Teknisk Udvalg 25-11-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Regulativ for husholdnings- og erhvervsaffald 2020

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at udvalget alene kan tilslutte sig de dele af indstillingen, der ikke omhandler mobilsugeanlæg. Indstillingens indhold vedrørende mobilsugeanlæg ønskes yderligere behandlet, herunder gennem dialog og samarbejde med Aarhus Affald Varme, borgere og virksomheder.
   
  Peter Hegner Bonfils var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Resumé
  Byrådet besluttede i 2017 at indføre obligatorisk husstandsindsamling af genanvendeligt affald som glas, plast, metal, papir og pap. Med de erfaringer, der er gjort siden, foreslås regulativet for husholdningsaffald tilpasset. Det tilpassede regulativ for husholdningsaffald fremgår af bilag 1.  
  I forbindelse med at AffaldVarme Aarhus A/S pr. 1. januar 2020 blev omdannet til et kommunalejet aktieselskab, er det gældende regulativ for erhvervsaffald justeret i overensstemmelse hermed, bilag 2. 
  Byrådet besluttede 27. maj 2020 at sende regulativerne i offentlig høring i perioden 1. juli – 14. august 2020. Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar, bilag 4. Begge høringssvar vedrører udfasning af tømningsordning via mobilsug. AffaldVarme Aarhus A/S’ bemærkninger til høringssvarene fremgår af bilag 3, og høringssvarene har ikke medført ændringer i regulativerne.
  Med denne indstilling søges Byrådets endelige godkendelse af regulativerne.
  Indstilling
  Det indstilles, at:
  Ad 1) Byrådet godkender regulativ for husholdningsaffald.
  Ad 2) Byrådet godkender regulativ for erhvervsaffald.
  Sagens forløb
  15-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. september 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  25-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at udvalget alene kan tilslutte sig de dele af indstillingen, der ikke omhandler mobilsugeanlæg. Indstillingens indhold vedrørende mobilsugeanlæg ønskes yderligere behandlet, herunder gennem dialog og samarbejde med Aarhus Affald Varme, borgere og virksomheder.
   
  Peter Hegner Bonfils var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  02-12-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Teknisk Udvalg
  Ingen bemærkninger.

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalget drøftede situationen omkring etableringen af VE-anlæg ved Spørring, herunder betydning af Region Midtjyllands planlagte råstofudpegning i området.
   
  Forvaltningen fremsender et notat om, hvilke muligheder Aarhus Kommune har i forhold til, at Region Midtjylland har udset området til råstofindvinding, til byrådets partier.
   
  Udvalget drøftede desuden processen omkring kommuneplantillægget om VE-anlæg.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget drøftede situationen omkring etableringen af VE-anlæg ved Spørring, herunder betydning af Region Midtjyllands planlagte råstofudpegning i området.
   
  Forvaltningen fremsender et notat om, hvilke muligheder Aarhus Kommune har i forhold til, at Region Midtjylland har udset området til råstofindvinding, til byrådets partier.
   
  Udvalget drøftede desuden processen omkring kommuneplantillægget om VE-anlæg.

  Valg af næstformand

  Beslutning
  Steen Bording Andersen blev valgt som ny næstformand.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Teknisk Udvalg
  Steen Bording Andersen blev valgt som ny næstformand.