Kulturmiljørådet yder faglig og uvildig rådgivning med henblik på at sikre kulturhistoriske bevaringsværdier i den kommunale planlægning. Dette omhandler; fortidsminder, fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, landskabshistoriske træk og kulturhistoriske sammenhænge. Udtalelser fra rådet bliver løbende fremsendt til Aarhus Kommune i forbindelse med plan- og byggesager, der indeholder væsentlige kulturhistoriske helheder og bevaringsinteresser.

Lokalt Kulturmiljøråd er nedsat af Aarhus Byråd i 2013.
Efter amternes nedlæggelse overgik ansvaret for kulturmiljøer til de enkelte kommuner, hvortil der i Kommuneplan2013 blev vedtaget en ”Temaplan for Kulturmiljøet”. Temaplanen indeholder reviderede målsætninger og retningslinjer for kulturmiljøområdet med blandt andet en indstilling om at nedsætte et lokalt kulturmiljøråd.

Nedsættelsen af et lokalt kulturmiljøråd har til formål at styrke sagsbehandlingen i forbindelse med planlægning og enkeltsager. Lokalt Kulturmiljøråd erstatter dermed det forhenværende ”Udvalg for Bygnings- og Miljøbevaring” nedsat i 1968. Rådet inddrages i et større omfang af kommunale planprocesser og byggesager for hele Aarhus Kommune samt i emner der omfatter kulturmiljøbegrebet.

Lokalt Kulturmiljøråd består af fagstærke personer fra institutioner, organisationer og foreninger i Aarhus, der kan rådgive Aarhus Kommune med henblik på at understøtte de kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier i den fysiske planlægning (museumsloven §23a, stk.2). Rådet kan på baggrund af sine medlemmer rådgive ud fra en helhedstanke, der favner bredt i forhold til kulturhistorie, fortidsminder og arkitektur.

Rådets medlemmer kan foruden kommunale forvaltningsemner tage sager op til drøftelse af egen drift.

Bilag:
- Indstilling v. Byrådsmøde d.04.12.2013.pdf
- Bilag 1_ byrådsmøde d. 04.12.2013.pdf

Bilagene kan også tilgås via referat fra byrådsmødet i 2013:
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/?year=2013&agendaId=51240#15

 

Rådet består af fagstærke repræsentanter fra institutioner, organisationer og foreninger, der har særlig interesse i bygnings- og kulturmiljøbevaring:

Aarhus Stadsarkiv
Søren Bitsch Christensen

Den Gamle By
Anneken Appel Laursen

Moesgaard Museum
Lars Krants

Arkitektskolen Aarhus
Birgitte Tandrup Eybye

Foreningen for Bykultur i Aarhus
Anna Mette Exner

Akademisk Arkitektforening
Lars Bendrup

 

Lokalt Kulturmiljøråd i Aarhus Kommune:
lokaltkmr@mtm.aarhus.dk

Rådet tager imod alle henvendelser, der gør opmærksom på relevante problemstillinger i Aarhus Kommune. Det er dog ikke alle emner, som det vil være muligt at prioritere indenfor den planlagte mødetid. Rådet afholder møder 12 gange årligt og vil forsøge at behandle emner efter bedste evne.