Rådet for Sociale Investeringer har til opgave at igangsætte nye sociale indsatser, som både kan skabe positive forandringer for borgerne og på sigt nedbringe de kommunale udgifter. Dette skal gøres i samarbejde med blandt andre organisationer fra civilsamfundet og private investorer. Indsatserne kan være forebyggende indsatser - eller indsatser overfor borgere, der allerede har konkrete udfordringer.

I budgetforliget for 2018-2021 blev der afsat 40 mio. kr. til etablering af en social investeringsfond i Aarhus. Den sociale investeringsfond blev den 29. april 2020 etableret med udgangspunkt i et eksternt råd – Rådet for Sociale Investeringer.  

Rådet består af tre eksterne medlemmer - Gurli Martinussen (formand), Anne Thorø Nielsen og Steffen Rasmussen, der er udpeget af byrådet for perioden 2020-2024.

Rådet for Sociale Investeringer: Anne Thorø Nielsen (t.v.), Gurli Martinussen (i midten) og Steffen Rasmussen (t.h.)

På baggrund af evaluering af Rådets arbejde og de igangsatte projekter vil byrådet i 2023 skulle tage stilling til, om Rådet skal fortsætte efter 2024.

Rådets opgave er at igangsætte sociale effektinvesteringer, som skal supplere de igangværende sociale indsatser i Aarhus Kommune. En social effektinvestering indebærer en investering i en social indsats, som forbedrer situationen for en konkret gruppe af borgere samtidig med, at den fører til et lavere udgiftsniveau i kommunen.

Rådet skal være drivkraften i at omsætte gode idéer til sociale effektinvesteringer i samspil med omverdenen (organisationer, NGO'er m.v.) og medvirke til at skaffe ekstern finansiering fra fonde, investorer m.v. 

De indsatser, som Rådet arbejder med, skal som udgangspunkt være evidensbaserede og afprøvede indsatser, men kan også i mindre skala være mere innovative og uprøvede løsninger på konkrete problemstillinger, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til fx fremdriften i samskabelsesprocesser eller andet.

Kommissorium og baggrundsinformation

Rådet for Sociale Investeringer har tre medlemmer:

GURLI MARTINUSSEN (FORMAND)

 • Væsentlig erfaring fra lederstillinger i den private og offentlige sektor
 • Formand for bestyrelsen for Fonden Just Human og Indvandrer Kvindecentret
 • Medlem af bestyrelsen for Lær for livet, Syddansk Universitet, Gigtforeningen, Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fond, Vikingeskibsmuseet i Roskilde
 • Direktør i TrygFonden, 2003-2019
 • Direktør i Videnskabsministeriet, 2001-2003
 • Vicedirektør i Erhvervsfremmestyrelsen, 1999-2001


STEFFEN RASMUSSEN

 • Social iværksætter med fokus på menneskelige og sociale forandringer
 • Indehaver af Center For Social Nytænkning samt kontorfællesskabet Social Innovators Hub
 • Stifter og leder af organisationen Fundamentet i Aarhus indtil februar 2018. Nu bestyrelsesmedlem
 • Har modtaget følgende priser for sin indsats: Årets Folkehjælper 2019 (Dansk Folkehjælp), Kronprinsparrets sociale pris 2018 (Fundamentet), Den Personlige Hæderpris, Lars Erik Andersens FamilieFond 2017, Plads til Forskelle Prisen 2017, De Blå Stjerners pris (Social indsats), 2016


ANNE THORØ NIELSEN

 • Udviklingschef, FO-Aarhus
 • Direktør for Studenterhus Aarhus 2006 – jan. 2020
 • Medlem Handletanken for lokalt demokrati, Bestyrelsesmedlem i Music City Aarhus 2022, Formand for TV2 Østjylland, Bestyrelsesmedlem i Dansk Live

Formålet med sociale effektinvesteringer er at skabe yderligere positive resultater for borgerne. Resultaterne kan være alt fra større livskvalitet til mindre behov for sociale foranstaltninger og støtte og mindre behov for offentlig forsørgelse. Sociale investeringer kan derfor vise resultater for borgerne på mange forskellige måder.

De opnåede resultater skal i sidste ende også bidrage til at effektivisere kommunens drift og derved skabe et større råderum i økonomien. Sociale effektinvesteringer har dermed fokus på den dobbelt bundlinje - både positive og sociale og økonomiske effekter.

Helt kort går sociale effektinvesteringer ud på, at tre parter – en udbyder (typisk en kommune), en leverandør (fx en socialøkonomisk virksomhed) og en investor (fx en fond eller pensionskasse) – indgår et partnerskab om at løse en social udfordring. Partnerskabet er bygget op omkring en resultatkontrakt, hvor investor tjener penge, hvis det fastsatte mål opnås. Kommunen skal til gengæld kun have penge op af lommen, hvis målet nås. Leverandøren får betaling for den leverede ydelse, uanset om målet nås eller ej. 

Kernen i en social effektinvestering er herved, at der til en given investering skal findes et kommunalt budget, som kan og vil betale for indsatsen, hvis den lykkes. Herved får investorerne sine penge tilbage – og kan bruges som risikovillig kapital i en ny social effektinvestering.

Rådets hovedopgave er at gennemføre sociale effektinvesteringer, som skitseret ovenfor, men Rådet kan i mindre omfang også vælge at medfinansiere mindre, innovative indsatser, der har sigte på at øge borgernes muligheder for at leve ”et godt liv”, men hvor der ikke på kort sigt er udsigt til, at der kan høstes en økonomisk gevinst for kommunen. Det kan være tilfældet, hvis det vurderes, at indsatserne ikke vil kunne igangsættes uden finansiering fra fonden, og at indsatserne ikke mere naturligt bør finansieres fra allerede eksisterende budgetter.

Figurerne nedenfor viser henholdsvis en social investering med en ekstern investor, der bærer den økonomisk risiko helt eller delvist, og en social investering uden en ekstern investor, hvor fonden bærer den fulde økonomiske risiko.

Figur, der illustrerer socialinvestering med ekstern investor

Figur, der illustrerer socialinvestering uden ekstern investor

Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune modtager gerne forslag til nye sociale effektinvesteringer. Forslag sendes til Rådets mailadresse: socialeinvesteringer@aarhus.dk

For at Rådet kan vurdere et forslag skal der foreligge en beskrivelse af indsatsen og de involverede partnere beskrives. Derudover skal det beskrives, hvad indsatsen forventes at koste - samt hvor kommunen forventes at få færre udgifter ved at igangsætte indsatsen som en social effektinvestering.

Nedenstående skabelon kan bruges til at beskrive forslag, som Rådet kan forholde sig til. Rådet behandler løbende forslag til sociale investeringer på sine møder. Der er derfor ingen frister for at fremsende forslag.

Skabelon - forslag til Rådet

Hvis Rådet på et møde beslutter sig for at arbejde videre med et forslag til en social investering, vil de involverede partnere blive involveret i det videre arbejde med at lave en egentlig social investeringscase. Dette arbejde må forventes at tage 6-8 uger. Arbejdet vil bl.a. bestå i

 • at beskrive indsatsen og målgrupper
 • at udarbejde en klar business case,
 • at forankre projektet i Aarhus Kommune og aftale betalingsmekanismer
 • og eventuelt at finde flere mulige investorer.

Nedenfor er der link til en visualisering af sagsgangen fra idé til social effektinvestering.

Fra idé til social effektinvestering

Rådet mødes ca. 6 gange årligt. De kommende møder er planlagt på følgende datoer:

 • 11. februar 2021
 • 13. april 2021
 • 11. juni 2021
 • 27. august 2021
 • 28. oktober 2021
 • 16. december 2021

På Rådsmøderne drøftes nye henvendelser til Rådet, ligesom der er en drøftelse af status på indsatser, som er ved at blive lavet til sociale effektinvesteringer. Derudover tages der på nogle møder nogle særlige emner og temaer op.

Her kan du finde en oversigt over særlige temaer på Rådets møder:

Årsplan